Hotărârea nr. 359/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 359


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 359

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.136475/2019, raportul nr. 139707/2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane și raportul de avizare nr. 140826/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2019 și avizele nr.257/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.259/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.261/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.263/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților si subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum si funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază și Ordinului nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEAZĂ,

9                                      9                  9      7                                                                                                      7

SECRETAR GENERAL, Romeo Titus RADU                Nicoleta MIULESCU

Cab. Psihiatrie


Cab Hemato adulti

-

◄—

Cab chir gen adulti

-U

Cab endo crine ad

t-j

Cab cârd adulti

t-j

Cab Ortopedie si Traumatologie adulti

-

Cab ORL adulti

◄—

Cab Oftalmo adulti

Cab neurologie adulti

Cabinet alergologie adulti

◄—

Cab dermato adulti

Cab medicina interna adulti

t-j

<—

Cab urologie adulti

Cab recuperare med.fizica si halnpnlnaip

t-j


Comp Diabet Zaharat Nutriție si Boli Metabolice 10 paturi


Comp, expl funct adulti

-


Cabinet obst. -genec. adulti

t-j

Cabinet sterilizare adulti

t-j


Cab pediatrie

t-j


Cab oftalmo ped


Cab dermato ped

Cab ORL .ped

o


Cab.Medicina Muncii

t-j


Ov


00


Diabet

t-j


Planning


Oncologie

-
o© 4 —10 paturi

Ui


Sect. Clinica Cârd. 35 pat


Comp, terapie

00

intensiva 5 paturi

◄"I


Clinica ATI 22 pat.
Sect. Clinica med.interna II 48 pat

32.5

3 H-

36.5

CJ

CV

L/i

1---------------1

t-j GA

-

35,5

-

w

^0

-


2OMP.PRIMIRI

JRGENTEComp, prematuri

00

jl£ct. Clin. Neonatologie50 pat

ov

Ui

15 paturi

Secț Clin . Pediatrie 50 pat


Secț. Clinica onco.medicala 30 pat.

-

Secția recuperare med fizica si balneologie -35 paturi

t-j

-
SERV ANATOMIE

PATOLOGICA

^0


AMBULATORIU DE SPECIALITATE
Acțiuni comune

t-j


Cabinet medicina

CV

dentaraBloc operator

-

-

Biroul .evaluare si statistica med.

36.5

-


. Compartiment aparatura med


Camera de

O

garda(OG)Alte structuri funcționale

pv

LZ


SERV. .Financiar-Contabilitate

rs

9

rt-“ț s

Si s

bJ O

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA NR.359/2019

S T A T DE F U N C Ț I I AL SPITALULUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA

ASIGURARI

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/ TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI APROBATE

NUMAR

POSTURI OCUPATE

NUMAR

POSTURI

VACANTE

PERSONAL CONDUCERE SPITAL

1,0

MANAGER INTERIMAR (OCUPAT TEMPORAR)

S

1,00

MANAGER

1

1

0

2,0

DIRECTOR MEDICAL

S

1,00

DIRECTOR MEDICAL

1

1

0

3,0

DIR. FIN.CONTABIL

S

1,00

DIR. FIN.CONTABIL

1

1

0

4,0

DIR. ÎNGRIJIRI MED.

PL

1,00

DIR. ÎNGRIJIRI MED.

1

1

0

PERSONAL TESA

SERVICIUL R.U.O.N.S.

PERSONAL SUPERIOR

5,0

SEF SERVICIU

S

1,00

II

1

0

1

6,0

ECONOMIST

S

1,00

IA

1

1

0

7,0

ECONOMIST

S

1,00

IA

1

1

0

8,0

ECONOMIST

S

1,00

IA

1

1

0

PERSONAL MEDIU

9,0

REFERENT

M

1,00

IA

1

1

0

BIROUL DE INFORMATICA

PERSONAL SUPERIOR

10,0

SEF BIR.INFORM.

S

1,00

II

1

1

0

11,0

ANALIST PRG.

S

1,00

IA

1

1

0

12,0

ANALIST PRG.

S

1,00

IA

1

1

0

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

PERSONAL SUPERIOR

13,0

SEF SERV.FIN.CONTAB.

S

1,00

II

1

1

0

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI

APROBATE

NUMAR

POSTURI

OCUPATE

NUMAR

POSTURI

VACANTE

14,0

ECONOMIST

S

1,00

IA

1

1

0

15,0

ECONOMIST

S

1,00

IA

1

1

0

16,0

ECONOMIST

S

1,00

IA

1

1

0

17,0

ECONOMIST

S

1,00

IA

1

1

0

18,0

ECONOMIST

S

1,00

IA

1

1

0

PERSONAL MEDIU

19,0

AJUTOR AN. PROGR

M

1,00

IA

1

1

0

BIROUL APROVIZIONARE - TRANSPORT

PERSONAL SUPERIOR

20,0

SEF BIROU

S

1,00

II

1

1

0

PERSONAL MEDIU

21,0

MAGAZINER

M

1,00

MAGAZINER

1

1

0

22,0

MAGAZINER

M

1,00

MAGAZINER

1

1

0

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE

PERSONAL SUPERIOR

23,0

SEF BIROU

S

1,00

II

1

1

0

24,0

CONSILIER JURIDIC

S

1,00

IA

1

1

0

25,0

ECONOMIST

S

1,00

IA

1

1

0

BIROU ADMINISTRATIV

PERSONAL SUPERIOR

26,0

SEF BIROU

S

1,00

II

1

1

0

PERSONAL MEDIU

27,0

ARHIVAR

M

1,00

ARHIVAR

1

1

0

28,0

FUNCTIONAR

M

1,00

FUNCTIONAR

1

1

0

COMPARTIMENT JURIDIC

29,0

CONSILIER JURIDIC

S

1,00

I

1

1

0

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC

30,0

AUDITOR PUBLIC

S

1,00

AUDITOR PUBLIC

1

0

1

COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI, PROT.CIVILA SI SITUATII DE URGENTA

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI

APROBATE

NUMAR

POSTURI

OCUPATE

NUMAR

POSTURI

VACANTE

31,0

INGINER

S

1,00

IA

1

1

0

S.P.I.A.A.M.

MEDDCC

32,0

SEF SPCIN-deleg.-MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

0

1

33,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

33,5

MEDIC

S

0,50

SPECIALIST

0,5

1

0,0

34,0

MEDIC

S

0,50

SPECIALIST

0,5

0

0,5

35,0

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1,0

0

1,0

ASISTENȚI MEDICALI

36,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

37,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

INGWJITORI

38,0

AGENT DDD

G

1,00

AGENT DDD

1

1

0

COMPARTIMENT PRIMIRI URGENTE (CPU)

MEDDCC

39,0

SEF CPU -MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

39,5

MEDIC

S

0,50

SPECIALIST

0,5

0,5

0

40,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

41,5

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

42,5

MEDIC - resp.tura coord.

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

43,5

MEDIC - resp.tura coord.

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

44,5

MEDIC - resp.tura coord.

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

45,5

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

46,5

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

ASISTENTE

47,5

ASISTENT SEF

S

1,00

PRINCIPAL

1

0

1

48,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

49,5

ASISTENT MEDICAL-responsabil tura

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

50,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

51,5

ASISTENT MEDICAL-responsabil tura

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

52,5

ASISTENT MEDICAL-responsabil tura

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

53,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

54,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

55,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

56,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

57,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

58,5

ASISTENT MEDICAL - SUSPEND.DIR.ING

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI APROBATE

NUMAR

POSTURI OCUPATE

NUMAR

POSTURI VACANTE

59,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

REGISTRATOR MEDICAL

60,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

61,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

62,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

INERMIERE

63,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

64,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

65,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

66,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

67,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

68,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

îngrjitoar

69,5

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

BRANCARDIER

70,5

BRANCARDIER

G

1,00

BRANCARDIER

1

1

0

71,5

BRANCARDIER

G

1,00

BRANCARDIER

1

1

0

SECTII / COMPARTIMENTE CU PATURI

SECTIA - Clinica medicina interna I - 50 paturi+ 2 paturi spitzi

MEDIC LA PAT

72,5

SEF CLINICA-MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

73,0

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

73,5

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

74,0

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

75,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

76,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

76,5

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0.5

0.5

0

77,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1,0

1,0

0

78,0

MEDIC

S

0,50

SPECIALIST

0,5

0,5

0

79,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

80,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ASISTENTE LA PAT

81,0

ASISTENT MEDICAL SEF

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

82,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

83,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

84,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM POST

GRADUL/ TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI APROBATE

NUMAR

POSTURI OCUPATE

NUMAR

POSTURI VACANTE

85,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

86,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

87,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

88,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

89,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

90,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

91,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

92,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

93,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

94,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

95,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

96,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

INFIUMIIEUE

97,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

98,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

99,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

100,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

101,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

102,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

103,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

INGERJITOAR

104,0

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

105,0

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

0

1

SECTIA - Clinica medicina interna II - 48 paturi+ 3 paturi de zi , din care : Comp.Gastroenterologie - 15 paturi

MEDICI LA PAT

106,0

MEDIC SEF CLINICA

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

106,5

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

107,0

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

107,5

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

108,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

109,0

MEDIC

S

0,50

SPECIALIST

0,5

0,5

0

109,5

MEDIC

S

0,50

SPECIALIST

0,5

0,5

0

ASISTENTE LA PAT

110,5

ASISENT MEDICAL SEF

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

111,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

112,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

113,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

114,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

115,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

116,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI APROBATE

NUMAR

POSTURI OCUPATE

NUMAR

POSTURI VACANTE

117,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

118,5

ASISTENT MEDICAL

SSD

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

119,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

120,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

121,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

122,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

123,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

124,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

INFIRMIERE

125,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

126,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

127,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

128,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

129,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

130,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

131,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

ÎNGIRJITOAR

132,5

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

133,5

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

134,5

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

Compartimentul gastroenterologie - 15 paturi

MEDICI LA PAT

135,0

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

136,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

136,5

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

ASISTENTE LA PAT

137,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

138,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

139,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

140,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

141,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

DEBUTANT

1

0

1

INGIRJITOAR

142,5

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

SECTIA - Clinica Endocrinologie - 30 paturi + 2 paturi de zi din care: Compartiment Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice - 10 paturi

MEDICI LA PAT

143,5

MEDIC SEF CLINICA

S

1,00

PRIMAR

1

0

1

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI APROBATE

NUMAR

POSTURI OCUPATE

NUMAR

POSTURI VACANTE

144,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

145,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

146,0

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

146,5

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0.5

0.5

0

147,0

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0.5

0.5

0

147,5

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0.5

0.5

0

ASISTENTE LA PAT

148,5

ASISTENT MEDICAL SEF

PL

1,00

PRINCIPAL

1

0

1

149,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

150,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

151,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

152,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

153,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

154,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

ASISTENTE LA POST FIX - EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

155,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

INFIRMEI

156,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

157,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

158,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

159,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

iNGRIJITOARE

160,5

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

161,5

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

0

1

Compartimentul diabet zaharat,nutritie si boli metabolice - 10 paturi

MEDICI LA PAT

162,0

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

162,5

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

163,0

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,0

0,5

164,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ASISTENTE LA PAT

165,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

166,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

167,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

168,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

DEBUTANT

1

1

0

169,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI

APROBATE

NUMAR

POSTURI

OCUPATE

NUMAR

POSTURI

VACANTE

INFIRMIERE

170,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

SECTIA - Clinica cardiologie - 35 paturi+ 2 paturi zi

MEDICI LA PAT

171,0

MEDIC SEF CLINICA

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

171,5

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0

0,5

172,5

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

173,0

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

174,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

175,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

176,0

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

ASISTENTE LA PAT

177,0

ASISTENT MEDICAL SEF

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

178,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

179,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

180,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

181,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

0

1

182,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

183,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

184,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

185,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

186,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

DEBUTANT

1

0

1

187,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

188,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

189,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

190,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

0

1

INERMIERE

191,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

192,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

193,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

194,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

195,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

îngejitoar

196,0

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

SECTIA - Clinica hematologie -55 paturi+ 4 paturi zi

MEDI C LA PAT

197,0

MEDIC SEF CLINICA

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

197,5

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0

0,5

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI APROBATE

NUMAR

POSTURI OCUPATE

NUMAR

POSTURI VACANTE

198,0

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

198,5

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

199,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

200,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

201,0

MEDIC

S

0,50

SPECIALIST

0,5

0

0,5

201,5

MEDIC

S

0,50

SPECIALIST

0,5

0

0,5

202,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1,0

0

1,00

ASISTENTE LA PAT

203,5

ASISTENT MEDICAL SEF

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

204,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

205,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

206,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

207,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

208,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

209,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

210,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

211,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

212,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

213,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

MEDICAL

1

1

0

214,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

215,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

216,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

217,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

218,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

219,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

INFIRMIERE

220,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

221,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

222,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

223,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

224,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

225,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

226,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

227,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

ÎNGRIJITOARE

228,5

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

229,5

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

BRAN'ARDEER

230,5

BRANCARDIER

G

1,00

BRANCARDIER

1

0

1

231,5

BRANCARDIER

G

1,00

BRANCARDIER

1

1

0

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI APROBATE

NUMAR

POSTURI OCUPATE

NUMAR

POSTURI VACANTE

232,5

BRANCARDIER

G

1,00

BRANCARDIER

1

1

0

SECȚIA: Clinica obstetrica -ginecologie I - 45 paturi,+4 paturi spitalizare de zi

MEDICI LA PAT

233,5

MEDIC SEF CLINICA

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

234,0

MEDIC SUSPENDAT DIR.MEDICAL

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

234,5

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

235,0

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

236,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

237,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

238,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

239,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

239,5

MEDIC

S

0,50

SPECIALIST

0,5

0,0

0.5

240,0

MEDIC

S

0,50

SPECIALIST

0,5

0,5

0

240,5

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

241,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

242,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ASISTENTE LA PAT

243,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

244,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

245,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

246,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

247,5

MOASA

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

248,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

249,5

MOASA

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

250,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

251,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

252,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

253,5

MOASA

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

254,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

255,5

ASISTENT MEDICAL

SSD

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

256,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

257,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

258,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

0

1

ASISTENTE LA POST FIX - SPITALIZARE DE ZI - A VORTURI

259,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

ASISTENTE LA POST FIX - SALA DE NAȘTERE

260,5

ASISTENT MEDICAL SEF

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

261,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

262,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI

APROBATE

NUMAR

POSTURI

OCUPATE

NUMAR

POSTURI

VACANTE

ASISTENTE LA POST FIX - STERILIZARE

263,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

264,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

ASISTENTE LA POST FIX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ

265,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

INLFRMIERE

266,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

267,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

268,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

269,5

INFIRMIERA

G

1,00

DEBUTANT

1

0

1

270,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

INMIJETOME

271,5

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

272,5

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

0

1

SECȚIA: Clinica obstetrica - ginecologie II - 45 paturi+ 4 paturi spitalizare de zi

MEDICI LA PAT

273,5

MEDIC SEF CLINICA

S

1,00

PRIMAR

1

0

1

274,0

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

275,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1,0

1,0

0

275,5

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

276,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1,0

1,0

0

277,5

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

278,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

279,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

280,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

281,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

282,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

283,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ASISTENTE LA PAT

284,5

MOASA - SEF CLINICA

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

285,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

286,5

MOASA

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

287,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

288,5

MOASA PR.

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

289,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

290,5

MOASA

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

291,5

MOASA

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

292,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI APROBATE

NUMAR

POSTURI OCUPATE

NUMAR

POSTURI VACANTE

293,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

294,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

295,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

296,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

297,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

298,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

299,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

300,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

ASISTENTE LA POST FIX - SPIT.DE ZI - A VORTURI

301,5

MOASA

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

ASISTENTE LA POST FIX - SALA DE NAȘTERE

302,5

MOASA

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

303,5

MOASA

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

ASISTENTE LA POST FIX - STERILIZARE

304,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

305,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

306,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

307,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

INFIRMIERE

308,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

309,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

310,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

311,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

312,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

313,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

314,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

315,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

EA ARI ALTOIRE

316,5

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

317,5

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

0

1

BRANCARDIER

SECȚIA: Clinica A.T.I. - 22 paturi din care :Compartiment ATI (SPA)- 2 paturi

MEDIC] LA PAT

318,5

MEDIC SEF CINICA - deleg.

S

1,00

PRIMAR

1

0

1

319,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

320,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

321,5

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI APROBATE

NUMAR

POSTURI OCUPATE

NUMAR

POSTURI VACANTE

322,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

323,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

324,5

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

ASISTENTE LA PAT

325,5

ASISTENT MEDICAL SEF CLINICA

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

326,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

327,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

328,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

329,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

330,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

331,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

332,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

333,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

334,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

335,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

336,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

337,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

338,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

339,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

340,5

MOASA

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

341,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

342,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

343,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

344,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

345,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

346,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

347,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

348,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

349,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

350,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

351,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

0

1

352,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

0

1

REGISTRATOR MEDICAL

353,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

MEDICAL

1

1

0

INFIRMIERE

354,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

355,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

356,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

357,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

358,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

359,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI APROBATE

NUMAR

POSTURI OCUPATE

NUMAR

POSTURI VACANTE

360,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

361,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

362,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

ÎNGRJITOAR

363,5

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

SECTIA - Clinica neonatologie -50 paturi, din care : Comp.prematuri -15 paturi si Comp.terapie Intensiva -

5 paturi

MEDICI LA PAT

364,5

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

365,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

366,5

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

367,0

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0

0,5

368,0

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

369,0

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

370,0

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

ASISTENTE LA PAT

371,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

0

1

372,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

373,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

374,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

375,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

376,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

377,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

378,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

379,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

380,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

381,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

382,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

383,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

384,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

385,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

386,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

387,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

388,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

389,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

ASISTENTE LA POST FIX - STERILIZARE

390,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

0

1

391,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

392,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI APROBATE

NUMAR

POSTURI OCUPATE

NUMAR

POSTURI VACANTE

ASISTENTE LA POST FIX - BIBERONERIE

393,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

394,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

ASISTENTE LA POST FIX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ

395,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

INFIRMIERE

396,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

397,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

398,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

399,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

400,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

401,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

Eag'RIJLTOARE

402,0

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

403,0

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

0

1

404,0

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

Comp.prematuri - 15 paturi

MEDICI LA PAT

405,0

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

ASISTENTE LA PAT

406,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

407,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

408,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

409,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

410,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

INFIRMIERE

411,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

412,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

Compartiment Terapie Intensiva - 5 paturi

MEDICI LA PAT

413,0

MEDIC SEF CLINICA

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ASISTENTE LA PAT

414,0

ASISTENT MEDICAL SEF

S

1,00

PRINCIPAL

1

0

1

415,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI APROBATE

NUMAR

POSTURI OCUPATE

NUMAR

POSTURI

VACANTE

416,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

417,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

418,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

419,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

420,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

421,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

SECȚIA: Clinica pediatrie - 50 paturi + 3 paturi de zi

MEDICI LA PAT

422,0

MEDIC SEF CLINICA

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

423,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

0

1

423,5

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

424,0

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

424,5

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

425,0

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

425,5

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

426,0

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

427,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

428,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

428,5

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

ASISTENTE LA PAT

429,5

ASISTENT MEDICAL SEF

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

430,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

431,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

432,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

433,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

434,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

435,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

436,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

437,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

438,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

439,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

440,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

441,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

0

1

442,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

443,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

0

1

444,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

445,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

MEDICAL

1

1

0

446,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

447,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI

APROBATE

NUMAR

POSTURI OCUPATE

NUMAR

POSTURI VACANTE

ASISTENTE LA POST FIX - STERILIZARE

448,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

0

1

ASISTENTE LA POST FIX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ

449,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

INFIRMIERE

450,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

451,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

452,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

453,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

454,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

455,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

456,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

INNGIIJITOARE

457,5

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

458,5

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

459,5

ÎNGRIJITOARE

G

1,00

ÎNGRIJITOARE

1

1

0

460,5

INGRIJITOARE

G

1,00

ÎNGRIJITOARE

1

0

1

SECTIA: Sectia Oncologie Medicala - 30 paturi spit.continua + 6

paturi de zi

MEDICI LA PAT

461,5

MEDIC SEF CLINICA

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

462,5

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

463,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

464,0

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,0

0,5

465,0

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

466,0

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

0

1

ASISTENTE LA PAT

467,0

ASISTENT MEDICAL SEF

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

468,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

469,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

470,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

471,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

472,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

473,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

474,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

475,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

INFIRMIERE

476,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

477,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI

APROBATE

NUMAR

POSTURI OCUPATE

NUMAR

POSTURI

VACANTE

478,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

479,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

480,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

481,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

ÎNGIRJITOAARL

482,0

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

483,0

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

484,0

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

0

1

BRANCARDIERI

485,0

BRANCARDIER

G

1,00

BRANCARDIER

1

1

0

Sectia recuperare, medicina fizica si balneologie - 35 paturi

MEDIC] LA PAT

486,0

MEDIC SEF SECTIE

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

487,0

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1,0

0

1,0

487,5

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

488,0

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

489,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

490,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

491,0

FIZIOKINETOTERAPEUT

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

492,0

FIZIOKINETOTERAPEUT

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

493,0

KINETOTERAPEUT

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

ASISTENTE LA PAT

494,0

ASISTENT MEDICAL SEF

PL

1,00

PRINCIPAL

1

0

1

495,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

496,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

497,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

498,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

499,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

500,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

501,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

502,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

DEBUTANT

1

1

0

INRRMIERE

503,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

504,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

505,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

506,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI

APROBATE

NUMAR

POSTURI

OCUPATE

NUMAR

POSTURI

VACANTE

507,0

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

0

1

LABORATOARE

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

MEDICI

508,0

MEDIC SEF LABORATOR

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

509,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

510,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

511,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

512,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

513,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

514,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

515,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

516,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

517,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR - CHIMIȘTI

518,0

CHIMIST

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

519,0

CHIMIST

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

520,0

CHIMIST

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

521,0

CHIMIST

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR - BIOLOGI

522,0

BIOLOG

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

523,0

BIOLOG

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

524,0

BIOLOG

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

525,0

BIOLOG

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

526,0

BIOLOG

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

ASISTENTE LABORATOR

527,0

ASISTENT MEDICAL SEF

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

528,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

529,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

530,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

531,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

532,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

533,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

DEBUTANT

1

0

1

534,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

535,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

536,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

537,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI

APROBATE

NUMAR

POSTURI

OCUPATE

NUMAR

POSTURI

VACANTE

538,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

539,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

540,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

INGRJETOAR

541,0

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

MEDIC

542,0

MEDIC SEF LABORATOR

S

1,00

PRIMAR

1

0

1

543,0

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

1

1

544,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

545,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

546,0

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

547,0

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

547,5

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

548,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

549,5

FIZICIAN

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

ASISTENTE RADIOLOGIE

550,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

551,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

552,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

553,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

554,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

555,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

DEBUTANT

1

0

1

556,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

557,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

558,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

559,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

560,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

561,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

562,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

563,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

DEBUTANT

1

0

1

INGGRJITOAR

564,5

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

565,5

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

0

1

LABORATORUL RECUPERARE,MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI

APROBATE

NUMAR

POSTURI

OCUPATE

NUMAR

POSTURI

VACANTE

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR

566,5

PROFESOR CFM

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

567,5

KINETOTERAPEUT

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE

568,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

569,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

MEDICAL

1

1

0

570,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

571,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

572,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

573,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

574,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

MEDICAL

1

1

0

575,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

576,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

SERVICIUL ANATOMIE PATOLOGICA

MEDICI LA POST FIX

577,5

MEDIC SEF SERVICIU

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

578,0

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

578,5

MEDIC

S

0,50

PRIMAR

0,5

0,5

0

579,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ALT PERSONAL SANITAR SUPERIOR - POST FIX

580,5

CHIMIST

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE LA POST FIX - ANAT. PAT.

581,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

582,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE LA POST FIX - CITOLOGIE

583,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

584,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

ALT PERS. MEDIU SANITAR- AUTOPSIER

585,5

AUTOPSIER

G

1,00

AUTOPSIER

1

1

0

ingwjitoae

586,5

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

NUCLEU DE CERCETARE

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI

APROBATE

NUMAR

POSTURI

OCUPATE

NUMAR

POSTURI

VACANTE

AMBULATORIUL DE SPECIALITATE UNIC

I. AMBULATORIUL INTEGRAT ADULTI - CABINETE MEDICALE

CABINET MEDICAL - CHIRURGIE GENERALA

MEDC

587,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE

588,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

DEBUTANT

1

0

1

MEDIC

589,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

0

1

ASISTENTE MEDICALE

590,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

CABINET MEDICAL - ENDOCRINOLOGIE

ASISTENTE MEDICALE

591,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

592,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

CABINET MEDICAL - CARDIOLOGIE

ASISTENTE MEDICALE

593,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

594,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

CABINET MEDICAL - ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE

MEDfC

595,5

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE

596,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

MEDIC

597,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE

598,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

CABINET MEDICAL - O.R.L. ADULTI

MEDIC

599,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE

600,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

MEDDC!

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/ TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI APROBATE

NUMAR

POSTURI

OCUPATE

NUMAR

POSTURI

VACANTE

601,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE

602,5

SORA MEDICALA

M

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

CABINET MEDICAL -OFTALMOLOGIE

CABINET I

ASISTENTE MEDICALE

603,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

MEDDCI

604,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

CABINET II

MEDDCI

605,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE

606,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

CABINET MEDICAL - NEUROLOGIE

MEDDCI

607,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE

608,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

MEDDCI

609,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE

610,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

CABINET MEDICAL - ALERGOLOGIE

MEDDCI

611,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE

612,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

MEDDCI

613,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE

614,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

CABINET MEDICAL - DERMATOVENEROLOGIE

MEDDCI

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI

APROBATE

NUMAR

POSTURI

OCUPATE

NUMAR

POSTURI

VACANTE

615,5

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE

616,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

MEDDCI

617,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE

618,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

CABINET MEDICAL - MEDICINA INTERNA

ASISTENTE MEDICALE

619,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

620,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

CABINET MEDICAL - OBSTETRICA GINECOLOGIE

ASISTENTE MEDICALE

621,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

622,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

CABINET MEDICAL - RECUPERARE,MEDICINA FIZICA SI

BALNEOLOGIE

ASISTENTE MEDICALE

623,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

624,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

CABINET MEDICAL - HEMATOLOGIE

ASISTENTE MEDICALE

625,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

CABINET MEDICAL - UROLOGIE

MEDDCl

626,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE

627,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

MEDDCl

628,5

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

0

1

ASISTENTE MEDICALE

629,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

CABINET MEDICAL - PSIHIATRIE

MEDLCI

630,5

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE

631,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI

APROBATE

NUMAR

POSTURI

OCUPATE

NUMAR

POSTURI

VACANTE

MEDDCC

632,5

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE

633,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

COMPARTIMENT EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

ASISTENTE MEDICALE

634,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

ASISTENTE LA POST FIX - STERILIZARE:

635,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

636,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

FISIER

ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE

637,5

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

638,5

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

639,5

ÎNGRIJITOARE

G

1,00

ÎNGRIJITOARE

1

1

0

640,5

ÎNGRIJITOARE

G

1,00

ÎNGRIJITOARE

1

1

0

CABINETUL MEDICINA MUNCII

MEDIC

641,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE

642,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

II. AMBULATORIUL INTEGRAT COPII - CABINETE MEDICALE

CABINET MEDICAL - PEDIATRIE

ASISTENTE MEDICALE

643,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

644,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

CABINET MEDICAL - OFTALMOLOGIE COPII

MEDfC

645,5

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE

646,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

DEBUTANT

1

1

0

MEDIC

647,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI

APROBATE

NUMAR

POSTURI

OCUPATE

NUMAR

POSTURI

VACANTE

ASISTENTE MEDICALE

648,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

MEDICAL

1

0

1

CABINET MEDICAL - DERMATOVENEROLOGIE COPII

CABINET I

MEDICI

649,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE

650,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

CABINET II

MEDICI

651,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE

652,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

CABINET MEDICAL - O.R.L. COPII

CABINET I

MEDICI

653,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE

654,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

CABINET II

MEDICI

655,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE

656,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

MEDICI

657,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE

658,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

CABINET FILTRU

FISIER

iNgRIJITOARE

659,5

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

660,5

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

0

1

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI

APROBATE

NUMAR

POSTURI

OCUPATE

NUMAR

POSTURI

VACANTE

FARMACII CU CIRCUIT INCHIS

FARMACIA 1

FARMACCSTI

661,5

FARMACIST- coordonator

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

662,5

FARMACIST

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

663,5

FARMACIST

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE

664,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

665,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

666,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

667,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

668,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

669,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

670,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

671,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

672,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

0

1

INGWJITOAR

673,5

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

1

0

PFG- PERS.INFORMATICA

674,5

ANALIST PRG.

S

1,00

IA

1

1

0

675,5

OPERATOR DATE

M

1,00

I

1

1

0

PFG - ALT PERSONAL

676,5

CONTABIL

M

1,00

IA

1

1

0

FARMACIA 2

FARIACCSTT

677,5

FARMACIST SEF

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ASISTENTE MEDICALE

678,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

679,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

ALTE STRUCTURI FUNCȚIONALE

BLOCURI OPERATORII

BLOC OPERATOR CL. OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE I

ASISTENTE MED.

680,5

ASISTENT MEDICAL -SEF BL.OP

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI APROBATE

NUMAR

POSTURI OCUPATE

NUMAR

POSTURI

VACANTE

681,5

MOASA

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

682,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

683,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

684,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

INFIRMIERE

685,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

BRANCARDIERI

686,5

BRANCARDIER

G

1,00

BRANCARDIER

1

1

0

BLOC OPERATOR CL. OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE II

ASISTENȚI MEDICALI.

687,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

688,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

689,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

690,5

MOASA

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

INFIRMIERE

691,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

CAMERA DE GARDA    (DESERVEȘTE CLINICILE OG I si OG II)

ASISTENȚI MEDICALI

692,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

693,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

694,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

MEDICAL

1

1

0

695,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

696,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

INFIRMIERE

697,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

0

1

698,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

699,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

700,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

701,5

INFIRMIERA

G

1,00

INFIRMIERA

1

1

0

CAMERA DE GARDA   (DESERVESTE CLINICA DE PEDIATRIE)

ASISTENȚI MEDICALI

702,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

703,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

704,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

705,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI

APROBATE

NUMAR

POSTURI

OCUPATE

NUMAR

POSTURI

VACANTE

706,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

CABINET MEDICINA DENTARA (asigura si urgente)

MEDDCC

707,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

0

1

708,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

709,5

MEDIC- coordonator

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

ASISTENTE

710,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

711,5

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

ÎNGRJITOAR

712,5

INGRIJITOARE

G

1,00

INGRIJITOARE

1

0

1

CABINETE- PROGRAME DE SANATATE

CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE

MEDDCC

ASISTENTE MEDICALE

713,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

MEDICAL

1

1

0

714,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

CABINET ONCOLOGIE MEDICALA

ASISTENTE MEDICALE

715,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

ACTIUNI COMUNE

BUCĂTĂRIA DIETETICĂ FILANTROPIA

ASISTENTE MEDICALE LA POST FIX

716,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

717,5

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

UNITATE TRANSFUZII SANGUINE

ASISTENTE LA POST FIX

718,0

MEDIC LABORATOR

S

0,50

SPECIALIST

0,5

0,5

0

719,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI

APROBATE

NUMAR

POSTURI

OCUPATE

NUMAR

POSTURI

VACANTE

720,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

721,0

ASISTENT MEDICAL

S

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

722,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

723,0

ASISTENT MEDICAL

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

BIROUL DE EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA

724,0

SEF BIROU

S

1,00

II

1

1

0

725,0

ECONOMIST

S

1,00

IA

1

1

0

726,0

ECONOMIST

S

1,00

IA

1

1

0

727,0

ECONOMIST

S

1,00

IA

1

1

0

728,0

ECONOMIST

S

1,00

IA

1

1

0

728,5

ECONOMIST

S

0,50

IA

0,5

0,5

0

729,5

ECONOMIST

S

1,00

IA

1

1

0

730,5

ANALIST PRG.

S

1,00

IA

1

1

0

731,5

MEDIC

S

1,00

PRIMAR

1

1

0

732,5

ECONOMIST

S

1,00

IA

1

1

0

733,5

ANALIST PRG.

S

1,00

IA

1

1

0

734,5

FUNCTIONAR

M

1,00

FUNCTIONAR

1

1

0

735,5

OPERATOR DATE

M

1,00

I

1

1

0

736,5

AJUTOR AN. PROGR.

M

1,00

IA

1

1

0

737,5

STATISTICIAN

M

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

738,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

MEDICAL

1

1

0

739,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

740,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

741,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

742,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

743,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

744,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

745,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

746,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

747,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

748,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

749,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

750,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

751,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

752,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

753,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

754,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

755,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

PRINCIPAL

1

0

1

756,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

757,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

758,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

MEDICAL

1

1

0

759,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI

APROBATE

NUMAR

POSTURI

OCUPATE

NUMAR

POSTURI

VACANTE

760,5

REGISTRATOR MEDICAL

M

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

761,5

SEF SERVICIU

S

1,00

I

1

0

1

762,5

MEDIC

S

1,00

SPECIALIST

1

1

0

763,5

ANALIST PRG.

S

1,00

IA

1

1

0

764,5

ECONOMIST

S

1,00

IA

1

1

0

765,5

REFERENT DE SPECIALITATE

S

1,00

I

1

1

0

766,5

CONSILIER JURIDIC

S

1,00

I

1

1

0

767,5

ECONOMIST

S

1,00

IA

1

1

0

768,5

ECONOMIST

S

1,00

IA

1

1

0

COMPARTIMENT APARATURA MEDICALA

769,5

INGINER

S

1,00

IA

1

0

1

770,5

INGINER

S

1,00

IA

1

1

0

PERSONAL MEDIU

771,5

TEHNICIAN

PL

1,00

PRINCIPAL

1

1

0

MUNCITORI SPITAL

BIROUL APROVIZIONARE - TRANSPORT

SOFERI AUTO

772,5

SOFER AUTOSANITARA

M

1,00

II

1

1

0

773,5

SOFER AUTOSANITARA

M

1,00

II

1

1

0

774,5

SOFER AUTOSANITARA

M

1,00

II

1

1

0

775,5

SOFER AUTOSANITARA

M

1,00

II

1

1

0

776,5

SOFER AUTOSANITARA

M

1,00

II

1

1

0

777,5

SOFER AUTOSANITARA

M

1,00

II

1

0

1

778,5

SOFER

M

1,00

II

1

1

0

779,5

SOFER

M

1,00

II

1

1

0

780,5

TEHNICIAN AUTO

M

1,00

IA

1

1

0

MUNCITORI APRO VIZIONARE

781,5

MUNCITOR NECALIFICAT

G

1,00

I

1

1

0

ATELIER DE INTRETINERE SI REPARATII

782,5

SEF ATELIER

SSD

1,00

I

1

1

0

FORMATIA DE REPARATII , CONSTRUCTII SI INSTALATII

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI

APROBATE

NUMAR

POSTURI

OCUPATE

NUMAR

POSTURI

VACANTE

ECHIPA I

783,5

MUNCITOR CALIFICAT -sef echipa

M

1,00

I

1

1

0

784,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

IV

1

1

0

785,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

II

1

1

0

786,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

I

1

1

0

787,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

II

1

1

0

ECHIPA II

788,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

I

1

1

0

789,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

II

1

1

0

790,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

II

1

1

0

791,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

III

1

1

0

FORMAȚIA DE EXPLOATARE A STAȚIILOR DE OXIGEN SI LIFTURI

ECHIPA I

792,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

I

1

1

0

793,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

I

1

1

0

794,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

I

1

1

0

795,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

I

1

1

0

796,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

I

1

1

0

797,5

MUNCITOR CALIFICAT- grup electrogen

M

1,00

III

1

0

1

ECHIPA II

798,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

I

1

1

0

799,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

I

1

1

0

800,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

I

1

1

0

801,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

I

1

1

0

802,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

IV

1

1

0

803,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

IV

1

1

0

804,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

IV

1

1

0

805,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

IV

1

1

0

806,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

IV

1

1

0

807,5

MUNCITOR CALIFICAT- grup electrogen

M

1,00

I

1

1

0

FORMAȚIA DE EXPLOATARE SI INTRETINERE A CENTRALELOR TERMICE

ECHIPA I

808,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

II

1

1

0

809,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

II

1

1

0

810,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

III

1

1

0

811,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

III

1

0

1

ECHIPA II

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI

APROBATE

NUMAR

POSTURI

OCUPATE

NUMAR

POSTURI

VACANTE

812,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

II

1

1

0

813,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

IV

1

1

0

814,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

II

1

1

0

815,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

II

1

1

0

816,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

II

1

1

0

817,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

III

1

1

0

BIROUL ADMINISTRATIV

SPĂLĂTORIA MATERNITĂȚII

818,5

SPALATOREASA

G

1,00

SPALATOREASA

1

1

0

819,5

SPALATOREASA

G

1,00

SPALATOREASA

1

1

0

820,5

SPALATOREASA

G

1,00

SPALATOREASA

1

1

0

821,5

SPALATOREASA

G

1,00

SPALATOREASA

1

1

0

822,5

SPALATOREASA

G

1,00

SPALATOREASA

1

1

0

823,5

SPALATOREASA

G

1,00

SPALATOREASA

1

1

0

824,5

SPALATOREASA

G

1,00

SPALATOREASA

1

1

0

SPĂLĂTORIA CL.PEDIATRIE

825,5

SPALATOREASA

G

1,00

SPALATOREASA

1

1

0

826,5

SPALATOREASA

G

1,00

SPALATOREASA

1

1

0

PERSONAL DESERVIRE GENERALĂ

827,5

PORTAR

G

1,00

PORTAR

1

1

0

828,5

PORTAR

G

1,00

PORTAR

1

1

0

829,5

PORTAR

G

1,00

PORTAR

1

1

0

830,5

PORTAR

G

1,00

PORTAR

1

1

0

831,5

PORTAR

G

1,00

PORTAR

1

1

0

832,5

PORTAR

G

1,00

PORTAR

1

1

0

833,5

PAZNIC

G

1,00

PAZNIC

1

1

0

834,5

PORTAR

G

1,00

PORTAR

1

1

0

835,5

PAZNIC

G

1,00

PAZNIC

1

1

0

836,5

PAZNIC

G

1,00

PAZNIC

1

1

0

837,5

PAZNIC

G

1,00

PAZNIC

1

1

0

838,5

PAZNIC

G

1,00

PAZNIC

1

1

0

839,5

PAZNIC

G

1,00

PAZNIC

1

1

0

CENTRALA TELEFONICĂ

840,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

III

1

1

0

841,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

III

1

1

0

842,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

III

1

1

0

843,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

III

1

1

0

844,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

III

1

1

0

NR.

CRT

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

GRADUL/

TREAPTA PROFESIONALA

NUMAR

POSTURI

APROBATE

NUMAR

POSTURI

OCUPATE

NUMAR

POSTURI

VACANTE

BLOC ALIMENTAR "MATERNITATE"

BUC ATARE

845,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

IV

1

1

0

846,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

II

1

1

0

847,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

IV

1

1

0

848,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

II

1

1

0

849,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

III

1

1

0

850,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

III

1

1

0

SALA DE MESE "MATERNITATE"

851,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

II

1

1

0

BLOC ALIMENTAR CL.PEDIATRIE

852,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

II

1

1

0

853,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

II

1

1

0

COMPARTIMENT LENJERIE MATERNITATE

COMPARTIMENT LENJERIE CL.PEDIATRIE

854,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

II

1

1

0

855,5

MUNCITOR CALIFICAT

M

1,00

II

1

1

0

ZONE VERZI

856,5

MUNCITOR NECALIFICAT

G

1,00

I

1

1

0

857,5

MUNCITOR NECALIFICAT

G

1,00

I

1

1

0

ÎNGRIJITOARE CURATENIE AD-TIV.

858,5

ÎNGRIJITOARE

1,00

I

1

0

1

COMPARTIMENT CONFESIONAL

859,5

PREOT

S

1,00

I

1

1

0

TOTAL POSTURI ASIGURARI

859,50

TOTAL POSTURI ASIGURARI = 859.5

NR.

FUNCTIA

NIVEL

CUANTUM

GRADUL/

NUMAR

NUMAR

NUMAR

CRT

STUDII

POST

TREAPTA

POSTURI

POSTURI

POSTURI

PROFESIONALA

APROBATE

OCUPATE

VACANTE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romeo Titus RADU