Hotărârea nr. 35/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 35


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.35

privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția în cazurile de violență domestică

9

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinara din data de 28.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.32901/2019 și raportul nr.32904/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția în cazurile de violență domestic și rapoartele nr.65/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.67/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.71/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.73/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.75/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii asistenței sociale nr.292/2011, modificată și completată, Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, modificată și completată, Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr.2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestic și Legii Politiei Locale nr.155/2010;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.6 lit.a, pct.2, art.45 alin.1, art.123 alin1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă componența echipei mobile pentru intervenția în cazurile de violență domestică, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă punerea la dispoziția echipei mobile prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, a unui mijloc de transport aparținând Poliției Locale a Municipiului Craiova.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcției Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, Poliția Locală a Municipiului Craiova și Direcția de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Adrian COSMAN


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.35/2019

COMPONENȚA ECHIPEI MOBILE PRIVIND INTERVENȚIA ÎN

9                                                                                                                                                  9

CAZURILE DE VIOLENȚĂ DOMENSTICĂ

9

  • 1. Coordonator-reprezentant al Direcției de Asistență Socială Craiova;

  • 2. Reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială Craiova-2 membri;

  • 3. Reprezentant al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova-1 membru;

  • 4. Polițiști locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova-2 membri;

  • 5. Reprezentant al Centrului Social de Urgență pentru Persoanele fără Adăpost din Municipiul Craiova „Sf.Vasile”-1 membru.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      7

Adrian COSMAN