Hotărârea nr. 341/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 341


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 341

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică a zonei Calea Severinului-Elpreco-Praktiker, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.44A

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.122652/2019, raportul nr.121390/2019 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și raportul de avizare nr.122777/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică a zonei Calea Severinului-Elpreco-Praktiker, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.44A și avizele nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor și nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 și Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și Legii nr.52/2003 privind transparența decizională;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;

În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.c, art.139 alin.3 lit.e, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică a zonei Calea Severinului-Elpreco-Praktiker, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.44A, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Romeo Titus RADU                 Nicoleta MIULESCUELABORARE P.U.Z. PENTRU RECONSIDERARE URBANISTICA A ZONEI CALEA SEVERINULUI - ELPRECO - PRAKTIKER IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI CLĂDIRI P+3+4 PARȚIAL CU DESTINAȚIA DE BIROURI SI SPATII COMERCIALE LA PARTER

Adresa: Calea Severinului, nr. 44A, Municipiul Craiova, Jud. Dolj


ZONA UNITATl INDUSTRIALE

Conform P.U.G. aprobat cu HCL nr. 23/2000 si prelungit cu HCLnr. 479/2015

U.T.R. 4 -ZONA UNITATl INDUSTRIALE

P.O.T.m*x= 80,00%

C.U.T.WiX = 4,00


Wl


ZONE FUNCȚIONALE

EXISTENT

PROPUS

HA

%

HA

%

1. ZONAUNITATl INDUSTRIALE

11.854

60.98

11.754

60.46

2. ZONA SERVICII DE INTERES GENERAL

2.551

13.12

2.651

13.64

4. CAI DE COMUNICAȚIE SI TRANSPORT din care:

4.409

22.68

4.409

22.68

Circulații rutiere

2.777

14.28

2778

14.29

Circulații pletonale

0.616

3.17

0.616

3.17

Unie tramvai si zona aferenta

1.016

5.23

1.015

5.22

5. ZONA SPATII VERZI

0.626

3.22

0.626

3.22

TOTAL TERITORIU STUDIAT

19.44

100,00

19.44

100,00


1 XZDILIA ’^proiect^


SEF PROIECT:

PROIECTAT:

DESENAT:


ARH. STEFARTA E.


ING. ROGOJINA M.


REGLEMENTARI URBANISTICE