Hotărârea nr. 34/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 34


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.34

privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova, pentru anul școlar 2019-2020

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 24823/2019, rapoartele nr.26597/2019 întocmit de Direcția Patrimoniu și nr.28724/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova, pentru anul școlar 2019-2020 și rapoartele nr.65/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.67/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.71/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.73/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.75/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.61 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art.24 din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr.5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 și Ordinului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr.6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.6 lit. a, pct.1, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova, pentru anul școlar 2019-2020, conform anexelor nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Inspectoratul Școlar Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Adrian COSMAN

Nicoleta MIULESCU

ANEXAI

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din Craiova pentru anul școlar 2019/2020

Nr. crt.

LOCALITATEA

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/ e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de înv. fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/ e-mail/niveluri de învățământ

1

2

4

5

1

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "PINOCCHIO" CRAIOVA (PRE)

Str. Ștefan Velovan nr 4 Craiova Jud Doțj, 0251/543620,0351/431015, fax: 0251/543621, gradinitapinochio@yahoo.com

2

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. LUCIA” CRAIOVA (PRE) Craiova str. I.G.Duca nr 5 Jud Dolj, 0351/801816, /0251/598081, fax: 0351/801816, sfantalucia@yahoo.com

3

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "FLOAREA SOARELUI” CRAIOVA (PRE) str. Nicolae Coculescu, nr 20 Jud Dolj, 0251/484450, fax: 0251/484450, gradinita51craiova@yahoo.com

4

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "PHOENIX" CRAIOVA (PRE) Bulevard Oltenia nr 81,0251/434103, fax: 0251/434103, gradinitaphoenixfâiuahoo.com

5

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "PITICOT" (PRE) Str Elena Farago nr 17 Craiova Jud Dolj , 0351/419407,0251/484728, fax: 0351/419408, 0251/484728.2radinita45@vahoo.com

6

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "CURCUBEUL COPILĂRIEI" CRAIOVA (PRE) str Amaradia nr 70 Bl F5a Craiova Jud Dolj, 0251/592583, 0251/416797,0351/428059, fax: 0251/592583, gradinitanr53@yahoo.com

7

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "CASTELUL FERMECAT” CRAIOVA (PRE) Electroputere nr 21 Craiova Jud Dolj, 0251/580335, fax: 0251/580335. grădiniță 56@vahoo.com

8

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "TRAIAN DEMETRESCU" CRAIOVA (PRE) str Traian Demetrescu nr 18 Craiova Jud Dolj ,0251/414824, fax: 0251/414587, gradinita23gradinita23@yahoo.com

9

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "SF. STELIAN" CRAIOVA (PRE) str.Cîmpia Izlaz nr 37 Craiova Jud Dolj, 0251/414363

10

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "IEDERA" CRAIOVA (PRE) Craiova, str. împăratul Traian, nr. 20A, Jud Dolj , TEL/FAX 0251/520960, gradinitanr38@yahoo.com

11

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA (PRE) Str. Carol I, Nr 41 A, Craiova, Dolj, 0351/441856, fax: 0251/410481, gradinita21craiova@yahoo.com

12

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 29 CRAIOVA (preșcolar) Frații Golești nr. 111 bl k29- parter Craiova Jud Dolj, 0351/441816,0351/426500, fax: 0351/441816, grădiniță 29 craiova@vahoo.com

13

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. ANA" CRAIOVA (PRE) Str Crisului nr 14, Craiova Jud Dolj , 0251/532321,0251/530191 fax: 0251/530191, gradinita22craiova@yahoo.com

14

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 CRAIOVA (PRE) str. Simion Barnutiu nr 11 Craiova Jud Dolj, 0351/441855, fax: 0351/441855

15

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "PARADISUL COPIILOR" CRAIOVA (PRE) str Renașterii nr 1, Craiova, Jud Dolj, 0351/437040, fax: 0351/437040.2rad24cv@vahoo.com

16

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "CASUTA FERMECATA"

CRAIOVA (PRE) str Principatelor Unite nr 1, Craiova Jud Doțj, 0251/599492, fax: 0251/599492, casutafermecata@Yahoo.com

17

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 39 CRAIOVA (PRE) Str. Beethoven nr 17 Craiova Jud Dolj, 0251/418830, fax: 0251/418830, casutafermecata@ Y ahoo.com

18

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT PETRACHE POENARU"

CRAIOVA (PRE) STR. Vasile Alecsandri, nr. 87, Jud Dolj, 0351/800484, fax: 0351/800484, grpetrachepoenaru@yahoo.com

19

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "VOINICEII" CRAIOVA (PRE) Str.

Col Scarlat Demetriade nr .10 Craiova, 0251/554166,0351/439073, fax: 0251/554166,0351/439073, gradinita32_craiova@yahoo.com

20

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATA" CRAIOVA (PRE) str. Putnei nr 50 Craiova Jud Dolj, 0351/441878,0351/441877, fax: 0351/441878, dumbravaminunatacraiova@yahoo.com

21

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "FLOARE ALBASTRA" CRAIOVA (PRE) str Arh. Duiliu Marcu nr 14 Craiova Jud Dolj, 0251/587488,0351/170385, fax: 0251/587488 gradinita40cv@yahoo.com

22

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ELENA FARAGO” CRAIOVA (PRE) Craiova, str Revoluției nr 15, Jud Dolj, 0251/510541,0351/416094, fax: 0251/510541,0351/416094, gradinita_elenafarago@yahoo.com

Nr.

crt

LOCALITATEA

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/ e-mail/nîveluri de învățământ

Denumirea unității de înv. fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/ e-mail/niveluri de învățământ

23

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "NICOLAE ROMANESCU ' CRAIOVA (PRE) str. dr. Dimitrie Gerota nr 22 Craiova Jud Dolj, 0251/533828 , 0351/808092, fax: 0251/533828,0351/808092, eradmitanicolaeromanescu(a>vahoo.coni

24

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "EDEN" CRAIOVA (PRE) Str

Putnei nr 15 A Craiova Jud Dolj, 0351/441835, fax: 251437673, craiova2radinita44@vahoo.com

25

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ION CREANGA" CRAIOVA (PRE) Cart. Eroilor, StrAurel Vlaicu nr 10 Craiova Jud Dolj, 0351/170367,0351/808076 fax: 0351/808076, gradmita42ioncreanga@yahoo.com

26

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "CĂSUȚA CU POVEȘTI" CRAIOVA (PRE) Str. General Ștefan Falcoianu nr. 6 Craiova Jud Dolj, 0251/552860,0351/441820 fax: 0251/552860, gradinitanr43@yahoo.com

27

CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA (PRI, GIM) str Elena

Farago nr 19 Craiova Jud Dolj, 0351/408831,0251/484608 fax: 0351/408831, școala 33@vahoo.com

28

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "GÂNDĂCELUL" CRAIOVA (PRE) str Elena Farago nr 42 Bl 175 B, sc 2 Craiova cart. Craiovita Noua, 0351/441808, fax: 0351/441808, sradinita36@vahoo.com

29

CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE BIBESCU" CRAIOVA (PRE, PRI, GIM) str Dr. Nicolae Ionescu Sisesti nr 3 Craiova, Jud Doțj, 0251/426553, 0351/404607, fax: 0251/426553,0351/404607, scoalagenerala36@yahoo.com

30

CRAIOVA

ȘCOALA PRIMARA NR. 27 CRAIOVA-POPOVENI (PRI) Șoseaua Popoveni nr 3 Craiova Jud Doli. 0251/425436

31

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR 7 CRAIOVA (PRE) Dr. Ion Cantacuzino nr 15 bl S33 Ap 1,2,3 Loc Craiova, Jud Dolj , 0251/429765, fax:, gradinita_nr_7@yahoo.com

32

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR 34 CRAIOVA POPOVENI (PRE) Șoseaua Popoveni nr 144 Loc. Craiova Jud Doțj, 0351/170368

33

CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" CRAIOVA (PRI, GIM) str. Ion Tuculescu nr 3, Loc Craiova Jud Dolj, 0251/439194,0351/417055,0351/417054,fax: 0251/439194, scgimnmihaieminescu@@yahoo.com

34

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "PRICHINDEL" CRAIOVA (PRE) str.Ion Tuculescu nr 2 Loc Craiova Jud Dolj

35

CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BALCESCU" CRAIOVA (PRI, GIM) str Traian Lalescu nr 6 Craiova Jud Dolj, 0251/543160,0351/807032,0351/807033, fax: 0251/543160, scoala39craiova@gmail.com

36

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR 14 "LUCEAFĂRUL" CRAIOVA (PRE) str Mihail Strajan nr 12 Loc. craiova Jud Dolj, 0251/546057, fax: 0251/546057, luceafarulll4@yahoo.com

37

CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN" CRAIOVA (PRE, PRI, GIM) Str. Principatele Unite nr 7 Craiova Jud Dolj, 0251/599561, fax: 0251/599561, contact@scoalatraian.ro

38

CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DECEBAL" CRAIOVA (PRE,PRI, GIM) Bvd. N.

Titulescunr 64 Craiova Jud Dolj 0351/801841, fax: 0351/801841, scoalal2craiova@vahoo.com

39

CRAIOVA

ȘCOALA PRIMARA IZVORU RECE CRAIOVA (PRE, PRI) Izvora Rece . Municipiul Craiova

40

CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 "OBEDEANU" CRAIOVA (GIM) Craiova str. Brestei nr 38 Jud Dolj, 0351/170396,0351/170397, fax: 0351/170396, scoala_obedeanu@yahoo.com

41

CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANTON PANN" CRAIOVA (PRI, GIM) str Bucovat nr 76 Craiova Jud Dolj, 0251/416263,0351/432055, fax: 0251/416263, scoalal3craiova@2mail.com

42

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "NEGHINIȚĂ" CRAIOVA

(PRE) Craiova, str. Bucovat, nr. 143

43

CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 26 CRAIOVA-MOFLENI (PRI, GIM) str. Banul Ștefan nr 20 Craiova Jud Dolj, 0251/463175,0351/441862, fax: 0251/463175, Scoala26mofleni@yahoo.com

44

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "AȘCHIUțĂ" CRAIOVA (PRE) Cart. Mofleni, Str. Banu Stepan NR 33, Municipiul Craiova, 0251/410841

45

CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION TUCULESCU" CRAIOVA (PRI, GIM) Craiova, str B. Vîlcii nr 52 Jud Doțj, 0251/550324, fax: 0251/550324, scoalal4craiova@vahoo.com

46

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 5 "ÎNGERAȘII"

CRAIOVA (PRE) Craiova, str.B. Vîlcii nr 52 Jud Doțj, 0251/420123, fax: 0251/420123, gradinita5@yahoo.com

47

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR 16 CRAIOVA (PRE) Craiova str Teilor nr 63 Jud Dolj, 0251/420338, fax: 0251/420338

48

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR. 35 CRAIOVA (PRE) Craiova, Sos Balcesti nr 53 Jud Dolj , 0251/468399, fax: 0251/468399

49

CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" CRAIOVA (PRI, GIM) Craiova str

Brestei nr 234,0251/421660, fax: 0251/421660, scoala_16cv@yahoo.com

Nr. crt.

LOCALITATEA

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/ e-mail/nîvphirî de învățământ

Denumirea unității de înv. fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/ e-mail/niveluri de învățământ

50

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "CASA CU PITICI" CRAIOVA (PRE) Str Brestei Nr342 Craiova Jud Dolj, 0251/422199, fax: 0251/422199, gradinita_15@yahoo.com

51

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "VOINICEL" CRAIOVA (PRE) str Râului nr 2 Jud Dolj, 0251/421791, fax: 0251/421791

52

CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38 CRAIOVA (PRE, PRI, GIM) Str

Brestei nr 597 Craiova Jud Dolj, 0251/454966, fax: 0251/454966, scoala38cv@vahoo.com

53

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ROVINE 2 CRAIOVA (PRE) Rovine nr 30 Jud Dolj, 0251/454966, fax: 0251/454966

54

CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SF. DUMITRU" CRAIOVA (PRI, GIM) Str Unirii Nr

162 Craiova Jud Dolj, 0251/523175 tef si fax - 0351/808082, scl8craiova@vahoo.com

55

CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LASCĂR CATARGIU" CRAIOVA (PRI, GIM) Dolj

Craiova Str Bărăganului nr 45,0351/439052, fax:0351439053, școala 19@vahoo.com

56

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "LASCĂR

CATARGIU"CRAIOVA (PRE) StrTele^janului nr 35,0351/439050, 0351/439051, fax: 0351/439050,0351/439051,

grădiniță nrl7 craiova@vahoo.com

57

CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE TITEICA" CRAIOVA (PRI, GIM)

Craiova,Calea București Nr 93 Jud Dolj,0351/807065, 0251/544765, fax: 0251/544765. scoala21craiovaOvahoo.com

58

CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA (PRI, GIM) Craiova, str Cloșca Nr 1 Jud Dolj, 0351/432088 / 0251/439865, fax: 0351/432088, ss.mircea.eliadeOgmail.com

59

CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SF. GHEORGHE" CRAIOVA (preșcolar,PRI, GIM)

Str Brazda lui Novac nr 87 Craiova Jud Dolj, 0251/552205,0351/405655, fax: 200690, scoala24@yahoo.com

60

CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA (PRI, GIM) Craiova str Caracal nr 81 Jud Dolj, 0351/801824, 0251/310112,0251/524675, fax: 0351801825 scoala29craiova@yahoo.com

61

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "FLOARE DE COLȚ" CRAIOVA (PRE) Str. Recunoștinței Nr 14 Craiova Jud Dolj, 0251/414253, fax: 0351/801825, scoala31@yahoo.com

62

CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA (PRI, GIM) str

Duîliu Marcu nr 16 Craiova Dolj, 0251/588429,0351/412859,0351/412S60, fax: 0251/588429,0351/412859, scoala30craiova@yahoo.com

63

CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU MACEDONSKI" CRAIOVA (PRI,

GIM) str.Castanilor Nr.4 Craiova Jud Dolj, 0251/587342/ 0351/412050, 0351412051, fax: 0251/587342,0351412050, al_macedonski@yahoo.coni

64

CRAIOVA

LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA (PRI, GIM,PROF, LIC TEO, LIC

TEH, POS) str. Vasile Alecsandri nr 113 Craiiova Jud Dolj, 0351/428020, 0351/461464, fax: 0351/428020,mateibasarab@gmail.com

65

CRAIOVA

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA (PRI, GIM, LIC TEH, PROF, POS) Bulevard Nicolae Romanescu nr 99 Craiova Jud Dolj, 0251/427636, fax: 0251/428643, autocv2004@yahoo.com

66

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR. 18 CRAIOVA (PRE) Str Potelu nr 2 Craiova Jud Doli. 0251/427455

67

CRAIOVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25 FACAI-CRAIOVA (PRI, GIM)

Prelungirea Bechetului, nr 3 A Craiova Jud Dolj, 0251/370019, fax: 0251/370019. scoala25cv.@vahoo.com

68

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR. 33 CRAIOVA (PRE)

Craiova, cart. Făcăi, str. Prelungirea Bechetului, nr. 3

69

CRAIOVA

COLEGIUL TEHNIC ’’ COSTIN D. NENITESCU" CRAIOVA (LIC TEH, PROF,

POS) Craiova, str Pașcani nr. 9 Jud. Do(j, 0251/591451 / 0351/411569, fax: 0351/411568 / 0251/592079, nenitescudj@yahoo.com

70

CRAIOVA

LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA (LIC TEO, LIC TEH, POS) Str Rovinari nr IA Craiova Jud Dolj, 0351/407200,0351/407201, fax: 0351/407200, 0351/407201. vuiacv2004@vahoo.com

71

CRAIOVA

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" CRAIOVA (LIC TEH, PROF,POS) Craiova str. Brestei nr 10 Jud Dolj, 0251/412943, 0351/804905,0351804904, fax: 0251/414191, cnegchitu@yahoo.com

72

CRAIOVA

LICEUL "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA (LIC TEO, POS) Craiova str.

Brestei nr 129 Jud Dolj , 0251/525867,0251/525868, fax: 0251/525867, sanitar@charleslaugier.ro

73

CRAIOVA

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA (PRI, GIM, LIC TEO) Craiova, str H. Coanda nr 48 Jud Dolj, 0251/542257,0251/547756,0351/807043,, fax: 0251/542257, office@henricoandacraiova.ro

74

CRAIOVA

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA (GIM, LIC TEH, PROF, POS) Bld.

Decebal nr 105 Craiova Jud Do(j, 0351/170323,0351/170343 fax: 0351/1703233, demetrescucv2004@yahoo.com


Nr. crt.

LOCALITATEA

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/ e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de înv. fara personalitate juridică (arondată)-Adresa Nr. telefon/fax/ e-mail/niveluri de învățământ

75

CRAIOVA

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRISCU" CRAIOVA (PRI,

GIM, LIC VOC) str Tudor Vladimirescu nr 9 Craiova Jud Dolj, 0251/534531, 0251/532192, fax: 0251/534531, triscucv2004@yahoo.com

76

CRAIOVA

COLEGIUL NATIONAL "CAROLI" CRAIOVA (PRI, GIM, LIC TEO) str. loan Maiorescu nr. 2 Craiova Jud Dolj, 0351/420150, 0351/420160, fax: 0351/420160, colegiul carol@vahoo.com

77

CRAIOVA

COLEGIUL NATIONAL "FRAȚII BUZESTI" CRAIOVA (PRI, GIM, LIC TEO)

Bulevard Știrbei Vodă nr 5 Craiova Jud Dolj, 0251/532277, 0351/405470, fax: 0251/413415,0351/405471, fratii_buzesti@yahoo.com

78

CRAIOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "OTILIA CAZIMIR"

CRAIOVA (PRE) str Calea Unirii nr 64 Craiova Jud Dolj , 0351/420979, fax: 0351/420979, otilia_cazimir2006@yahoo.com

79

CRAIOVA

COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA (PRI, GIM, LIC TEO) Str.

Mihai Viteazul nr 12, Craiova Jud Dolj, 0351/170381,0251/419238 fax: 0251/416353, cuzacv2004@yahoo.com

80

CRAIOVA

COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA (GIM, LIC TEO, LIC VOC ) Str Docului Nr 12 Craiova Jud Dolj, 0251/554458,0351/413371, fax: 0251/554458,0251/554456, titulescucv2014@yahoo.com

81

CRAIOVA

LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA (PRI, GIM, LIC TEO)

Bucovina nr 5 Craiova Dolj, 0251/433227,0251/596739, fax: 0251/433227, arghezicv2004@vahoo.com

82

CRAIOVA

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN VELOVAN" CRAIOVA (PRE, PRI, GIM, LIC TEO, LIC VOC) str Amaradia nr 72 Loc Craiova Jud Dolj, 0251/552663,0351/412004, fax: 0251/553381, velovancv2004@yahoo.com

83

CRAIOVA

LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA (PRE, PRI, GIM, LIC VOC) Craiova str Tabaci nr 4 Craiova Jud Dolj,tel și fax 0351/413351, liceuldeartacv2007@vahoo.com

84

CRAIOVA

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA (PRI, GIM, PROF, LIC TEH, LIC VOC,POS) str Amaradia nr 59 Craiova Jud Dolj, 0251/595908, 0251/295059,0351/809616, fax: 0251/595908, gsi.energetic@yahoo.com

85

CRAIOVA

COLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI MESERII "CONSTANTIN BRANCUSI" CRAIOVA (LIC TEH,PROF, POS) str C-tin Braneusi nr 17, Craiova, Jud Dolj, 0251/599199, 0251/599542,0351/439003, fax: 0251/599509, craiovactcbrancusi@yahoo.com

86

CRAIOVA

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA (PRI, GIM, LIC TEH, POS) Str Brestei nr 144, Craiova, Jud Dolj, 0251/422937,0351/416074, fax: 0351/416074, ctia_craiova@yahoo.com

87

CRAIOVA

LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BIBESCU" CRAIOVA (LIC TEH, PROF,POS) str. Constantin Brancoveanu nr lOlCraiova, Jud Doțj, 0251/423902, 0351/405698,0351/405699, fax: 0251/423902,0351/405698,0351/405699, george.bibescu@yahoo.com

88

CRAIOVA

COLEGIUL "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA (LIC TEO, LIC TEH,

PROF,POS) str Electroputere nr 21 Craiova jud Dolj , 0351/461456,0351/461455, 0351/405656, fax: 0351/405657, stefanodobleja_craiova@yahoo.com

89

CRAIOVA

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA (PRE, PRI, GIM, LIC TEO, LIC

VOC) Str Pașcani nr 9 A Craiova, Jud Dolj, 0351/414294,0251/433305, fax: 0351/414293. ltacv@vahoo.com

90

CRAIOVA

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX" SFANȚUL GRIGORIE TEOLOGUL"

CRAIOVA (LIC VOC) str. Coșuna nr 17 Craiova Jud Dolj, 0251/463966, fax: 0251/463966, teologiccv2004@yahoo.com

91

CRAIOVA

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE CRAIOVA (LIC

TEH,PROF,POS) str. Constantin Braneusi Nr 15 Craiova Jud Dolj, 0251/595431, fax: 0251/595431, li caiferatecraiova@yahoo.com

92

CRAIOVA

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ DOLJ, Craiova, str. loan Maiorescu nr. 2. Jud Dolj. tel. 0371/080402. ciex.dolj@gmail.com

93

CRAIOVA

LICEUL "VOLTAIRE " CRAIOVA, str. Electroputere nr. 21, tel. fax 0251411552, e-mail lipfvoltaire@gmail.com

94

CRAIOVA

COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR ”TUDOR VLADIMIRESCU” CRAIOVA,

STR. Vasile Alecsandri” nr. 91, tel. 0251562828/fax: 0251563172, £01miț1craiova@yahoo.com

lINSPEC Prof. LI


Kffi'


Ml

rTx* \

ȘCA ^pNA^; -•


ȘEF SERVICIU, Florentina Daniela ILIEANEXA 2

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular din Craiova pentru anul școlar 2019/2020


Nr. crt.

LOCALITATEA

Mediu U/R

Denumirea unității de învățământ particular acreditat-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

1

CRAIOVA

U

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "AXIA" CRAIOVA, (PRE ) str. Matei

Millo nr. 9, tel. 0251524654; 0728910999, 0351405600, e-mail fundația axia@yahoo.com, gradinitaaxia@gmail.com

2

CRAIOVA

U

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TERRAVEDA" CRAIOVA, (PRI, GIM), str. Constantin

Brâncuși nr. 15 tel. fax 0251/530333, terraveda@yahoo.com

3

CRAIOVA

U

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM ”SPIRU HARET”, CRAIOVA - Str.

Electroputere, nr.2, 0251435796; 0351406227/ucecom_craiova@yahoo.com

4

CRAiOVA

U

ȘCOALA GIMNAZIALA PARTICULARA "ETHOS" CRAIOVA (PRE,PRI, GIM) -Str. Geniștilor nr. 60 Loc Craiova cod 200320 Tel: 0351427236 ; 0351427243; 0788161557 Fax: 0351815094 e-mail: scoalaethos@yahoo.com

5

CRAIOVA

u

ȘCOALA POSTLICEALA TEOLOGICO-SANITARA "SFÂNTUL IOSIF"

CRAIOVA, str.Săvinesti, nr.1, 200402, tel/fax: 0251/411.227, e-mail: sanitarasfiosif@gmail.com

6

CRAIOVA

u

GRĂDINIȚA ROMANO-CATOLICĂ "SFÂNTUL ANTON” (PRE) - CRAIOVA,

CALEA UNIRII, NR.2, TEL/FAX:0351809772/ e-mail:gradinitasfanton@yahoo.com

7

CRAIOVA

u

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "CHRISTIANA" CRAIOVA, (POS)str.

Mitropolit Firmilian nr. 13- Casa Săvoiu, tel. 0251533081, 0251510086, scoalasanitarachristiana_craiova@yahoo.com,

8

CRAIOVA

u

ȘCOALA POSTLICEALA ECOLOGICA "SFÂNTUL ȘTEFAN" CRAIOVA (POS) str. Adrian Păunescu nr. 16, tel./fax 0351413031, secretariat@scoalaecologica.ro

9

CRAIOVA

u

ȘCOALA POSTLICEALĂ DE STUDII SANITARE "QUEEN ELIZABETH"

CRAIOVA (POS) Str.Vasile Alecsandri nr. 113 Tel: 0351805782, Fax:

0351805782 e-mail:queen_elizabeth_craiova@yahoo.ro

10

CRAIOVA

u

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARA "SAN-ECO-MED" (POS) - CRAIOVA,

STRADA ROVINARI NR. 1A, TEL 0722992522 , tel FAX 0251/480070 , s.sanecomedcraiova@yahoo.ro

11

CRAIOVA

u

ȘCOALA POSTLICEALĂ EDUNET CRAIOVA (POS), STR. Brestei nr. 38 , tel 0744360918, 0727318314, FAX 0251409503 /scoala@edu-net.ro, office@edu-net.ro

12

CRAIOVA

u

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "MADONA DUDU" CRAIOVA ,(PRE) str.

Campia Izlaz nr. 12, tel. 0748239999, fax 0251414600, office@madonadudu.ro

13

CRAIOVA

u

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "LITTLE DIAMONDS" CRAIOVA ,(PRE) str. Amaradia nr. 5 A, tel. 03514666311,0721168561 gradinitalittlediamonds@yajoo.com

14

CRAIOVA

u

ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. CRAIOVA (POS), Str. Caracal nr. 81,

Craiova, tel. 0744783736, e-mail scoala feg@yahoo.com

15

CRAIOVA

u

COLEGIUL UNIVERSITAR "SPIRU HARET” CRAIOVA, Str.Brazda lui Novac, nr.4; tel/fax 0251/412423, e-mail sanitaracraiova@spiruharet.ro

16

CRAIOVA

u

ȘCOALA ROMÂNO-BRITANICĂ CRAIOVA, (PRI) Str.Simion Bărnuțiu, nr.2, tel. 0721703878; 0351/815252, e-mail scoala.britanica@yahoo.ro

-

u

GRĂDINIȚA "JOYLIHGHT” CRAIOVA, Str. Ana Ipătescu nr. 36, tel./fax. 0351/415895, e-mail contact@joylight.co