Hotărârea nr. 365/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 365


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.365

privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiul

Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Asociația „Centrul Național de Educare Canină”, în vederea organizării concursului internațional al câinilor de salvare „WINNER CUP 2019”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.136671/2019, raportul nr.136831/2019 întocmit de Serviciul Imagine și raportul de avizare nr.142188/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Asociația „Centrul Național de Educare Canină”, în vederea organizării concursului internațional al câinilor de salvare „WINNER CUP 2019”, în perioada 11-13 octombrie 2019 și avizele nr.257/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.259/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.261/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.263/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.e, coroborat cu alin.9 lit.a, art.139 alin.3 lit.f, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea municipiului Craiova, în calitate de partener al Asociației „Centrul Național de Educare Canină”, în vederea organizării concursului internațional al câinilor de salvare „WINNER CUP 2019”, în perioada 11-13 octombrie 2019.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 9.000 lei, în vederea organizării concursului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Asociația „Centrul Național de Educare Canină”, în vederea organizării concursului prevăzut la art.1, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Imagine și Asociația „Centrul Național de Educare Canină” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romeo Titus RADU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU

ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA NR.365/2019

CONTRACT DE PARTENERIAT

Nr. /

încheiat între:

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL CRAIOVA, cu sediul în județul Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, tel. 0251/415907, fax. 0251/411561, reprezentat prin Mihail GENOIU, în calitate de Primar, denumit în continuare PARTENER.

și

ASOCIAȚIA “CENTRUL NAȚIONAL DE EDUCARE CANINĂ”, cu sediul în Craiova, str. Cornului, nr. 10, înregistrat la Registrul Comerțului cu C.I.F 23528103, cont IBAN RO06BRDE170SV37720521700, reprezentată prin Liviu Ionescu, în calitate de Președinte, denumită în continuare ORGANIZATOR

Art. 1 Obiectul contractului:

Parteneriat în scopul organizării concursului international al cainilor de salvare ”WINNER CUP 2019”, în perioada 11-13 octombrie 2019 .

Art. 2 Durata contractului:

Prezentul contract produce efectele de la data semnării lui și este valabil până la data de 13.10.2019.

Art. 3 Temeiul juridic

Art. 129, alin. 7, lit. a, d și e, alin. 8, lit a, alin. 9, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, precum și în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată și OG nr.26/2000, privind asociațiile și fundațiile

HCL nr. /2019

Art. 4 Principii de colaborare

Principiile care stau la baza prezentului contract sunt transparența, inițiativa, implicarea, colaborarea, perseverența, echitatea, competența, responsabilitatea, non partizanatul și respectarea legislației în vigoare.

Art. 5 Obligațiile părților:

ASOCIAȚIA “CENTRUL NAȚIONAL DE EDUCARE CANINĂ” se obligă :

 • a) să asigure organizarea evenimentului în cele mai bune condiții, cu respectarea legislației în vigoare;

 • b) să supravegheze desfășurarea evenimentului, să asigure resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele și alte asemenea necesare desfășurării evenimentului;

 • c) să asigure promovarea acțiunilor (în mass - media, în presa online, pe rețelele de socializare online, la evenimentele în cadrul cărora va participa);

 • d) să facă referire pe toate materialele informative care promovează evenimentul la faptul că acesta se desfășoară în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local Municipal ;

 • e) să nu implice financiar Primăria Municipiul Craiova în ce privește costurile evenimentului, altele decât cele prevăzute în prezentul contract și orice cheltuială pretinsă peste suma alocată prin contract, de către Organizator sau orice alt terț în legătură cu prezentul eveniment, va fi suportată în mod exclusiv de către Organizator;

 • f) să suporte toate riscurile și să achite reparațiile necesare în cazul realizării unor pagube materiale bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum și terțelor persoane împreună cu bunurile acestora care au suferit prejudicii create direct sau indirect din activitățille cuprinse în cadrul evenimentului european chinologic WINNER CUP 2019” ;

 • g) să asigure obținerea de la toate instituțiile specializate și de profil a autorizațiilor și licențelor necesare bunei desfășurări a evenimentului și să achite contravaloarea acestora;

 • h) să asigure accesul spectatorilor la eveniment în mod gratuit;

 • i) să asigure asistență medicală pe toată durata desfășurării evenimentului;

 • j) să asigure asistență privind stingerea incendiilor pe tot parcursul desfășurării evenimentului;

 • k) să asigure respectarea dispozițiilor legislației în materia achizițiilor publice, în situația în care natura, specificul și conținutul evenimentului respectiv o impune, această obligație revenindu-i în mod exclusiv;

 • l) să prezinte factura și documentele justificative, privind suma alocată de către Municipiul Craiova prin prezentul contract, conform devizului estimativ, urmând ca plata să se realizeze numai după întocmirea procesului-verbal de receptie al evenimentului, în termen de 30 de zile de la prezentarea documentelor justificative (privind cheltuielile efectuate la valoarea contractului).

MUNICIPIUL CRAIOVA prin CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL se obligă:

 • a) să aloce suma de 9.000 lei din care vor fi suportate de la bugetul local cheltuielile pentru cazare, servicii de restaurant, transport, taxă de arbitraj, materiale specifice competiției (diplome,cupe,bannere, etc), materiale de promovare eveniment, servicii chino-tehnice, taxă de organizare concurs, consumabile, etc., numai după prezentarea documentelor justificative de către Asociația „Centrul Național de Educare Canină”, privind suma alocată, pentru evenimentul chinologic WINNER CUP 2019”;

 • b) să susțină evenimentul pe plan local și să pună la dispoziție, cu titlu gratuit, spațiul (domeniul public) necesar desfășurării evenimentului;

 • c) să sprijine acțiunile întreprinse pentru organizarea și promovarea evenimentului;

 • d) să asigure ordinea publică conform Legii nr. 60/1991 cu sprijinul organelor abilitate în perioada menționată;

 • e) să permită distribuirea de materiale promoționale (flyere, afișe) prin care să se facă referire la faptul că evenimentul este susținut de Municipiul Craiova prin Consiliul Local Municipal și să susțină mediatizarea evenimentului.

ART. 6 Forța majoră

Forța majoră exonereză de răspundere partea care o invocă și o dovedește, părțile fiind obligate să-și notifice reciproc evenimentul considerat forță majoră, în 48 de ore de la data producerii acestuia.

ART. 7 Litigii

Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluționa pe cale amiabilă și, dacă acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislației românești în vigoare, instanța competentă fiind instanța pe a cărei rază teritorială se desfășoară evenimentul.

ART. 8 Dispoziții finale

Dispozițiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiționale, doar cu acordul ambelor părți.

Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părților contractante.

Prezentul contract conține un număr de 3 (trei) pagini și s-a încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ......................, data semnării

lui.

MUNICIPIUL CRAIOVA CENTRUL NAȚIONAL DE EDUCARE CANINĂ Primar,                                 Președinte,

Mihail GENOIU                          Liviu Ionescu

Pt. Director Executiv,

Direcția Economico- Financiară,

Daniela MILITARU

Control Financiar-Preventiv,

Simona Crenguța RUGEANU

Serviciul Imagine,

Marina ANDRONACHE

Avizat pentru legalitate, Lavinia DEFTA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Romeo Titus RADU

ANEXĂ NR.2 LA HOTĂRÂREA NR.365/2019

PROIECT - PROGRAM

Privind organizarea concursului international WINNER CUP 2019”

(11- 13 octombrie 2019)

JOI - 10.10.2019

11:00 - 13:00 - conferința de presa la Primaria Craiova

13:00 - 18:00 - intilniri observatorul cu autoritatile locale si judetene, cu mediul de afaceri

18:00 - 19:00 - sedinta tehnica - arbitrul cu organizatori, cu Team-leaderii tarilor concurente

VINERI - 11.10.2019

08:00 - 17:00 - concurs ”Winner Cup”

Cautare pe urma - zona aeroport

Cautare pe suprafata - zona padurea Hanul Doctorului

Cautarea in darimaturi - zona ex-abator Podari Obedienta si dexteritate - hipodrom 18:00 - 19:00 - sedinta tehnica - arbitru cu organizatorii

SÂMBĂTĂ - 12.10.2019

08:00 - 17:00 - concurs ”Winner Cup”

Cautare pe urma - zona aeroport

Cautare pe suprafata - zona padurea Hanul Doctorului Cautarea in darimaturi - zona ex-abator Podari Obedienta si dexteritate - hipodrom

19:00 - 20:00 - intilniri si mese rotunde

20:00 - 23:00 - masa festiva ”Special Dinner”

DUMINICA - 13.10.2019

10:00 - 12:00 - decernarea distinctiilor speciale, premiilor examenului, etc.

12:00 - 14:00 - seminar chinologic

12:00 -16:00 - vernisaj cultural artistic de arta fotografica, pictura, prelucrari metalice si lemn, prezentari video etc.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romeo Titus RADU