Hotărârea nr. 354/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 354


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.354

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.253/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova''

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.145171/2019, rapoartele nr.145173/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și nr.145274/2019 al Directiei Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.253/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova” și avizele nr.255/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.257/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.259/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.261/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.263/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020 și Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR 2014-2020, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile in educație, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectivul Specific 4.5 - Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de muncă aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3733/2017, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin.2, lit.b și d coroborat cu alin.4 lit.a și alin.7 lit.a, art.139, alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Craiova nr. 253/30.05.2019 și va avea următorul conținut:

5                                                                               5

”Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, dar și contribuția din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 7.608.487,12 lei, însumând contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 233.454,74 lei, precum și suma de 7.375.032,38 lei ce reprezintă diferența dintre valoarea nerambursabilă solicitată și valoarea alocată Municipiului Craiova.”

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiovanr. 347/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romeo Titus RADU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU