Hotărârea nr. 345/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 345


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 345

privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul In Municipiul Craiova-MOTRIC-A''

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 07.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.134111/2019, rapoartele nr.134112/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și nr.134380/2019 al Directiei Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea proiectului cu titlul ,,Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul In Municipiul Craiova-MOTRIC-A” și avizele nr.239/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului, nr.241/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.245/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport și nr.247/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 20142020, cu modificările și completările ulterioare, Ghidul Solicitantului-Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr.3729/2017 cu modificarile și completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin.2, lit.b și d coroborat cu alin.4, lit.f, alin.7 lit.k, art.139, alin.3 lit.e, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă proiectul cu titlul ,,Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul In Municipiul Craiova-MOTRIC-A”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.e, Obiectivul specific 4.1, Apelul de proiecte: POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 76.004.854,72 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.316.442,51 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării optime a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente

5

structurale.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze actele necesare și contractul de finanțare, în numele Municipiului Craiova.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Romeo Titus RADU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU