Hotărârea nr. 340/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 340


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.340

privind modificarea Protocolului de asociere între Municipiul Craiova, prin

Consiliul Local al Municipiului Craiova, Ministerul Sănătății, Instituția Prefectului-Județul Dolj și Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Spital Clinic Regional de Urgență Craiova”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019.

Având în vedere referatul de aprobare nr.123510/2019, raportul nr.123962/2019 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și raportul de avizare nr.124001/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Protocolului de asociere între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Ministerul Sănătății, Instituția Prefectului-Județul Dolj și Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Spital Clinic Regional de Urgență Craiova” și avizele nr.216/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.221/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.7 alin.(1) lit.e) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr.95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății, art.5 din Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Hotararea Guvernului nr1.028/2014 privind aprobarea Strategiei nationale de sanatate 2014-2020 si a Planului de actiuni pe perioada 20142020 pentru implementarea strategiei naționale, Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației publice și Fondurilor Europene nr.1021/4 noiembrie 2015 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului. Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, Programul Operational Regional 2014-2020-Axa prioritara 8-Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale și Memorandumul aprobat în ședința de Guvern din data de 29.11.2016 pentru Aprobarea demersurilor propuse în scopul identificării de soluții de finanțare pentru pregătirea proiectelor privind construcția a trei spitale regionale Craiova, Iasi și Cluj-Napoca;

În temeiul art.129 alin.2 lit.e, coroborat cu alin. 9 lit. a, art.139 alin.3 lit.f, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art.4.3 din Capitolul IV al Protoculului de Asociere între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Ministerul Sănătății, Instituția Prefectului-Județul Dolj și Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, în vederea realizării obiectivului de investiții „Spital Regional de Urgență Craiova” prin introducerea unui nou alineat care va avea urmatorul continut:

„f) Pune la dispoziția Ministerului Sănătății studiul topografic necesar în vederea a vizulu i Autorității Aeronautice Civile Române, precum și docmentația necesară în vederea obținerii avizului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, cu excepția studiului de trafic.”

Art.2. Se aprobă Actul Adițional nr.1 la Protocolul de Asociere între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Ministerul Sănătății, Instituția Prefectului-Județul Dolj și Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional nr.1 la Protocolul de asociere.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2018.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Ministerul Sănătății, Instituția Prefectului-Județul Dolj și Consiliul Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

* * * "


Romeo Titus RADU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.340/2019

MINISTERUL SANATATII

NR............. din .........../ 2019


INSTITUTIA PREFECTULUI -JUDETUL DOLJ

NR............. din .........../ 2019

JUDETUL DOLJ

CNSILIUL JUDETEAN DOLJ

NR............. din .........../ 2019


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL MUNICIPAL

NR............. din .........../ 2019


ACT ADITIONAL NR.1 la PROTOCOL DE ASOCIERE

În vederea realizării obiectivului de investiții "Spital Regional de Urgență Craiova", PĂRȚILE SEMNATARE

9

  • -  Ministerul Sănătății, denumit în continuare M.S. cu sediul în București, Intr. Crisitian Popiștenau, nr.1-3, sector 1, cod 010024, reprezentat prin doamna SORINA PINTEA, în calitate de MINISTRU,

  • -  Instituția Prefectului - Județul Dolj, denumită în continuare I.P. cu sediul în Craiova, Calea Unirii nr.19, reprezentată prin domnul DAN NARCIS PURCARESCU, în calitate de PREFECT,

  • -  Judetul Dolj prin Consiliul Judetean Dolj, denumit în continuare C.J. cu sediul în Craiova, Calea Unirii, nr.19, reprezentat prin domnul ION PRIOTEASA, în calitate de PREȘEDINTE,

  • -  Municipiul Craiova prin Consiliul Municipal Craiova denumit în continuare C:M. cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza, nr.7, reprezentat prin domnul MIHAIL GENOIU, în calitate de PRIMAR

denumite în continuare PĂRȚI, au convenit de comun acord completarea unor înțelegeri din Protocolul de asociere încheiat, după cum urmează:

Art.1 Capitolul IV, art.4.3, privind contribuțiile și responsabilitățile părților, se completează cu o nouă literă și anume litera f) și va avea următorul cuprins:

"f) Pune la dispoziția Ministerului Sănătății studiul topografic necesar în vederea avizului Autorității Aeronautice Civile Române, precum și docmentația necesară în vederea obținerii avizului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, cu excepția studiului de trafic."

Prezentul Act Adițional face parte integrantă din Protocolul de asociere mai sus menționat, toate celelalte prevederi rămânând neschimbate.

Prezentul Act Adițional a fost incheiat astăzi,......................., în patru exemplare originale, câte

unul pentru fiecare Parte.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


SORINA PINTEA


INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL DOLJ

DAN NARCIS PURCĂRESCU

JUDEȚUL DOLJ CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL MUNICIPAL


ION PRIOTEASA


MIHAIL GENOIU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Romeo Titus RADU