Hotărârea nr. 348/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 348

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 348

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, din 29.08.2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2019;

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Craiova nr.5866/2019, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Craiova în ședință ordinară, în data de 29.08.2019;

În temeiul art.135 alin.7 și 8, coroborat cu art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 29.08.2019, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă suplimentarea ordinii de zi prevăzută la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Romeo Titus RADU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Anexa nr.1 la Hotărârea nr.348/2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 29.08.2019

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

1.

Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada septembrie-noiembrie 2019

Primar-

Mihail

Genoiu

i,ii,iii,iv,v

2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2019

Primar-

Mihail

Genoiu

i,ii,iii,iv,v

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019

Primar-

Mihail

Genoiu

I,IV,V

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019

Primar-

Mihail

Genoiu

I,IV,V

5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2019

Primar-

Mihail

Genoiu

i,n,m,rv,v

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019

Primar-

Mihail

Genoiu

i,iii,v

7.

Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2019 și a cuantumului contribuției de întreținere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului Pentru Persoane Vârstnice Craiova

Primar-

Mihail Genoiu

I,III,IV,V

8.

Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de servicii sociale și a cheltuielilor eligibile pentru subvenționarea, în anul 2020, a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, în baza Legii nr.34/1998

Primar-

Mihail Genoiu

I,III,IV,V

9.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2019

Primar-

Mihail

Genoiu

I,IV,V

10.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Teatrului pentru Tineret și Copii „Colibri” Craiova, pentru anul 2019

Primar-

Mihail

Genoiu

I,IV,V

11.

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de administrare al dlui. Butari Mihai Vlad, administrator S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Primar-

Mihail Genoiu

I,III,V

12.

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de administrare al dlui. Maracine Alin Madalin, administrator S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L.

Primar-

Mihail Genoiu

I,III,V

13.

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de administrare al dlui.Tănăsescu Marcel, administrator R.A.T. SRL

Primar-

Mihail Genoiu

I,III,V

14.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Primar-

Mihail

Genoiu

I,III,V

15.

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Asociației „Centrul Național de Educare Canină”, în vederea organizării evenimentului chinologic „WINNER CUP 2019”, în perioada 11- 13 octombrie 2019 .

Primar-Mihail Genoiu

I,IV,V

16.

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Mitropoliei Olteniei -Arhiepiscopia Craiovei, în vederea organizării ,,Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși” 2019, la Craiova, în perioada 5-8 septembrie 2019.

Primar-Mihail Genoiu

I,IV,V

17.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului municipiului Craiova, alocate pentru activități de tineret de interes local, conform Legii tinerilor nr.350/2006

Primar-Mihail Genoiu

I,IV,V

18.

Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Craiovași aprobarea

Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia

Primar-Mihail Genoiu

I,IV,V

19.

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.37425/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cîrstea Magdalena-Viorica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Cîrstea Magdalena-Viorica

Primar-Mihail Genoiu

I,III,IV,V

20.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Sport Club Municipal Craiova și cluburile sportive de junior, care reprezintă Sport Club Municipal Craiova în competițiile naționale, precum și cluburile sportive școlare

Primar-Mihail Genoiu

I,IV,V

21.

Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind selectarea societăților comerciale care vor executa lucrări de reparații drumuri, după spargere, pe raza municipiului Craiova

Primar-Mihail Genoiu

III, V

22.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Regenerare urbană în Municipiul Craiova prin revitalizarea zonei Cornițoiu”

Primar-Mihail Genoiu

I,II,III,V

23.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică, în vederea schimbării de destinație, din zonă de locuințe colective, în zonă mixtă de locuințe și servicii, în zona str.Ștefan cel Mare-str.I.L.Caragiale-str.Vasile Conta, generat de imobilul din str.Ștefan cel Mare, nr.6

Primar-Mihail Genoiu

II,V

24.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică, în vederea schimbării de destinație, din zonă de locuințe colective, în zonă mixtă de locuințe și servicii, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, bd.Dacia, nr. 66 C

Primar-Mihail Genoiu

II,V

25.

Întrebări și interpelări

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romeo Titus RADU

Anexa nr.2 la Hotărârea nr.348/2019

PUNCTE PESTE ORDINEA DE ZI

Nr.

proiect hotărâr e

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.253/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova

Primar-

Mihail

Genoiu

I, II, III, IV, V

2.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2019.

Primar-

Mihail

Genoiu

i, iii, V

3.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2019 referitoare la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova, pentru anul școlar 2019-2020.

Primar-Mihail Genoiu

IV, V

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romeo Titus RADU