Hotărârea nr. 336/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 336


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.336 privind modificarea Caietului de sarcini privind activitatea de amenajare, întreținere și înfrumusețare zone verzi din municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.119770/2019, raportul nr.123061/2019 al Direcției Servicii Publice și raportul de avizare nr.124094/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Caietului de sarcini privind activitatea de amenajare, întreținere și înfrumusețare zone verzi din municipiul Craiova și avizele nr.216/2019 al Comisiei III - Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor și nr.227/2019 al Comisiei V -Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local;

În temeiul art.129 alin. 2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea Caietului de sarcini privind activitatea de amenajare, întreținere și înfrumusețare zone verzi din municipiul Craiova, conform actului adițional nr.1 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.132/2006.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romeo Titus RADU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.336/2019

ACT ADIȚIONAL NR. 1

LA CAIETUL DE SARCINI APROBAT PRIN H.C.L. NR. 132/2006

Între:

Municipiul Craiova, cu sediul în Craiova, Str. A.I. Cuza Nr. 7, având cod fiscal nr. 4417214, cont nr RO79TREZ24A840302400300X, deschis la Trezoreria operativa a mun. Craiova, reprezentat prin Primar;

Și

RAADPFL CRAIOVA, cu sediul în Craiova, Str. Brestei nr. 129A codul unic de înregistrare RO 7403230, nr. ORC J16/752/1995 având contul RO58 CECEDJ0152RON0525452, deschis la CEC Bank.

Părțile prezentului act adițional convin modificarea Caietului de Sarcini după cum urmează:

Art. 1. După art. 5 se introduce un nou articol 51, acesta urmând să aibă următorul conținut:

„Lemnul rezultat din taierile de arbori va fi incarcat si transportat la punctul de depozitare stabilit de catre Primaria Craiova, care este de fapt proprietarul materialului lemnos. Cubarea materialului lemnos va fi efectuată de catre reprezentantul beneficiarului, fie la punctul de incarcare, fie la punctul de descarcare. Se va confirma cantitatea pe foaia de parcurs pentru decontare. Reprezentantul beneficiarului va intocmi si va emite sefului de formatie care executa taierile/fasonarile arborilor, daca este cazul, toate documentele de transport al materialului lemnos.

Restul crengilor si ramurilor care nu se preteaza a fi comercializate ca material lemnos pentru foc, vor fi incarcate si transportate in locurile stabilite. Incarcatul si transportul acestor resturi vor fi platite de asemenea de catre beneficiar.”

Art. 2. După art. 7 se introduce un nou articol 71, acesta urmănd să aibă următorul conținut: „Proprietarii și administratorii de spații verzi sunt obligați să asigure drenarea apelor în exces de pe suprafața spațiilor verzi, în rețeaua de preluare a apelor pluviale sau in lacuri si balti care se varsa in parauri sau rauri;

Drenarea poate fi realizata cu pozarea drenurilor in transee sau cu pozarea tuburilor fara transee.

La execuția rețelelor de drenaj orizontal se pot folosi, de la caz la caz, si materiale de construcții (ex: ciment, oțel beton, silicoane pentru etansare,etc.), ponderea cea mai mare având-o însă materialele specifice acestor amenajări și anume: tuburi de drenaj și filtrele - daca este cazul . Tranșeea de pozare a drenurilor colectoare se execută: manual sau mecanizat .

Tuburile de drenaj pot fi flexibile din material plastic (tuburi riflate) sau tuburi din pvc folosite la canalizare. In unele cazuri se pot folosi si tuburi din beton armat pentru crearea unui loc de colectare a mai multor drenuri, urmand apoi folosirea unui singur tub de deversare a apei colectate in tubul respectiv.

Tuburile riflate dupa pozare in transee, se acopera cu straturi de sort (pietris de diferite dimensiuni) filtrant care sa nu permita infundarea orificiilor de captare a apei cu pamant. Dupa intinderea materialului filtrant se completeaza cu pamant pana la nivel.

In cazul tuburilor din PVC dupa pozarea in transee, se acopara doar cu pamant pana la nivel.”

Art. 3. După art. 71 se introduce un nou articol 72, acesta urmând să aibă unmătorul conținut:

Consolidarea malurilor si taluzurilor zonelor verzi care prezinta pante pentru prevenirea eroziunii terenului sub acțiunea hidrodinamică a apei: apa în mișcare care dislocă particule de pământ din mal sau a apelor de șiroire din precipitațiile care se scurg pe maluri. Consolidarea se poate executa :

  • a)  prin montarea de geocelule prefabricate care se fixeaza cu ajutorul unor tarusi din lemn, scoabe metalice, etc si care ulterior sunt umplute cu pamant;

  • b) asezarea unor stanci/blocuri de stanca sau prin executarea unor lucrări din piatră, sub formă de: anrocamente, pereuri, cleionaje umplute cu piatră, etc; Acest tip de lucrari se preteaza si la amenajarea ornamentala a unor spatii/zone verzi ;

  • c) executarea unui gard din împletitura de nuiele fixate cu ajutorul unor tarusi din lemn. Pentru nuiele soiurile cele mai indicate sunt: salcia, rachita rosie si mlajele care prin radacini foarte usor. Se pot utiliza pentru nuiele si unele soiuri de foioase ca de exemplu: plopul, aninul, alunul, mesteacanul.

Art. 3. Celelalte articole din Caietul de sarcini, rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost semnat astăzi, .................2019, în 2 (două) exemplare

originale, din care unul pentru Autoritatea Contractantă și unul pentru Operator.

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMAR, Mihail Genoiu


OPERATOR,

R.A.A.D.P.F.L. Craiova


Director General

Rela Filip


Direcția Servicii Publice Director Executiv, Delia Ciucă


Director Tehnic, Gabriel Anghel


Director Executiv Adjunct, Alin Glăvan


Serviciul Tehnic-Producție, Cristian Grigore


Întocmit,

inspector Mirela Pavel


Sector Mobiler Urban, Cristian Florescu


inspector Adriana Radu

inspector Mihaela Rață

Vizat de legalitate, cons. juridic

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romeo Titus RADU