Hotărârea nr. 338/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 338


MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 338

privind modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova, prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.285/2018

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.126533/2019, raportul nr.126537/2019 al Direcției Investiții, Achiziții și Licitații și nr.126537/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova, prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.285/2018 și avizele nr.221/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art.129, alin.2, lit.b și d coroborat cu alin.4 lit.d și alin.7 lit.a, art.139, alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova, prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.285/2018, după cum urmează:

 • a. principalii indicatori tehnico-economici, în forma revizuită sunt prevăzuți în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b. devizul general, în formă revizuită, este prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Romeo Titus RADU

Nicoleta MIULESCU

■Anexa (îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade” Craiova, Str. Cloșca, Nr.1, jud. Dolj Pr.nr.: 2221/2018


★ ★ *★*


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI actualizați, aferenți obiectivului de investiție

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate


cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; Indicatori de performanță pentru corpul P+2 propus:

 • - Ac

 • - Adc

 • - înălțime liberă parter

 • - înălțime liberă sala de sport propriu-zisă

 • - înălțime liberă nivelele 1 și 2

 • - Volumul


=  594,00 mp

= 1.422,00 mp

= 3,05-3,20 m

= 6,00 m sub grinzi

= 3,00 m

= 6120, 00 mc


 • - Capacitatea sălii de sport:

 • - Capacitatea sălii de clasă și laboratoare:

 • - Număr elevi care beneficiază de noul corp:


max. 60 elevi

25 elevi


1.190 elevi dintre care în simultaneitate sunt 200 elevi


a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul genera__________________________________________________________________________________

Varianta I (recomandată)

Valoare fără TVA (Lei)

Valoare cu TVA 19%

(Lei)

Valoarea totală

a obiectivului de investiții

10.302.463,57

12.244.751,97

din care construcții-montaj (C+M)

7.263.087,47

8.643.074,09

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți

în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;___

Ob. Corp școală cu sală de sport, P+2 (varianta 1 recomandata)

Cost unitar (exclusiv TVA)

Investiția de bază

5.402,88 lei/mp

din care Construcții și instalații (C+l)

4.284,91 lei/mp

în urma estimării costului fără TVA a lucrărilor de C+l la corpul propus, conform devizului general, luând în considerare costurile unor investiții de aceeași complexitate, a rezultat un cost unitar de 907,36Euro/mp suprafață desfășurată.

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de maxim 24 luni.

Administrator,

Arh.Dipl. MARIANA TRIF

L-i. ic? A- ■’

Anexa-2

Varianta I (recomandata)

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

*

îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade” str. Cloșca, nr. 1, Craiova, Jud. Dolj

Conf. HG 907/2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

245.931,70

46.727,02

292.658,72

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

245.931,70

46.727,02

292.658,72

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

678.868,30

128.984,98

807.853,28

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

3.000,00

570,00

3.570,00

3.1.1. Studii de teren

3.000,00

570,00

3.570,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3.

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

2.500,00

475,00

2.975,00

3.5.

Proiectare

298.110,00

56.640,90

354.750,90

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

122.800,00

23.332,00

146.132,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

66.125,00

12.563,75

78.688,75

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

99.185,00

18.845,15

118.030,15

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

204.000,00

38.760,00

242.760,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

96.000,00

18.240,00

114.240,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

60.000,00

11.400,00

71.400,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

36.000,00

6.840,00

42.840,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

108.000,00

20.520,00

128.520,00

Total capitol 3

509.110,00

96.730,90

605.840,90

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

6.093.138,60

1.157.696,33

7.250.834,93

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

173.236,87

32.915,01

206.151,88

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

857.368,76

162.900,06

1.020.268,82

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

474.509,42

90.156,79

564.666,21

4.6.

Active necorporale

84.645,92

16.082,72

100.728,64

Total capitol 4

7.682.899,57

1.459.750,91

9.142.650,48

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA 19%

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

179.780,00

34.158,20

213.938,20

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

71.912,00

13.663,28

85.575,28

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

107.868,00

20.494,92

128.362,92

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

81.893,00

380,00

82.273,00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

36.315,00

0,00

36.315,00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

7.263,00

0,00

7.263,00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

36.315,00

0,00

36.315,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de co nstru i re/desf i i nța re

2.000,00

380,00

2.380,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

910.981,00

173.086,39

1.084.067,39

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

13.000,00

2.470,00

15.470,00

Total capitol 5

1.185.654,00

210.094,59

1.395.748,59

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

10.302.463,57

1.942.288,40

12.244.751,97

din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

7.263.087,47

1.379.986,62

8.643.074,09

Valorile sunt exprimate în prețuri la data de 27.06.2019; 1 euro = 4,7224 lei

Data: 28.06.2019

Beneficiar,


ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE”