Hotărârea nr. 337/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 337


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.337

privind aprobarea unor tarife pentru activitățile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.119819/2019, raportul nr.123062/2019 al Direcției Servicii Publice și raportul de avizare nr.124113/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea unor tarife pentru activitățile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova și avizele nr.216/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local;

În temeiul art.129 alin. 2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă tarifele pentru activitățile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.248/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romeo Titus RADU

Anexa la Hotărârea nr.337/2019

Centralizator tarife pentru autovehiculele care au intrat în dotarea RAADPFL Craiova

Nr.crt.

Tipul si marca mijlocului auto

Lei/oră (la folosirea tarifului la numărul de kilometri parcuși se va aplica coeficientul de circulație la oraș de 1,1 apoi se adaugă cheltuielile indirecte ,profit și TVA conform legislației în vigoare)

Lei/oră funcționare (la folosirea tarifului la numărul de kilometri parcuși se va aplica coeficientul de circulație la oraș de 1,1 apoi se adaugă cheltuielile indirecte ,profit și TVA conform legislației în vigoare)

Lei/oră/așteptare/ flux tehnologic (la folosirea tarifului la numărul de kilometri parcuși se va aplica coeficientul de circulație la oraș de 1,1 apoi se adaugă cheltuielile indirecte ,profit și TVA conform legislației în vigoare)

Lei/oră/așteptare/ flux tehnologic (la folosirea tarifului la numărul de kilometri parcuși se va aplica coeficientul de circulație la oraș de 1,1 apoi se adaugă cheltuielile indirecte ,profit și TVA conform legislației în vigoare)

1

Autoutilitară Dacia Logan Pick-up, 2,00 tone=MTA, proprietatea RAADPFL Craiova Dj 14 SFB

23,56

0,95

2

Autoutilitară Fiat Ducato DC 2,5 DCI, 120CP, 3,5 t t=MTA, proprietatea RAADPFL Craiova Dj 14 SEZ

27,15

1,07

3

Autospecialșă pentru lucru la înălțime cu nacelă și autosașiu Opel Movano. Pentru lucru la înălțime -instalația hidraulică DJ 51 ADP

54,89

23,26

4

Autospecială pentru lucru la înălțime cu nacelă și autosașiu Opel Movano. Pentru deplasare DJ 51 ADP

58,32

23,42

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romeo Titus RADU