Hotărârea nr. 371/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 371


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.371

privind modificarea Regulamentului referitor la selectarea societăților comerciale care vor executa lucrări de reparații drumuri, după spargere, pe raza municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.18/2013

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.143697/2019, raportul nr.143699/2019 întocmit de Direcția Servicii Publice și raportul de avizare nr.144481/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Regulamentului privind selectarea societăților comerciale care vor executa lucrări de reparații drumuri, după spargere, pe raza municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.18/2013 și avizele nr.257/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.259/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.261/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.43/1997, republicată, privind regimul juridic al drumurilor, modificată și completată, aprobată prin Legea nr.82/1998 și Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată, aprobată prin Legea nr.180/2002;

În temeiul art.129 alin.2 lit d coroborat cu alin.7 lit.m, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art.2 din Regulamentul privind selectarea societăților comerciale care vor executa lucrări de reparații drumuri, după spargere, pe raza municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.18/2013, care va avea următorul conținut:

„Art.2. Depunerea dosarelor pentru procesul de selecție al societăților comerciale care vor putea executa lucrări de refacere drumuri și trotuare aparținând domeniului public al municipiului Craiova, se va desfășura pe tot parcursul anului”.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.18/2013 și nr.541/2013.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                                         7

SECRETAR GENERAL,

Romeo Titus RADU                 Nicoleta MIULESCU