Hotărârea nr. 362/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 362


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 362

privind modificarea contractului de administrare al dlui. Mărăcine Alin-Mădălin administrator al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.136519/2019, raportul nr.139362/2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane și raportul de avizare nr.140819/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea contractului de administrare al dlui. Mărăcine Alin-Mădălin, administrator al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și avizele nr.255/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.257/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.259/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.261/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată;

Potrivit Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.42/2017 referitoare la aprobarea contractului de administrare al dlui. Mărăcine Alin-Mădălin, administrator al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și nr.54/2016 referitoare la desemnarea dlui. Pîrvu Nelu, consilier juridic în cadrul Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, ca reprezentant al Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.RL.;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.n, art.132, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art.3 alin 3 din contractul de administrare al dlui.Mărăcine Alin-Mădălin, administrator al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., care va avea următorul conținut:

„În calitate de administrator, are dreptul să primească o remunerație lunară în cuantum de 16640 lei”.

Art.2. Se mandatează dl.Pîrvu Nelu, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să voteze modificarea aprobată la art.1 din prezenta hotărâre și să semneze actul adițional la contractul de administrare încheiat între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și dl. Mărăcine Alin-Mădălin, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.42/2017.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., dl. Mărăcine Alin-Mădălin și dl.Pîrvu Nelu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU


9                                      •                  •      7

Romeo Titus RADU

Anexa la Hotărârea nr.362/2019

Act Aditional nr. 1 la

Contractul de Administrare nr. 58052/27.04.2017 aprobat prin HCL 42/2017

În conformitate cu prevederile Contractului de Administrare nr. 58052/2017, aprobat prin HCL 42/2017, Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, în realizarea si dezvoltarea atributiilor administratorilor, prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv al SC Piețe și Târguri S.R.L., în temeiul Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 24/2011 prin care s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova în S.C.Piețe și Târguri Craiova S.R.L., nr. 36/2017 , H.C.L. nr. 42/2017, HCL nr..............................

SC Piețe și Târguri S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, Calea București, nr. 51, identificată în registrul comerțului cu nr. de ordine J16/181/08.02.2011 și Codul Unic de Înregistrare nr. 28001235/08.02.2011, denumită în continuare Societate, pe de o parte

și

Domnul Mărăcine Alin-Mădălin, cetățean român, domiciliat în municipiul _________, jud. Dolj, __________ identificat prin C.I. seria ______, nr. _________, eliberată de municipiul Craiova, CNP ____________, în calitate de administrator al SC

Piețe și Târguri S.R.L, identificată în registrul comerțului cu numărul de ordine J16/181/08.02.2011 și Codul Unic de Înregistrare nr. 28001235/08.02.2011, cu sediul în municipiul Craiova, Calea București, nr. 51, Jud Dolj, pe de altă parte.

Au hotarat de comun acord urmatoarele:

Se aproba remunerația lunara a administratorului in cuantum de 16640 lei, care se va plăti din bugetul SC Piețe și Târguri S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, Calea București, nr. 51, identificată în registrul comerțului cu nr. de ordine J16/181/08.02.2011 și Codul Unic de Înregistrare nr. 28001235/08.02.2011.

Restul Clauzelor la contractul de administrare nr. 58052/27.04.2017, aprobat prin HCL 42/2017 raman neschimbate.

Prezentul act aditional se incheie intr-un numar de 4 ( patru) exemplare originale.

SC Piețe și Târguri S.R.L

identificată în registrul comerțului cu nr. de ordine J16/181/08.02.2011 și Codul Unic de Înregistrare nr. 28001235/08.02.2011., cu sediul în municipiul Craiova, Calea București, nr. 51, jud. Dolj,reprezentată de domnul Pîrvu Nelu, reprezentantul Municipiului Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 42/2017.

_________________________________________________________________________________________________5

REPREZENTANT      REPREZENTANT

MUNICIPIUL CRAIOVA, S.C. SALUBRITATE PÎRVU NELU          CRAIOVA

BUTARI VLAD-MIHAI

Administrator al al SC Piețe și Târguri S.R.L

identificată în registrul comerțului cu numărul de ordine J16/181/08.02.2011 și Codul Unic de Înregistrare nr. 28001235/08.02.2011, cu sediul în municipiul Craiova, Calea București, nr. 51, Jud Dolj domnul Mărăcine Alin-Mădălin

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Romeo Titus RADU