Hotărârea nr. 353/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 353


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 353

privind rectificarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.145755/2019, raportul nr.145816/2019 întocmit de Direcția Economico- Financiară și nr.145987/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2019 și avizele nr.255/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.257/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.259/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.261/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pentru anul 2019, la valoarea de 19.487,00 mii lei, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.166/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romeo Titus RADU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa 1

la Hotararea nr. 353/29.08.2019


BUGETUL CENTRALIZAT AL CREDITELOR EXTERNE

29-August-2019

APROBAT: RECTIFICARE 29.08.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

CREDITE EXTERNE-SURSA DE FINANTARE-TOTAL

5.309,00

14.178,00

19.487,00

28.113,00

23.800,00

0,00

III.OPERATIUNI FINANCIARE

0016

5.309,00

14.178,00

19.487,00

28.113,00

23.800,00

0,00

Alte operatiuni financiare

4106

5.309,00

14.178,00

19.487,00

28.113,00

23.800,00

0,00

Sume aferente creditelor externe

41060301

5.309,00

14.178,00

19.487,00

28.113,00

23.800,00

0,00

CREDITE EXTERNE-SURSA DE FINANTARE-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

5.309,00

14.178,00

19.487,00

28.113,00

23.800,00

0,00

III.OPERATIUNI FINANCIARE

0016

5.309,00

14.178,00

19.487,00

28.113,00

23.800,00

0,00

Alte operatiuni financiare

4106

5.309,00

14.178,00

19.487,00

28.113,00

23.800,00

0,00

Sume aferente creditelor externe

41060301

5.309,00

14.178,00

19.487,00

28.113,00

23.800,00

0,00

CREDITE EXTERNE-CHELTUIELI

5006

5.309,00

14.178,00

19.487,00

28.113,00

23.800,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

06.70

5.309,00

14.178,00

19.487,00

28.113,00

23.800,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

06.71

5.309,00

14.178,00

19.487,00

28.113,00

23.800,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

06.7101

5.309,00

14.178,00

19.487,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

06.710101

547,00

0,00

547,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

06.710102

4.762,00

14.178,00

18.940,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

Autoritati publice si actiuni externe

5106

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

5106.70

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5106.71

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

5106.7101

537,00

0,00

537,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

5106.710101

537,00

0,00

537,00

0,00

0,00

0,00

Autoritati executive si legislative

510601

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

Autoritati executive

51060103

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

Partea aIII-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6306

10,00

0,00

10,00

6.513,00

9.899,00

0,00

Invatamant

6506

10,00

0,00

10,00

6.513,00

9.899,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6506.70

10,00

0,00

10,00

6.513,00

9.899,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6506.71

10,00

0,00

10,00

6.513,00

9.899,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6506.7101

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6506.710101

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar (rd.45 la 46)

650604

10,00

0,00

10,00

6.513,00

9.899,00

0,00

Invatamant secundar inferior

65060401

10,00

0,00

10,00

6.513,00

9.899,00

0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7906

4.762,00

14.178,00

18.940,00

14.380,00

0,00

0,00

Transporturi

8406

4.762,00

14.178,00

18.940,00

14.380,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8406.70

4.762,00

14.178,00

18.940,00

14.380,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8406.71

4.762,00

14.178,00

18.940,00

14.380,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8406.7101

4.762,00

14.178,00

18.940,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

8406.710102

4.762,00

14.178,00

18.940,00

0,00

0,00

0,00

Transport rutier

840603

4.762,00

14.178,00

18.940,00

14.380,00

0,00

0,00

Transport en comun

84060302

4.762,00

14.178,00

18.940,00

14.380,00

0,00

0,00

CREDITE EXTERNE-SURSA DE FINANTARE-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

5.309,00

14.178,00

19.487,00

28.113,00

23.800,00

0,00

III.OPERATIUNI FINANCIARE

0016

5.309,00

14.178,00

19.487,00

28.113,00

23.800,00

0,00

Alte operatiuni financiare

4106

5.309,00

14.178,00

19.487,00

28.113,00

23.800,00

0,00

Sume aferente creditelor externe

41060301

5.309,00

14.178,00

19.487,00

28.113,00

23.800,00

0,00

CREDITE EXTERNE-CHELTUIELI-SECTIUNEA DEZVOLTARE

5006

5.309,00

14.178,00

19.487,00

28.113,00

23.800,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

06.70

5.309,00

14.178,00

19.487,00

28.113,00

23.800,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

06.71

5.309,00

14.178,00

19.487,00

28.113,00

23.800,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

06.7101

5.309,00

14.178,00

19.487,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

06.710101

547,00

0,00

547,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

06.710102

4.762,00

14.178,00

18.940,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

Autoritati publice si actiuni externe

5106

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

5106.70

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5106.71

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

5106.7101

537,00

0,00

537,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

5106.710101

537,00

0,00

537,00

0,00

0,00

0,00

Autoritati executive si legislative

510601

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

Autoritati executive

51060103

537,00

0,00

537,00

7.220,00

13.901,00

0,00

Partea aIII-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6306

10,00

0,00

10,00

6.513,00

9.899,00

0,00

Invatamant

6506

10,00

0,00

10,00

6.513,00

9.899,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6506.70

10,00

0,00

10,00

6.513,00

9.899,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6506.71

10,00

0,00

10,00

6.513,00

9.899,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6506.7101

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6506.710101

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar (rd.45 la 46)

650604

10,00

0,00

10,00

6.513,00

9.899,00

0,00

Invatamant secundar inferior

65060401

10,00

0,00

10,00

6.513,00

9.899,00

0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7906

4.762,00

14.178,00

18.940,00

14.380,00

0,00

0,00

Transporturi

8406

4.762,00

14.178,00

18.940,00

14.380,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8406.70

4.762,00

14.178,00

18.940,00

14.380,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8406.71

4.762,00

14.178,00

18.940,00

14.380,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8406.7101

4.762,00

14.178,00

18.940,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

8406.710102

4.762,00

14.178,00

18.940,00

0,00

0,00

0,00

Transport rutier

840603

4.762,00

14.178,00

18.940,00

14.380,00

0,00

0,00

Transport en comun

84060302

4.762,00

14.178,00

18.940,00

14.380,00

0,00

0,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, ROMEO TITUS RADU

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI LICITAȚI

SERVICIUL INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII

ANEXA 2 la Hotararea nr. 353/29.08.2019

PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE

(sursa de finanțare: credite externe)

August - 2019

Buget creditelor externe:mii lei

Nr. crt.

Obiectivul de investiție

Capitol/

Cod indicator

Val.conf. Lista aprob. Prin HCL 166 / 23 aprilie 2019

Suma diminuată

Suma suplim.

Influențe

Rectificare

29 august 2019

Valoare după rectificare

0

1

2

3

5

5

6

TOTAL GENERAL

5.309

0

14.178

14.178

19.487

TOTAL CAP. 51.06

537

0

0

0

537

1

Amenajare clădire str. A.I. Cuza nr.1

51.06.01.03

71.01.01

278

0

0

0

278

2

Reabilitare Sediu Primăria Municipiului Craiova strada A.I.Cuza nr.7

51.06.01.03

71.01.01

259

0

0

0

259

TOTAL CAP. 65.06

10

0

0

0

10

1

Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova

65.06.04.01

71.01.01

10

0

0

0

10

TOTAL CAP. 84.06

4.762

0

14.178

14.178

18.940

1

Achiziția unui număr de până la 40 de autobuze cu norma de poluare Euro VI

84.06.03.02

71.01.02

4.762

0

14.178

+14.178

18.940

PRESEDINTE DE SEDINTA, ROMEO TITUS RADU