Hotărârea nr. 370/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 370


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.370

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Sport Club Municipal Craiova și cluburile sportive de juniori, care reprezintă Sport Club Municipal Craiova în competițiile naționale, precum și cluburile sportive școlare

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.138384/2019, raportul nr.142662/2019 întocmit de Direcția Patrimoniu și raportul de avizare nr.143660/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Protocolului de colaborare între Sport Club Municipal Craiova și cluburile sportive de juniori, care reprezintă Sport Club Municipal Craiova în competițiile naționale, precum și cluburile sportive școlare și avizele nr.257/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.259/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.261/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.263/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În conformitate cu prevederile art.15 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, modificată și completată;

În temeiul art.129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. a, e și f, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare între Sport Club Municipal Craiova și cluburile sportive de juniori, care reprezintă Sport Club Municipal Craiova în competițiile naționale, precum și cluburile sportive școlare, în vederea folosirii în mod gratuit a Sălii Sporturilor “Ion Constantinescu”, din municipiul Craiova, str.Brestei, nr.4, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romeo Titus RADU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA H.C.L. NR. 370/2019

PROTOCOL DE COLABORARE

Nr._______din_____________

Cap. I

Art.1 Partile

 • 1. SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA, cu sediul in Craiova, str. Brestei , nr. 4,

județul Dolj, avind CIF 21119218 și CIS DJ / A1 / 00001 / 2007, reprezentat prin Director                                                    , numit în cuprinsul

prezentului protocol ADMINISTRATOR

 • 2.  Clubul Sportiv ___________________________, cu sediul in Craiova, str.

_______________, nr._____,__________judetul Dolj, având CIF_________________și CIS_________________, reprezentat legal prin______________________, numit în

cuprinsul prezentului protocol CLUB.

Cap. II

Art 2. Obiectul protocolului

Prezentul protocol reglementează colaborarea dintre Sport Club Municipal Craiova, în calitate de administrator al sălii de sport Ion Constantinescu din Craiova, str. Brestei, nr. 4 și clubul partener, în ce privește utilizarea cu titlu gratuit de către clubul partener a sălii, pentru organizarea si desfasurarea activitatii sportive de pregătire si competitii a cluburilor sportive de juniori care reprezintă SCM Craiova in competitiile naționale, precum și a cluburilor sportive școlare.

Cap. III

Art. 3 Drepturile si obligatiile

a) ADMINISTRATORUL:

 • - are dreptul să puna la dispozitie cu titlu gratuit clubului partener sala de sport Ion Constantinescu in vederea organizarii si desfasurarii activitatii de pregatire si competitii sportive;

 • - are obligatia asigură utilitățile aferente folosintei salii pe perioada utilizarii de catre club;

 • - are dreptul să participe sub coordonarea organizatorului, la activitatea de control al accesului participantilor la activitatea sportiva si a spectatorilor

 • - are obligatia să pună la dispoziția organizatorului mijloacele de comunicare cu publicul aflate în dotare

 • - are dreptul să întocmească unilateral, fără nicio obligație față de clubul partener, graficul de programare al evenimentelor sportive în sala, pe care îl poate modifica unilateral oricând;

 • - are dreptul să dispună evacuarea sălii în orice moment

 • - are dreptul să monitorizeze video toate evenimentele desfășurate în sala;

-are dreptul sa interzica sub orice forma, vanzarea, distribuirea sau consumul bauturilor alcoolice ori in arena sportiva, precum și comercializarea oricăror altor produse

 • - are dreptul să stabilească regulile ce trebuie respectate de către persoanele care pătrund in incinta sălii la evenimentele sportive organizate de club;

 • - poate sa asigure cu personal propriu de ordine si siguranta, accesul in tribuna V.I.P, pe baza de

bilet sau invitație;

 • - are dreptul să folosească denumirea și însemnele (siglă, culori, slogan, etc.) clubului și participanților acestuia la activitatea sportviă în orice activitate proprie de comunicare publică

b) CLUBUL:

 • - are dreptul la acces cu titlu gratuit în sala de sport Ion Constantinescu din Craiova si în spatiile aferente (vestiare) necesare pregatirii si desfasurarii antrenamentelor si competițiilor oficiale, în conformitate cu graficul întocmit unilateral de către SCM CRAIOVA;

 • - are obligația să platească eventualele daune cauzate cu ocazia utilizării sălii, constatate de reprezentantii desemnati ai ADMINISTRATORULUI;

 • - are dreptul să mentioneze calitatea de partener pe toate materialele de promovare si la toate evenimentele publice organizate de club pe perioada derularii protocolului;

 • - are obligatia să transmită ADMINISTRATORULUI persoanele care vor fi prezente la evenimentele sportive desfășurate în sala;

 • - are obligația să predea vestiarele în stare de curățenie la încheierea evenimentelor sportive desfășurate în sală

 • - are obligația să respecte, în calitate de organizator, regulile sportive și legale de organizare și desfărșurare a antrenamentelor și competițiilor sportive care se vor desfășura în sala

 • - are obligatia să informeze Serviciul de Ambulanta , Inspectorate pentru Situatii de Urgenta, Politia si Jandarmeria în situația intervenirii în timpul desfășurării activităților sportive în sala a unor evenimente care reclamă intervenția acestora

 • - are obligația să asigure respectarea tuturor regulilor stabilite de către ADMINISTRATOR pentru persoanele cărora clubul le permite accesul în sală.

Art. 4 Răspunderea pârtilor                                                           .

Fiecare partener va contracta singur drepturi si obligatii fata de terti și va raspunde exclusiv în raporturile juridice încheiate cu aceștia.

Pentru nerespectarea clauzelor prezentului protocol in tot sau in parte sau pentru executarea defectuoasa a acestora, partea in culpa va plati daune interese la valoarea prejudiciului produs.

Cap.IV

Art. 5 Durata protocolului

Prezentul protocol de colaborare produce efecte pe perioada sezonului competitional ___________-____________incepand cu data de______________si pana la_______________.

Cap.V

Art. 6 Incetarea protocolului

Prezentul protocol de colaborare inceteaza de drept la expirarea duratei convenite.

Protocolul inceteaza si prin acordul scris al partilor sau prin denunțarea unilaterală de către fiecare parte contractanta

Art. 7 Forta majora

Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii, cu cerinta

notificării scrise prealabile in termen de 5 zile de la apariția cazului de forta majora.

Art. 8 Clauze finale

Prezentul protocol s-a încheiat în baza HCL Craiova nr._________din data de___________.

Eventualele litigii intre partile protocolante se vor solutiona pe cale amiabila, iar în cazul în care părțile nu ajung la o soluție comun agreeată, competenta solutionarii litigiului apartine instantelor judecatoresti competente din Craiova.

Orice modificare sau completare adusa prezentului protocol se poate face numai prin acte aditionale semnate de partile protocolante si vor face parte integranta din prezentul protocol.

S.C.M. Craiova,


Club Sportiv Partener,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Romeo Titus RADU