Hotărârea nr. 360/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 360


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 360

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.136882/2019, raportul nr.139684/2019 al Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare nr.140823/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2019 și avizele nr.257/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.259/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.261/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.263/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEAZĂ,

9                                      9                  9      7                                                                                                      7

SECRETAR GENERAL, Romeo Titus RADU                 Nicoleta MIULESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA


ANEXA NR 1 LA HOTĂRÂREA NR.360/2019


TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET COLIBRI CRAIOVA


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romeo Titus RADU


ORGANIGRAMA

TEATRULUI PENTRU COPII SI TINERET COLIBRI PENTRU ANUL 2019


CONSILIUL LOCAL CRAIOVA


PRIMAR
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR.360/2019

ȘTAT DE FUNCȚII pentru anul 2019

AL TEATRULUI PENTRU COPII ȘI TINERET ‘'COLIBRI''

Funcții

Studii

Grad/ Treapta Profesională

Nr. posturi TOTAL

Din care:

Ocupat

Vacant

Temporar vacant

1

MANAGER

MANAGER

S

II

1

1

TOTAL

1

1

2

Compartiment artistic

Actor mânuitor păpuși

S

IA

8

7

1

Actor mânuitor păpuși

S

I

2

2

Actor mânuitor păpuși

S

II

1

1

TOTAL

11

10

1

3

Compartiment Marketing, Public Relations, Organizare

Secretar literar

S

I

1

1

Referent de specialitate

S

II

1

1

Referent de specialitate

S

III

1

1

Impresar artistic

S

IA

1

1

TOTAL

4

4

4

Compartiment tehnic scenă

Inginer sunet

S

IA

1

1

Inginer lumini

S

IA

1

1

Regizor scenă

M

I

1

1

Regizor tehnic

M

I

1

0

1

Mânuitor montator decor

M

I

1

1

TOTAL

5

4

1

5

Atelier producție

Sculptor păpuși

S

II

1

0

1

Muncitor calificat.

Confectioner montator produse din lemn (Tâmplar)

M

I

1

1

Muncitor calificat Tapițer

M

I

1

1

Muncitor calificat Confecționer

M

I

1

1

TOTAL

4

3

1

6

Contabil Șef

Contabil șef

S

II

1

1

TOTAL

1

1

7

Compartiment Juridic, Achiziții Publice

Consilier juridic

S

IA

1

1

TOTAL

1

1

8

Compartiment administrativ

Referent de specialitate

S

I

1

1

Economist

S

1A

1

1

Referent

M

IA

1

1

TOTAL

3

3

TOTAL GENERAL

30

27

3

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romeo Titus RADU