Hotărârea nr. 334/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 334


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.334

privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, Grădina Botanică, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și terenurile de sport, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.119382/2019, raportul nr.119387/2019 al Direcției Servicii Publice și raportul de avizare nr.124021/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Regulamentului privind parcurile, Grădina Botanică, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și terenurile de sport, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova și avizele nr.216/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.221/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local, Hotărârii Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002, Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților și Legii nr.52/2003 privind transparența decizională;

În temeiul art.129 alin. 2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit.j, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul privind parcurile, Grădina Botanică, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și terenurile de sport, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Romeo Titus RADU

Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.334/2019

REGULAMENT PRIVIND PARCURILE, GRĂDINA BOTANICĂ, LOCURILE DE

JOACĂ, LOCURILE DE ODIHNĂ, GRĂDINILE DE CARTIER ȘI TERENURILE

DE SPORT AFLATE ÎN ADMINISTRAREA R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

Cap. 1 INFORMAȚII GENERALE

Art. 1. Domeniul de aplicare

 • (1) Prezentul regulament se aplică tuturor parcurilor, grădina botanică, locurilor de joacă, locurilor de odihnă, grădinilor de cartier și terenurilor de sport amplasate pe domeniul public și aflate în administrarea R.A.A.D.P.F.L Craiova, fiind obligatoriu pentru toți utilizatorii.

 • (2)    Obiectivul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea normelor de conduită socială, a regulilor și a condițiilor privind accesul, ocuparea, exploatarea tuturor spațiilor și echipamentelor din parcurile, locurile de joacă, de odihnă și de agrement, precum și de a asigura folosirea în condiții de siguranță și de durată, a locurilor de joacă pentru copii și a terenurilor de sport, amenajate în Municipiul Craiova.

 • (3)    Prevederile prezentului regulament se completează cu normele legale aplicabile în domeniul ordinii și liniștii publice și al protecției mediului, respectiv, în regimul juridic contravențiilor.

Art. 2. Definiții

 • (1)    Parc - spațiu verde, cu suprafața de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific și din zone construite, cuprinzând dotări și echipări destinate activităților cultural-educative, sportive sau recreative pentru populație;

 • (2)    Scuar- spațiu verde, cu suprafața mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unităților economice, social-culturale, de învățământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii și tineret ori în alte locații; ;

 • (3)    Spațiu de joacă - perimetru delimitat și amenajat în scopul agrementului, în care este instalat cel puțin un echipament pentru spațiile de joacă;

 • (4)    Echipament pentru spații de joacă- echipament pentru agrement, acționat exclusiv prin greutatea sau forța fizică a omului, destinat pentru a fi utilizat în special de copii, pe un spațiu de joacă, temporar ori permanent;

 • (5)    Grădina Botanică- grădină în care sunt prezentate colecții de plante vii , cultivate în condiții naturale ori de seră, în vederea studierii acestora sau pentru curiozitățile pentru care le prezintă;

 • (6)    Grădină - teren cultivat cu flori,copaci și arbuști ornamentali care este folosit pentru agrement și recreere, fiind deschis publicului.

 • (7)    Teren de joc- spațiul destinat exclusiv jocului sportiv sau competiției sportive;

 • (8)   Spații verzi aferente locuințelor de tip condominiu - spații verzi formate dintr-un cadru vegetal, amplasate adiacent blocurilor de locuințe de tip condominiu, cu rol estetic și de protecție, de ameliorare a climatului și

a calității aerului;

 • (9)    Utilizatori - persoane beneficiare de infrastructura parcurilor, grădina botanică, a locurilor de joacă și de odihnă, a grădinilor de cartier și/sau a terenurilor de sport;

 • (10) Administrator-persoana fizică sau juridică ce are în administrare un parc de distracții sau un spațiu de joacă, după caz;.

Art. 3. Legislație conexă

Acte normative conexe care au fost avute în vedere pentru elaborarea prezentului regulament:

 • - O.G.71/2002 privind organizarera și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

-H.G. nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadrude aplicare a O.G.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

 • - Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice - republicată;

 • - Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite - republicată;

 • - Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun -modificată prin Legea nr. 15/2016;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

 • - Legea nr. 10/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • - Prescripția tehnică PT R 19/2002 „Cerințe tehnice de securitate privind instalațiile și echipamentele montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracție și a spațiilor de joacă”, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 • -  H.C. L. nr.56/2006 cu modificările și completările ulterioare.

 • - H.C.L. nr.319/2009 privind Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor care constituie contravenții.

 • - H.C.L nr.279/2011 privind modificarea H.C.L. nr.319/2009-Regulamentul privind stabilirea unor măsuri °pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor care constituie contravenții.

 • - H.C.L. nr.233/2015 privind modificarea H.C.L. nr.319/2009-Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor care constituie contravenții.

 • - H.C.L. nr.217/2005 privind Regulamentul de acces a vehiculelor în Parcul Nicolae Romanescu.

 • - H.C.L nr. 441/2005 privind nivelul amenzilor ce se constituie venit la bugetul local modificând în mod corespunzător H.C.L. nr.217/2005 privind Regulamentul de acces a vehiculelor în Parcul Nicolae Romanescu.

 • - H.C.L. nr.146/2006 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.217/2005 privind Regulamentul de acces a vehiculelor în Parcul Nicolae Romanescu.

 • - H.C.L. nr.323/2006 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.217/2005 privind Regulamentul de acces a vehiculelor în Parcul Nicolae Romanescu.

Cap.2 ACCES

Art. 4. Accesul în Grădina Botanică este permis publicului în intervalul orar 0700-2300.

- Parcurile, locurile de joacă, terenurile de sport sunt accesibile publicului, numai în intervalul orar afișat la intrare și se utilizează gratuit de către toți utilizatorii.

Art. 5.

 • (1) Utilizatorii trebuie să aibă o ținută și un comportament decent, în conformitate cu bunele moravuri și ordinea publică.

 • (2)  În toate spațiile care fac obiectul prezentului Regulament este interzis accesul persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor.

 • (3)  Este interzis accesul pe spațiile verzi, integral sau parțial, cu excepția acelor zone destinate recreerii și semnalizate ca atare.

 • (4)   În zonele deschise permanent, utilizatorii sunt obligați să se îndepărteze de copaci și să nu se adăpostească sub vegetație în caz de furtună sau vreme rea.

 • (5)   Parcurile, locurile de joacă, terenurile de sport pot fi închise temporar, atunci când sunt anunțate alerte meteorologice sau ori de câte ori este nevoie, când acest lucru se impune.

 • (6)   Este interzis accesul în parcelele florare și/sau cu arbuști.

 • (7)   În general, în parcuri este permis accesul câinilor, doar ținuți în zgardă și lesă sau ham, proprietarii (cu excepția celor nevăzători și a persoanelor cu dizabilități, aflate în scaunul cu rotile) având obligația să colecteze și să elimine excrementele animalului.

 • (8)   Pe spațiul verde din Grădina Botanică și în incinta locurilor de joacă este interzis accesul câinilor, cu excepția “câinilor de conducere” aflați în situații de lucru (cu un ham special) care însoțesc utilizatorii nevăzători sau aflați în scaun cu rotile.

 • (9)   Câinii clasificați ca fiind periculoși sunt supuși măsurilor restrictive în vigoare.

 • (10)  Pentru siguranța utilizatorilor, plimbarea pe biciclete în parcuri este interzisă, cu excepția pistelor marcate. În acest caz bicicliștii trebuie să acorde prioritate pietonilor.

 • (11)  Este interzis accesul cu cărucioare copii mici, role pe pista de alergat din Grădina Botanică.

 • (12)  Pentru siguranța utilizatorilor, folosirea patinelor cu rotile sau a scuterelor nemotorizate în parcuri este permisă numai în locurile semnalizate ca atare. în acest caz, acești utilizatori trebuie să acorde prioritate absolută pietonilor.

 • (13)  Copiii pot utiliza cele două mijloace de locomoție prevăzute la alin (12) pe alei, în măsura în care nu afectează siguranța persoanelor.

 • (14)   Pentru siguranța utilizatorilor, skateboardingul este permis numai în spațiile semnalizate ca atare.

 • (15)  În locurile de joacă nu este permis accesul cu biciclete, patine cu rotile, scutere nemotorizate sau skateboarduri, cu excepția celor aparținând copiilor, însoțiți de adulți.

 • (16)  Este interzis accesul tuturor vehiculelor sau autovehiculelor, cu excepția celor autorizate (vehicule de serviciu, pentru prestarea de servicii de amenajare și întreținere, pentru lucrări de interes public, de intervenții la rețelele edilitare, pentru aprovizionare), precum și al celor aflate în misiune.

 • (17) Este interzis accesul bicicletelor, autovehiculelor și vehiculelor, plimbarea câinilor în Grădina Botanică.

Cap.3 JOCURI

Art. 6. Utilizatorii trebuie să respecte instrucțiunile de folosire a echipamentelor de joacă, respectiv limita de vârstă și cea de greutate inscripționate pe echipament sau pe panoul de avertizare/informare.

Art. 7. Utilizatorii sunt obligați să folosească echipamentul instalat în parcuri sau locuri de joacă în funcție de destinație și să se asigure că nu se deteriorează.

Art. 8. Sunt interzise activitățile și jocurile care pot afecta liniștea sau siguranța pietonilor, deteriorarea plantațiilor și a mobilierului, poluarea punctelor de apă sau a fântânilor.

Art. 9. În afara locurilor special destinate jocurilor cu mingea, practicarea acestor jocuri este permisă în parcuri dacă nu deranjează liniștea publică și nu are un caracter sportiv.

Art. 10. Copii cu dizabilități au acces în incinta spațiilor de joacă pentru utilizarea echipamentelor din dotare numai sub supravegherea însoțitorilor adulți.

Art. 11. În toate spațiile care fac obiectul prezentului Regulament, este interzisă practicarea jocurilor de noroc neautorizate.

Cap.4 ACTIVITĂȚI

Art. 12. Spectacolele și evenimentele care se preconizează a se desfășura în spațiile ce fac obiectul prezentului regulament sunt supuse autorizării prealabile de către Primăria Municipiului Craiova

Art. 13. Exercitarea oricăror activități comerciale, în spațiile ce fac obiectul prezentului regulament, este supusă autorizării de către Primăria Municipiului Craiova.

Art. 14

 • (1) În Parcul Nicolae Romanescu este permis accesul autovehiculelor destinate aprovizionării, p e ntru organizarea spectacolelor la Teatrul de Vară, celor care însoțesc delegațiile oficiale la Grădina Bibescu.

 • (2) Accesul este permis în baza unei autorizații eliberată de către Primăria Municipiului Craiova .

 • (3) Valoarea autorizației este de 40 lei/zi sau 400 lei/lună pentru autovehiculele destinate aprovizionării.

 • (4) Pentru autovehiculele destinate aprovizionării, accesul este permis în intervalul orar 07°°-11°° și 19°°-23°°.

 • (5) Sunt exceptate de la plata autorizației, autovehiculelele ce aparțin Primăriei Municipiului Craiova și a celor din coloanele oficiale.

 • (6) Este permis accesul a unui număr de cel mult 10 autovehicule în același timp.

Art. 15. Organizarea de picnicuri este permisă doar în zonele special semnalizate, utilizatorii având obligația colectării deșeurilor și plasării acestora în coșurile de gunoi prevăzute în acest scop.

Art.16. Este interzisă utilizarea aparaturii audio, dacă prin aceasta se deranjează liniștea publică.

Art. 17. În toate spațiile care fac obiectul prezentului Regulament, sunt interzise următoarele:

 • (1)  introducerea substanțelor periculoase, toxice, inflamabile sau a combustibilului, precum și a substanțelor explozive sau radioactive în toate zonele care fac obiectul prezentului regulament;

 • (2)  incendierea elementelor constitutive ale echipamentelor din spațiile de joacă, a coșurilor pentru gunoaie, a băncilor sau utilizarea focului deschis în perimetru;

 • (3)  vandalizarea spațiilor care fac obiectul prezentului regulament prin zgâriere, scriere, vopsire, murdărire cu orice substanță, demontare, mutare, rupere, distrugere a echipamentelor de joacă, a panourilor informative, a gardului împrejmuitor, a mobilierului urban (bănci, mese de șah, pubele, lampadare etc) și a materialului dendro - floricol;

 • (4)  acoperirea afișajelor existente în incinta locurilor de joacă cu diferite tipuri de anunțuri publicitare, programe de evenimente, afișe electorale, graffiti, vopsire etc.;

 • (5) aventurarea pe suprafața înghețată a apei;

 • (6)  fumatul în locurile de joacă;

 • (7)  consumul de alcool sau de substanțe interzise;

 • (8)  utilizarea mobilierului de joacă de către adulți;

 • (9)  utilizarea mobilierului de joacă de către copii nesupravegheați;

 • (10) staționarea în zona de siguranță a echipamentelor de joacă;

 • (11) nerespectarea recomandărilor limitelor de vârstă, de greutate sau a numărului de persoane inscripționate pe fiecare mobilier de joacă;

 • (12) folosirea echipamentelor defecte;

 • (13) supraaglomerarea echipamentelor de joacă, fapt ce ar putea cauza accidente;

 • (14) decojirea trunchiurilor arborilor, tăierea de ramuri din arbori și arbuști, prinderea/agățarea de corpuri străine pe trunchiul/ramurilor arborilor, precum și fixarea de reclame;

 • (15) ruperea florilor din perimetrul spațiilor verzi;

 • (16) distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, bordurilor, stâlpilor de iluminat, a sistemelor de irigații și a instalțiilor tehnice din spațiile verzi;

 • (17) cosirea, fără autorizație a ierbii din parcurile și grădinile publice;

 • (18) colectarea plantelor medicinale și a fructelor;

 • (19) aruncarea de ambalaje, hârtii, sticle, țigări, semințe, precum și de orice alte deșeuri;

 • (20) urcarea pe bănci, fântâni, monumente și garduri;

 • (21) intrarea pe suprafețele de tartan cu încălțăminte neadecvată (de ex: tocuri ascuțite sau crampoane) care ar putea afecta aceste suprafețe;

 • (22) scăldatul în lacuri sau fântâni arteziene;

 • (23) pășunatul în zonele ce fac obiectul prezentului regulament;

Art. 18. În incinta terenurilor de sport se vor desfășura numai activități cu caracter sportiv. În mod excepțional, pot avea loc și alte activități de interes public, cu aprobarea Primăriei Municipiului Craiova.

Art. 19. Utilizatorii terenurilor de sport, indiferent de statutul lor, au următoarele obligații:

 • (1)  să respecte normele de conduită etică și prevederile prezentului regulament;

 • (2)  să respecte întocmai orarul de funcționare;

 • (3)  să folosească terenul de sport și dotările acestuia în conformitate cu destinația lor;

 • (4)  să folosească încălțăminte adecvată activităților sportive ținând cont de suprafața de joc a terenului.

Art. 20. Pe terenul de sport se interzice:

 • (1)  accesul cu animale de companie, biciclete, role, skateboarduri, scutere sau cu obiecte care pot duce la degradarea sau murdărirea terenului sintetic;

 • (2)  accesul pe terenul de sport cu semințe;

 • (3) aruncarea gumei de mestecat pe suprafața de joc ori în incunta terenului;

Art. 21. Utilizatorii terenului de sport își asumă riscurile oricăror lovituri sau traumatisme care pot surveni în timpul jocului, ca urmare a utilizării suprafeței de joc.

Art. 22. Utilizatorii terenului de sport își asumă răspunderea pentru lucrurile personale și pentru obiectele de preț lăsate nesupreavegheate în incinta și vecinătatea suprafeței de joc.

Art. 23. Utilizatorii vor putea fi obligați să părăsească terenul de sport în oricare dintre următoarele situații:

 • (1) nerespectarea prezentului regulament;

 • (2) folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, de gesturi indecente, violente;

 • (3) tulburarea liniștii publice prin producerea de zgomote cu orice aparate sau prin strigăte și larmă de intensitate mare, în special în orele de liniște prevăzute de lege;

 • (4) săvârșirea oricăror contravenții sau infracțiuni ori fapte incompatibile cu o conduită sportivă sau de orice altă natură.

Cap.5 SANCȚIUNI

Art. 24. În afara faptelor cuprinse în prezentul regulament, care sunt prevăzute și sancționate de actele normative menționate la art. 3, reprezintă contravenții și se sancționează:

 • a)  cu amendă contravențională de la 50 lei la 100 lei nerespectarea dispozițiilor prevăzute de art.4;

 • b)  cu amendă contravențională de la 50 lei la 200 lei nerespectarea dispozițiilor prevăzute de art. 5 alin (1), alin. (2), alin. (10), alin. (11), alin. (12), alin. (13), alin. (14), alin. (15); art. 9; art. 10;

 • c)  cu amendă contravențională de la 100 lei la 500 lei nerespectarea dispozițiilor prevăzute de art. 6; art. 7; art.8; art. 11; art. 17 alin. (1), alin. (5), alin. (8), alin. ( 9), alin. (10), alin. (11), alin. (12), alin. (13), alin. (21); art. 19 alin. (1), alin. (2), alin.( 3), alin. 4); art. 20 alin. (1), alin. (2), alin. (3).

Art. 25. În cazul în care prin săvârșirea contravenției s-a cauzat o pagubă, se va face mențiunea în procesul verbal de constatare a contravenției, iar valoarea despăgubirii se va stabili pe baza devizului lucrărilor de reparații, recuperarea prejudiciului/pagubei urmând să se realizeze în conformitate cu prevederile legale.

Art. 26. Contravențiile se constată, iar sancțiunile se aplică de către agenții constatatori, împuterniciți ai Primarului Municipiului Craiova și de către polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova.

Art. 27. Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile O.G.nr.2/2001, H.C.L. nr.56/2006 cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.319/2009 privind Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor care constituie contravenții, H.C.L nr.279/2011 privind modificarea H.C.L. nr.319/2009-Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor care constituie contravenții, H.C.L. nr.233/2015 privind modificarea H.C.L. nr. 319/2009-Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor care constituie contravenții, H.C.L. nr.217/2005 privind Regulamentul de acces a vehiculelor în Parcul Nicolae Romanescu, H.C.L. nr.441/2006, H.C.L. nr.146/2006 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.217/2005 privind Regulamentul de acces a vehiculelor în Parcul Nicolae Romanescu, H.C.L. nr.323/2006 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.217/2005 privind Regulamentul de acces a vehiculelor în Parcul Nicolae Romanescu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romeo Titus RADU