Hotărârea nr. 363/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 363


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 363

privind modificarea contractului de administrare al dlui.Tănăsescu Marcel, administrator al R.A.T. SRL

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.136544/2019, raportul nr.139370/2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane și raportul de avizare nr.140817/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea contractului de administrare al dlui. Tănăsescu Marcel, administrator al R.A.T. SRL și avizele nr.255/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.257/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.259/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.261/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată;

Potrivit Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.92/2017 referitoare la aprobarea contractului de administrare al dlui. Tănăsescu Marcel, administrator al R.A.T.SRL și nr.114/2016 referitoare la desemnarea dlui. Zorilă Dan, consilier juridic în cadrul Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, ca reprezentant al Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Asociaților a R.A.T. SRL;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.n, art.132, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art.3 alin. 4 din contractul de administrare al dlui.Tănăsescu Marcel, administrator al R.A.T. SRL, care va avea următorul conținut:

„În calitate de administrator, are dreptul să primească o remunerație lunară în cuantum de 16640 lei”.

Art.2. Se mandatează dl. Zorilă Dan, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a R.A.T. SRL, să voteze modificarea aprobată la art.1 din prezenta hotărâre și să semneze actul adițional la contractul de administrare încheiat între R.A.T.SRL și dl Tănăsescu Marcel, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.92/2017.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, R.A.T. SRL, dl.Tănăsescu Marcel și dl.Zorilă Dan vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                      •                  •      7


Romeo Titus RADU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU

Anexa la Hotărârea nr.363/2019

Act Aditional nr. 1 la

Contractul de Administrare nr. 5305/20.04.2017 aprobat prin HCL 92/2017

În conformitate cu prevederile Contractului de Administrare nr. 5305/2017, aprobat prin HCL 92/2017, Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în realizarea si dezvoltarea atributiilor administratorilor, prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv al SC RAT SRL, în temeiul Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 5/2016 prin care s-a aprobat reorganizarea, prin transformare a Regiei Autonome de Transport Craiova în SC R.A.T SRL, nr. 46/2017 , H.C.L. nr. 92/2017, HCL nr..............................

SC „RAT” SRL, cu sediul în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr. 23, jud. Dolj, identificată în registrul comerțului cu numărul de ordine J16/507/01.02.1991 și Codul Unic de Înregistrare nr. 2315129, denumită în continuare Societate, pe de o parte

și

Domnul Tănăsescu Marcel, cetățean român, domiciliat în __________, jud.

Dolj, Str. __________identificat prin C.I. seria ______, nr. _______, eliberată de

SPCJEP Dolj, CNP ___________, în calitate de administrator al SC RAT SRL,

identificată în registrul comerțului cu numărul de ordine J16/507/01.02.1991 și Codul Unic de Înregistrare nr. 2315129, cu sediul în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr. 23, jud. Dolj, pe de altă parte.

Au hotarat de comun acord urmatoarele:

Se aproba remunerația lunara a administratorului in cuantum de 16640 lei, care se va plăti din bugetul SC „R.A.T” SRL cu sediul în Craiova, str. Calea Severinului, nr. 23, identificată în registrul comerțului cu nr. de ordine J16/507/01.02.1991 și Codul Unic de Înregistrare nr. 2315129.

Restul Clauzelor la contractul de administrare nr. 5305/20.04.2017, aprobat prin HCL 92/2017 raman neschimbate.

Prezentul act aditional se incheie intr-un numar de 4 ( patru) exemplare originale.

SC RAT SRL

identificată în registrul comerțului cu nr. de ordine J16/507/01.02.1991 și Codul Unic de Înregistrare nr. 2315129, cu sediul în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr. 23, jud. Dolj,

reprezentată de domnul Zorilă Dan, reprezentantul Municipiului Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 46/2017.

REPREZENTANT MUNICIPIUL CRAIOVA, ZORILĂ DAN

Administrator al SC RAT SRL

identificată în registrul comerțului cu nr. de ordine J16/507/01.02.1991 și Codul Unic de Înregistrare nr. 2315129, cu sediul în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr. 23, jud. Dolj,

domnul Tănăsescu Marcel

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romeo Titus RADU