Hotărârea nr. 366/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 366


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.366

privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Arhiepiscopia Craiovei-

Mitropolia Olteniei, în vederea organizării „Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși 2019, ediția a VI-a”, în municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.136982/2019, raportul nr.140874/2019 întocmit de Serviciul Imagine și raportul de avizare nr.142229/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Arhiepiscopia Craiovei-Mitropolia Olteniei, în vederea organizării „Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși 2019, ediția a VI-a”, în municipiul Craiova și avizele nr.257/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.259/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.261/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.263/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În conformitate cu prevederile art.14 alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.41 alin.1, art.191 alin.1 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Hotărârii Guvernului nr.53/2008 privind recunoașterea Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;

În temeiul art.129 alin.2 lit.e, coroborat cu alin.9 lit.a, art.139 alin.3 lit.f, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea municipiului Craiova, în calitate de partener al Arhiepiscopiei Craiovei - Mitropolia Olteniei, în vederea organizării „Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși 2019, ediția a VI-a”, în municipiul Craiova, în perioada 05-08 septembrie 2019.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 235.000 lei, în vederea organizării manifestărilor artistice incluse în agenda evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Arhiepiscopia Craiovei-Mitropolia Olteniei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Imagine și Arhiepiscopia Craiovei-Mitropolia Olteniei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romeo Titus RADU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU

ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA NR.366/2019

CONTRACT DE PARTENERIAT Nr.________/_________2019

încheiat între:

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL CRAIOVA, cu sediul în județul Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, tel. 0251/415907, fax. 0251/411561, reprezentat prin Mihail GENOIU, în calitate de Primar al Municipiului Craiova, denumit în continuare PARTENER

și

9

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI - MITROPOLIA OLTENIEI, cu sediul în Craiova, str. Mitropolitul Firmilian, nr. 3, având cod unic de înregistrare 4554378, reprezentată prin Înalt Prea Sfinția Sa, Dr. Irineu, dl Popa Ion, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, denumită în continuare ORGANIZATOR

Art. 1 Obiectul acordului:

Asocierea în scopul organizării evenimentului Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși - ITO 2019, ediția a Vl-a, care va avea loc în perioada 05-08 septembrie 2019, la Craiova.

Art. 2 Durata contractului:

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 08 septembrie 2019.

Art. 3 Temeiul juridic

Dispozițiile art. 129, alin. 2, lit. d, lit. e, alin. 7, lit. a, d, e, alin. 9, lit. a și alin. 8, lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, HG nr. 53/2008, privind statutul BOR și Legea nr. 489/2006, privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor.

HCL nr. ... /2019

Art. 4 Principii de colaborare

Principiile care stau la baza prezentului contract sunt legalității, egalității, transparenței, proporționalității, satisfacerea interesului public, imparțialității, continuității, adaptabilității.

Art. 5 Obligațiile părților:

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI se obligă:

 • a) să realizeze, în perioada 05-08 septembrie 2019, evenimentul Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși - ITO 2019, ediția a Vl-a;

 • b) să se asigure că organizarea evenimentului se va desfășura în cele mai bune condiții, cu respectarea legislației în vi go are ;

 • c) să asigure resursele umane, instalațiile, echipamentele și alte asemenea necesare desfășurării evenimentului;

 • d) să aducă la cunoștința publicului/participanților faptul că “Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local Municipal sunt parteneri ai even imentului” astfel: să apară sigla Primăriei și Consiliului Local pe materialele de promovare și informare ale evenimentului; să apară sigla Primăriei și Consiliului Local pe ecranele de la evenimentele din Piața Mihai Viteazu și de la conferința din incinta Sălii Polivalente Craiova;

 • e) să se implice direct prin toate mijloacele mass-media în realizarea reclamei necesare promovării evenimentului Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși - ITO 2019, ediția a VI-a;

 • f) să suporte toate riscurile și să achite reparațiile necesare în cazul realizării unor pagube materiale bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum și terțelor persoane împreună cu bunurile acestora care au suferit prejudicii create direct sau indirect din activitățile cuprinse în evenimentul Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși - ITO 2019, ediția a VI-a;

 • g) să obțină și să achite, conform legislației în vigoare, autorizațiile necesare pentru desfășurarea Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși - ITO 2019, ediția a VI-a de la UCMR - ADA, CREDIDAM, UPFR, DACIN-SARA, UPFAR-ARGOA;

 • h) să asigure obținerea de la toate instituțiile specializate și de profil a autorizațiilor și licențelor necesare bunei desfășurări a evenimentului și să achite contravaloarea acestora;

 • i) să nu implice financiar Primăria Craiova în ce privește costurile evenimentului, altele decât cele prevăzute în prezentul contract și orice cheltuială pretinsă peste suma alocată prin contract, de către Organizator sau orice alt terț în legătură cu prezentul eveniment, va fi suportată în mod exclusiv de către Organizator;

 • j) să asigure respectarea dispozițiilor legislației în materia achizițiilor publice, în situația în care natura, specificul și conținutul evenimentului respectiv o impun, această obligație revenindu-i în mod exclusiv;

 • k) să prezinte procesul-verbal de receptie al evenimentului și factura privind suma alocată (235.000 lei) de către Municipiul Craiova prin prezentul contract de parteneriat pentru serviciile de organizare evenimente artistice din cadrul ITO 2019, precum și contractul/contractele de achiziție publică pentru aceste servicii, urmând ca plata să se realizeze în termen de 30 de zile după întocmirea de către Primăria Craiova a procesului verbal de recepție al evenimentului și depunerea de către organizator a documentelor justificative (privind cheltuielile efectuate la valoarea contractului) la Registratura Primăriei Municipiului Craiova;

 • l) să asigure accesul spectatorilor la concertele din agenda evenimentului în mod gratuit.

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă:

 • a) să aloce suma de 235.000 lei, din care vor fi suportate de la bugetul local cheltuielile pentru evenimentele artistice (Scenotehnică, artiști și prezentatori pentru spectacolele din Piața Mihai Viteazu, programate în perioada 05-07 septembrie 2019, Scenotehnică pentru Conferință Sala Polivalentă 06 septembrie 2019) numai după depunerea documentelor de către Arhiepiscopia Craiovei - Mitropolia Olteniei pentru evenimentul Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși - ITO 2019, ediția a VI-a, în perioada 05-08 septembrie 2019, privind acțiunile care se vor desfășura exclusiv pe raza Municipiului Craiova.

 • b) să pună la dispoziția Arhiepiscopiei Craiova - Mitropolia Olteniei Sala Polivalentă, spațiu domeniu public esplanadă Sala Polivalentă și Stadionul Ion Oblemenco, salubritate, toalete, curent electric, locuri de cazare pentru tinerii participanți în căminele unităților de învățământ preuniversitar din Craiova, în limita locurilor disponibile, pentru perioada 05-08 septembrie 2019;

 • c) să pună la dispoziție spațiul (domeniul public) necesar desfășurării evenimentelor artistice din Piața „Mihai Viteazu”, în perioada 03-08 septembrie 2019, Sala Polivalentă în perioada 05-07 septembrie 2019, precum și esplanada Sălii Polivalente în perioada 04 - 08 septembrie 2019;

 • d) să sprijine acțiunile întreprinse pentru organizarea și promovarea evenimentului;

 • e) să asigure ordinea publică conform Legii nr. 60/1991 cu sprijinul organelor abilitate în perioada 05-08 septembrie 2019;

 • f) să permită distribuirea de materiale promoționale (flyere, afișe etc.) prin care să se facă referire la faptul că evenimentul este susținut de Municipiul Craiova prin Consiliul Local Municipal;

 • g) să asigure eliberarea autorizațiilor de liber acces în zona de desfășurare a evenimentelor din perioada 03-08 septembrie 2019 pentru mașinile care transportă logistica necesară desfășurării acestuia;

 • h) să permită racordarea la sursa de alimentare cu energie electrică pentru spectacolele/evenimentele din perioada 05-07 septembrie 2019, respectiv Piața Mihai Viteazu și Sala Polivalentă;

 • i) să comunice Biroului Rutier Craiova, Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj, Poliției Locale Craiova și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj, manifestările ce vor avea loc, în vederea acordării sprijinului prin asigurarea de măsuri de ordine cu personal de specialitate, în perioada desfășurării evenimentului.

Art. 6 Forța majoră

Forța majoră exonereză de răspundere partea care o invocă și o dovedește, părțile fiind obligate să-și notifice reciproc evenimentul considerat forță majoră, în 48 de ore de la data producerii acestuia.

Art. 7 Litigii

Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluționa pe cale amiabilă și, dacă acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislației românești în vigoare.

Art. 8 Dispoziții finale

Dispozițiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiționale doar cu acordul ambelor părți. Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părților contractante.

Prezentul contract conține un număr de 4 (patru) pagini și s-a încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ..........................,

data semnării lui.

Municipiul Craiova prin Consiliul Local Municipal Craiova Primar,

Mihail GENOIU

Pt. Director Executiv,

Direcția Economico- Financiară, Daniela MILITARU

Control Financiar-Preventiv, Simona Crenguța RUGEANU


Arhiepiscopia Craiovei

Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei,

Î.P.S. Dr. IRINEU, POPA ION


Șef Serviciul Imagine,

Marina ANDRONACHE

Avizat pentru legalitate,

Lavinia DEFTA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Romeo Titus RADU

ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA NR.366/2019

PROGRAM - proiect

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși - ITO 2019, Craiova, 05-08 septembrie 2019

Joi, 5 septembrie 2019

12,00 - 17,00 - Primirea și cazarea participanților

18,00 - Deschiderea oficială ITO 2019 (Piața „Mihai Viteazu”)

Desfășurător:

Cuvânt de bun venit din partea organizatorilor

Luări de cuvânt: IPS Părinte Mitropolit Irineu, PF Părinte Patirarh, Ministru Secretar de Stat, Președinte CJ, Primar, etc Momente artistice, artiști și grupuri

Imnul ITO

Prezentarea delegațiilor

Vineri, 6 septembrie 2019

8,00 - Micul dejun

9,00 - Rugăciunea de dimineață

10,00 - Workshop-uri în școli

 • 12.30 - Prânzul

14,00 - Timp liber (Vizitarea centrului Craiovei)

 • 16.30 - Conferința: „Unitatea în Duh și Adevăr. Credință, Nădejde, Dragoste” (la Sala Polivalentă din Craiova, susținută de IPS Părinte Mitropolit Irineu)

18,00 - Cină

19,00 - Procesiunea „Credință, Nădejde, Dragoste” (Sala Polivalentă - Biserica „Sfântul Arhid. Ștefan”, Ciupercă, Catedrala Mitropolitană, Biserica Sf. Gheorghe Vechi, Universitatea din Craiova, Piața ”Mihai Viteazu”)

21,00 - Concert de muzică populară (în Piața „Mihai Viteazu”)

Sâmbătă, 7 septembrie 2019

8,00 - Micul dejun

9,00 - Rugăciunea de dimineață (biserici)

 • 10.30 - Activități recreative - Vizitarea grădinilor Craiovei/muzee

 • 13.30 - Prânzul

15,00 - Ateliere/Expoziții/Program la dispoziția participanților

19,00 - Cina

20,00 - Concert de muzică ușoară în Piața „Mihai Viteazu”

Duminică, 8 septembrie 2019

7,00 - Deplasare cu autocarele pe ruta Craiova-Maglavit

9,00 - Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie (Mănăstirea Maglavit);

12,00 - Încheierea Evenimentului

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romeo Titus RADU