Hotărârea nr. 347/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 347


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 347

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.253/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova''

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 07.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.134114/2019, raportul nr.134125/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.134378/2019 al Directiei Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.253/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova” și avizele nr.239/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului, nr.241/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.245/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport și nr.247/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile art.105 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și Hotărârii Guvernului nr.399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020 și Ghidului Solicitantului -Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR 2014-2020, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 -Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectivul Specific 4.5 - Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de muncă aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3733/2017, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin.2, lit.b și d coroborat cu alin.4 lit.a și alin.7 lit.a, art.139, alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Craiova nr.253/2019, care va avea următorul conținut:

Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 7.458.382,78 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre”.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Romeo Titus RADU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU