Hotărârea nr. 357/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 357


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.357

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, pentru anul 2019 și a cuantumului contribuției de întreținere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.136547/2019, raportul nr.141236/2019 întocmit de Direcția Economico-Fianaciară și raportul de avizare nr.141389/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea costului mediu lunar de întreținere, pentru anul 2019 și a cuantumului contribuției de întreținere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova și avizele nr.255/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.257/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.259/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.261/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.263/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În conformitate cu prevederile art.18 alin. 1 din Legea nr.19/2018 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr.17/2000, art.24 alin.1 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată și Hotărârii Guvernului nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.b, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru persoana asistată în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, în cuantum de 3.094 lei, pentru anul 2019.

Art.2. Se aprobă contribuția lunară de întreținere datorată de persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova și/sau de susținătorii legali, în cuantum de 1.000 lei.

Art.3. Se aprobă modalitatea de calcul a contribuției lunare de întreținere datorată de persoana asistată în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova și/sau susținătorii legali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.92/2018 referitoare la aprobarea cuantumului contribuției de întreținere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romeo Titus RADU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.357/2019

Modalitatea de calcul a contribuției de întreținere

  • A. Persoanele varstnice care au venituri si sunt ingrijite in camin datoreaza contributia lunara de intretinere în sumă de 1.000 lei, dar nu mai mult decât 60% din valoarea veniturilor personale lunare;

  • B. In situatia in care veniturile persoanelor asistate nu acopera cuantumul maxim de 1.000 lei/luna, valoarea contributiei de intretinere se stabileste astfel:

  • 1. persoanele vârstnice fără susținători legali au obligația de a achita 60 % din veniturile nete proprii lunare;

  • 2. persoanele cu susținători legali au obligația de a achita 60% din veniturile nete proprii lunare iar diferența până la 1.000 lei se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii;

  • C. In cazul persoanelor varstnice si a sustinatorilor legali fara venituri ce nu pot achita cuantumul contributiei lunare de intretinere datorata, aceasta va fi suportata integral din bugetul local;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romeo Titus RADU