Hotărârea nr. 36/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 36

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.36

privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în Municipiul Craiova, în anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 24185/2019, rapoartele nr.29461/2019 al Direcției Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și nr.29542/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în Municipiul Craiova, în anul 2019 și rapoartele nr.65/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.67/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.71/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.73/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.75/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.8 alin.1, alin.2 și alin.3 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, art.14 alin.1, alin.2, alin.3, alin.5, alin.7, alin.8 lit.a), b), d), e), art.15 alin.1, alin.2, alin.3 și alin.4 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, Anexei nr.11 la Hotărârea Guvernului nr.962/2001, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.251/2016 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2016 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Sociale;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit. a pct.17, art.45 alin.3, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în municipiul Craiova, în anul 2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Lista prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, va fi dată publicității prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Craiova, cât și pe pagina de internet a instituției.

Art.3. Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințele pentru tineri destinate închirierii, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor vor fi adresate Primarului Municipiului Craiova, în termen de 7 zile de la afișare. Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Comisia Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Adrian COSMAN

Anexa la Hotărârea nr.36/2019

Lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în Municipiul Craiova, în anul 2019

Nr.

TITULAR

PUNCTAJ

1

TUNARU MARIA

95.00

2

CHILAFU ALIN IONUT

95.00

3

CIRLIG CATALINA DANA

89.00

4

PETRESCU FLORINA CECILIA

88.00

5

UDREA ELENA PASTITA

87.00

6

DUDEA GABRIELA

87.00

7

ROSCA ROBERT CATALIN

86.00

8

MURESANU VICTOR MARIAN

82.00

9

PERCIU ANCA

80.00

10

MAZILU MARIUS

79.00

11

SASU FLORENTINA LUCICA

79.00

12

PAUN MARINA STEFANIA

77.00

13

SARARU CRISTINA ELENA

76.00

14

PETRICA DANIELA NICOLETA

73.00

15

ANTONIE DANIELA

72.00

16

SARARU CLAUDIA

71.00

17

LITCANU LUCICA

67.00

18

PACHIA ALI NA MADALI NA

66.00

19

SANDU FLORIAN EUGEN

65.00

20

BRANISTEANU ILEANA DANIELA

63.00

21

MUSUROI OANA ADINA

62.00

22

KAMAL OANA MARIA

61.00

23

GRECU ILEANA

60.00

24

BURTEA FLORENTINA EMILIA

58.00

25

TUDORA ANA MARIA

58.00

26

TANASIE MARIANA RAMONA

57.00

27

NICU VIOLETA CAMELIA

56.00

28

DOANA ILIE EDUARD

56.00

29

CIUREA IULIANA FLORENTINA

55.00

30

BUSTEAN DANUT

55.00

31

NEAGOE CLAUDIU IONUT

55.00

32

GHEORGHE RAZVAN

54.00

33

VASII FLORIN CRISTIAN

54.00

34

STANESCU LIDIA VASILICA

54.00

35

MARCU ELISABETA GIORGIANA

53.00

36

BOZGAN PETRISOR EMIL

53.00

37

FUGARU FLORIN OVIDIU

52.00

38

VOI CU ADRIAN DARIUS MARINEL

51.00

39

GHEORGHE ROBERT MARIAN

50.00

40

DUTA STELIAN STEFAN

50.00

41

FOTA MARIUS CATALIN

50.00

42

GORGAN ANELI MIHAELA

49.00

Nr.

TITULAR

PUNCTAJ

43

NICOLA FLORINEL COSMIN

49.00

44

IORDACHE COSTINEL MARIAN

48.00

45

DINCA IONUT ALEXANDRU

48.00

46

STOIU BOGDAN IONUT

48.00

47

STAN CONSTANTIN SORIN

47.00

48

RADULESCU ANDREI GABRIEL

47.00

49

DEACONU MARIUS LAURENTIU

46.00

50

RADULESCU VLAD CONSTANTIN

46.00

51

UNGUREANU FLORIN

46.00

52

OZUNU GABRIEL BOGDAN

46.00

53

COSTACHE ROXANA GABRIELA

46.00

54

TUDOR ALIN DUMITRU

45.00

55

DEACONU JEAN IONUT

44.00

56

MITRACHE HARI COSMIN

43.00

57

VADUVA FLORIN CATALIN

43.00

58

GLODEANU ALIN CONSTANTIN

41.00

59

COSERAN NICOLETA DANA

39.00

60

MARCULESCU LUMI NI TA DANIELA

38.00

61

COLCEA GIGI MARIUS

31.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                      •                  •      7

Adrian COSMAN