Hotărârea nr. 358/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 358


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 358

privind aprobarea categoriilor de servicii sociale, precum și a cheltuielilor eligibile pentru subvenționarea, în anul 2020, a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii române, cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr.34/1998

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.136739/2019, raportul nr.141219/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.141390/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea categoriilor de servicii sociale, precum și a cheltuielilor eligibile pentru subvenționarea, în anul 2020, a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii române, cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr.34/1998;

În conformitate cu prevederile art.1 alin.1 din Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, art.1 alin.3 si art.10 din anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.942/2005 și avizele nr.255/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.257/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.259/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.261/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.263/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.b, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă categoriile de servicii sociale, precum și cheltuielile eligibile pentru subvenționarea, în anul 2020, a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii, cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr.34/1998, a căror activitate se adresează beneficiarilor din municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pentru a beneficia de subvenții alocate de la bugetul local în anul 2020, asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România care sunt interesate, pot depune documentațiile de solicitare, până la 30.09.2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Direcția de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romeo Titus RADU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU

Anexa la Hotărârea nr.358/2019

CATEGORIILE DE SERVICII SOCIALE ȘI CHELTUIELI ELIGIBILE

pentru care asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România pot solicita subvenții de la bugetul local, în anul 2020, în baza prevederilor Legii nr.34/1998privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

CATEGORII DE SERVICII

SOCIALE

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE

Centre rezidențiale

- Centru rezidențial pentru persoanele adulte cu dizabilități de tip locuințe protejate

1. Cheltuieli de personal pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență și personalul de specialitate auxiliar

  • 2. Cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii

centrelor                       rezidențiale

  • 3. Cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet

4. Cheltuiel i cu materiale didactice pentru persoanele asistate

Centre de zi

  • - Centre de zi de recuperare copii cu dizabilități

  • - Centre de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități

1. Cheltuieli de personal pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență și personalul de specialitate auxiliar

  • 2. Cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii

centrelor               de               zi

  • 3. Cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport pentru centrele de zi

  • 4. Cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet

5. Cheltuiel i cu materiale didactice pentru persoanele asistate

  • *    Nu sunt eligibile centrele de zi care acordă exclusiv servicii de consiliere și informare, precum și servicii de tip after-school.

  • *    Serviciile sociale pentru care se solicită subvenția trebuie să dețină, în mod obligatoriu, licență de funcționare.

  • *    Personalul de specialitate- asistentul social trebuie să dețină, în mod obligatoriu, atestat de liberă practică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romeo Titus RADU