Hotărârea nr. 368/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 368


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.368

privind aprobarea constituirii Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Craiova și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.128375/2019, raportul nr.137520/2019 întocmit de Direcția Relații Publice și Management Documente și raportul de avizare nr.139230/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea constituirii Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Craiova și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia și avizele nr.257/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.259/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.261/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.263/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În conformitate cu prevederile Legii tinerilor nr.350/2006, modificată și completată;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.e, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Craiova.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Relații Publice și Management Documente vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU


9                                      •                  •      7

Romeo Titus RADU

Anexa la H.C.L. nr.368/2019

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALCONSILIULUI CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET CRAIOVA

Capitolul I- DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret Craiova, denumit în continuare CCPTC, este structură consultativă pe probleme de tineret, fără personalitate juridică, ce funcționează pe lângă Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art. 2Temeiul legal care stă la baza constituirii, organizării și funcționării Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Craiova îl constituie prevederile înscrise în:

 • a) CARTEA ALBĂ A COMISIEI EUROPENE UN NOU ELAN PENTRU TINERETUL EUROPEAN;

 • b) STRATEGIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL POLITICII DE TINERET 2015- 2020;

 • c) Legea nr. 350/2006 a tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 3CCPTC își desfășoară activitatea în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.__/____2019 de înființare și a prevederilor prezentului Regulament de Organizare și

Funcționare, denumit în continuare ROF și în conformitate cu reglementările legislației naționale și europene în vigoare.

Art. 4În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea sem nificație:

 • a) tineri - cetățenii cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani;

 • b) activitate de tineret - orice formă de acțiune organizată în scopul îmbunătăți rii condițiilor necesare integrării socioprofesionale a tinerilor, conform necesităților și aspirațiilor acestora;

 • c) organizațiile neguvernamentale de tineret sunt persoanele juridice de drept privat și fără scop patrimonial, care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, și care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

 • >  scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;

 • >  cel puțin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri;

 • d) sunt asimilate organizațiilor neguvernamentale de tineret federațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, și care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

 • >  scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;

 • >  cel puțin două treimi din numărul total al persoanelor fizice din cadrul structurilor constitutive membre sunt tineri.

Art. 5CCPTC reprezintă forul consultativ pe lângă Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local al Municipiului Craiova, care funcționează pe baza dialogului structurat în ceea ce privește elaborarea și monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local.

Capitolul II- COMPONENȚĂ

Art. 6(1)Din cadrul CCPTC pot face parte reprezentanți ai structurilor de și pentru tineret cu activitate la nivelul Municipiului Craiova astfel:

 • a) Președintele Consiliului Județean al Elevilor Dolj;

 • b) Reprezentant al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dolj ;

 • c) Președinții organizațiilor studențești;

 • d) Președinții organizațiilor neguvernamentale de tineret;

 • e) Președinții structurilor sindicale adresate tinerilor;

 • f)  Președinții structurilor patronale adresate tinerilor;

 • g) Reprezentant Casa de Cultură a Studenților Craiova;

 • h) Câte un reprezentant din partea fiecărui grup informal de tineret recunoscut de autorități ale administrației publice locale.

 • (2) Organizațiile prevăzute la alin. 1 lit. c) și lit. d) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să aibă personalitate juridică;

 • b) să existe și să aibă activitate în interesul tinerilor de cel puțin 6 luni;

 • c) să își manifeste dorința și i nte res ul de a face parte din CCPTC.

 • (3) Structurile prevăzute la alin. 1 lit. e) și lit. f) trebuie să aparțină unor structuri sindicale/patronale cu reprezentativitate recunoscută conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7 (1) Înscrierea în CCPTC se va face prin adeziune scrisă depusă la Secretariatul CCPTC, însoțită de documentele doveditoare îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 6.

 • (2) Prima componență a CCPTC se stabi lește prin dispoziție a primarului municipiului Craiova, în urma verificării condițiilor de la art. 6.

 • (3)   După constituirea CCPTC, plenul va admite sau respinge cererile de adeziune ale organizațiilor și structurilor prevăzute la art. 6. Hotărârea de respingere se comunică petentei și poate fi atacată în condițiile legii contenciosului administrativ.

Capitolul III- COMPETENȚE

Art. 8 (1) Principalele domenii de lucru abordate de CCPTC sunt în comformitate cu strategia națională de tineret a României 2015-2020 și anume:

 • a) cultură;

 • b) educație și formare;

 • c) ocuparea forței de muncă și antreprenoriat;

 • d) participare și activități de voluntariat;

 • e) sport, sănătate și mediu;

 • f) incluziune socială și susținerea tinerei familii.

(2) În funcție de prioritățile stabilite, CCPTC poate stabili alte domenii de lucru, în bazahotărâri i plenului CCPTC.

Capitolul IV-DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE STRUCTURILOR COMPONENTE

Art. 9 Structuri le cu reprezentare în CCPTC au următoarele drepturi:

 • a) dreptul de a desemna reprezentanți delegați, cu drept de vot, în cadrul plenului CCPTC;

 • b) dreptul de a vota, prin reprezentanții lor, în cadrul plenului CCPTC;

 • c) dreptul de a propune și de a participa la activitatea CCPTC;

 • d) dreptul de a fi informate cu privire la activitatea CCPTC;

 • e) dreptul de a se retrage din CCPTC;

 • f) dreptul de a desemna membri pentru Comisiile de lucru CCPTC.

Art. 10 Structurile cu reprezentare în CCPTC au următoarele obligații:

 • a) obligația de a respecta prezentul Regulament;

 • b) obligația de a desemna reprezentanți la ședințele plenare CCPTC;

 • c) obligația de a-și informa membrii cu privire la problemele dezbătute în cadrul ședințelor CCPTC;

 • d) obligația de a respecta deciziile CCPTC, în cazul în care acestea nu contravin statutelor proprii;

 • e) obligația de a răspunde convocări lor la sesiuni, la termenul stabilit;

 • f) obligația de a nu acționa în numele CCPTC fără a avea un mandat în acest sens;

 • g) obligația de a-și anunța în scris retragerea din CCPTC;

 • h) obligația de a nu absenta nemotivat la mai mult de trei întâlniri co nsecutive.

Capitolul V- STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Secțiunea 1

Structuri interne

Art. 11 Structurile interne ale CCPTC sunt următorele:

 • a) Plenul;

 • b) Comisiile de lucru;

 • c) Secretariatul.

Secțiunea a 2-a

Plenul

Art. 12 (1) Plenul este structura internă de conducere, cu rol deliberativ, a CCPTC.

 • (2) Plenul este format din totalitatea reprezentanțilorstructurilor ce intră în componența CCPTC, după cum urmează: câte un reprezentant din partea tuturor structurilor de tineret la nivel local care îndeplinesc condițiile prevăzute în art. 6, cu sau fără personalitate juridică.

 • (3) Membrii reprezentanți în Plen pot fi doar tineri, conform legislației în vigoare.

Art. 13Plenul are următoarele atribuții:

 • a) propune Primăriei Muninicipiului Craiova modificarea prezentului Regulament;

 • b) stabilește componența comisiilor de lucru;

 • c) propune autorității executive și deliberative direcțiile de finanțare pentru activitățile de tineret, în conformitate cu legea nr. 350/2006;

 • d) adoptă rezoluții și recomandări privind temele de interes dezbătute cu incidență în domeniul tineretului.

Art. 14(1) Plenul se întrunește o dată pe lunăsau în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, convocarea realizându-se în scris de către Primăria Municipiului Craiova, de către Secretariatul CCPTC sau de cel puțin 1/3 dintre membri.

 • (2) Convocarea plenului în sesiune ordinară se face cu cel puțin 7 zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru desfășurarea acesteia, iar în sesiune extraordinară cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte; convocarea poate fi reprogramată de către Primăria Municipiului Craiova din motive obiective.

 • (3) Sesiunea plenului se consideră regulamentară, la prima întrunire, numai în prezența a minimum jumătate plus unu dintre membri, iar la a doua întrunire în prezența a minimum 1/3 plus unu din numărul membrilor. În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar, sesiunea se va amâna pentru o dată ulterioară, ce va fi comunicată de Secretariatul CCPTC.

 • (4) La sesiunile ordinare sau extraordinare ale plenului pot participa, ca invitați, câte un reprezentant din partea oricărei structuri de sau pentru tineret care își manifestă interesul de a participa la respectiva sesiune, precum și alte persoane care primesc acest statut în plen; aceștia nu au drept de vot și pot interveni în dezbateri numai cu acordul conducătorului de ședință.

 • (5) Ședințele sunt prezidate în mod rotativ de către reprezentanții organizațiilor și structurilor prevăzute la art. 6 alin. (1). La fiecare ședință se va alege un nou moderator de ședință.

Art. 15 (1) Plenul adoptă hotărâri în vederea exercitării atribuțiilor sale.

 • (2) Hotărâri le plenului se adoptă prin consens. În cazul în care nu poate fi realizat consensul hotărârile se vor adopta cu votul majorității.

 • (3) Modificarea ROF se face numai cu avizul Plenului, la propunerea a minim 1/3 din membrii Plenului, iar pentru aprobare este necesar votul majorității.

Secțiunea a 3-a

Comisiile de lucru

Art. 16(1) Comisiile de lucru sunt structuri interne de speci alitate, fiecare dintre acestea acționând pe câte un domeniu de lucru prevăzut în ROF sau stabilit de plen.

 • (2) O comisie de lucru este formată din reprezentanții aleși din rândul membrilor plenului.

 • (3) Un membru al plenului nu poate face parte din mai multe comisii de lucru.

Art. 17 Comisiile de lucru au ca atribuție principală elaborarea strategiilor și politicilor în domeniile de lucru prevăzute în ROF, precum și în alte domenii co nsiderate prioritare de către plen.

Art. 18Modul de desfășurare a activității Comisiilor se stabilește de către plen.

Art. 19 Pe lângă comisiile de lucru prevăzute mai sus, se poate hotărî înființarea unor comisii cu caracter temporar, pentru a lucra pe teme specifice, considerate prioritare de către plen, pe domenii de interes care nu sunt prevăzute în ROF.

Secțiunea a 4-a

Secretariatul

Art. 20 Secretariatul este asigurat de către Direcția Relații Publice și Management Documente din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, din acesta făcând parte și un tânăr ales în plen.

Art. 21Secretariatul are următoarele atribuții:

 • a) alcătuiește procesele-verbale ale sesiunilor plenului;

 • b) ține evidența documentelor CCPTC;

 • c) convoacă sesiunile de lucru conform Art. 14.

Capitolul VI - DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 22Prevederile prezentului ROF au la bază Legea tinerilor 350/2006 și se completază cu alte documente legislative în vigoare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romeo Titus RADU

FORMULAR DE ADEZIUNE LA CONSILIUL CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET AL MUNICIPIULUI CRAIOVA


Subsemnatul/a

de...........................


.............încalitate

al/a:


 • Organizației studențești............................

 • Organizației neguvernamentale de tineret..............................

 • □  Structurii sindicale adresată tinerilor.........................

 • □  Structurii patronale adresată tinerilor........................

 • Consiliului Județean al Elevilor Dolj

 • □  Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dolj

 • Reprezentantul grupului informal de tineret.........................


în localitatea


, Județul ... bl......


cu sediul

strada..............................................................,   nr............,   bl........................,   ap

domiciliat/ă în Județul Dolj, localitatea Craiova, str.......................................,  nr..................,

bl.......................,  ap.................., tel.........................,  e-mail...........................,  legitimat cu

BI/CI, seria.....................,         nr..................,         eliberat de..........................,

CNP..................................................., solicit înscrierea în CONSILIUL CONSULTATIV PE

PROBLEME DE TINERET al MUNICIPIULUI CRAIOVA.


Declar pe proprie răspundere că datele conținute în acest formular de adeziune sunt corecte și pot fi folosite strict pentru uzul intern al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Craiova.( anexez prezentei actele doveditoare celor declarate anterior).

Declar că am luat la cunoștință de prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Co ns ultativ pe Probleme de Tineret.


DATA SEMNĂTURA