Hotărârea nr. 339/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 339


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.339

privind aprobarea proiectului îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/echiparea Scolii Gimnaziale Mircea Eliade”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.126387/2019, raportul nr.126392/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și nr.124384/2019 al Directiei Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea proiectului „Îmbunatațirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Scolii Gimnaziale Mircea Eliade” și avizele nr.221/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările si completările ulterioare, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului aprobat prin Ordinul nr.7002/04.12.2017 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin.2, lit.b și d coroborat cu alin.4 lit.a și alin.7 lit.a, art.139, alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă proiectul „Îmbunatațirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritate de investiții 10.1, Obiectiv Specific 10.1, apelul de proiecte POR/2017/10/10.1/10.1b/7REGIUNI.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 12.244.751,97 lei, inclusiv TVA, din care valoarea totală eligibilă 11.707.679,93 lei, inclusiv TVA și valoarea totală neeligibilă de 537.072,04 lei, inclusiv TVA.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie a municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 234.153,60 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a proiectului.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecțiilor ce pot fi identificate în implementarea proiectului.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele municipiului Craiova.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romeo Titus RADU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU