Hotărârea nr. 361/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 361

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 361

privind modificarea contractului de administrare al dlui. Butari Mihai Vlad, administrator al S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.136479/2019, raportul nr.139671/2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane și raportul de avizare nr.140821]/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea contractului de administrare al dlui. Butari Mihai Vlad, administrator al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și avizele nr.255/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.257/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.259/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.261/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată;

Potrivit Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2017 referitoare la aprobarea contractului de administrare al dlui. Butari Mihai Vlad, administrator al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și nr.126/2016 referitoare la desemnarea dnei. Rezeanu Marinela, consilier juridic în cadrul Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, ca reprezentant al Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L.;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.n, art.132, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art.3 alin. 4 din contractul de administrare al dlui.Butari Mihai Vlad, administrator al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., care va avea următorul conținut:

„În calitate de administrator, are dreptul să primească o remunerație lunară în cuantum de 16640 lei”.

Art.2. Se mandatează dna. Rezeanu Marinela, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L., să voteze modificarea aprobată la art.1 din prezenta hotărâre și să semneze actul adițional la contractul de administrare încheiat între S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și dl. Butari Mihai Vlad, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2017.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Salubritate Craiova S.R.L, dl. Butari Mihai Vlad și dna. Rezeanu Marinela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU


* * * "

Romeo Titus RADU

Anexa la Hotărârea nr.361/2019

Act Aditional nr. 1 la Contractul de Administrare nr. 15669/06.02.2017 aprobat prin HCL 4/2017

În conformitate cu prevederile Contractului de Administrare nr. 15669/06.02.2017, aprobat prin HCL 4/2017, Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în realizarea si dezvoltarea atributiilor administratorilor, prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv al SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL, în temeiul Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 22/2011 prin care s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public Salubritate Craiova în SC Salubritate Craiova SRL, nr. 55/2016 si nr. 4/2017, HCL nr..............................

SC „SALUBRITATE CRAIOVA” SRL, cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 129A, jud. Dolj, identificată în registrul comerțului cu numărul de ordine J16/136/01.02.2011 și Codul Unic de Înregistrare nr. 27969145, denumită în continuare Societate, pe de o parte

și

Domnul Butari Mihai-Vlad, cetățean român, domiciliat în _________, jud. Dolj,

Sat ______, str. _________, identificat prin C.I. seria _________, nr.__________,

eliberată de SPCLEP Craiova, CNP _____________, în calitate de administrator al SC

SALUBRITATE Craiova SRL, identificată în registrul comerțului cu numărul de ordine J16/136/01.02.2011 și Codul Unic de Înregistrare nr. 27969145, cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 129, jud. Dolj, pe de altă parte.

Au hotarat de comun acord urmatoarele:

Se aproba remunerația lunara a administratorului in cuantum de 16640 lei, care se va plăti din bugetul SC „SALUBRITATE CRAIOVA” SRL cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 129A, identificată în registrul comerțului cu nr. de ordine J16/136/01.02.2011 și Codul Unic de Înregistrare 27969145.

Restul Clauzelor la contractul de administrare nr. 15669/06.02.2017, aprobat prin HCL 4/2017 raman neschimbate.

Prezentul act aditional se incheie intr-un numar de 4 ( patru) exemplare originale.

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

identificată în registrul comerțului cu nr. de ordine J16/136/01.02.2011 și Codul Unic de Înregistrare nr. 27969145, cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 129A, jud.

Dolj,

reprezentată de doamna Rezeanu Marinela, reprezentantul Municipiului Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 55/2016, prin ______________________________, reprezentantul comunei Ișalnița, conform act ___________________ și prin __________________________, reprezentantul comunei Vârvoru de Jos, conform act ___________________.

REPREZENTANT REPREZENTANT REPREZENTANT MUNICIPIUL     COMUNA IȘALNIȚA, COMUNA VÂRVORU

CRAIOVA, _________________________ DE JOS,

REZEANU                        _______________________

MARINELA

Administrator al SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

identificată în registrul comerțului cu nr. de ordine J16/136/01.02.2011 și Codul Unic de Înregistrare nr. 27969145, cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 129A, jud.

Dolj,

domnul Butari Vlad-Mihai

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romeo Titus RADU