Hotărârea nr. 335/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 335


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.335

privind modificarea Caietului de sarcini privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.119766/2019, raportul nr.123055/2019 al Direcției Servicii Publice și raportul de avizare nr.124099/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Caietului de sarcini privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova și avizele nr.216/2019 al Comisiei III - Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor și nr.227/2019 al Comisiei V - Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local;

În temeiul art.129 alin. 2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea Caietului de sarcini privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova, conform actului adițional nr.1 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.268/2006.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romeo Titus RADU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.335/2019

ACT ADIȚIONAL NR. 1

LA CAIETUL DE SARCINI APROBAT PRIN H.C.L. NR. 268/2006

Între:

Municipiul Craiova, cu sediul în Craiova, Str. A.I. Cuza Nr. 7, având cod fiscal nr. 4417214, cont nr RO79TREZ24A840302400300X, deschis la Trezoreria operativa a mun. Craiova, reprezentat prin Primar;

Și

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, cu sediul în Craiova, Str. Brestei nr. 129A codul unic de înregistrare RO 7403230, nr. ORC J16/752/1995 având contul RO58 CECEDJ0152RON0525452, deschis la CEC Bank.

Părțile prezentului act adițional convin modificarea Caietului de Sarcini după cum urmează:

Art. 1. Se modifică Capitolul II din caietul de sarcini urmând să aibă următorul conținut:

CAPITOLUL II

CONFECȚIONAREA, MONTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA MOBILIERULUI STRADAL

Art.2. Se modifică art. 9 din caietul de sarcini urmând să aibă următorul conținut; Art.9. Montarea băncilor

 • a) Montarea băncilor pentru agrement pe domeniul public, are ca scop asigurarea odihnei și recreerii pentru cetățeni. Aceste bănci se montează pe trotuare sau alei pietonale din parcuri, zone verzi și de agrement, grădini, peluze, locuri special amenajate din cvartalele de blocuri;

 • b) Montarea băncilor pentru agrement se va realiza având în vedere fixarea lor pentru eliminarea riscurilor de distrugere sau sustragere;

 • c) Băncile pentru agrement cu schelet metalic vor fi protejate împotriva factorilor corozivi ( grunduire și vopsire );

 • d) Lamelele din cherestea vor fi fără noduri, geluite, vopsite și executate dintr-o singură bucată.

Art. 9.1. Confecționarea băncilor de agrement pentru trotuare sau alei pietonale din parcuri, zone verzi și de agrement, grădini, peluze, locuri special amenajate din cvartalele de blocuri;

 • a) bănci din confecție metalică pură - se folosesc doar materiale din țeavă metalică rotundă sau rectangulară, cu elemente decorative turnate; Procedura de executie: sudură electrică sau oxiacetilenica, nituire, asamblare prin șurub și piuliță, montaj în teren ;

 • b) bănci din confecție metalică și lemn: peste banca propriu zisă realizată din țeavă metalică rotundă sau rectangulară se montează elemente din lemn cu diferite dimensiuni. Procedura de lucru: sudura electrică sau oxiacelilenica, nituire, asamblare prin șurub si piuliță; lemnul va fi prelucrat ( debitat, rindeluit, finisat, lăcuit sau vopsit, etc) și montat pe structură metalică ( șurub+piuliță), montaj în teren;

 • c) bănci din lemn : lemn rotund sau forme rectangulare; Procedura de lucru: Lemnul poate fi achiziționat sub forma brută sau debitat în formele și dimensiunile dorite. Urmează a fi rindeluit - dacă este cazul, finisat, lăcuit sau vopsit, asamblare elemente cu ajutorul holtzsuruburilor, surub+piuliță, montaj în teren.

 • d) bănci din lemn și elemente din beton armat; Elementele din beton armat pot fi achiziționate sau produse de către operator; Lemnul poate fi achiziționat sub formă brută sau debitat în formele și dimensiunile dorite. Urmează a fi rindeluit - dacă este cazul, finisat, lăcuit sau vopsit, asamblare elemente cu ajutorul dibluri sau conespan, șurub+piuliță, montaj în teren.

 • e) bănci din parți fontă turnată și lemn; Părtile turnate din fontă vor fi achiziționate de la diverși operatori economici de profil. Lemnul poate fi achiziționat sub formă brută sau debitat în formele și dimensiunile dorite. Urmează a fi rindeluit - dacă este cazul, finisat, lăcuit, sau vopsit, asamblare elemente cu ajutorul holtzsuruburilor, șurub+piuliță, montaj în teren.

Art.9.2.Confecționat și reparat pontoane ambientale de promenade sub diverse forme sau marimi;

Art. 9.3. Confecționat și reparat foișoare ambientale din lemn;

Art.9.4. Confecționat și reparat mobilier ambiental recreativ sub diverse forme: pavilioane rustice, căsuțe pentru copii, bărcuțe, mori de apă sau vânt, poduri - podețe peste cursuri mici de apă ( pârâuri artificiale, lacuri mici );

 • a) pavilion rustic - confecționat sub diverse forme din elemente de lemn care cuprinde și o masă și două bănci construite pe stâlpii pavilionului ;

 • b) căsuțe de lemn ( sau căsuța bunicii) cu dimensiuni mici ( înălțime de 1.5 m) amplasate în zone special amenajate din parcuri și grădini unde copii pot să se joace și să realizeze diverse activități recreative ( desene, modelare lut cu ajutorul unor roți de olar, etc) ;

 • c) bărcute din lemn - imitația unei bărci la dimensiuni mai mici, amplasate în diverse zone din parcuri si grădini;

 • d) mori de apă și vânt - construcții ambientale realizate în parcuri acolo unde se pretează, scopul fiind de a reda o parte din frumusețile arhaice pentru dezvoltarea imaginației copiilor. Realizate din lemn, sub diverse forme si mărimi, modelele pot fi fixate pe postamente de beton, lemn sau construcție metalică.

Art. 9.5. Confecționat și reparat grătare pentru picnic

a) confecționare din zidărie de caramidă plină, preparat și turnat beton, confecție metalică, etc

Art. 9.6.Confecționare și montare gabioane;

a) un gabion este un element constructiv care în principal este folosit la stabilizarea solului. Noile tendințe în materie de arhitectură ambientală încadrează gabioanele în categoria împrejmuirilor și chiar la realizarea unor modele de bănci și măsuțe amplasate în zone de recreere. Construcția structurii unui gabion este compusă din una sau mai multe plase de oțel zincat și pietre destul de mari cât să nutreacă prin ochiurile plaselor alese. În funcție de destinație se poate atașa un blat din lemn pentru obținerea unei băncuțe.

Art. 3. Celelalte articole din Caietul de sarcini, rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost semnat astăzi, .................2019, în 2 (două) exemplare

originale, câte unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMAR, Mihail Genoiu

Direcția Servicii Publice Director Executiv, Delia Ciucă

Directo r Executiv Adjunct, Alin Glăvan

Întocmit,

Ana-Maria Nenciu

Alexandru Maria


OPERATOR,

R.A.A.D.P.F.L. Craiova Director General

Rela Filip

Director Tehnic, Gabriel Anghel

Serviciul Tehnic-Producție, Cristian Grigore

Sector Mobiler Urban, Cristian Florescu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Romeo Titus RADU