Hotărârea nr. 343/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 343


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 343

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, din 07.08.2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 07.08.2019;

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Craiova nr.5703/2019, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Craiova în ședință extraordinară, în data de 07.08.2019;

În temeiul art.135 alin.7 și 8, coroborat cu art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 07.08.2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Romeo Titus RADU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


Anexa la Hotărârea nr.343/2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 07.08.2019

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare depou și modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor-Faza 2 Modernizare depou tramvai”.

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul In Municipiul Craiova-MOTRIC-A”.

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Tramvaiul In Municipiul Craiova-MOTRIC-T 1”.

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

4.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.253/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova”.

Primar-

Mihail

Genoiu

i, ii, iii, iv, V

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romeo Titus RADU