Hotărârea nr. 332/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 332

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.332

privind aprobarea prețului de distribuție și furnizare a energiei termice, prin punctele termice și a tarifului la energia termică facturată populației, începând cu 1 iulie 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.119535/2019, raportul nr.120737/2019 întocmit de Direcția Servicii Publice și raportul de avizare nr.124069/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune probarea prețului de distribuție și furnizare a energiei termice, prin punctele termice și a tarifului la energia termică facturată populației, începând cu 1 iulie 2019 și avizele nr.216/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile comunitare de utilități publice și Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006;

În temeiul art.129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.7 lit. n, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prețul de distribuție și furnizare a energiei termice, prin punctele termice, în cuantum de 321,57 lei/Gcal, inclusiv TVA, începând cu 1 iulie 2019.

Art.2.Se aprobă tariful la energia termică facturată populației, în cuantum de 277,00 lei/Gcal, inclusiv TVA, începând cu 1 iulie 2019.

Art.3.Cu aceeași dată, își încetează efectele art.1 și 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.518/2018 și se modifică în mod corespunzător art.15 din contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, în municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.256/2012.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și S.C. Termo Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                                            7

SECRETAR,

Romeo Titus RADU                 Nicoleta MIULESCU