Hotărârea nr. 349/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 349


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.349

privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada septembrie-noiembrie 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.136036/2019, raportul nr.141196/2019 întocmit de Biroul Relații cu Consiliul Local, Evidență Documente și Arhivă și nr.141197/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada septembrie - noiembrie 2019 și avizele nr.255/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.257/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.259/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.261/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.263/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În conformitate cu prevederile art.123 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și art.9 alin.1 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr.35/2002, modificată și completată;

În temeiul art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se alege președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada septembrie-noiembrie 2019, dl. Gheorghe Nedelescu.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Biroul Relații cu Consiliul Local, Evidență Documente și Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romeo Titus RADU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU