Hotărârea nr. 344/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 344


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 344

privind aprobarea proiectului Modernizare depou și modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor-Faza 2 Modernizare depou tramvai''

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 07.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.134105/2019, raportul nr.134106/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.134385/2019 al Directiei Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea proiectului „Modernizare depou și modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor-Faza 2 Modernizare depou tramvai” și avizele nr.239/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului, nr.241/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.245/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport și nr.247/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 20142020, cu modificările si completările ulterioare, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/2017 cu modificarile ulterioare;

În temeiul art.129, alin.2, lit.b și d coroborat cu alin.4 lit.f și alin.7 lit.k, art.139, alin.3 lit.e, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă proiectul „Modernizare depou și modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor-Faza 2 Modernizare depou tramvai”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.e, Obiectivul specific 4.1, Apelul de proiecte: POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 61.046.070,09 lei, inclusiv TVA.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie a municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.210.449,40 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a proiectului.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze actele necesare și contractul de finanțare, în numele municipiului Craiova.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Romeo Titus RADU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU