Hotărârea nr. 342/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 342


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.342

privind retragerea titlului “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, dlui. Ștefan Popa Popa's, artist plastic caricaturist

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere raportul nr.219/2019, inițiat de consilierii municipali, raportul nr.129786/2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane și raportul de avizare nr.129883/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios prin care se propune retragerea titlului “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, dlui. Ștefan Popa Popa's, artist plastic caricaturist și avizele nr.221/2019 al al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor și Sport, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

Potrivit art.14 și 15 din Regulamentul cadru pentru acordarea titlului de „Cetățean de Onoare” al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.292/2010;

În conformitate cu prevederile art.129 alin.13, art.136 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și prevederile art.96 alin.3 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Craiova;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se retrage titlul "Cetățean de Onoare" al Municipiului Craiova, dlui. Ștefan Popa Popa's, artist plastic caricaturist.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.431/2005.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Imagine vor aduce aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ          CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Romeo Titus RADU                  Nicoleta MIULESCU