Hotărârea nr. 369/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 369


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.369

privind modificarea contractului de concesiune nr.37425/17.05.2006 încheiat între

Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cîrstea Magdalena - Viorica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Cîrstea Magdalena-Viorica

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.135956/2019, raportul nr.137690/2019 întocmit de Direcția Patrimoniu și raportul de avizare nr.139672/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea contractului de concesiune nr.37425/17.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cîrstea Magdalena - Viorica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Cîrstea Magdalena-Viorica și avizele nr.255/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.257/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.259/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.261/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.263/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr.1322/2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor și metodologiei de preluare a activității unui praxis existent și art.108, art.354, 355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.129 alin.2 lit.c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.37425/17.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cîrstea Magdalena-Viorica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Cîrstea Magdalena-Viorica, în sensul înlocuirii formei de înregistrare a concesionarului din persoană fizică, Cabinet Medical Individual Dr. Cîrstea Magdalena-Viorica, în persoană juridică, S.C. Petcucris Dental S.R.L., reprezentată legal prin Iancu(fostă Cîrstea) Magdalena-Viorica.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional la contractul de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Petcucris Dental S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romeo Titus RADU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU