Hotărârea nr. 350/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 350


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 350

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.137547/2019, raportul nr.143700/2019 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.143992/2019 al Direcției Jurdice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019 și avizele nr.255/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.257/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.259/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.261/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.263/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În conformitate cu prevederile art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019, după cum urmează:

  • a) total venituri-596.607,00 mii lei (432.539,00 mii lei-veniturile secțiunii de funcționare și 164.068,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

  • b) total cheltuieli-601.594,00 mii lei (432.539,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de funcționare și 169.055,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Programul anual de investiții 2019 rectificat, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.156/2019.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romeo Titus RADU

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 1

La Hotărârea nr. 350/29.08.2019


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 29-August-2019

APROBAT: RECTIFICARE 29.08.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)

000102

588.831,00

7.776,00

596.607,00

718.890,00

755.695,00

595.763,00

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)

4990

434.852,00

0,00

434.852,00

380.780,00

391.642,00

402.967,00

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

0002

462.924,00

7.616,00

470.540,00

477.628,00

492.393,00

506.871 ,00

A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

0003

418.431,00

7.616,00

426.047,00

430.082 ,00

442.470,00

454.453,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod

00.05+00.06+00.07)

0004

257.092,00

0,00

257.092,00

194.676,00

196.235,00

197.787,00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)

0005

3.900,00

0,00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

Impozit pe profit

0102

3.900,00

0,00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.900,00

0,00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

0006

253.192,00

0,00

253.192,00

190.130,00

191.462,00

192.775,00

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

0302

653,00

0,00

653,00

562,00

590,00

620,00

Impozit pe ve niturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal

030218

653,00

0,00

653,00

562,00

590,00

620,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

0402

252.539,00

0,00

252.539,00

189.568,00

190.872,00

192.155,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

249.539,00

0,00

249.539,00

179.213,00

180.330,00

181.461,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

0,00

0,00

0,00

10.355,00

10.542,00

10.694,00

Sume la dispozitia Consiliului Judetean

040205

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

0009

105.861 ,00

0,00

105.861,00

108.135,00

113.540,00

119.221,00

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)

0702

105.861 ,00

0,00

105.861,00

108.135,00

113.540,00

119.221,00

Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

070201

70.458,00

0,00

70.458,00

73.993,00

77.692,00

81.578,00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

07020101

21.214,00

0,00

21.214,00

21.895,00

22.989,00

24.1 39,00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07020102

49.244,00

0,00

49.244,00

52.098,00

54.703,00

57.439,00

Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

070202

16.210,00

0,00

16.210,00

17.827,00

18.717,00

19.655,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

7.982,00

0,00

7.982,00

8.347,00

8.764,00

9.203,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

8.042,00

0,00

8.042,00

9.251,00

9.713,00

10.199,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

186,00

0,00

186,00

229,00

240,00

253,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

9.138,00

0,00

9.138,00

6.492,00

6.817,00

7.158,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

10.055,00

0,00

10.055,00

9.823,00

10.314,00

10.830,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

0010

55.478,00

7.61 6,00

63.094,00

127.271,00

132.695,00

137.445,00

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+ 11.02.09)

1102

28.128,00

7.61 6,00

35.744,00

96.848,00

100.751,00

103.904,00

Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul

110202

23.301,00

0,00

23.301,00

58.554,00

59.087,00

59.607,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

5.620,00

5.620,00

33.467,00

36.837,00

39.470,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului particular sau confesional acreditat

110209

4.827,00

1.996,00

6.823,00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

1502

395,00

0,00

395,00

335,00

352,00

370,00

Impozit pe spectacole

150201

395,00

0,00

395,00

335,00

352,00

370,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602

26.955,00

0,00

26.955,00

30.088,00

31.592,00

33.171,00

Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

160202

21.523,00

0,00

21.523,00

23.913,00

25.108,00

26.363,00

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

16020201

15.926,00

0,00

15.926,00

17.577,00

1 8.455,00

19.378,00

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

16020202

5.597,00

0,00

5.597,00

6.336,00

6.653,00

6.985,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

4.457,00

0,00

4.457,00

5.309,00

5.575,00

5.853,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

160250

975,00

0,00

975,00

866,00

909,00

955,00

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

0012

44.493,00

0,00

44.493,00

47.546,00

49.923,00

52.418,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

0013

18.500,00

0,00

18.500,00

19.373,00

20.342,00

21.359,00

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3002

18.500,00

0,00

18.500,00

19.373,00

20.342,00

21.359,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300201

387,00

0,00

387,00

432,00

454,00

477,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

14.733,00

0,00

14.733,00

16.703,00

17.538,00

18.415,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30020530

14.733,00

0,00

14.733,00

16.703,00

17.538,00

18.415,00

Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

300208

280,00

0,00

280,00

311,00

326,00

342,00

Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat

30020803

280,00

0,00

280,00

311,00

326,00

342,00

Alte venituri din proprietate

300250

3.100,00

0,00

3.100,00

1.927,00

2.024,00

2.125,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

0014

25.993,00

0,00

25.993,00

28.173,00

29.581,00

31.059,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.2

3302

1.154,00

0,00

1.154,00

1.219,00

1.279,00

1.342,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Venituri din prestări de servicii

330208

551,00

0,00

551,00

436,00

458,00

480,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

377,00

0,00

377,00

425,00

446,00

468,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

226,00

0,00

226,00

358,00

375,00

394,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod

34.02.02+34.02.50)

3402

20,00

0,00

20,00

354,00

373,00

391,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

20,00

0,00

20,00

93,00

98,00

103,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

0,00

0,00

0,00

261,00

275,00

288,00

Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

3502

16.502,00

0,00

16.502,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

16.498,00

0,00

16.498,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate

35020102

16.498,00

0,00

16.498,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri(cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.2

3602

8.293,00

0,00

8.293,00

9.489,00

9.963,00

10.461,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

360205

724,00

0,00

724,00

770,00

808,00

849,00

Taxe speciale

360206

7.166,00

0,00

7.166,00

7.911,00

8.307,00

8.722,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare silita

360214

39,00

0,00

39,00

11,00

12,00

12,00

Taxa de reabilitare termica

360223

172,00

0,00

172,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

360250

192,00

0,00

192,00

797,00

836,00

878,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)

3702

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Donatii si sponsorizari

370201

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secti unea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

370203

-54.258,00

-5.01 5,00

-59.273,00

-50.201,00

-63.625,00

-105.907,00

Varsaminte din secti unea de functionare

370204

54.258,00

5.015,00

59.273,00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

0015

80,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

3902

80,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

390201

48,00

0,00

48,00

0,00

0,00

0,00

Depozite speciale pentru constructia de locuinte

390210

32,00

0,00

32,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

44.177,00

160,00

44.337, 00

64.478,00

56.019,00

23.073,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018

44.177,00

160,00

44.337,00

64.478,00

56.019,00

23.073,00

Subventii de la bugetul de stat(cod

42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.10.12+42.02.13+42.02.15+42.02.1

4202

44.177,00

0,00

44.1 77,00

64.478,00

56.019,00

23.073,00

Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate

420216

676,00

0,00

676,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta in sanatate

42021601

676,00

0,00

676,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN)

420220

0,00

0,00

0,00

42.490,00

33.485,00

0,00

Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier

420234

40,00

0,00

40,00

106,00

105,00

105,00

Subvenții din bg.de stat ptr finanțarea sanatatii

420241

21.244,00

0,00

21.244,00

21.882,00

22.429,00

22.968,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe

420269

22.217,00

0,00

22.217,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la alte administratii(cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.2

4302

0,00

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanatarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului National de cadastru

430234

0,00

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020(cod 48.02.01 la

4802

81.650,00

0,00

81.650,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la

48.02.01.03)

480201

80.667,00

0,00

80.667,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

Sume primite in contul plati lor efectuate in anul curent

48020101

29.521,00

0,00

29.521,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

Sume primite in contul plati lor efectuate in anii anteriori

48020102

30.911,00

0,00

30.911,00

0,00

0,00

0,00

Prefinantare

48020103

20.235,00

0,00

20.235,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

480202

983,00

0,00

983,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul plati lor efectuate in anul curent

48020201

258,00

0,00

258,00

0,00

0,00

0,00

Prefinantare

48020203

725,00

0,00

725,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE(cod

00.02+00.16+00.17)-TOTAL

000102

429.778,00

2.761,00

432.539,00

449.415,00

451.302,00

424.037,00

VENITURI PROPRII (0002-1102-0037)

4990

434.600,00

0,00

434.600,00

380.780,00

391.642,00

402.967,00

I. VENITURI CURENTE(0003+0012)

0002

408.494,00

2.601,00

411.095,00

427.427,00

428.768,00

400.964,00

A. VENITURI FISCALE(0004+0009+0010+0011)

0003

418.431,00

7.616,00

426.047,00

430.082 ,00

442.470,00

454.453,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(0005+0006+0007)

0004

257.092 ,00

0,00

257.092,00

194.676,00

196.235,00

197.787,00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(cod 01.02)

0005

3.900,00

0,00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

Impozit pe profit

0102

3.900,00

0,00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.900,00

0,00

3.900,00

4.546,00

4.773,00

5.012,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

0006

253.192,00

0,00

253.192,00

190.130,00

191.462,00

192.775,00

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

0302

653,00

0,00

653,00

562,00

590,00

620,00

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal

030218

653,00

0,00

653,00

562,00

590,00

620,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

0402

252.539,00

0,00

252.539,00

189.568,00

190.872,00

192.155,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

249.539,00

0,00

249.539,00

179.213,00

180.330,00

181.461,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

0,00

0,00

0,00

10.355,00

10.542,00

10.694,00

Sume la dispozitia Consiliului Judetean

040205

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRI ETATE(cod 07.02)

0009

105.861,00

0,00

105.861,00

108.135,00

113.540,00

119.221,00

Impozite si taxe pe proprietate(cod

07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

0702

105.861,00

0,00

105.861,00

108.135,00

113.540,00

119.221,00

Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

070201

70.458,00

0,00

70.458, 00

73.993,00

77.692,00

81.578,00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

07020101

21.214,00

0,00

21.214,00

21.895,00

22.989,00

24.1 39,00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07020102

49.244,00

0,00

49.244,00

52.098,00

54.703,00

57.439,00

Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

070202

16.210,00

0,00

16.210,00

17.827,00

18.717,00

19.655,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

7.982,00

0,00

7.982,00

8.347,00

8.764,00

9.203,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

8.042,00

0,00

8.042,00

9.251,00

9.713,00

10.199,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

186,00

0,00

186,00

229,00

240,00

253,00

Taxe judiciare de ti mbru si alte taxe de timbru

070203

9.138,00

0,00

9.138,00

6.492,00

6.817,00

7.158,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

10.055,00

0,00

10.055,00

9.823,00

10.314,00

10.830,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

0010

55.478,00

7.616,00

63.094,00

127.271,00

132.695,00

137.445,00

Sume defalcate din TVA(cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

1102

28.128,00

7.616,00

35.744, 00

96.848,00

100.751,00

103.904,00

Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul

110202

23.301,00

0,00

23.301,00

58.554,00

59.087,00

59.607,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

5.620,00

5.620,00

33.467,00

36.837,00

39.470,00

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamanetului particular sau confesional acreditat

110209

4.827,00

1.996,00

6.823,00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+1 5.02.50)

1502

395,00

0,00

395,00

335,00

352,00

370,00

Impozit pe spectacole

150201

395,00

0,00

395,00

335,00

352,00

370,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea uti lizarii bunuri lor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602

26.955,00

0,00

26.955,00

30.088,00

31.592,00

33.171,00

Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

160202

21.523,00

0,00

21.523,00

23.913,00

25.108,00

26.363,00

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

16020201

15.926,00

0,00

15.926,00

17.577,00

18.455,00

19.378,00

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

16020202

5.597,00

0,00

5.597,00

6.336,00

6.653,00

6.985,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

4.457,00

0,00

4.457,00

5.309,00

5.575,00

5.853,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

160250

975,00

0,00

975,00

866,00

909,00

955,00

C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)

0012

-9.937,00

-5.015,00

-14.952,00

-2.655,00

-13.702,00

-53.489,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

0013

18.500,00

0,00

18.500,00

19.373,00

20.342,00

21.359,00

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3002

18.500,00

0,00

18.500,00

19.373,00

20.342,00

21.359,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

300201

387,00

0,00

387,00

432,00

454,00

477,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

14.733,00

0,00

14.733,00

16.703,00

17.538,00

18.415,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30020530

14.733,00

0,00

14.733,00

16.703,00

17.538,00

18.415,00

Venituri din dividende(cod 30.02.08.02)

300208

280,00

0,00

280,00

311,00

326,00

342,00

Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat

30020803

280,00

0,00

280,00

311,00

326,00

342,00

Alte venituri din proprietate

300250

3.100,00

0,00

3.100,00

1.927,00

2.024,00

2.125,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod

33.02+34. 02+35.02+36.02+37.02)

0014

-28.437,00

-5.015,00

-33.452,00

-22.028,00

-34.044,00

-74.848,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.2

3302

1.154,00

0,00

1.154,00

1.219,00

1.279,00

1.342,00

Venituri din prestări de servicii

330208

551,00

0,00

551,00

436,00

458,00

480,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

377,00

0,00

377,00

425,00

446,00

468,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

226,00

0,00

226,00

358,00

375,00

394,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod

34.02.02+34.02.50)

3402

20,00

0,00

20,00

354,00

373,00

391,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

20,00

0,00

20,00

93,00

98,00

103,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

0,00

0,00

0,00

261,00

275,00

288,00

Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

3502

16.502,00

0,00

16.502,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

16.498,00

0,00

16.498,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate

35020102

16.498,00

0,00

16.498,00

17.111,00

17.966,00

18.865,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri(cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

3602

8.121,00

0,00

8.121,00

9.489,00

9.963,00

10.461,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

360205

724,00

0,00

724,00

770,00

808,00

849,00

Taxe speciale

360206

7.166,00

0,00

7.166,00

7.911,00

8.307,00

8.722,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare silita

360214

39,00

0,00

39,00

11,00

12,00

12,00

Alte venituri

360250

192,00

0,00

192,00

797,00

836,00

878,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod

37.02.01 +37.02.03+37.02.50)

3702

-54.234,00

-5.01 5,00

-59.249,00

-50.201,00

-63.625,00

-105.907,00

Donatii si sponsorizari

370201

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local(cu semnul minus)

370203

-54.258,00

-5.015,00

-59.273,00

-50.201,00

-63.625,00

-105.907,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

21.284,00

160,00

21.444,00

21.988,00

22.534,00

23.073,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018

21.284,00

160,00

21.444,00

21.988,00

22.534,00

23.073,00

Subventii de la bugetul de stat(cod

42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35+42.02.41+42.02.42+42.02.4

4202

21.284,00

0,00

21.284,00

21.988,00

22.534,00

23.073,00

Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier

420234

40,00

0,00

40,00

106,00

105,00

105,00

Subvenții din bg.de stat ptr finanțarea sanatatii

420241

21.244,00

0,00

21.244,00

21.882,00

22.429,00

22.968,00

Subventii de la alte administratii(cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.2

4302

0,00

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanatarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului National de cadastru

430234

0,00

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE

DEZVOLTARE(cod0002+0015+0016+0017+4502+4602+4802)

000102

159.053,00

5.015,00

164.068,00

269.475,00

304.393,00

171.726,00

VENITURI PROPRII (cod 0002-1102-3702+0015)

4990

252,00

0,00

252,00

0,00

0,00

0,00

VENITURI CURENTE(0012)

0002

54.430,00

5.015,00

59.445, 00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

VENITURI N EFISCALE(cod 00.14)

0012

54.430,00

5.015,00

59.445, 00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)

0014

54.430,00

5.015,00

59.445, 00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

Diverse venituri(cod 36.02.07+36.02.22+36.02.56+36.02.31+36.02.47)

3602

172,00

0,00

172,00

0,00

0,00

0,00

Taxa de reabilitare termica

360223

172,00

0,00

172,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare,altele decat subventiile(cod 37.02.04+37.02.05)

3702

54.258,00

5.015,00

59.273,00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

370204

54.258,00

5.015,00

59.273,00

50.201,00

63.625,00

105.907,00

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

0015

80,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

3902

80,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

390201

48,00

0,00

48,00

0,00

0,00

0,00

Depozite speciale ptr constructii de locuinte

390210

32,00

0,00

32,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

22.893,00

0,00

22.893,00

42.490,00

33.485,00

0,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

0018

22.893,00

0,00

22.893,00

42.490,00

33.485,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat(cod

42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02.1

4202

22.893,00

0,00

22.893,00

42.490,00

33.485,00

0,00

Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate

420216

676,00

0,00

676,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparaturii medicale si echipam.de comunicatii in urgenta in sanatate

42021601

676,00

0,00

676,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN)

420220

0,00

0,00

0,00

42.490,00

33.485,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe

420269

22.217,00

0,00

22.217,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020(cod 48.02.01 la

4802

81.650,00

0,00

81.650,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

480201

80.667,00

0,00

80.667,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020101

29.521,00

0,00

29.521,00

176.784,00

207.283,00

65.819,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48020102

30.911,00

0,00

30.911,00

0,00

0,00

0,00

Prefinantare

48020103

20.235,00

0,00

20.235,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

480202

983,00

0,00

983,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48020201

258,00

0,00

258,00

0,00

0,00

0,00

Prefinantare

48020203

725,00

0,00

725,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

5002

490.639,00

7.761,00

498.400,00

642.647,00

677.712,00

523.292 ,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

395.810,00

4.056,00

399.866,00

577.144,00

609.687,00

452.620,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

51.264,00

-1.600,00

49.664,00

52.706,00

52.622,00

49.385,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

49.334,00

-1.600,00

47.734,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

02.100101

37.753,00

-1.600,00

36.1 53, 00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

02.100105

4.606,00

0,00

4.606,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

02.100106

65,00

0,00

65,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

02.100112

588,00

0,00

588,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

02.100113

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

02.100117

2.027,00

0,00

2.027,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

02.100130

4.283,00

0,00

4.283,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

02.1002

820,00

0,00

820,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

02.100206

820,00

0,00

820,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 1 0.03. 08)

02.1003

1.110,00

0,00

1.110,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

02.100307

1.110,00

0,00

1.110,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

111.696,00

840,00

112.536,00

143.947,00

143.925,00

133.133,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

59.779,00

1.790,00

61.569,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

230,00

-10,00

220,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

205,00

0,00

205,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

8.061,00

0,00

8.061,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

22.866,00

1.800,00

24.666, 00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

02.200105

142,00

0,00

142,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

02.200106

89,00

0,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

688,00

0,00

688,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

27.498,00

0,00

27.498,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

35.933,00

0,00

35.933,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

4.248,00

0,00

4.248,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

02.200501

43,00

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

4.205,00

0,00

4.205,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

142,00

0,00

142,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

92,00

0,00

92,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari in strainatate

02.200602

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

02.2011

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

02.2012

299,00

0,00

299,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

98,00

0,00

98,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetari

02.2016

179,00

0,00

179,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

02.2020

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la

20.24.03)

02.2024

260,00

10,00

270,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

02.202401

224,00

10,00

234,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

02.202402

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

02.2025

484,00

0,00

484,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

10.230,00

-960,00

9.270,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

02.203001

527,00

0,00

527,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

02.203002

119,00

0,00

119,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

02.203004

1.852,00

0,00

1.852,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

02.203009

48,00

0,00

48,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

7.684,00

-960,00

6.724,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI

02.30

5.946,00

0,00

5.946,00

6.881,00

5.985,00

5.101,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

02.3001

1.148,00

0,00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

02.300101

1.148,00

0,00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

02.3002

4.798,00

0,00

4.798,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

02.300202

2.981,00

0,00

2.981,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subi mprumutate

02.300203

1.817,00

0,00

1.817,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

02.40

37.655,00

0,00

37.655,00

39.789,00

40.384,00

39.000,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

02.4003

37.655,00

0,00

37.655,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

02.50

50,00

0,00

50,00

53,00

53,00

53,00

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

02.5004

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

02.51

103.422,00

2.820,00

106.242,00

108.397,00

108.303,00

103.193,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

02.5101

98.307,00

1.520,00

99.827,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

02.510101

91.241,00

1.120,00

92.361,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

02.510146

7.066,00

400,00

7.466,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

02.5102

5.115,00

1.300,00

6.415,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

02.510228

5.115,00

1.300,00

6.415,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

02.55

8.821,00

1.996,00

10.817,00

8.727,00

8.727,00

7.727,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

02.5501

8.821,00

1.996,00

10.817,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

02.550163

4.921,00

1.996,00

6.917,00

0,00

0,00

0,00

Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID

02.550165

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

02.56

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5601

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

02.560103

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0,00

0,00

0,00

1.643,00

1.643,00

1.643,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

02.58

75.453,00

0,00

75.453,00

211.711,00

244.767,00

110.107,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5801

74.850,00

0,00

74.850, 00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

02.580101

12.609,00

0,00

12.609,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

02.580102

52.212,00

0,00

52.212,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

02.580103

10.029,00

0,00

10.029,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

02.5802

603,00

0,00

603,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

02.580201

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

02.580202

463,00

0,00

463,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

1.352,00

0,00

1.352,00

3.290,00

3.278,00

3.278,00

Asociatii si fundatii

02.5911

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

Sustinerea cultelor

02.5912

556,00

0,00

556,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

02.5940

496,00

0,00

496,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

79.335,00

5.161,00

84.496, 00

50.612,00

53.1 43,00

55.800,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

79.335,00

5.161,00

84.496, 00

50.612,00

53.1 43,00

55.800,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

79.335,00

5.161,00

84.496, 00

0,00

0,00

0,00

Constructii

02.710101

62.267,00

5.176,00

67.443, 00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

02.710102

6.126,00

0,00

6.126,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

5.972,00

0,00

5.972,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Alte active fixe

02.710130

4.970,00

-15,00

4.955,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

02.79

15.504,00

0,00

15.504,00

14.891,00

1 4.882,00

14.872,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

02.81

15.504,00

0,00

15.504,00

14.891,00

1 4.882,00

14.872,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

02.8101

11.448,00

0,00

11.448,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

02.810105

11.448,00

0,00

11.448,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

02.8102

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

02.810205

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

-10,00

-1.456,00

-1.466,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

-10,00

-1.456,00

-1.466,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.850101

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local

02.850102

0,00

-1.456,00

-1.456,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

84.460,00

-2.563,00

81.897,00

89.076,00

87.976,00

83.322,00

Autoritati publice si actiuni externe

5102

73.332,00

-2.333,00

70.999,00

76.827,00

76.653,00

74.138,00

CHELTUIELI CURENTE

5102.01

67.946,00

-2.333,00

65.613,00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5102.10

46.664,00

-1.370,00

45.294,00

47.772,00

47.714,00

45.477,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5102.1001

44.915,00

-1.370,00

43.545, 00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

5102.100101

34.327,00

-1.370,00

32.957,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

5102.100105

4.140,00

0,00

4.140,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

5102.100106

65,00

0,00

65,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

5102.100112

588,00

0,00

588,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

5102.100113

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

5102.100117

1.850,00

0,00

1.850,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

5102.100130

3.933,00

0,00

3.933,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5102.1002

750,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

5102.100206

750,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5102.1003

999,00

0,00

999,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

5102.100307

999,00

0,00

999,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5102.20

20.786,00

-963,00

19.823,00

20.870,00

20.654,00

20.376,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5102.2001

10.538,00

-10,00

10.528,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

5102.200101

223,00

-10,00

213,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

5102.200102

205,00

0,00

205,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

5102.200103

3.912,00

0,00

3.912,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

5102.200104

560,00

0,00

560,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

5102.200105

142,00

0,00

142,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Piese de schimb

5102.200106

89,00

0,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5102.200108

682,00

0,00

682,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5102.200130

4.725,00

0,00

4.725,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

5102.2002

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

5102.2005

309,00

-3,00

306,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

5102.200501

43,00

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

5102.200530

266,00

-3,00

263,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

5102.2006

142,00

0,00

142,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

5102.200601

92,00

0,00

92,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari in strainatate

5102.200602

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

5102.2011

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

5102.2012

299,00

0,00

299,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

5102.2013

98,00

0,00

98,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la

20.24.03)

5102.2024

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

5102.202401

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

5102.2025

484,00

0,00

484,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5102.2030

8.396,00

-960,00

7.436,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

5102.203001

527,00

0,00

527,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

5102.203002

119,00

0,00

119,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

5102.203004

1.852,00

0,00

1.852,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

5102.203009

48,00

0,00

48,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5102.203030

5.850,00

-960,00

4.890,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

5102.59

496,00

0,00

496,00

497,00

494,00

494,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5102.5940

496,00

0,00

496,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

5102.70

5.386,00

0,00

5.386,00

7.688,00

7.79 1 ,00

7.791,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5102.71

5.386,00

0,00

5.386,00

7.688,00

7.79 1 ,00

7.791,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01. 30)

5102.7101

5.386,00

0,00

5.386,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

5102.710101

103,00

0,00

103,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

5102.710102

165,00

0,00

165,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5102.710103

4.182,00

0,00

4.182,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

5102.710130

936,00

0,00

936,00

0,00

0,00

0,00

Autoritati executive si legislative

510201

73.332,00

-2.333,00

70.999,00

76.827,00

76.653,00

74.138,00

Autoritati executive

51020103

73.332,00

-2.333,00

70.999,00

76.827,00

76.653,00

74.138,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Alte servicii publice generale

5402

4.922,00

-230,00

4.692,00

5.338,00

5.313,00

4.063,00

CHELTUIELI CURENTE

5402.01

4.922,00

-230,00

4.692,00

5.338,00

5.313,00

4.063,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5402.10

4.600,00

-230,00

4.370,00

4.785,00

4.760,00

3.760,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5402.1001

4.419,00

-230,00

4.189,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

5402.100101

3.426,00

-230,00

3.196,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

5402.100105

466,00

0,00

466,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

5402.100117

177,00

0,00

177,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

5402.100130

350,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5402.1002

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

5402.100206

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5402.1003

111,00

0,00

111,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

5402.100307

111,00

0,00

111,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5402.20

272,00

0,00

272,00

500,00

500,00

250,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5402.2001

102,00

0,00

102,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

5402.200101

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

5402.200103

49,00

0,00

49,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

5402.200104

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5402.200108

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5402.200130

28,00

0,00

28,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

5402.2002

13,00

0,00

13,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

5402.2005

37,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

5402.200530

37,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5402.2030

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5402.203030

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

5402.50

50,00

0,00

50,00

53,00

53,00

53,00

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

5402.5004

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

540205

50,00

0,00

50,00

53,00

53,00

53,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

4.752,00

-230,00

4.522,00

5.085,00

5.060,00

4.010,00

Alte servicii publice generale

540250

120,00

0,00

120,00

200,00

200,00

0,00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

5502

6.206,00

0,00

6.206,00

6.911,00

6.010,00

5.121,00

CHELTUIELI CURENTE

5502.01

6.206,00

0,00

6.206,00

6.911,00

6.010,00

5.121,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5502.20

260,00

0,00

260,00

30,00

25,00

20,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

5502.2024

260,00

0,00

260,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

5502.202401

224,00

0,00

224,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

5502.202402

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI

5502.30

5.946,00

0,00

5.946,00

6.881,00

5.985,00

5.101,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

5502.3001

1.148,00

0,00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

5502.300101

1.148,00

0,00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

5502.3002

4.798,00

0,00

4.798,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

5502.300202

2.981,00

0,00

2.981,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

5502.300203

1.817,00

0,00

1.817,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5902

33.816,00

0,00

33.816,00

35.350,00

36.564,00

28.564,00

Ordine publica si siguranta nationala

6102

33.816,00

0,00

33.816,00

35.350,00

36.564,00

28.564,00

CHELTUIELI CURENTE

6102.01

33.632,00

0,00

33.632, 00

34.755,00

34.564,00

28.564,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6102.20

229,00

0,00

229,00

56,00

55,00

55,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6102.2001

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6102.200130

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6102.2002

190,00

0,00

190,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

6102.2011

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6102.51

33.403,00

0,00

33.403,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6102.5101

33.403,00

0,00

33.403,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

6102.510101

33.403,00

0,00

33.403,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6102.70

184,00

0,00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6102.71

184,00

0,00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6102.7101

184,00

0,00

184,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6102.710102

101,00

0,00

101,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6102.710130

83,00

0,00

83,00

0,00

0,00

0,00

Ordine publica

610203

33.403,00

0,00

33.403,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Politie comunitara

61020304

33.403,00

0,00

33.403,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

610205

413,00

0,00

413,00

651,00

2.055,00

55,00

Partea a III-a CHELȚUIELI SOCIAL-CULȚURALE

6302

138.844,00

8.539,00

147.383,00

240.397,00

190.854,00

180.869,00

INVATAMANT

6502

13.617,00

1 .999,00

15.616,00

113.523,00

50.669,00

40.226,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

12.420,00

1 .999,00

14.419,00

108.947,00

49.336,00

38.243,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

0,00

0,00

0,00

149,00

148,00

148,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

5.560,00

3,00

5.563,00

29.023,00

29.841,00

29.841,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Reparații curente

6502.2002

5.560,00

0,00

5.560,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6502.55

4.921,00

1.996,00

6.917,00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

6502.5501

4.921,00

1.996,00

6.917,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

6502.550163

4.921,00

1.996,00

6.917,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0,00

0,00

0,00

1.643,00

1.643,00

1.643,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6502.58

1.939,00

0,00

1.939,00

71.512,00

11.093,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6502.5801

1.939,00

0,00

1.939,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

6502.580101

506,00

0,00

506,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

6502.580102

1.303,00

0,00

1.303,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

6502.580103

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6502.59

0,00

0,00

0,00

1.793,00

1.784,00

1.784,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

1.197,00

0,00

1.197,00

4.576,00

1.333,00

1.983,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

1.197,00

0,00

1.197,00

4.576,00

1.333,00

1.983,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

1.197,00

0,00

1.197,00

0,00

0,00

0,00

Constructi i

6502.710101

1.187,00

0,00

1.187,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6502.710130

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

5.138,00

633,19

5.771,19

76.758,00

15.768,00

10.777,00

Invatamant prescolar

65020301

3.250,00

168,29

3.418,29

71.931,00

10.952,00

5.961,00

Invatamant primar

65020302

1.888,00

464,90

2.352,90

4.827,00

4.816,00

4.816,00

Invatamant secundar

650204

8.475,00

1.365,81

9.840,81

35.467,00

33.609,00

28.1 57,00

Invatamant secundar inferior

65020401

1.828,00

1,00

1.829,00

14.282,00

13.150,00

7.748,00

Invatamant secundar superior

65020402

4.440,00

1,00

4.441,00

18.748,00

18.025,00

17.975,00

Invatamant profesional

65020403

2.207,00

1.363,81

3.570,81

2.437,00

2.434,00

2.434,00

Invatamant postliceal

650205

4,00

0,00

4,00

612,00

610,00

610,00

Servicii auxiliare pentru educatie

650211

0,00

0,00

0,00

686,00

682,00

682,00

Internate si cantine pentru elevi

65021103

0,00

0,00

0,00

686,00

682,00

682,00

Sanatate

6602

13.566,00

1.700,00

15.266,00

21.171,00

25.023,00

38.998,00

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

12.953,00

1.700,00

14.653,00

20.859,00

24.394,00

20.369,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6602.51

12.181,00

1.700,00

13.881,00

16.512,00

16.987,00

17.877,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6602.5101

7.066,00

400,00

7.466,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

6602.510146

7.066,00

400,00

7.466,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6602.5102

5.115,00

1.300,00

6.415,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

6602.510228

5.115,00

1.300,00

6.415,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6602.58

772,00

0,00

772,00

4.347,00

7.407,00

2.492,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6602.5801

772,00

0,00

772,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

6602.580101

116,00

0,00

116,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

6602.580102

656,00

0,00

656,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6602.70

613,00

0,00

613,00

312,00

629,00

18.629,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6602.71

613,00

0,00

613,00

312,00

629,00

18.629,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6602.7101

613,00

0,00

613,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6602.710101

613,00

0,00

613,00

0,00

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

660206

13.566,00

1.700,00

15.266,00

21.171,00

25.023,00

38.998,00

Spitale generale

66020601

13.566,00

1.700,00

15.266,00

21.171,00

25.023,00

38.998,00

Cultura, recreere si religie

6702

101.633,00

4.840,00

106.473,00

95.820,00

105.344,00

91.827,00

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

73.905,00

1.120,00

75.025,00

90.568,00

90.071,00

74.581,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6702.20

20.450,00

0,00

20.450,00

22.000,00

23.234,00

22.234,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 .09+20.01 .30)

6702.2001

15.640,00

0,00

15.640,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6702.200130

15.640,00

0,00

15.640,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6702.2002

2.670,00

0,00

2.670,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6702.2005

1.475,00

0,00

1.475,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6702.200530

1.475,00

0,00

1.475,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6702.2030

665,00

0,00

665,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6702.203030

665,00

0,00

665,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

6702.51

47.800,00

1.120,00

48.920,00

47.303,00

46.989,00

46.989,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6702.5101

47.800,00

1.120,00

48.920,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

6702.510101

47.800,00

1.120,00

48.920,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6702.58

4.799,00

0,00

4.799,00

20.265,00

18.848,00

4.358,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6702.5801

4.799,00

0,00

4.799,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

6702.580101

1.017,00

0,00

1.017,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

6702.580102

3.782,00

0,00

3.782,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6702.59

856,00

0,00

856,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Asociatii si fundatii

6702.5911

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

Sustinerea cultelor

6702.5912

556,00

0,00

556,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

CHELTUIELI DE CAPITAL

6702.70

25.318,00

3.720,00

29.038,00

3.000,00

13.030,00

15.013,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6702.71

25.318,00

3.720,00

29.038,00

3.000,00

13.030,00

15.013,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6702.7101

25.318,00

3.720,00

29.038,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6702.710101

20.537,00

3.720,00

24.257,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6702.710102

1.671,00

0,00

1.671,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6702.710103

1.650,00

0,00

1.650,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6702.710130

1.460,00

0,00

1.460,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

6702.79

2.410,00

0,00

2.410,00

2.252,00

2.243,00

2.233,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

6702.81

2.410,00

0,00

2.410,00

2.252,00

2.243,00

2.233,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

6702.8101

2.410,00

0,00

2.410,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

6702.810105

2.410,00

0,00

2.410,00

0,00

0,00

0,00

Servicii culturale

670203

41.324,00

1.120,00

42.444,00

43.588,00

41.950,00

37.460,00

Institutii publice de spectacole si concerte

67020304

35.419,00

1.120,00

36.539, 00

31.887,00

31.675,00

31.675,00

Case de cultura

67020306

1.341,00

0,00

1.341,00

1.436,00

1.427,00

1.427,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67020312

4.564,00

0,00

4.564,00

10.265,00

8.848,00

4.358,00

Servicii recreative si sportive

670205

58.878,00

3.720,00

62.598,00

51.122,00

62.394,00

53.367,00

Sport

67020501

11.040,00

0,00

11.040,00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

47.838,00

3.720,00

51.558,00

37.142,00

48.507,00

39.480,00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

1.431,00

0,00

1.431,00

1.110,00

1.000,00

1.000,00

Asigurari si asistenta sociala

6802

10.028,00

0,00

10.028,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

CHELTUIELI CURENTE

6802.01

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6802.51

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6802.5101

10.038,00

0,00

10.038,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

6802.510101

10.038,00

0,00

10.038,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6802.85

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6802.8501

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6802.850101

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

Prevenirea excluderii sociale

680215

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Ajutor social

68021501

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6902

59.593,00

1.800,00

61.393,00

70.341,00

64.194,00

51.396,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

28.488,00

0,00

28.488,00

41.418,00

35.1 87,00

22.199,00

CHELTUIELI CURENTE

7002.01

21.456,00

0,00

21.456,00

28.721,00

18.400,00

15.405,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7002.20

11.520,00

0,00

11.520,00

14.000,00

14.500,00

12.505,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7002.2001

11.170,00

0,00

11.170,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

7002.200103

4.100,00

0,00

4.100,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

7002.200130

7.070,00

0,00

7.070,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

7002.2005

330,00

0,00

330,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

7002.200530

330,00

0,00

330,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

7002.2020

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7002.55

3.900,00

0,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

2.900,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

7002.5501

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

Sume reprezenta nd contributia unitatilor administrativ-teritoriale la

Fondul IID

7002.550165

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

7002.58

6.036,00

0,00

6.036,00

10.821,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

7002.5801

6.036,00

0,00

6.036,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

7002.580101

2.771,00

0,00

2.771,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

7002.580102

3.056,00

0,00

3.056,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

7002.580103

209,00

0,00

209,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7002.70

7.032,00

0,00

7.032,00

12.697,00

16.787,00

6.794,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7002.71

7.032,00

0,00

7.032,00

12.697,00

16.787,00

6.794,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01. 30)

7002.7101

7.032,00

0,00

7.032,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

7002.710101

5.659,00

0,00

5.659,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

7002.710102

650,00

0,00

650,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

7002.710130

723,00

0,00

723,00

0,00

0,00

0,00

Locuinte

700203

5.821,00

0,00

5.821,00

6.679,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70020330

5.821,00

0,00

5.821,00

6.679,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

700205

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa

70020501

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificări

700206

12.140,00

0,00

12.140,00

16.490,00

16.990,00

15.290,00

Alte servicii en domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

10.507,00

0,00

10.507,00

18.249,00

18.197,00

6.909,00

Protectia mediului

7402

31.105,00

1.800,00

32.905,00

28.923,00

29.007,00

29.1 97,00

CHELTUIELI CURENTE

7402.01

23.500,00

1.800,00

25.300,00

23.500,00

23.584,00

23.384,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7402.20

23.500,00

1.800,00

25.300,00

23.500,00

23.584,00

23.384,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7402.2001

22.294,00

1.800,00

24.094,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

7402.200104

22.294,00

1.800,00

24.094,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

7402.2005

157,00

0,00

157,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

7402.200530

157,00

0,00

157,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

7402.2030

1.049,00

0,00

1.049,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7402.203030

1.049,00

0,00

1.049,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7402.70

1.947,00

0,00

1.947,00

0,00

0,00

390,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7402.71

1.947,00

0,00

1.947,00

0,00

0,00

390,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7402.7101

1.947,00

0,00

1.947,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

7402.710101

1.218,00

0,00

1.218,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

7402.710102

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

7402.710103

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

7402.710130

449,00

0,00

449,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

7402.79

5.658,00

0,00

5.658,00

5.423,00

5.423,00

5.423,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

7402.81

5.658,00

0,00

5.658,00

5.423,00

5.423,00

5.423,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

7402.81 01

5.658,00

0,00

5.658,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

7402.810105

5.658,00

0,00

5.658,00

0,00

0,00

0,00

Reducerea si controlul poluarii

740203

391,00

0,00

391,00

0,00

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

20.280,00

1.800,00

22.080,00

20.000,00

20.000,00

20.390,00

Salubritate

74020501

20.280,00

1.800,00

22.080,00

20.000,00

20.000,00

20.390,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

10.434,00

0,00

10.434,00

8.923,00

9.007,00

8.807,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7902

173.926,00

-15,00

173.911,00

207.483,00

298.124,00

179.141,00

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

4.098,00

0,00

4.098,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

CHELTUIELI CURENTE

8002.01

718,00

0,00

718,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

8002.56

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8002.5601

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8002.560103

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8002.58

603,00

0,00

603,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

8002.5802

603,00

0,00

603,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

8002.580201

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

8002.580202

463,00

0,00

463,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

8002.79

3.380,00

0,00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

8002.81

3.380,00

0,00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

8002.8101

3.380,00

0,00

3.380,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

8002.810105

3.380,00

0,00

3.380,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Actiuni generale economice si comerciale

800201

4.098,00

0,00

4.098,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80020130

4.098,00

0,00

4.098,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

Combustibili si energie

8102

14.552,00

-25,00

14.527,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

CHELTUIELI CURENTE

8102.01

14.194,00

0,00

14.194,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8102.20

2.119,00

0,00

2.119,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

8102.2005

1.940,00

0,00

1.940,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

8102.200530

1.940,00

0,00

1.940,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetari

8102.2016

179,00

0,00

179,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

8102.40

12.075,00

0,00

12.075,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

8102.4003

12.075,00

0,00

12.075,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8102.70

358,00

-25,00

333,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8102.71

358,00

-25,00

333,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01. 30)

8102.7101

358,00

-25,00

333,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

8102.710130

358,00

-25,00

333,00

0,00

0,00

0,00

Energie termica

810206

12.075,00

0,00

12.075,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810250

2.477,00

-25,00

2.452,00

0,00

0,00

0,00

Transporturi

8402

155.276,00

10,00

155.286,00

192.323,00

282.964,00

163.981 ,00

CHELTUIELI CURENTE

8402.01

113.920,00

0,00

113.920,00

166.523,00

267.335,00

154.725,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8402.20

27.000,00

0,00

27.000, 00

33.968,00

31.532,00

24.468,00

Reparatii curente

8402.2002

27.000,00

0,00

27.000, 00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

8402.40

25.580,00

0,00

25.580,00

27.789,00

28.384,00

27.000,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

8402.4003

25.580,00

0,00

25.580,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

8402.56

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5601

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8402.560103

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8402.58

61.304,00

0,00

61.304,00

104.766,00

207.419,00

103.257,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5801

61.304,00

0,00

61.304,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

8402.580101

8.199,00

0,00

8.199,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

8402.580102

43.415,00

0,00

43.415,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8402.580103

9.690,00

0,00

9.690,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8402.70

37.300,00

1.466,00

38.766,00

21.744,00

11.573,00

5.200,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8402.71

37.300,00

1.466,00

38.766,00

21.744,00

11.573,00

5.200,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8402.71 01

37.300,00

1.466,00

38.766,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

8402.710101

32.950,00

1.456,00

34.406, 00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Masini, echipamente si mijloace de transport

8402.710102

3.399,00

0,00

3.399,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

8402.710130

951,00

10,00

961,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

8402.79

4.056,00

0,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

8402.81

4.056,00

0,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

8402.8102

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

8402.810205

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

8402.85

0,00

-1.456,00

-1.456,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

8402.8501

0,00

-1.456,00

-1.456,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local

8402.850102

0,00

-1.456,00

-1.456,00

0,00

0,00

0,00

Transport rutier

840203

155.276,00

10,00

155.286,00

189.893,00

278.126,00

1 61 .573,00

Drumuri si poduri

84020301

1.024,00

0,00

1.024,00

8.083,00

0,00

0,00

Transport in comun

84020302

90.283,00

0,00

90.283,00

133.057,00

230.965,00

1 27.849,00

Strazi

84020303

63.969,00

10,00

63.979,00

48.753,00

47.161,00

33.724,00

Alte cheltuieli en domeniul transporturilor

840250

0,00

0,00

0,00

2.430,00

4.838,00

2.408,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

330.585,00

2.756,00

333.341,00

374.728,00

374.242,00

351.566,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

315.091,00

2.756,00

317.847,00

359.837,00

359.360,00

336.694,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

51.264,00

-1.600,00

49.664,00

52.706,00

52.622,00

49.385,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

49.334,00

-1.600,00

47.734,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

02.100101

37.753,00

-1.600,00

36.153,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

02.100105

4.606,00

0,00

4.606,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

02.100106

65,00

0,00

65,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

02.100112

588,00

0,00

588,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

02.100113

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

02.100117

2.027,00

0,00

2.027,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

02.100130

4.283,00

0,00

4.283,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

02.1002

820,00

0,00

820,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

02.100206

820,00

0,00

820,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

02.1003

1.110,00

0,00

1.110,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

02.100307

1.110,00

0,00

1.110,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

111.696,00

840,00

112.536,00

143.947,00

143.925,00

133.133,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

59.779,00

1.790,00

61.569,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

230,00

-10,00

220,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

205,00

0,00

205,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

8.061,00

0,00

8.061,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

22.866,00

1.800,00

24.666,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

02.200105

142,00

0,00

142,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

02.200106

89,00

0,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

688,00

0,00

688,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

27.498,00

0,00

27.498,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

35.933,00

0,00

35.933,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

4.248,00

0,00

4.248,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

02.200501

43,00

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

4.205,00

0,00

4.205,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

142,00

0,00

142,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

92,00

0,00

92,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari in strainatate

02.200602

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

02.2011

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

02.2012

299,00

0,00

299,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

98,00

0,00

98,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetari

02.2016

179,00

0,00

179,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

02.2020

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la

20.24.03)

02.2024

260,00

10,00

270,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

02.202401

224,00

10,00

234,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

02.202402

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

02.2025

484,00

0,00

484,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

10.230,00

-960,00

9.270,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

02.203001

527,00

0,00

527,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

02.203002

119,00

0,00

119,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

02.203004

1.852,00

0,00

1.852,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

02.203009

48,00

0,00

48,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

7.684,00

-960,00

6.724,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI

02.30

5.946,00

0,00

5.946,00

6.881,00

5.985,00

5.101,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

02.3001

1.148,00

0,00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

02.300101

1.148,00

0,00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la

30.02.03+30.02.05)

02.3002

4.798,00

0,00

4.798,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

02.300202

2.981,00

0,00

2.981,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

02.300203

1.817,00

0,00

1.817,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

02.40

37.655,00

0,00

37.655, 00

39.789,00

40.384,00

39.000,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

02.4003

37.655,00

0,00

37.655, 00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

02.50

50,00

0,00

50,00

53,00

53,00

53,00

Fond de rezerva bug.la dispoz.autoritdocale

02.5004

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

02.51

98.307,00

1.520,00

99.827,00

102.801 ,00

102.743,00

97.374,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

02.5101

98.307,00

1.520,00

99.827,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

02.510101

91.241,00

1.120,00

92.361,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

02.510146

7.066,00

400,00

7.466,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

02.55

8.821,00

1.996,00

10.817,00

8.727,00

8.727,00

7.727,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

02.5501

8.821,00

1.996,00

10.817,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

02.550163

4.921,00

1.996,00

6.917,00

0,00

0,00

0,00

Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID

02.550165

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

0,00

0,00

0,00

1.643,00

1.643,00

1.643,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

1.352,00

0,00

1.352,00

3.290,00

3.278,00

3.278,00

Asociatii si fundatii

02.5911

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

Sustinerea cultelor

02.5912

556,00

0,00

556,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

02.5940

496,00

0,00

496,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

02.79

15.504,00

0,00

15.504,00

14.891,00

14.882,00

14.872,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

02.81

15.504,00

0,00

15.504,00

14.891,00

14.882,00

14.872,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81. 01. 06)

02.8101

11.448,00

0,00

11.448,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

02.810105

11.448,00

0,00

11.448,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

02.8102

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

02.810205

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.850101

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

79.074,00

-2.563,00

76.511,00

81.388,00

80.1 85,00

75.531,00

Autoritati publice si actiuni externe

5102

67.946,00

-2.333,00

65.613,00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

CHELTUIELI CURENTE

5102.01

67.946,00

-2.333,00

65.613,00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5102.10

46.664,00

-1.370,00

45.294,00

47.772,00

47.714,00

45.477,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5102.1001

44.915,00

-1.370,00

43.545,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

5102.100101

34.327,00

-1.370,00

32.957,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

5102.100105

4.140,00

0,00

4.140,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

5102.100106

65,00

0,00

65,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

5102.100112

588,00

0,00

588,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

5102.100113

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

5102.100117

1.850,00

0,00

1.850,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

5102.100130

3.933,00

0,00

3.933,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5102.1002

750,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

5102.100206

750,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5102.1003

999,00

0,00

999,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

5102.100307

999,00

0,00

999,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5102.20

20.786,00

-963,00

19.823,00

20.870,00

20.654,00

20.376,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5102.2001

10.538,00

-10,00

10.528,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

5102.200101

223,00

-10,00

213,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

5102.200102

205,00

0,00

205,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

5102.200103

3.912,00

0,00

3.912,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

5102.200104

560,00

0,00

560,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

5102.200105

142,00

0,00

142,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

5102.200106

89,00

0,00

89,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5102.200108

682,00

0,00

682,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5102.200130

4.725,00

0,00

4.725,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

5102.2002

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

5102.2005

309,00

-3,00

306,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

5102.200501

43,00

0,00

43,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

5102.200530

266,00

-3,00

263,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

5102.2006

142,00

0,00

142,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

5102.200601

92,00

0,00

92,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari in strainatate

5102.200602

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

5102.2011

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

5102.2012

299,00

0,00

299,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

5102.2013

98,00

0,00

98,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente i mprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

5102.2024

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

5102.202401

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

5102.2025

484,00

0,00

484,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5102.2030

8.396,00

-960,00

7.436,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

5102.203001

527,00

0,00

527,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

5102.203002

119,00

0,00

119,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

5102.203004

1.852,00

0,00

1.852,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

5102.203009

48,00

0,00

48,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5102.203030

5.850,00

-960,00

4.890,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

5102.59

496,00

0,00

496,00

497,00

494,00

494,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5102.5940

496,00

0,00

496,00

0,00

0,00

0,00

Autoritati executive si legislative

510201

67.946,00

-2.333,00

65.613,00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

Autoritati executive

51020103

67.946,00

-2.333,00

65.613,00

69.139,00

68.862,00

66.347,00

Alte servicii publice generale

5402

4.922,00

-230,00

4.692,00

5.338,00

5.313,00

4.063,00

CHELTUIELI CURENTE

5402.01

4.922,00

-230,00

4.692,00

5.338,00

5.313,00

4.063,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5402.10

4.600,00

-230,00

4.370,00

4.785,00

4.760,00

3.760,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

5402.1001

4.419,00

-230,00

4.189,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

5402.100101

3.426,00

-230,00

3.196,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

5402.100105

466,00

0,00

466,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

5402.100117

177,00

0,00

177,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

5402.100130

350,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

5402.1002

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

5402.100206

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

5402.1003

111,00

0,00

111,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

5402.100307

111,00

0,00

111,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5402.20

272,00

0,00

272,00

500,00

500,00

250,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

5402.2001

102,00

0,00

102,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

5402.200101

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

5402.200103

49,00

0,00

49,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

5402.200104

12,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

5402.200108

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5402.200130

28,00

0,00

28,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

5402.2002

13,00

0,00

13,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

5402.2005

37,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

5402.200530

37,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

5402.2030

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5402.203030

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

5402.50

50,00

0,00

50,00

53,00

53,00

53,00

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

5402.5004

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritati lor locale

540205

50,00

0,00

50,00

53,00

53,00

53,00

Servicii publice comuni tare de evidenta a persoanelor

540210

4.752,00

-230,00

4.522,00

5.085,00

5.060,00

4.010,00

Alte servicii publice generale

540250

120,00

0,00

120,00

200,00

200,00

0,00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

5502

6.206,00

0,00

6.206,00

6.911,00

6.010,00

5.121,00

CHELTUIELI CURENTE

5502.01

6.206,00

0,00

6.206,00

6.911,00

6.010,00

5.121,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5502.20

260,00

0,00

260,00

30,00

25,00

20,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturi lor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

5502.2024

260,00

0,00

260,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

5502.202401

224,00

0,00

224,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

5502.202402

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI

5502.30

5.946,00

0,00

5.946,00

6.881,00

5.985,00

5.101,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)

5502.3001

1.148,00

0,00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

5502.300101

1.148,00

0,00

1.148,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

5502.3002

4.798,00

0,00

4.798,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

5502.300202

2.981,00

0,00

2.981,00

0,00

0,00

0,00

Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

5502.300203

1.817,00

0,00

1.817,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5902

33.632,00

0,00

33.632,00

34.755,00

34.564,00

28.564,00

Ordine publica si siguranta nationala

6102

33.632,00

0,00

33.632,00

34.755,00

34.564,00

28.564,00

CHELTUIELI CURENTE

6102.01

33.632,00

0,00

33.632,00

34.755,00

34.564,00

28.564,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6102.20

229,00

0,00

229,00

56,00

55,00

55,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 .09+20.01 .30)

6102.2001

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6102.200130

35,00

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6102.2002

190,00

0,00

190,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

6102.2011

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMI NI STRATIEI PUBLICE

6102.51

33.403,00

0,00

33.403,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6102.5101

33.403,00

0,00

33.403, 00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

6102.510101

33.403,00

0,00

33.403, 00

0,00

0,00

0,00

Ordine publica

610203

33.403,00

0,00

33.403, 00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Politie comunitara

61020304

33.403,00

0,00

33.403,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

610205

229,00

0,00

229,00

56,00

55,00

55,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

99.091,00

3.519,00

102.610,00

130.789,00

132.954,00

132.575,00

INVATAMANT

6502

10.481,00

1.999,00

12.480,00

37.435,00

38.243,00

38.243,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

10.481,00

1.999,00

12.480,00

37.435,00

38.243,00

38.243,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

0,00

0,00

0,00

149,00

148,00

148,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

5.560,00

3,00

5.563,00

29.023,00

29.841,00

29.841,00

Reparatii curente

6502.2002

5.560,00

0,00

5.560,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6502.55

4.921,00

1.996,00

6.917,00

4.827,00

4.827,00

4.827,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

6502.5501

4.921,00

1.996,00

6.917,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

6502.550163

4.921,00

1.996,00

6.917,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

0,00

0,00

0,00

1.643,00

1.643,00

1.643,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6502.59

0,00

0,00

0,00

1.793,00

1.784,00

1.784,00

Invatamant prescolar si primar

650203

3.680,00

633,19

4.313,19

10.628,00

10.577,00

10.577,00

Invatamant prescolar

65020301

1.792,00

168,29

1.960,29

5.801,00

5.761,00

5.761,00

Invatamant primar

65020302

1.888,00

464,90

2.352,90

4.827,00

4.816,00

4.816,00

Invatamant secundar

650204

6.797,00

1.365,81

8.162,81

25.509,00

26.374,00

26.374,00

Invatamant secundar inferior

65020401

1.650,00

1,00

1.651,00

6.465,00

6.415,00

6.415,00

Invatamant secundar superior

65020402

2.940,00

1,00

2.941,00

16.607,00

17.525,00

17.525,00

Invatamant profesional

65020403

2.207,00

1.363,81

3.570,81

2.437,00

2.434,00

2.434,00

Invatamant postliceal

650205

4,00

0,00

4,00

612,00

610,00

610,00

Servicii auxiliare pentru educatie

650211

0,00

0,00

0,00

686,00

682,00

682,00

Internate si cantine pentru elevi

65021103

0,00

0,00

0,00

686,00

682,00

682,00

Sanatate

6602

7.066,00

400,00

7.466,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

7.066,00

400,00

7.466,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMI NI STRATIEI PUBLICE

6602.51

7.066,00

400,00

7.466,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6602.5101

7.066,00

400,00

7.466,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

6602.510146

7.066,00

400,00

7.466,00

0,00

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

660206

7.066,00

400,00

7.466,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

Spitale generale

66020601

7.066,00

400,00

7.466,00

10.916,00

11.427,00

12.058,00

Cultura, recreere si religie

6702

71.516,00

1.120,00

72.636,00

72.555,00

73.466,00

72.456,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

69.106,00

1.120,00

70.226,00

70.303,00

71.223,00

70.223,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6702.20

20.450,00

0,00

20.450,00

22.000,00

23.234,00

22.234,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6702.2001

15.640,00

0,00

15.640,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6702.200130

15.640,00

0,00

15.640,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6702.2002

2.670,00

0,00

2.670,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6702.2005

1.475,00

0,00

1.475,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6702.200530

1.475,00

0,00

1.475,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6702.2030

665,00

0,00

665,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6702.203030

665,00

0,00

665,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMI NI STRATIEI PUBLICE

6702.51

47.800,00

1.120,00

48.920,00

47.303,00

46.989,00

46.989,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6702.5101

47.800,00

1.120,00

48.920,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

6702.510101

47.800,00

1.120,00

48.920,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6702.59

856,00

0,00

856,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Asociatii si fundatii

6702.5911

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

Sustinerea cultelor

6702.5912

556,00

0,00

556,00

0,00

0,00

0,00

OPERATI UNI FINANCIARE

6702.79

2.410,00

0,00

2.410,00

2.252,00

2.243,00

2.233,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

6702.81

2.410,00

0,00

2.410,00

2.252,00

2.243,00

2.233,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

6702.81 01

2.410,00

0,00

2.410,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

6702.810105

2.410,00

0,00

2.410,00

0,00

0,00

0,00

Servicii culturale

670203

36.760,00

1.120,00

37.880, 00

33.323,00

33.102,00

33.102,00

Institutii publice de spectacole si concerte

67020304

35.419,00

1.120,00

36.539, 00

31.887,00

31.675,00

31.675,00

Case de cultura

67020306

1.341,00

0,00

1.341,00

1.436,00

1.427,00

1.427,00

Servicii recreative si sportive

670205

33.900,00

0,00

33.900, 00

38.232,00

39.364,00

38.354,00

Sport

67020501

11.040,00

0,00

11.040,00

13.980,00

13.887,00

13.887,00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

22.860,00

0,00

22.860,00

24.252,00

25.477,00

24.467,00

Alte servicii en domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

856,00

0,00

856,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Asigurari si asistenta sociala

6802

10.028,00

0,00

10.028,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

CHELTUIELI CURENTE

6802.01

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMI NI STRATIEI PUBLICE

6802.51

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)

6802.5101

10.038,00

0,00

10.038,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre institutii publice

6802.510101

10.038,00

0,00

10.038,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6802.85

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6802.8501

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6802.850101

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

Prevenirea excluderii sociale

680215

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Ajutor social

68021501

-10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6902

44.578,00

1.800,00

46.378,00

46.823,00

47.407,00

44.212,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

15.420,00

0,00

15.420,00

17.900,00

18.400,00

15.405,00

CHELTUIELI CURENTE

7002.01

15.420,00

0,00

15.420,00

17.900,00

18.400,00

15.405,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7002.20

11.520,00

0,00

11.520,00

14.000,00

14.500,00

12.505,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7002.2001

11.170,00

0,00

11.170,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

7002.200103

4.100,00

0,00

4.100,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

7002.200130

7.070,00

0,00

7.070,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

7002.2005

330,00

0,00

330,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

7002.200530

330,00

0,00

330,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

7002.2020

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7002.55

3.900,00

0,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

2.900,00

A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)

7002.5501

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

Sume reprezenta nd contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID

7002.550165

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

700205

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa

70020501

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificari

700206

8.000,00

0,00

8.000,00

12.000,00

12.500,00

10.800,00

Alte servicii en domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

7.400,00

0,00

7.400,00

5.900,00

5.900,00

4.605,00

Protectia mediului

7402

29.158,00

1.800,00

30.958,00

28.923,00

29.007,00

28.807,00

CHELTUIELI CURENTE

7402.01

23.500,00

1.800,00

25.300,00

23.500,00

23.584,00

23.384,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7402.20

23.500,00

1.800,00

25.300,00

23.500,00

23.584,00

23.384,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

7402.2001

22.294,00

1.800,00

24.094,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

7402.200104

22.294,00

1.800,00

24.094,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

7402.2005

157,00

0,00

157,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

7402.200530

157,00

0,00

157,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

7402.2030

1.049,00

0,00

1.049,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7402.203030

1.049,00

0,00

1.049,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

OPERATIUNI FINANCIARE

7402.79

5.658,00

0,00

5.658,00

5.423,00

5.423,00

5.423,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

7402.81

5.658,00

0,00

5.658,00

5.423,00

5.423,00

5.423,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

7402.8101

5.658,00

0,00

5.658,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

7402.810105

5.658,00

0,00

5.658,00

0,00

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

20.000,00

1.800,00

21.800,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Salubritate

74020501

20.000,00

1.800,00

21.800,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

9.158,00

0,00

9.158,00

8.923,00

9.007,00

8.807,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7902

74.210,00

0,00

74.210,00

80.973,00

79.132,00

70.684,00

Actiuni generale economice,comerciale si de munca

8002

3.380,00

0,00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

OPERATIUNI FINANCIARE

8002.79

3.380,00

0,00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

8002.81

3.380,00

0,00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

8002.8101

3.380,00

0,00

3.380,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale

8002.810105

3.380,00

0,00

3.380,00

0,00

0,00

0,00

Actiuni generale economice si comerciale

800201

3.380,00

0,00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80020130

3.380,00

0,00

3.380,00

3.160,00

3.160,00

3.160,00

Combustibili si energie

8102

14.194,00

0,00

14.194,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

CHELTUIELI CURENTE

8102.01

14.194,00

0,00

14.194,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8102.20

2.119,00

0,00

2.119,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

8102.2005

1.940,00

0,00

1.940,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

8102.200530

1.940,00

0,00

1.940,00

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetari

8102.2016

179,00

0,00

179,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

8102.40

12.075,00

0,00

12.075,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

8102.4003

12.075,00

0,00

12.075,00

0,00

0,00

0,00

Energie termica

810206

12.075,00

0,00

12.075,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810250

2.119,00

0,00

2.119,00

0,00

0,00

0,00

Transporturi

8402

56.636,00

0,00

56.636,00

65.813,00

63.972,00

55.524,00

CHELTUIELI CURENTE

8402.01

52.580,00

0,00

52.580,00

61.757,00

59.916,00

51.468,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8402.20

27.000,00

0,00

27.000, 00

33.968,00

31.532,00

24.468,00

Reparatii curente

8402.2002

27.000,00

0,00

27.000, 00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII

8402.40

25.580,00

0,00

25.580,00

27.789,00

28.384,00

27.000,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

8402.4003

25.580,00

0,00

25.580,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE

8402.79

4.056,00

0,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

8402.81

4.056,00

0,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

4.056,00

Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05)

8402.8102

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

8402.810205

4.056,00

0,00

4.056,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Transport rutier

840203

56.636,00

0,00

56.636, 00

65.813,00

63.972,00

55.524,00

Transport in comun

84020302

25.580,00

0,00

25.580,00

27.789,00

28.384,00

27.000,00

Strazi

84020303

31.056,00

0,00

31.056,00

38.024,00

35.588,00

28.524,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

160.054,00

5.005,00

165.059,00

267.919,00

303.470,00

171.726,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

80.719,00

1.300,00

82.019,00

217.307,00

250.327,00

115.926,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

02.51

5.115,00

1.300,00

6.415,00

5.596,00

5.560,00

5.819,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

02.5102

5.115,00

1.300,00

6.415,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

02.510228

5.115,00

1.300,00

6.415,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

02.56

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5601

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

02.560103

151,00

0,00

151,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

02.58

75.453,00

0,00

75.453,00

211.711,00

244.767,00

110.107,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

02.5801

74.850,00

0,00

74.850,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

02.580101

12.609,00

0,00

12.609,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

02.580102

52.212,00

0,00

52.212,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

02.580103

10.029,00

0,00

10.029,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

02.5802

603,00

0,00

603,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

02.580201

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

02.580202

463,00

0,00

463,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

79.335,00

5.161,00

84.496,00

50.612,00

53.1 43,00

55.800,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

79.335,00

5.161,00

84.496,00

50.612,00

53.1 43,00

55.800,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

79.335,00

5.161,00

84.496,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

02.710101

62.267,00

5.176,00

67.443,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

02.710102

6.126,00

0,00

6.126,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

5.972,00

0,00

5.972,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

02.710130

4.970,00

-15,00

4.955,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

02.85

0,00

-1.456,00

-1.456,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

02.8501

0,00

-1.456,00

-1.456,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local

02.850102

0,00

-1.456,00

-1.456,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

5.386,00

0,00

5.386,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

Autoritati publice si actiuni externe

5102

5.386,00

0,00

5.386,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

5102.70

5.386,00

0,00

5.386,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5102.71

5.386,00

0,00

5.386,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

5102.7101

5.386,00

0,00

5.386,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

5102.710101

103,00

0,00

103,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

5102.710102

165,00

0,00

165,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5102.710103

4.182,00

0,00

4.182,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

5102.710130

936,00

0,00

936,00

0,00

0,00

0,00

Autoritati executive si legislative

510201

5.386,00

0,00

5.386,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

Autoritati executive

51020103

5.386,00

0,00

5.386,00

7.688,00

7.791,00

7.791,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5902

184,00

0,00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

Ordine publica si siguranta nationala

6102

184,00

0,00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6102.70

184,00

0,00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6102.71

184,00

0,00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6102.7101

184,00

0,00

184,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6102.710102

101,00

0,00

101,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6102.710130

83,00

0,00

83,00

0,00

0,00

0,00

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

610205

184,00

0,00

184,00

595,00

2.000,00

0,00

Partea a III-a CHELȚUIELI SOCIAL-CULȚURALE

6302

39.753,00

5.020,00

44.773,00

109.608,00

57.900,00

48.294,00

INVATAMANT

6502

3.136,00

0,00

3.136,00

76.088,00

12.426,00

1.983,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

1.939,00

0,00

1.939,00

71.512,00

11.093,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6502.58

1.939,00

0,00

1.939,00

71.512,00

11.093,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6502.5801

1.939,00

0,00

1.939,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

6502.580101

506,00

0,00

506,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

6502.580102

1.303,00

0,00

1.303,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

6502.580103

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

1.197,00

0,00

1.197,00

4.576,00

1.333,00

1.983,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

1.197,00

0,00

1.197,00

4.576,00

1.333,00

1.983,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

1.197,00

0,00

1.197,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6502.710101

1.187,00

0,00

1.187,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6502.710130

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

1.458,00

0,00

1.458,00

66.130,00

5.191,00

200,00

Invatamant prescolar

65020301

1.458,00

0,00

1.458,00

66.130,00

5.191,00

200,00

Invatamant secundar

650204

1.678,00

0,00

1.678,00

9.958,00

7.235,00

1.783,00

Invatamant secundar inferior

65020401

178,00

0,00

178,00

7.817,00

6.735,00

1.333,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Invatamant secundar superior

65020402

1.500,00

0,00

1.500,00

2.141,00

500,00

450,00

Sanatate

6602

6.500,00

1.300,00

7.800,00

10.255,00

13.596,00

26.940,00

CHELTUIELI CURENTE

6602.01

5.887,00

1.300,00

7.187,00

9.943,00

12.967,00

8.311,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6602.51

5.115,00

1.300,00

6.415,00

5.596,00

5.560,00

5.819,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

6602.5102

5.115,00

1.300,00

6.415,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

6602.510228

5.115,00

1.300,00

6.415,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI

FINANCIAR 2014-2020

6602.58

772,00

0,00

772,00

4.347,00

7.407,00

2.492,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6602.5801

772,00

0,00

772,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

6602.580101

116,00

0,00

116,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

6602.580102

656,00

0,00

656,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6602.70

613,00

0,00

613,00

312,00

629,00

18.629,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6602.71

613,00

0,00

613,00

312,00

629,00

18.629,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6602.71 01

613,00

0,00

613,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6602.710101

613,00

0,00

613,00

0,00

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

660206

6.500,00

1.300,00

7.800,00

10.255,00

13.596,00

26.940,00

Spitale generale

66020601

6.500,00

1.300,00

7.800,00

10.255,00

13.596,00

26.940,00

Cultura, recreere si religie

6702

30.117,00

3.720,00

33.837,00

23.265,00

31.878,00

19.371,00

CHELTUIELI CURENTE

6702.01

4.799,00

0,00

4.799,00

20.265,00

18.848,00

4.358,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6702.58

4.799,00

0,00

4.799,00

20.265,00

18.848,00

4.358,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6702.5801

4.799,00

0,00

4.799,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

6702.580101

1.017,00

0,00

1.017,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabi la

6702.580102

3.782,00

0,00

3.782,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6702.70

25.318,00

3.720,00

29.038,00

3.000,00

13.030,00

15.013,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6702.71

25.318,00

3.720,00

29.038,00

3.000,00

13.030,00

15.013,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6702.7101

25.318,00

3.720,00

29.038,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6702.710101

20.537,00

3.720,00

24.257,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6702.710102

1.671,00

0,00

1.671,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6702.710103

1.650,00

0,00

1.650,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6702.710130

1.460,00

0,00

1.460,00

0,00

0,00

0,00

Servicii culturale

670203

4.564,00

0,00

4.564,00

10.265,00

8.848,00

4.358,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67020312

4.564,00

0,00

4.564,00

10.265,00

8.848,00

4.358,00

Servicii recreative si sportive

670205

24.978,00

3.720,00

28.698,00

12.890,00

23.030,00

15.013,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

24.978,00

3.720,00

28.698,00

12.890,00

23.030,00

15.013,00

Alte servicii en domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

575,00

0,00

575,00

110,00

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

6902

15.015,00

0,00

15.015,00

23.518,00

16.787,00

7.184,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

13.068,00

0,00

13.068,00

23.518,00

16.787,00

6.794,00

CHELTUIELI CURENTE

7002.01

6.036,00

0,00

6.036,00

10.821,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

7002.58

6.036,00

0,00

6.036,00

10.821,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

7002.5801

6.036,00

0,00

6.036,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

7002.580101

2.771,00

0,00

2.771,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

7002.580102

3.056,00

0,00

3.056,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

7002.580103

209,00

0,00

209,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7002.70

7.032,00

0,00

7.032,00

12.697,00

16.787,00

6.794,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7002.71

7.032,00

0,00

7.032,00

12.697,00

16.787,00

6.794,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7002.7101

7.032,00

0,00

7.032,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

7002.710101

5.659,00

0,00

5.659,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

7002.710102

650,00

0,00

650,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

7002.710130

723,00

0,00

723,00

0,00

0,00

0,00

Locuinte

700203

5.821,00

0,00

5.821,00

6.679,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70020330

5.821,00

0,00

5.821,00

6.679,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificari

700206

4.140,00

0,00

4.140,00

4.490,00

4.490,00

4.490,00

Alte servicii en domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

3.107,00

0,00

3.107,00

12.349,00

12.297,00

2.304,00

Protectia mediului

7402

1.947,00

0,00

1.947,00

0,00

0,00

390,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7402.70

1.947,00

0,00

1.947,00

0,00

0,00

390,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7402.71

1.947,00

0,00

1.947,00

0,00

0,00

390,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7402.7101

1.947,00

0,00

1.947,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

7402.710101

1.218,00

0,00

1 .21 8,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

7402.710102

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

7402.710103

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

7402.710130

449,00

0,00

449,00

0,00

0,00

0,00

Reducerea si controlul poluarii

740203

391,00

0,00

391,00

0,00

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

280,00

0,00

280,00

0,00

0,00

390,00

Salubritate

74020501

280,00

0,00

280,00

0,00

0,00

390,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740206

1.276,00

0,00

1.276,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7902

99.716,00

-15,00

99.701,00

126.510,00

218.992,00

108.457,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

718,00

0,00

718,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

8002.01

718,00

0,00

718,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

8002.56

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8002.5601

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8002.560103

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8002.58

603,00

0,00

603,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

8002.5802

603,00

0,00

603,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

8002.580201

140,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

8002.580202

463,00

0,00

463,00

0,00

0,00

0,00

Actiuni generale economice si comerciale

800201

718,00

0,00

718,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80020130

718,00

0,00

718,00

0,00

0,00

0,00

Combustibili si energie

8102

358,00

-25,00

333,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8102.70

358,00

-25,00

333,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8102.71

358,00

-25,00

333,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8102.7101

358,00

-25,00

333,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

8102.710130

358,00

-25,00

333,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

810250

358,00

-25,00

333,00

0,00

0,00

0,00

Transporturi

8402

98.640,00

10,00

98.650,00

126.510,00

218.992,00

108.457,00

CHELTUIELI CURENTE

8402.01

61.340,00

0,00

61.340,00

104.766,00

207.419,00

103.257,00

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE

8402.56

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5601

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8402.560103

36,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8402.58

61.304,00

0,00

61.304,00

104.766,00

207.419,00

103.257,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8402.5801

61.304,00

0,00

61.304,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea nationala

8402.580101

8.199,00

0,00

8.199,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

8402.580102

43.415,00

0,00

43.415,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

8402.580103

9.690,00

0,00

9.690,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8402.70

37.300,00

1.466,00

38.766,00

21.744,00

1 1 .573,00

5.200,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8402.71

37.300,00

1.466,00

38.766,00

21.744,00

1 1 .573,00

5.200,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

8402.71 01

37.300,00

1.466,00

38.766,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

8402.710101

32.950,00

1.456,00

34.406, 00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

8402.710102

3.399,00

0,00

3.399,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

8402.710130

951,00

10,00

961,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

8402.85

0,00

-1.456,00

-1.456,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

8402.8501

0,00

-1.456,00

-1.456,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local

8402.850102

0,00

-1.456,00

-1.456,00

0,00

0,00

0,00

Transport rutier

840203

98.640,00

10,00

98.650, 00

124.080,00

214.154,00

106.049,00

Drumuri si poduri

84020301

1.024,00

0,00

1.024,00

8.083,00

0,00

0,00

Transport en comun

84020302

64.703,00

0,00

64.703,00

105.268,00

202.581 ,00

100.849,00

Strazi

84020303

32.913,00

10,00

32.923,00

10.729,00

11.573,00

5.200,00

Alte cheltuieli en domeniul transporturilor

840250

0,00

0,00

0,00

2.430,00

4.838,00

2.408,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, ROMEO TITUS RADU

Anexa 2 la HCL 350/29.08.2019

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 29-August-2019

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC STEFAN VELOVAN

APROBAT: RECTIFICARE 29.08.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI

5002

1.067,00

12,00

1.079,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

993,00

0,00

993,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

02.100115

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

786,00

0,00

786,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

732,00

0,00

732,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

21,00

0,00

21,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

97,00

0,00

97,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

33,00

0,00

33,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

02.200109

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

57,00

0,00

57,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

02.2011

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

18,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

02.2014

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

74,00

0,00

74,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

74,00

0,00

74,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

74,00

0,00

74,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

131,00

0,00

131,00

0,00

0,00

0,00

Burse

02.5901

131,00

0,00

131,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

74,00

12,00

86,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

74,00

12,00

86,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

74,00

12,00

86,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

02.710101

64,00

0,00

64,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

10,00

12,00

22,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

1.067,00

12,00

1.079,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

1.067,00

12,00

1.079,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

993,00

0,00

993,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6502.1001

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

6502.100115

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

786,00

0,00

786,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

732,00

0,00

732,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

21,00

0,00

21,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

97,00

0,00

97,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

33,00

0,00

33,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6502.200109

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

57,00

0,00

57,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6502.2006

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6502.200601

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

6502.2011

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

18,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

6502.2014

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6502.203030

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

74,00

0,00

74,00

0,00

0,00

0,00

Ajuto are sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

74,00

0,00

74,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

74,00

0,00

74,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6502.59

131,00

0,00

131,00

0,00

0,00

0,00

Burse

6502.5901

131,00

0,00

131,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

74,00

12,00

86,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

74,00

12,00

86,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

74,00

12,00

86,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6502.710101

64,00

0,00

64,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

10,00

12,00

22,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

106,00

0,00

106,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant primar

65020302

91,00

0,00

91,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar

650204

931,00

12,00

943,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar inferior

65020401

131,00

0,00

131,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar superior

65020402

800,00

12,00

812,00

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educatie

650211

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

65021103

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

993,00

0,00

993,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

993,00

0,00

993,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

02.100115

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

786,00

0,00

786,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

732,00

0,00

732,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

21,00

0,00

21,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

97,00

0,00

97,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

33,00

0,00

33,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

02.200109

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intreti nere si functionare

02.200130

57,00

0,00

57,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

02.200601

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Carti, publicatii si materiale documentare

02.2011

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

18,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

02.2014

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

74,00

0,00

74,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

74,00

0,00

74,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

74,00

0,00

74,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

131,00

0,00

131,00

0,00

0,00

0,00

Burse

02.5901

131,00

0,00

131,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

993,00

0,00

993,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

993,00

0,00

993,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

993,00

0,00

993,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6502.1001

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

6502.100115

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

786,00

0,00

786,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

732,00

0,00

732,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

21,00

0,00

21,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

97,00

0,00

97,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

33,00

0,00

33,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6502.200109

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

57,00

0,00

57,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6502.2006

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6502.200601

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

6502.2011

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

18,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

6502.2014

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6502.203030

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

74,00

0,00

74,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

74,00

0,00

74,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

74,00

0,00

74,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6502.59

131,00

0,00

131,00

0,00

0,00

0,00

Burse

6502.5901

131,00

0,00

131,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

106,00

0,00

106,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar

65020301

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant primar

65020302

91,00

0,00

91,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar

650204

857,00

0,00

857,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar inferior

65020401

131,00

0,00

131,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar superior

65020402

726,00

0,00

726,00

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educatie

650211

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

65021103

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

74,00

12,00

86,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

74,00

12,00

86,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

74,00

12,00

86,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

74,00

12,00

86,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

02.710101

64,00

0,00

64,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

10,00

12,00

22,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

74,00

12,00

86,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

74,00

12,00

86,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

74,00

12,00

86,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

74,00

12,00

86,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

74,00

12,00

86,00

0,00

0,00

0,00

Constructii

6502.710101

64,00

0,00

64,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

10,00

12,00

22,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar

650204

74,00

12,00

86,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar superior

65020402

74,00

12,00

86,00

0,00

0,00

0,00

PRESEDINTE DE SEDINTA,

ROMEO TITUS RADU

Anexa 3 la HCL 350/29.08.2019

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 29-August-2019

LICEUL TEORETIC HENRI COANDA

APROBAT: RECTIFICARE 29.08.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI

5002

655,00

0,00

655,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

645,00

5,00

650,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

499,00

5,00

504,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

466,00

0,00

466,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

18,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

303,00

0,00

303,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

73,00

0,00

73,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

02.200105

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

41,00

0,00

41,00

0,00

0,00

0,00

Reparații curente

02.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obi ectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

10,00

5,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

10,00

5,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

34,00

0,00

34,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

34,00

0,00

34,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

34,00

0,00

34,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

112,00

0,00

112,00

0,00

0,00

0,00

Burse

02.5901

112,00

0,00

112,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

10,00

-5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

10,00

-5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

10,00

-5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

10,00

-5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

655,00

0,00

655,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

655,00

0,00

655,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

645,00

5,00

650,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

499,00

5,00

504,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

466,00

0,00

466,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

18,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

303,00

0,00

303,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

73,00

0,00

73,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

6502.200105

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

41,00

0,00

41,00

0,00

0,00

0,00

Reparații curente

6502.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obi ectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

10,00

5,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

10,00

5,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6502.2006

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6502.200601

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6502.203030

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

34,00

0,00

34,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

34,00

0,00

34,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

34,00

0,00

34,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6502.59

112,00

0,00

112,00

0,00

0,00

0,00

Burse

6502.5901

112,00

0,00

112,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

10,00

-5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

10,00

-5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

10,00

-5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

10,00

-5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

146,00

0,00

146,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant primar

65020302

146,00

0,00

146,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Invatamant secundar

650204

488,00

0,00

488,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar inferior

65020401

195,00

0,00

195,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar superior

65020402

293,00

0,00

293,00

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educatie

650211

21,00

0,00

21,00

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

65021103

21,00

0,00

21,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

645,00

5,00

650,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

645,00

5,00

650,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

499,00

5,00

504,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

466,00

0,00

466,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

18,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

303,00

0,00

303,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

73,00

0,00

73,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

02.200105

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

41,00

0,00

41,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

10,00

5,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

10,00

5,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

34,00

0,00

34,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

34,00

0,00

34,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

34,00

0,00

34,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

112,00

0,00

112,00

0,00

0,00

0,00

Burse

02.5901

112,00

0,00

112,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

645,00

5,00

650,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

645,00

5,00

650,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

645,00

5,00

650,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

499,00

5,00

504,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

466,00

0,00

466,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

18,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

303,00

0,00

303,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

73,00

0,00

73,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

6502.200105

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

41,00

0,00

41,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

10,00

5,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

10,00

5,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6502.2006

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6502.200601

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6502.203030

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

34,00

0,00

34,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

34,00

0,00

34,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

34,00

0,00

34,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6502.59

112,00

0,00

112,00

0,00

0,00

0,00

Burse

6502.5901

112,00

0,00

112,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

146,00

0,00

146,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant primar

65020302

146,00

0,00

146,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar

650204

478,00

5,00

483,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar inferior

65020401

195,00

0,00

195,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar superior

65020402

283,00

5,00

288,00

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educatie

650211

21,00

0,00

21,00

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

65021103

21,00

0,00

21,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

10,00

-5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

10,00

-5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

10,00

-5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

10,00

-5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

10,00

-5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

10,00

-5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

10,00

-5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

10,00

-5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

10,00

-5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

10,00

-5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

10,00

-5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar

650204

10,00

-5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar superior

65020402

10,00

-5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, ROMEO TITUS RADU

Anexa 4 la HCL 350/29.08.2019

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 29-August-2019

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

APROBAT: RECTIFICARE 29.08.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI

5002

648,00

3,00

651,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

612,00

0,00

612,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

02.100115

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

533,00

0,00

533,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

492,00

0,00

492,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

339,00

0,00

339,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

98,00

0,00

98,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

11,00

0,00

11,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

02.200109

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

02.200130

28,00

0,00

28,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

02.2005

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

02.2014

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

33,00

0,00

33,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

33,00

0,00

33,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

33,00

0,00

33,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

45,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

Burse

02.5901

45,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

36,00

3,00

39,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

36,00

3,00

39,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

36,00

3,00

39,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

16,00

3,00

19,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

02.710130

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

648,00

3,00

651,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

648,00

3,00

651,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

612,00

0,00

612,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6502.1001

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

6502.100115

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

533,00

0,00

533,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

492,00

0,00

492,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

339,00

0,00

339,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

98,00

0,00

98,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

11,00

0,00

11,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6502.200109

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

28,00

0,00

28,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6502.2005

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6502.2006

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6502.200601

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

6502.2014

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6502.203030

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

33,00

0,00

33,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

33,00

0,00

33,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

33,00

0,00

33,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6502.59

45,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

Burse

6502.5901

45,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

36,00

3,00

39,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

36,00

3,00

39,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.71 01

36,00

3,00

39,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

16,00

3,00

19,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6502.710130

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

17,00

0,00

17,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant primar

65020302

17,00

0,00

17,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar

650204

595,00

3,00

598,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar inferior

65020401

37,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar superior

65020402

558,00

3,00

561,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant postliceal

650205

17,00

0,00

17,00

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educatie

650211

19,00

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

65021103

19,00

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

612,00

0,00

612,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

02.01

612,00

0,00

612,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02.10

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

02.1001

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

02.100115

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

02.20

533,00

0,00

533,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

02.2001

492,00

0,00

492,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

02.200101

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

02.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

02.200103

339,00

0,00

339,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

02.200104

98,00

0,00

98,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

02.200108

11,00

0,00

11,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

02.200109

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intreti nere si functionare

02.200130

28,00

0,00

28,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

02.2002

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

02.2005

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

02.200530

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

02.2006

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Deplasari interne, detasari, transferari

02.200601

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

02.2013

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

02.2014

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

02.203030

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

02.57

33,00

0,00

33,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

02.5702

33,00

0,00

33,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

02.570201

33,00

0,00

33,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

02.59

45,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

Burse

02.5901

45,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

612,00

0,00

612,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

612,00

0,00

612,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

6502.01

612,00

0,00

612,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6502.10

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6502.1001

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca

6502.100115

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6502.20

533,00

0,00

533,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6502.2001

492,00

0,00

492,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6502.200101

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6502.200102

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6502.200103

339,00

0,00

339,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6502.200104

98,00

0,00

98,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6502.200108

11,00

0,00

11,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6502.200109

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6502.200130

28,00

0,00

28,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6502.2002

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6502.2005

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6502.200530

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6502.2006

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6502.200601

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6502.2013

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

6502.2014

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6502.2030

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6502.203030

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6502.57

33,00

0,00

33,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

6502.5702

33,00

0,00

33,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

6502.570201

33,00

0,00

33,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6502.59

45,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

Burse

6502.5901

45,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant prescolar si primar

650203

17,00

0,00

17,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant primar

65020302

17,00

0,00

17,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar

650204

559,00

0,00

559,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar inferior

65020401

37,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar superior

65020402

522,00

0,00

522,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant postliceal

650205

17,00

0,00

17,00

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educatie

650211

19,00

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

65021103

19,00

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902)

5002

36,00

3,00

39,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

02.70

36,00

3,00

39,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

02.71

36,00

3,00

39,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

02.7101

36,00

3,00

39,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

02.710103

16,00

3,00

19,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

02.710130

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6302

36,00

3,00

39,00

0,00

0,00

0,00

INVATAMANT

6502

36,00

3,00

39,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6502.70

36,00

3,00

39,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6502.71

36,00

3,00

39,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6502.7101

36,00

3,00

39,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6502.710103

16,00

3,00

19,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6502.710130

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar

650204

36,00

3,00

39,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar superior

65020402

36,00

3,00

39,00

0,00

0,00

0,00

PRESEDINTE DE SEDINTA, ROMEO TITUS RADU

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                 Anexa nr.5

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                              La Hotărârea nr.350/29.08.2019

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI LICITAȚII

SERVICIUL INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII

PROPUNERI PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE

(sursa de finanțare: venituri curente)

August - 2019

Buget local:mii lei

Nr. crt.

Obiectivul de investiție

Capitol/ Cod indicator

Val.conf. Lista aprob. Prin HCL 303/ 25 iulie 2019

Suma diminuată

Suma suplim.

Influențe

Rectificare

29 august 2019

Valoare după rectificare

0

1

2

3

5

5

6

TOTAL GENERAL

77.175

91

5.262

5.171

82.346

TOTAL CAP. 51.02

5.386

0

0

0

5.386

1

Amenajare clădire str. A.I. Cuza nr.1

51.02.01.03

71.01.01

53

0

0

0

53

2

Reabilitare Sediu Primăria Municipiului Craiova strada A.I.Cuza nr.7

51.02.01.03

71.01.01

50

0

0

0

50

3

Achiziție tehnica de calcul: laptop-uri, stații de lucru și storage-uri

51.02.01.03

71.01.02

165

0

0

0

165

4

Achiziție tehnica de calcul: copiatoare/multifunc ționale

51.02.01.03

71.01.03

36

0

0

0

36

5

Achiziție licențe

51.02.01.03

71.01.30

90

0

0

0

90

6

Achiziție Depou tramvaie din municipiul Craiova și DALI „Modernizare Depou tramvaie”

51.02.01.03

71.01.03

3.336

0

0

0

3.336

7

Achiziție unități calculator desktop și monitor, cu sistem de operare, aplicație Office — Direcția Impozite și Taxe

51.02.01.03

71.01.03

39

0

0

0

39

8

Achiziție modul conectare cu Poliția Locală pentru căutare și vizualizare informații despre autovehicule, inclusiv plata taxei de parcare -Direcția Impozite și Taxe

51.02.01.03

71.01.30

21

0

0

0

21

9

Achiziție cu montaj sistem electronic de ordonare și dirijare -Direcția Evidența Persoanelor

51.02.01.03

71.01.03

12

0

0

0

12

10

Achiziție tehnică de calcul - Direcția

Evidența Persoanelor

51.02.01.03

71.01.03

9

0

0

0

9

11

Achizitie imobil - construcție, situat în str. Calea București nr. 56 (Teatru Colibri)

51.02.01.03

71.01.03

750

0

0

0

750

12

Modernizare imobil, Hipodrom-construcții, situat în Bdul Nicolae Romanescu, nr. 1A (incinta Parcului N. Romanescu) (ET, DALI)

51.02.01.03

71.01.30

230

0

0

0

230

13

Reabilitare imobil situat în str. Romain Rolland, nr. 8 (fost 6A) (actualizare ET, DALI)

51.02.01.03

71.01.30

25

0

0

0

25

14

Reabilitare imobil situat în str. Frații Buzești, nr. 23 (ET, DALI)         '

51.02.01.03

71.01.30

21

0

0

0

21

15

Construire în str. Pieții nr. 1 (Piața Chiriac) a unei clădiri de interes public local/ sediu administrativ (SF)

51.02.01.03

71.01.30

135

0

0

0

135

16

Reabilitare    instalații,    centrală

termică la imobilul situat în str. Olteț nr. 5 (ET, DALI, PT)

51.02.01.03

71.01.30

100

0

0

0

100

17

Reabilitare Corp Administrativ al

Operei Române Craiova (E.T.,

D.A.L.I.)

51.02.01.03

71.01.03

50

0

0

0

50

18

Aplicație mobilă pentru platformele de operare IOS și Android pentru promovarea municipiului Craiova-tip city application

51.02.01.03

71.01.30

95

0

0

0

95

19

Achiziție aplicație/modul de programare online pentru căsătorii și transcriere acte stare civil ă

51.02.01.03

71.01.30

8

0

0

0

8

20

Achiziție servicii de realizare a unei arhive de imagini

51.02.01.03

71.01.30

161

0

0

0

161

TOTAL CAP. 61.02

184

0

0

0

184

1

Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova (S.F.)

61.02.05

71.01.30

83

0

0

0

83

2

Cofrete inteligente pentru sirenele cu motor electric cu interfețe de comunicație prin circuit telefonic dedicat, internet/intranet (TCP/IP), telefonie mobilă GSM și canal radio dedicat VHF

61.02.05

71.01.02

101

0

0

0

101

TOTAL CAP. 65.02

3.682

66

76

10

3.692

1

Reabilitare bazin C.N. Carol I-instalații aferente bazin (instalații interioare, exterioare, centrală termică) (execuție)

65.02.04.02

71.01.01

1.185

0

0

0

1.185

2

Reabilitare bazin C.N. Carol I-instalații aferente bazin (instalații interioare, exterioare, centrală termică) (P.T., as.th.)

65.02.04.02

71.01.30

10

0

0

0

10

3

Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova

65.02.04.01

71.01.01

2

0

0

0

2

4

C.N. Carol I (terțiar) - Achiziție cu montaj echipamente pentru sistem avertizare și semnalizare incendiu

65.02.04.02

71.01.03

25

0

0

0

25

5

C.N. Carol I (terțiar) -Sistem alarmă incendiu Școala Mică

65.02.04.02

71.01.03

30

0

0

0

30

6

C.N. Carol I (terțiar) - Sistem alarmă pierdere gaze cameră centrală Școala Mică

65.02.04.02

71.01.03

15

0

0

0

15

7

C.N. Carol I (terțiar) - Sistem alarmă incendiu Corp 5

65.02.04.02

71.01.03

40

0

0

0

40

8

C.N. Carol I (terțiar) - Reabilitare etaj sală de sport (ET, DALI)

65.02.04.02

71.01.30

20

0

0

0

20

9

C.N.Pedagogic Ștefan Velovan (terțiar) - Centrală termică cu două cazane de încălzire (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)

65.02.04.02

71.01.01

64

0

0

0

64

10

C.N.Pedagogic Ștefan Velovan (terțiar) - Hotă bucătărie

65.02.04.02

71.01.03

10

0

12

+12

22

11

C.N. Frații Buzești (terțiar) -Consolidare zid de sprijin și refacere împrejmuire pe latura de est (execuție)

65.02.04.02

71.01.01

540

0

0

0

540

12

C.N. Elena Cuza (terțiar) -Construire corp școală clasele I-VIII cu sală de sport și refacere împrejmuire parțială și demolare corpurile C2,C3,C4,C5 (S.F.)

65.02.04.02

71.01.30

200

0

0

0

200

13

C.N. Elena Cuza (terțiar) - Unitate sever

65.02.04.02

71.01.30

5

0

0

0

5

14

C.N. Elena Cuza (terțiar) - Licențe windows

65.02.04.02

71.01.30

21

0

0

0

21

15

Liceul Charles Laugier (terțiar) -Centrală termică cu două cazane de încălzire (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)

65.02.04.02

71.01.01

57

0

0

0

57

16

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto (terțiar) - Reabilitare, consolidare și modernizare Corp C1 (E.T., D.A.L.I.)

65.02.04.02

71.01.30

71

61

0

-61

10

17

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto (terțiar) - Creșterea calității educaționale la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Craiova (S.F.)

65.02.04.02

71.01.30

0

0

61

+61

61

18

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto (terțiar) - Utilitati (bransament electric)

65.02.04.02

71.01.30

10

0

0

0

10

19

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto (terțiar) - Sisteme detecție incendiu

65.02.04.02

71.01.03

23

0

0

0

23

20

Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate (terțiar) - Sistem de supraveghere video

65.02.04.02

71.01.03

18

0

0

0

18

21

Seminarul   Teologic   Ortodox

„Sfântul Grigore Teologul” (terțiar) - Tehnică de calcul: calculatoare (24 buc.),   laptop (1 buc.),

imprimantă   multifuncțională (1

buc.)

65.02.04.02

71.01.02

77

0

0

0

77

22

Liceul Teoretic Tudor Arghezi (terțiar) - Copiator color

65.02.03.01

71.01.03

6

0

0

0

6

23

Liceul Traian Vuia (terțiar) -Multiplicator

65.02.04.02

71.01.03

9

0

0

0

9

24

Liceul Traian Vuia (terțiar) -Calandru 140 cm

65.02.04.02

71.01.03

14

0

0

0

14

25

Liceul Traian Vuia (terțiar) -

Mașină de spălat rufe 12 kg

65.02.04.02

71.01.03

6

0

0

0

6

26

Liceul Traian Vuia (terțiar) -Videoproiector

65.02.04.02

71.01.03

4

0

0

0

4

27

Colegiul Tehnic Energetic (terțiar) - Îmbunătățirea sistemului de producere și alimentare cu căldură și apă caldă: execuție rețele termice de incintă (actualizare PT)

65.02.04.02

71.01.30

20

0

0

0

20

28

Colegiul Tehnic Energetic (terțiar) - Instalație ventilație cantină

65.02.04.02

71.01.03

8

0

3

+3

11

29

Colegiul Tehnic Energetic (terțiar) -Copiator/ Multifuncțional monocrom (sponzorizare)

65.02.04.02

71.01.03

8

0

0

0

8

30

Liceul Henri Coandă (terțiar) -Separator pentru grăsimi

65.02.04.02

71.01.03

5

5

0

-5

0

31

Liceul Henri Coandă (terțiar) -Multifuncțional xerox

65.02.04.02

71.01.03

5

0

0

0

5

32

Colegiul C-tin Brâncuși (terțiar) -Licențe windows și office

65.02.04.02

71.01.30

45

0

0

0

45

33

Colegiul Șt. Odobleja (terțiar) -Sisteme de protecție împotriva trăsnetelor (4 buc.)

65.02.04.02

71.01.03

53

0

0

0

53

34

Liceul Tehnologic George Bibescu (terțiar) - Elevator electro-hidraulic

65.02.04.02

71.01.02

9

0

0

0

9

35

Liceul Voltaire (terțiar) - Sistem supraveghere video

65.02.04.02

71.01.03

40

0

0

0

40

36

Școala Gimn. Gh. Bibescu (terțiar) - Reabilitare și extindere corp C1 cu spații pentru învățământ, grădiniță cu program normal (o grupă) și grupuri sanitare-Școala nr. 27 Popoveni (asistență tehnică, execuție)

65.02.04.01

71.01.01

548

0

0

0

548

37

Școala Gimn. Mircea Eliade (terțiar) - Achiziție cu montaj sistem supraveghere

65.02.04.01

71.01.03

25

0

0

0

25

38

Școala Gimn. Anton Pann (terțiar)

- Utilități (Branșament conductă de alimentare cu apă la C.T.)

65.02.04.01

71.01.30

12

0

0

0

12

39

Școala Gimn. Lascăr Catargiu (terțiar) - Mașină de spălat cu uscător

65.02.04.01

71.01.03

10

0

0

0

10

40

Grăd.cu P.P. Piticot (terțiar) -

Mașină gătit, placa radianta 2 arzătoare și cuptor gaz (2 buc.)

65.02.03.01

71.01.03

45

0

0

0

45

41

Grăd.cu P.P. Piticot (terțiar) -Mașină spălat rufe automată profesională

65.02.03.01

71.01.03

10

0

0

0

10

42

Grăd.cu P.P. Piticot (terțiar) -Dulap depozitare veselă cu uși culisante inox

65.02.03.01

71.01.03

5

0

0

0

5

43

Grăd.cu P.P. Piticot (terțiar) -Uscător rufe profesional

65.02.03.01

71.01.03

0

0

0

0

0

44

Grăd.cu P.P. Floare Albastră (terțiar) - Sistem de supraveghere

65.02.03.01

71.01.03

20

0

0

0

20

45

Grăd.cu P.P. Floare Albastră (terțiar) - Mașină de spălat rufe profesională

65.02.03.01

71.01.03

6

0

0

0

6

46

Grăd.cu P.P. Floare Albastră (terțiar) - Mașină de curățat cartofi profesională

65.02.03.01

71.01.03

9

0

0

0

9

47

Grăd.cu P.P. Floare Albastră (terțiar) - Uscător rufe profesional

65.02.03.01

71.01.03

5

0

0

0

5

48

Grăd.cu P.P. Nic. Romanescu (terțiar) - Aparat de curățat legume profesional

65.02.03.01

71.01.03

5

0

0

0

5

49

Grăd.cu P.P. Ion Creangă (terțiar)

- Stație de călcat rufe (2 buc.)

65.02.03.01

71.01.03

5

0

0

0

5

50

Grăd.cu P.P. Floarea Soarelui (terțiar) - Tocător legume profesional

65.02.03.01

71.01.03

4

0

0

0

4

51

Grăd.cu P.P. Sf. Ana (terțiar) -Plită profesională solidă cu cuptor și mașină de gătit cu două arzătoare și două cuptoare

65.02.03.01

71.01.03

40

0

0

0

40

52

Grăd.cu P.P. Sf. Ana (terțiar) -

Utilități (racord gaze)

65.02.03.01

71.01.30

10

0

0

0

10

53

Grăd.cu P.P. Traian Demetrescu (terțiar) - Spălător inox+baterie (2 buc.)

65.02.03.01

71.01.03

12

0

0

0

12

54

Grăd.cu P.P. Traian Demetrescu (terțiar) - Masă inox de lucru (2 buc.)

65.02.03.01

71.01.03

6

0

0

0

6

55

Grăd.cu P.P. Traian Demetrescu (terțiar) - Mașină de spălat profesională

65.02.03.01

71.01.03

15

0

0

0

15

56

Grăd.cu P.P. Traian Demetrescu (terțiar) - Reabilitare sistem termic (P.T.)

65.02.03.01

71.01.30

35

0

0

0

35

57

Grăd.cu P.P. Căsuța cu Povești (terțiar) - Cămin puț și hidrofor

65.02.03.01

71.01.03

10

0

0

0

10

58

Grăd.cu P.P. Elena Farago (terțiar) - Instalație camere supraveghere interior și exterior

65.02.03.01

71.01.03

25

0

0

0

25

59

Grăd.cu P.P. Elena Farago (terțiar) - Sistem alarmare la efracție și sistem sonorizare de alarmare și evacuare la dezastre

65.02.03.01

71.01.03

40

0

0

0

40

60

Grăd.cu P.P. Eden (terțiar) -Sistem detecție fum

65.02.03.01

71.01.03

65

0

0

0

65

61

Grăd.cu P.P. Eden (terțiar) - Bazin rezervă de apă

65.02.03.01

71.01.03

45

0

0

0

45

62

Grăd.cu P.P. Voiniceii (terțiar) -Achiziție cu montaj camere supraveghere

65.02.03.01

71.01.03

15

0

0

0

15

TOTAL CAP. 66.02

907

0

0

0

907

66.02.08:

294

0

0

0

294

1

Autoclave sterilizare instrumentar cabinete medicale stomatologice (14 buc.) - SPMSCM (terțiar)

66.02.08

71.01.02

98

0

0

0

98

2

Unit dentar cu bratele pe jos (pachet complet cu compresor 32 litri și piesă dertartraj) (7 buc.) -SPMSCM (terțiar)

66.02.08

71.01.02

176

0

0

0

176

3

Defibrilatoare (4 buc.)

66.02.08

71.01.02

20

20

66.02.06.01:

613

0

0

0

613

1

Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru      secția      recuperare

neurologică (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție) - Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie

66.02.06.01

71.01.01

613

0

0

0

613

TOTAL CAP. 67.02

25.318

0

3.720

3.720

29.038

67.02.05.03:

24.628

0

3.720

3.720

28.348

1

Achiziție autospecială cu platformă pentru lucru la înălțime

67.02.05.03

71.01.02

304

0

0

0

304

2

Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri- Modificări și reamenajări la construire stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (execuție)

67.02.05.03

71.01.01

20.000

0

3.720

+3.720

23.720

3

Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (aviz tehnic de racordare la rețeaua electrică)

67.02.05.03

71.01.30

400

0

0

0

400

4

Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (P.T.+ asistență tehnică)

67.02.05.03

71.01.30

40

0

0

0

40

5

Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri (certificare)

67.02.05.03

71.01.30

155

0

0

0

155

6

Regenerare urbana în mun. Craiova prin revitalizarea Zonei Cornițoiu (S.F.)

67.02.05.03

71.01.30

62

0

0

0

62

7

Regenerare urbana în mun. Craiova prin revitalizarea Zonei Cornițoiu (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)

67.02.05.03

71.01.01

411

0

0

0

411

8

Achiziție cu montaj echipamente instalație      climatizare      Sala

Polivalentă

67.02.05.03

71.01.02

1.207

0

0

0

1.207

9

Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Craiova

67.02.05.03

71.01.30

239

0

0

0

239

10

Echipamente de fitness

67.02.05.03

71.01.02

153

0

0

0

153

11

Dulap medical tip vitrină

67.02.05.03

71.01.03

3

0

0

0

3

12

Canapea electrică pentru tratament

67.02.05.03

71.01.03

5

0

0

0

5

13

Greblă de scarificator gazon natural și gazon artificial

67.02.05.03

71.01.03

25

0

0

0

25

14

Pardoseală    portabilă    pentru

protecție gazon

67.02.05.03

71.01.03

1.100

0

0

0

1.100

15

Pompă centrifugală de suprafață

67.02.05.03

71.01.02

3

0

0

0

3

16

Defibrilator

67.02.05.03

71.01.03

5

0

0

0

5

17

Sistem de ventilație, umidificare și răcire pentru gazon (2 buc.)

67.02.05.03

71.01.03

400

0

0

0

400

18

Laptop cu licență

67.02.05.03

71.01.02

4

0

0

0

4

19

Casă de bani pentru casierie

67.02.05.03

71.01.03

7

0

0

0

7

20

Banc masă de atelier

67.02.05.03

71.01.03

5

0

0

0

5

21

Achiziție cu montaj echipamente locuri de joacă-acord cadru

67.02.05.03

71.01.03

100

0

0

0

100

67.02.03.12:

115

0

0

0

115

1

Reabilitare fântâni pentru băut apa, de tip cișmele (de perete): Purcarului, Popova, Jianu -pt.fântâna Purcarului și fântâna Popova (E.T.+D.A.L.I.+P.T.)

67.02.03.12

71.01.30

9

0

0

0

9

2

Reabilitare fântâni pentru băut apa, de tip cișmele (de perete): Purcarului (execuție)

67.02.03.12

71.01.01

106

0

0

0

106

67.02.50:

575

0

0

0

575

1

Relocare și restaurare biserica din lemn „Pocruia”(execuție)

67.02.50

71.01.01

20

0

0

0

20

2

Relocare și restaurare biserica din lemn „Pocruia”(ET+DALI+PT)

67.02.50

71.01.30

1

0

0

0

1

3

Relocare și restaurare biserica din lemn „Pocruia”(utilități: branșament electric)

67.02.50

71.01.30

20

0

0

0

20

4

Relocare și restaurare biserica din lemn „Comănești”(utilități: branșament electric)

67.02.50

71.01.30

20

0

0

0

20

5

Relocare și restaurare biserica din lemn „Din Vai”(utilități: branșament electric)

67.02.50

71.01.30

20

0

0

0

20

6

Construire Cimitir Craiova Nord et.

II, str. Aleea 4 Șimnic nr.26, T4,

P53 (S.F., P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică)

67.02.50

71.01.30

494

0

0

0

494

TOTAL CAP. 68.02

48

0

0

0

48

68.02.50:

24

0

0

0

24

1

Licențe - Direcția Asistență Socială (terțiar)

68.02.50

71.01.30

24

0

0

0

24

68.02.11:

24

0

0

0

24

1

Hotă profesională (4 buc.) -SPMSCM (terțiar)

68.02.11

71.01.03

24

0

0

0

24

TOTAL CAP. 70.02

7.032

0

0

0

7.032

70.02.06:

4.140

0

0

0

4.140

1

Concesionarea Serviciului de iluminat public din mun. Craiova

70.02.06

71.01.01

4.140

0

0

0

4.140

70.02.50:

2.892

0

0

0

2.892

1

Reactualizare PUZ Romanescu-Hipodrom

70.02.50

71.01.30

16

0

0

0

16

2

Reactualizare PUZ Revitalizarea Centrului Istoric - zona Pilot -Lipscănia Craiovei

70.02.50

71.01.30

11

0

0

0

11

3

Reactualizare PUZ - Parc Cornițoiu

70.02.50

71.01.30

8

0

0

0

8

4

Realizare PUG municipiul Craiova

70.02.50

71.01.30

500

0

0

0

500

5

Amenajare Piața Regele Ferdinand și Regina Maria (SF, PT, asistență tehnică)

70.02.50

71.01.30

20

0

0

0

20

6

Amenajare Piața Regele Mihai I al României (SF, PT, asistență tehnică)

70.02.50

71.01.30

20

0

0

0

20

7

SF Statii de reincarcare pentru vehicule electrice

70.02.50

71.01.30

58

0

0

0

58

8

Statii de reincarcare pentru vehicule electrice (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, ex.)

70.02.50

71.01.01

374

0

0

0

374

9

Modernizare     urbană    Calea

București, esplanada din fața blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova (S.F.)

70.02.50

71.01.30

60

0

0

0

60

10

Modernizare     urbană    Calea

București, esplanada din fața blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova (E.T., P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, ex.)

70.02.50

71.01.01

200

0

0

0

200

11

Revitalizare Centru Istoric - zona Piața Veche-Felix Aderca (S.F.)

70.02.50

71.01.30

30

0

0

0

30

12

Revitalizare Centru Istoric - zona Piața Veche-Felix Aderca (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, ex.)

70.02.50

71.01.01

123

0

0

0

123

13

Modernizare acces în parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică, execuție)

70.02.50

71.01.01

822

0

0

0

822

14

Achiziție cu montaj bariere automate de acces

70.02.50

71.01.02

50

0

0

0

50

15

Achiziție parcometre cu alimentare solară și sistem de administrare

70.02.50

71.01.02

600

0

0

0

600

TOTAL CAP. 74.02

1.947

0

0

0

1.947

74.02.06:

1.276

0

0

0

1.276

1

Stație de tratare ape reziduale „Craiova       Water       Park”

(documentație tehnică pentru obținerea      autorizației      de

gospodărire a apelor+taxă)

74.02.06

71.01.30

3

0

0

0

3

2

Canalizare      menajeră      str.

Fermierului (PT, as.th.)

74.02.06

71.01.30

5

0

0

0

5

3

Canalizare      menajeră      str.

Fermierului (ex.)

74.02.06

71.01.01

1.218

0

0

0

1.218

4

Canalizare      menajeră      str.

Fermierului (aviz tehnic de racordare la rețeaua electrică)

74.02.06

71.01.30

50

0

0

0

50

74.02.03:

391

0

0

0

391

1

Reevaluare și revizuire planuri de acțiune     privind     diminuarea

zgomotului ambiant în municipiul Craiova

74.02.03

71.01.30

41

0

0

0

41

2

Studiu privind calitatea aerului în municipiul Craiova

74.02.03

71.01.30

350

0

0

0

350

74.02.05.01:

140

0

0

0

140

1

Generator ULV ceață rece

74.02.05.01

71.01.02

140

0

0

0

140

74.02.05.02:

140

0

0

0

140

1

Achiziție module platformă supraterană pentru colectarea selectivă a deșeurilor

74.02.05.02

71.01.03

140

0

0

0

140

TOTAL CAP. 81.02

358

25

0

-25

333

1

Modernizare sistem centralizat de distribuție a energiei termice la consumatorii finali din PT1 Valea Roșie și PT4 Valea Roșie (E.T., D.A.L.I.)

81.02.50

71.01.30

358

25

0

-25

333

TOTAL CAP. 84.02

32.313

0

1.466

1.466

33.779

84.02.03.03:

27.890

0

1.466

1.466

29.356

1

Reabilitare și modernizare străzi și alei din mun. Craiova (PT+ex.) -acord-cadru

84.02.03.03

71.01.01

26.819

0

1.456

+1.456

28.275

2

Modernizare str. Părângului -extindere (ET, DALI)

84.02.03.03

71.01.30

6

0

0

0

6

3

Modernizare str. Părângului -extindere (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)

84.02.03.03

71.01.01

48

0

0

0

48

4

Modernizare str. Ramuri (ET, DALI)

84.02.03.03

71.01.30

6

0

0

0

6

5

Modernizare str. Ramuri (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)

84.02.03.03

71.01.01

54

0

0

0

54

6

Modernizare str. Migdalului (ET, DALI)

84.02.03.03

71.01.30

6

0

0

0

6

7

Modernizare str. Migdalului (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)

84.02.03.03

71.01.01

54

0

0

0

54

8

Modernizare str. Lăcrămioarei (ET, DALI)

84.02.03.03

71.01.30

6

0

0

0

6

9

Modernizare str. Lăcrămioarei (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)

84.02.03.03

71.01.01

48

0

0

0

48

10

Modernizare str. Zăvoiului (ET, DALI)

84.02.03.03

71.01.30

5

0

0

0

5

11

Modernizare str. Zăvoiului (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)

84.02.03.03

71.01.01

36

0

0

0

36

12

Modernizare str. Aleea III Bariera

Vâlcii (ET, DALI)

84.02.03.03

71.01.30

6

0

0

0

6

13

Modernizare str. Aleea III Bariera

Vâlcii (P.T.și D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.)

84.02.03.03

71.01.01

55

0

0

0

55

14

Modernizare    str.    Aleea    II

Cantonului (ET, DALI)

84.02.03.03

71.01.30

6

0

0

0

6

15

Modernizare    str.    Aleea    II

Cantonului (P.T.și D.E., verif