Hotărârea nr. 328/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 328


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.328

privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii vânzării terenului aferent spațiului deținut de S.C.Altrans Exim S.R.L. Craiova, situat în municipiul Craiova, Piața Veche

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.121919/2019, raportul nr.121956/2019 al Direcției Patrimoniu și raportul de avizare nr.122359/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii vânzării terenului aferent spațiului deținut de S.C.Altrans Exim S.R.L. Craiova, situat în municipiul Craiova, Piața Veche și avizele nr.216/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.1650 din Codul Civil;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2007 referitoare la trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a unui teren aferent spațiului comercial situat în municipiul Craiova, Piața Veche și vânzarea acestuia către S.C. Altrans Exim S.R.L.;

În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii vânzării terenului aferent spațiului deținut de S.C.Altrans Exim S.R.L. Craiova, situat în municipiul Craiova, Piața Veche, în cuantum de 124.070 lei (26.296 euro), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                      •                  •      7


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Romeo Titus RADU

Nicoleta MIULESCU

RAPORT DE EVALUARE

TEREN, STR. FELIX ADERCA NR. 3, (FOST STR. KRASNOFF) APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, JUD. DOLJ COMANDA NR. 92257/27.05.2019

PROPRIETAR:            MUNICIPIUL CRAIOVA

CLIENT:                 MUNICIPIUL CRAIOVA

UTILIZATOR DESEMNAT:   MUNICIPIUL CRAIOVA

CUPRINS

Rezumatul faptelor principale si concluziilor

Declarație de conformitate

CAPITOLUL 1 - TERMENI DE REFERINȚA AI EVALUĂRII

 • 1.1. Client

 • 1.2. Utilizatorul desemnat

 • 1.3. Obiectul evaluării

 • 1.4. Scopul evaluării

 • 1.5. Prezentarea echipei de evaluare

 • 1.6. Definirea valorii si data estimarii

 • 1.7. Modul de exprimare a valorii

 • 1.8. Drepturile de proprietate evaluate

 • 1.9. Ipoteze si ipoteze speciale

 • 1.10. Declararea conformitatii cu SEV

 • 1.11. Materiale si surse de informatii utilizate

 • 1.11.1. Informatii primite de la proprietar/client

 • 1.11.2. Informatii colectate de evaluator

 • 1.12. Clauzele de nepublicare si responsabilitatea catre terti

CAPITOLUL 2 - PREZENTAREA DATELOR

 • 2.1. Procedura de evaluare si etapele misiunii de evaluare

 • 2.2. Identificarea proprietatii si descrierea juridica

 • 2.3. Descrierea proprietatii si a zonei de amplasare

 • 2.4. Studiul pietei, definirea pietei si subpietei

 • 2.5. Analiza pietei imobiliare din Romania

 • 2.6. Aspecte economice ale municipiul Craiova

 • 2.7. Piata imobiliara in municipiul Craiova

 • 2.8. Piata specifica. Analiza cerererii, ofertei si echilibrul pietei

 • 2.8.1. Analiza cererii

 • 2.8.2. Analiza ofertei

 • 2.8.3. Echilibrul pietei

CAPITOLUL 3 - ANALIZA DATELOR SI CONCUZIILE

 • 3.1. Cea mai buna utilizare

  • 3.1.1. Cea mai buna utilizare a terenului considerat liber

  • 3.1.2. Cea mai buna utilizare a terenului construit

 • 3.2. Modul de abordare a valorii

3.2.1. Abordarea prin piata

CAPITOLUL 4 - ESTIMAREA VALORII FINALE

CAPITOLUL 5 - ANEXE (ACTELE EVALUARII)

REZUMATUL FAPTELOR PRINCIPALE SI CONCLUZIILOR

Subiectul evaluat:

Teren intravilan, situat in municipiul Craiova, jud. Dolj, str. Felix Aderca (fost Krasnoff), nr. 3, in suprafata totala de 75,13 mp, apartinand domeniului privat al Municipiului Craiova.

Scopul evaluarii:

Estimarea valorii de piata a proprietatii imobiliare mentionate mai sus, in vederea vanzarii prin negociere directa catre S.C. ALTRANS EXIM S.R.L..

Utilizarea propusa pentru evaluarea solicitata:

Vanzarea prin negociere directa.

Utilizatorul desemnat:

Municipiul Craiova, cu sediul in Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7, cod 200585, jud. Dolj, cod fiscal 4417214.

Instructiunile evaluarii:

Conform contractului de servicii nr. 81506/03.05.2019 si in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

Data evaluarii:

10.06.2019

Curs valutar de referinta BNR:

4,7182 lei/euro

la data evaluarii

Rezultatele evaluarii:

Teren, str. Felix Aderca (fost Krasnoff), nr. 3, in suprafata totala de 75,13 mp

Valoarea de piata a terenului:

124.070 lei (1.651 lei/mp)

26.296 euro (350 euro/mp)

A.E.C. CONSULTING S.R.L.


MEMBRU CORPORATIV ANEVAR

Ec. Dorin Arbanas - Mocanu - Evaluator autorizat, membru Director general

Victor Sergiu Romedea - Evaluato

bru titular ANEVAR


DECLARATIE DE CONFORMITATE

S.C. A.E.C. CONSULTING S.R.L. Bacau, prin Evaluator autorizat, ec. Dorin Arbanas - Mocanu, in calitate de Director general, declara ca evaluarea a fost facuta in concordanta cu Standardele de Evaluare ANEVAR - SEV 2018 si confirma ca:

 • •   prezentarea faptelor din raport sunt reale, corecte si reflecta cele mai pertinente cunostinte ale evaluatorului.

 • •   analizele si concluziile sunt limitate numai la ipotezele si ipotezele speciale prezentate in acest raport.

 • •   evaluatorul nu are niciun interes actual sau de perspective in activele care fac obiectul acestui raport, nu are niciun interes personal si nu este partinitor fata de vreuna din partile implicate; el ofera o evaluare obiectiva si impartiala.

 • •   dupa cunostintele evaluatorului, informatiile raportate sunt adevarate si bazate pe fapte reale si au fost verificate in limita posibilitatilor;

 • •   remunerarea evaluatorului nu se face in functie de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza dorinta clientului de obtinere a unui rezultat dorit sau de aparitia unui eveniment ulterior.

 • •   acest raport de evaluare nu se bazeaza pe solicitarea obtinerii unei valori minime/maxime, solicitare venita din partea utilizatorului desemnat sau a altor personae care au interese legate de utilizatorul desemnat.

 • •   in deplina cunostinta de cauza, analizele, opiniile si concluziile exprimate au fost realizate in conformitate cu cerintele Standardelor ANEVAR si cu cerintele Codului de etica al profesiei de evaluator autorizat.

 • •   prezentul raport poate fi experizat si verificat, in conformitate cu Standardul de evaluare SEV 400 -Verificarea evaluarii.

 • •   evaluatorul este membru titular ANEVAR si a indeplinit programul de pregatire profesionala continua;

 • •   evaluatorul certifica faptul ca este competent sa efectueze acest raport de evaluare. Evaluatorul nu a primit asistenta profesionala semnificativa din partea niciunei persone;

 • •   evaluatorul a efectuat o inspectie personala a proprietatilor.

A.E.C. CONSULTING S.R.L.


MEMBRU CORPORATIV ANEVAR

Ec. Dorin Arbanas - Mocanu - Evaluator autorizat, membru Director general

CAPITOLUL 1. TERMENI DE REFERINTA AI EVALUARII

 • 1.1. Client: MUNICIPIUL CRAIOVA

1.2. Utilizatorul desemnat: MUNICIPIUL CRAIOVA

Evaluatorul isi asuma raspunderea doar fata de clientul lucrarii care este si utilizatorul desemnat.

1.3. Obiectul evaluarii

Obiectul lucrarii il constituie terenul intravilan, apartinand domeniului privat al mun. Craiova, amplasat in str. Felix Aderca (fost Krasnoff), nr. 3, in suprafata totala de 75,13 mp.

1.4. Scopul evaluarii

Scopul evaluarii este estima rea valorii de piata a proprietatii imobiliare mentionate mai sus in vederea vanzarii prin negociere directa catre S.C. ALTRANS EXIM S.R.L.

1.5. Prezentarea echipei de evaluare

Raportul de evaluare a fost intocmit de S.C. A.E.C. CONSULTING S.R.L. Bacau, prin:

 •   Evaluator autorizat, ec. Dorin Arbanas - Mocanu, membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizati din Romania - ANEVAR cu legitimatia 10283.

 • •   Evaluator autorizat, ec. Victor Sergiu Romedea, membru titular al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania - ANEVAR cu legitimatia 18571.

1.6. Definirea valorii si data estimarii

Evaluarea este un proces de estimare a valorii unui bun la un moment dat. Valoarea reflecta rezultatul unor aprecieri facute pe baza mai multor criterii de comparatie, ea exprimand de fapt valoarea de intrebuintare si cea de schimb in contextul general al pietei.

Conform SEV 100 - Cadrul general (IVS Cadrul general): „Valoarea de piata este suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(a) la data evaluarii, intre un cumparator hotarat și un vanzator hotarat, intr-o tranzactie nepartinitoare, dupa un marketing adecvat și in care partile au actionat fiecare in cunoștinta de cauza, prudent și fara constrangere.”

Data estimarii valorii este 10.06.2019.

1.7. Modul de exprimare a valorii

Valoarea este raportata in lei, in conditiile unei plati integrale cash. Pentru elementele de calcul ce au la baza estimari in valuta, s-a utilizat cursul valutar BNR, valabil la data de 10.06.2019, respectiv: 1 euro = 4,7182 lei.

1.8. Drepturile de proprietate evaluate

Dreptul de proprietate este acel drept real care permite titularului sau de a stapani bunul, de a-l folosi, de a-i culege foloasele materiale si de a dispune de el in mod exclusiv si perpetuu cu respectarea dispozitiilor legale.

Conform declaratiei proprietarilor, dreptul de proprietate asupra activelor mentionate mai sus, este deplin si apartine Municipiului Craiova. Aceste informatii au fost considerate credibile si corecte, evaluatorul neverificand autenticitatea actelor juridice puse la dispozitie de proprietar.

Dreptul de proprietate fiind deplin, acesta confera titularului sau toate cele trei atribute: posesia - de a stapani, folosinta - de a-l folosi si de a-i culege foloasele materiale, dispozitia - de a dispune de bun.

Din informatiile date de proprietar, nu exista niciuna dintre cele trei limitarii ale exercitari dreptului de proprietate: legale, judiciare si conventionale.

In cazul de fața forma de proprietate este completa, respectiv proprietatea deplina, adica negrevata de alte cote de participare sau de moștenire, fiind supusa numai limitarilor care corespund celor patru atribuții fundamentale ale statului, respectiv obligației legale de a plati impozite, de a fi expropriata, de a respecta ordinea de drept și de reversiune (dreptul succesoral al statului). Pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra activului ce face obiectul raportului de evaluare, expertului evaluator i-au fost puse la dispozitie de catre proprietar copie dupa: HCL 417/30.08.2007.

Expertul evaluator nu a avut la dispozitie alte documente care sa ateste dreptul de proprietate asupra proprietații imobiliare supusa evaluarii. Evaluatorul declara ca nu i-au fost puse la dispoziție documente in original pentru proprietatea evaluata.

Avand in vedere cele menționate mai sus, evaluatorul nu iși asuma nici o responsabilitate privind descrierea situatiei juridice sau a veridicitații actelor de proprietate. Se presupune ca actele de proprietate sunt valabile.

1.9. Ipoteze si ipoteze speciale

Valoarea opinata in raportul de evaluare este estimata in conditiile in care situatiile la care se face referire in cele ce urmeaza nu genereaza restrictii in afara celor exprimate in prezentul raport de evaluare si al caror impact este expres mentionat ca a fost luat in considerare. Daca cel putin una din ipotezele mentionate nu este valabila, valoarea ar putea fi invalidata.

 •  evaluarea s-a efectuat pe baza documentelor furnizate de catre Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu al Consiliului Local al Municipiului Craiova, acestea au fost presupuse a fi autentice; evaluatorul nu-si asuma nici o responsabilitate privind descrierea situatiei juridice sau a titlurilor de proprietate. Titlul de proprietate se presupune valabil si tranzactionabil daca nu se specifica altfel;

 • •  locatia indicata si limitele proprietatii indicate de proprietar se considera a fi corecte. Evaluatorul nu este topograf/topometrist/geodez si nu are calificarea necesara pentru a masura si garanta ca locatia si limitele proprietatii, asa cum au fost ele indicate de proprietar si descrise in raportul de evaluare corespund documentele de proprietate, respectiv documentatia cadastrala;

 • •  informatiile solicitate si luate in considerare de catre evaluator sunt considerate a fi autentice, fara ca acestea sa ofere o garantie asupra preciziei lor;

 • •  evaluatorul a obtinut informatii, estimari si opinii, ce au fost evidentiate in raportul de evaluare, de la surse considerate credibile;

 • •  se presupune ca proprietatea este detinuta cu responsabilitate si ca se aplica un management competent al acesteia;

 • •  se presupune ca proprietatea este in concordanta cu toate reglementarile locale si republicane privind mediul inconjurator, reglementarile si restricttiile urbanistice, cu exceptia neconcordantelor ce ar fi expuse in prezentul raport;

 • •  se presupune ca toate autorizatiile, certificatele de functionare sau alte documente necesare functionarii sunt sau pot fi obtinute pentru oricare dintre utilizarile luate in considerare in prezentul raport;

 • •  se presupune ca nu exista aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietatii, structurii constructiei, evaluatorul neasumandu-si nici o responsabilitate pentru asemenea situatii;

 • •  se presupune ca utilizarea proprietatii corespunde granitelor si nu exista nici o servitute in afara celor descriese in raport;

 • •  din informatiile detinute de catre evaluator si din discutiile purtate cu clientul, nu exista niciun indiciu privind existenta unor contaminari naturale sau chimice la data evaluarii care afecteaza valoarea proprietatilor analizate sau proprietatilor vecine. Nu am avut cunostinta de efectuarea unor inspectii sau a unor rapoarte care sa indice prezenta contaminantilor sau materialelor periculoase. Valoarea este estimata in ipoteza ca nu exista asa ceva. Daca se va stabili ulterior ca exista contaminari pe orice proprietate sau pe oricare alt teren vecin sau ca au fost sau sunt puse in functiune mijloace care ar putea sa contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate (pentru proprietatile in cauza).

 • •  nu se detin informatii cu privire la existenta unor materiale periculoase in cadrul proprietatii evaluate; evaluatorul nu are calitatea, calificarea si nici obligatia de a depista astfel de substante;

 • •  estimarea valorilor din acest raport a avut in vedere proprietatea in intregime si orice divizare in elemente sau drepturi partiale va anula aceasta evaluare;

 • •  previziunile sau estimarile continute in raport s-au facut in conditiile actuale ale pietii;

 • •  se considera ca proprietatea evaluata se conformeaza tuturor cerintelor de acces pentru persoane cu dizabilitati. Nu au fost efectuatii investigarii in acest sens si evaluatorul nu are calificarea necesara pentru a face acest demers;

 • •  evaluatorul nu are cunostinta de posibilele litigii generate de elemente ascunse sau vecinatati care sa efecteze prorpeitatea evaluata;

 • •  evaluarea s-a efectuat in conditiile unei vanzari cu plata integrala, cash;

 • •  evaluatorul, prin natura evaluarii, nu va fi solicitat sa ofere consultanta ulterioara sau sa depuna marturie in instanta in legatura cu proprietatile evaluate, decat daca au fost facute initial aranjamente in aceasta privinta;

 • •  prezentul raport de evaluare nu poate fi inclus in nici un document si nu poate fi publicat sub nici o forma, fara aprobarea scrisa a evaluatorului;

 • •  acest raport de evaluare este confidential atat pentru client cat si pentru evaluator si este valabil numai pentru scopul mentionat in cadrul capitolului si evaluatorul nu-si asuma nici o responsabilitate daca acesta este transmis altei persoane, fie pentru scopul declarat, sau pentru oricare alt scop;

 • •  previziunile, proiectiile si estimarile continute aici se bazeaza pe conditiile curente de pe piata, pe factorii cererii si ai ofertei anticipate pe termen scurt si pe o economie stabila in timp. Aceste previziuni sunt, prin urmare, supuse schimbarii conditiilor viitoare.

Ipoteze speciale

 • •  identificarea juridica a proprietății evaluate s-a realizat pe baza documentelor puse la dispoziție de proprietarul imobilului;

 • •  Evaluatorul nu are cunostinta despre existenta vreunei restrictii privind construirea pe acest teren, de retele de utilitati existe pe teren sau alte restrictii. Evaluarea s-a facut in ipoteza in care terenul este liber pentru construire;

 • •  documentele prezentate sunt considerate veridice fara ca evaluatorul sa poata certifica exactitatea lor, anexarea lor la raportul de evaluare avand doar scop informativ;

 • •  evaluatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele modificari ale dreptului de proprietate sau ale elementelor inscrise in documente sau in extrasul de carte funciara de la data emiterii acestora sau de la data inspectiei si pana la data evaluarii;

 • •  evaluatorul nu isi asuma nici o responsabilitate, in nici o circumstanta pentru o eventualele informatii eronate, false sau incomplete puse la dispozitie de catre proprietar/utilizatorul desemnat;

 • •  raportul de evaluare este valabil in conditii economice, fiscale, juridice si politice de la data intocmirii sale. Daca aceste conditii se vor modifica, concluziile acestui raport isi pot pierde valabilitatea.

1.10. Declararea conformitatii cu SEV

In elaborarea prezentului raport de evaluare au fost luate in considerare Standardele de evaluare ANEVAR -SEV 2018, astfel:

 • •  SEV 100 - Cadrul general

 • •   SEV 101 - Termenii de referința ai evaluarii

 • •  SEV 102 - Implemantare

 • •  SEV 103 - Raportare

 • •   SEV 104 - Tipuri de valori

 • •   SEV 230 - Drepturi asupra proprietatii imobiliare

 • •   SEV 300 - Evaluari pentru raportarea financiara (IVS 300)

 •  Ghid Metodologic de Evaluare GEV 630 Evaluarea bunurilor imobile

1.11. Materiale si surse de informatii utilizate

Pentru realizarea prezentului raport de evaluare s-au utilizat:

 • •   O.G. 24/2011 - Privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor;

 • •   documentele ce atesta dreptul de proprietate asupra proprietații imobiliare evaluate, care au fost puse la dispozitia evaluatorului de catre proprietar, respectiv solicitantul raportului de evaluare;

 • •   Standarde Internationale de Evaluare si Standarde ANEVAR 2018, respectiv:

o SEV 100 - Cadrul general

o SEV 101 - Termenii de referința ai evaluarii

o SEV 102 - Implemantare

o SEV 103 - Raportare

o SEV 104 - Tipuri de valori

o SEV 230 - Drepturi asupra proprietatii imobiliare

o SEV 232 - Evaluarea proprietatilor imobiliare generatoare de afaceri

o SEV 233 - Investitia imobiliara in curs de construire

o SEV 300 - Evaluari pentru raportarea financiara (IVS 300)

 • •  Ghidurile metodologice de evaluare, compuse din:

o GME 500 - Determinarea valorii impozabile a unei cladiri

o GME 530 - Determinarea valorii pe termen lung a unui bun imobil

o GME 620 - Evaluarea bunurilor imobile

1.11.1. Informatii primite de la proprietar/client

Informatii certe:

 • ■   elemente si date de identificare ale proprietatii evaluare - adresa, delimitare fizica pe teren;

 • ■   datele necesare pentru verificarea dreptului asupra proprietatii evaluate - acte de intrare in posesie, planuri si relevee avizate de OCPI, alte documente (suprafetele pentru teren au fost preluate din respectivele documente);

 • ■   scopul evaluarii.

Responsabilitatea pentru aceste informatii revin integral proprietarului/clientului.

Informatii pe care se bazeaza concluzia asupra valorii:

 • ■   elemente de venituri si cheltuieli aferente imobilului evaluat;

 • ■   gradul de utilizare si modul de exploatare al proprietatii imobiliare.

Aceste informatii au fost asumate de Evaluator in urma compararii cu cele rezultate din cercetarea pietei. Pentru diferentele majore constatate au fost aplicate ajustari.

1.11.2. Informatii colectate de evaluator

 • ■   datele descriptive referitoare la proprietatile evaluate;

 • ■   informatii despre vecinatati, despre zona si localitate;

 • ■   date privind piata imobiliara locala, incluzand elemente deja existente in baza de date a evaluatorului, actualizate cu informatii de la participanti pe piata specifica si din mass-media de specialitate;

 • ■   date despre cuantum-uri/marje de venituri/cheltuieli din baze de date, publicatii si internet;

 • ■   date despre preturi, chirii, neocupare si rate de capitalizare publicate de principalii analisti de piata recunoscuti, alte analize si opinii publicate.

Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informatiile si documentele pe care le-a a vut la dispozitie, existand posibilitatea exitentei si a altor informatii sau documente de care evaluatorul sa nu aiba cunostinta. Evaluatorul a obtinut informatii, opinii, estimari din surse considerate a fi corecte si de incredere, dar nu se asuma nicio resposabilitate in cazul in care acestea s-ar dovedi a fi incorecte.

1.12. Clauzele de nepublicare si responsabilitatea catre terti

Raportul de evaluare este confidential pentru expertul evaluator si pentru clientul declarat si nici o responsabilitate referitoare la raport nu poate fi acceptata de evaluator fata de o terta persoana.

Raportul de evaluare nu poate fi publicat integral sau partial si nici inclus intr-un document destinat publicitatii fara acordul scris si prealabil al expertului, cu specificarea formei si contextului in care acesta va apare.

Publicarea oricarei referinte sau valori incluse in acest raport de evaluare sau a numelui si afilierii profesionale a expertului evaluator, nu este permisa fara aprobarea scrisa a acestuia.

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA DATELOR

2.1. Procedura de evaluare si etapele misiunii de evaluare

Baza evaluarii realizate in prezentul raport este valoarea de piata asa cum a fost ea definita mai sus.

Etapele misiunii de evaluare parcurse in vederea indeplinirii misiunii de evaluare si pentru estimarea acestei valori au fost urmatoarele:

 • •   documentarea pe baza unei liste de informatii solicitate clientului/proprietarului;

 • •   inspectia patrimoniului, bunuri imobile si mobile si efectuarea de fotografii;

 • •   stabilirea ipotezelor si ipotezelor speciale care au stat la baza elaborarii raportului;

 • •   selectarea tipului de valoare estimata in prezentul raport;

 • •   analiza tuturor informatiilor culese si interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluarii;

 • •   obtinerea de informatii asupra valorilor de tranzactionare sau oferta a proprietatilor imobiliare similare si a nivelului chiriilor;

 • •   obtinerea de informatii asupra veniturilor generate de proprietati imobiliare similare;

 • •   aplicarea metodei de evaluare considerata oportuna pentru estimarea valorii si fundamentarea opiniei finale a evaluatorului;

 • •   analiza valorilor obtinute prin rationament profesional si prin prisma criteriilor de adecvare a metodelor, preciziei, cantitatii si calitatii informatiilor utilizate;

 • •   estimarea valorii de piata in urma aplicarii abordarii considerata adecvata.

Procedura de evaluare este conforma cu standardele, recomandarile si metodologia de lucru adoptate de catre ANEVAR.

2.2. Identificarea proprietatii si descrierea juridica

Proprietatea imobiliara ce face obiectul prezentului raport de evaluare a fost inspectata la data de 30.06.2019, fiind un teren in suprafata totala de 75,13 mp, apartinand corpului de proprietate 1/5Cc, amplasat in intravilanul orasului Craiova, pe str. Felix Aderca (fost Krasnoff), nr. 3, jud. Dolj. Zona in care este amplasata proprietatea este una centrala.

Utilizatorul lucrarii a prezentat, drept documente ce sunt anexate in copie la prezentul raport, urmatoarele:

 • •  HCL 417/30.08.2007 prin care Consiliul Local al Municipiului Craiova aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Craiova a terenului in suprafata de 75,13 mp, apartinand corpului 5 de proprietate 1/5Cc din actul de dezmembrare incheiat intre Municipiul Craiova si dna. Jiana Aura Luminita;

 • •   extras din planul de situatie;

 •   sentinta civila nr. 2267/2015 in dosarul 6318/63/2015;

 • •   sentinta civila definitiva nr. 2267/2015 in dosarul 6318/63/2015.

Prin mentionarea documentelor de mai sus, Evaluatorul nu certifica autenticitatea din punct de vedere legal a acestuia si nici dreptul de proprietate deplin, considerat ca ipoteza de lucru in prezenta lucrare.

2.3. Descrierea proprietatii si a zonei de amplasare

Terenul intravilan, in suprafata de 75,13 mp, cu categoria de folosinta curti - constructii, are o forma regulata, dreptunghiulara, fiind amplasat in zona centrala a mun. Craiova, pe str Felix Aderca (fost Krasnoff), jud. Dolj, in imediata vecinatate a Pietei Vechi.

Artere importante de circulatie in apropriere:

 • •   Auto - Felix Aderca, Sf. Dumitru si Calea Unirii;

 • •   Calitatea retelelor de transport: asfalt.

Caracterul edilitar al zonei:

 • •   Imobile rezidentiale si comerciale.

 • •   In zona se afla:

o Retea de transport in comun in apropiere, cu mijloace de transport suficiente;

o Unitati comerciale in apropiere: magazine suficiente, bine aprovizionate cu marfuri de calitate, cu supermarket-uri;

o Unitati de invatamant (mediu) si superior;

o Unitati medicale;

o Institutii de cult;

o Cu sedii de banci;

Terenul dispune de toate utilitatile edilitare zonei:

 • •  Retea urbana de energie electrica

 • •  Retea urbana de apa

 • •  Retea urbana de gaze

 • •  Retea urbana de canalizare

 • •   Retea urbana de telefonie, cablu si internet

Concluzie:

Zona de referinta central. Amplasare buna. Dotari si retele edilitare bune. Poluare redusa. Ambient civilizat.

2.4. Studiul pietei. Definirea pietii si subpietii

Standardul Internațional de Evaluare GN 1 - "Evaluarea proprietății imobiliare” menționează ca: „o piata imobiliara poate fi definita ca interactiunea dintre persoane fizice sau entitati care schimba drepturi de proprietate pe alte active, de obicei, bani. Pietele imobiliare specifice sunt definite prin tipul de proprietate, localizare, potentialul de a genera venit, caracteristicile locatarilor tipici, atitudinile si motivatiile investitorilor tipici sau prin alte atribute recunoscute de persoanele fizice sau de entitatile care participa la schimbul de proprietati imobiliare. In schimb, pietele imobiliare fac obiectul unei diversitati de influente sociale, economice, guvernamentale si de mediu. In comparatie cu pietele de bunuri, de valori mobiliare sau de marfuri, pietele imobiliare inca sunt pe un trend atractiv si ascendent. Aceasta caracteristica este cauzata de mai multi factori cum sunt o oferta relativ inelastica si o localizare fixa a proprietatii imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietati imobiliare nu se adapteaza rapid, ca raspuns la modificarile cererii de pe piata.”

Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliara nu se autoregleaza, fiind influențata de multe ori de reglementarile guvernamentale și locale.

Informațiile despre tranzacții similare nu sunt disponibile imediat, existand decalaj intre cerere și oferta, echilibrul atingandu-se greu și fiind de scurta durata. In funcție de factori ca: amplasarea, design-ul și tipul proprietații imobiliare, motivațiile și varsta participanților s-au creat tipuri diferite de piețe imobiliare, precum:

 • •   Piața imobiliara rezidențiala;

 • •   Piața imobiliara comerciala;

 • •   Piața imobiliara industriala;

 • •   Piața imobiliara agricola;

 • •   Piața imobiliara speciala.

Avand in vedere cele descrise in subcapitolele anterioare, se poate considera ca in prezent piața imobiliara, pentru toate tipurile de proprietați este o piața activa, caracterizata prin oferta putin elestica in comparatie cu cererea și prețuri in crestere, pentru amplasamente ce ofera utilizari comerciale atractive. In consecința, avem o piața a vanzatorilor, pentru ca aceștia pot obține prețuri mai mari pentru proprietațile disponibile. Se estimeaza ca dezechilibrul intre cerere și oferta pentru aceasta zona va genera și va susține in continuare un nivel crescut al prețului de vanzare și al chiriilor pentru proprietați imobiliare.

Analizand piața imobiliara din doua puncte de vedere, pe termen scurt și pe termen lung, se pot afirma urmatoarele:

 • •  Pe termen scurt este o piața a vanzatorului, datorita ofertei mici in comparatie cu cererea mare de proprietati in zone atractive, c aracterizata de prețurile relativ mari pe piața;

 • •  Pe termen lung piața imobiliara are o anumita stabilitate, deși va pastra un numar destul de cereri de proprietați imobiliare, determinat de echilibrarea cererei cu oferta, insa cu un potential de dezechilibru in sens invers, ca urmare a stagnarii a creditului ipotecar, influențat și de o creștere a inflației cu efect direct asupra dobanzilor practicate pentru creditul ipotecar.

Pentru analiza pieței imobiliare a proprietații evaluate se va face analiza pieței pe doua niveluri:

 • •  din punct de vedere al pieței largi, de ansamblu,

 • •  din punct de vedere al pieței in care concureaza proprietatea evaluata.

Analiza de piața aplicata unei proprietați specifice are o importanța deosebita in procesul de evaluare și nu trebuie confundata cu analiza generala de piața sau cu alte studii similare.

In cazul evaluarii proprietații ce face obiectul raportului, analiza de piața arata modul in care interacțiunea dintre cerere și oferta afecteaza valoarea proprietații.

Prin investigarea vanzarilor, ofertelor, cotațiilor și comportamentului participanților de pe piața, evaluatorul poate stabili atitudinile de piața privind tendințele curente, precum și schimbarile anticipate.

Analiza de piața ofera și baza pentru determinarea celei mai bune utilizari a proprietații evaluate. Evaluatorul trebuie sa identifice relația dintre cerere și oferta concurențiala de pe piața proprietații evaluate. Aceasta relație indica gradul de echilibru sau dezechilibru care caracterizeaza piața curenta.

Valoarea de piața a unei proprietați este in mare masura determinata de poziția sa competitiva pe piața. De aceea, in sensul cel mai larg, analiza de piața ofera informațiile esențiale necesare pentru aplicarea celor trei abordari de evaluare.

2.5. Analiza pietei imobiliare din Romania

Piața imobiliara din Romania a inregistrat anul trecut cel mai rapid ritm de dezvoltare din ultimii 5-7 ani. Dezvoltatorii și-au intensificat activitatea in toate sectoarele imobiliare, incercand sa fructifice condițiile pozitive ale pieței și cererea in creștere. Stocurile livrate au atins valori record ale ultimilor 5 ani, inregistrandu-se creșteri de 11% pentru piața rezidențiala, +39% pentru stocul nou de centre comerciale, in timp ce suprafața de birouri finalizata in București a fost de 4 ori mai mare fața de 2015.

Raportul global EMEA Retail Market Snapshot arata ca la nivel european, asteptarile indica o creștere a consumului privat de 2,2% pentru anul 2017, ceea ce inseamna vesti bune pentru retaileri.

Anul trecut, puterea de cumparare a crescut ca urmare a maririi salariilor și a nivelului de ocupare a forței de munca, ceea ce a dus la sporirea vanzarilor in zona de retail fața de 2015 in Uniunea Eropeana și zona euro, cu 2,8%, respectiv 1,8%. Cele mai mari creșteri au fost inregistrate in Luxemburg (14%) și Romania (13,3%), acestea fiind urmate de Lituania (6,7%), Polonia (6,4%) și Marea Britanie (5,5%). Daniela Popescu explica pe de o parte, vanzarile inregistrate de majoritatea jucatorilor au crescut cu 20-30% in ultimul an, iar pe de alta parte, aceasta functioneaza ca un catalizator pentru piata. Astfel, retailerii deja prezenti vor sa se extinda in continuare si dezvolta noi concepte pentru a deveni cat mai flexibili si pentru a acoperi atat orase si centre comerciale mari, cat si orase si scheme comerciale de dimensiuni mai mici. In plus, rezultatele pozitive din ultimul an au atras atentia retailerilor din regiune observandu-se din ce in ce mai multe nume interesate sa se dezvolte in Romania. Desi piata locala beneficiaza de o oferta semnificativa atunci cand vine vorba de branduri, nevoia de diversificare este tot mai mare asteptandu-se ca acest trend sa continue pe masura ce creste si ponderea comertului online in consumul total. Daca in ultimii ani, impactul tehnologic a inceput sa se resimta din ce in ce mai mult și in sectorul de retail, conform raportului global EMEA Retail Market Snapshot, consumatorii se reorienteaza catre plați și cumparaturi online prin intermediul dispozitivelor mobile. In aceste condiții, retailerii trebuie sa iși adapteze oferta pentru a raspunde nevoilor consumatorilor și pentru a accelera vanzarile. Potrivit datelor companiei de consultanta imobiliara Colliers International, piata terenurilor va continua sa creasca in acest an si in orase precum Craiova, considerat unul din orasele poli de dezvoltare.

Piata imobiliara rezidentiala din Romania va functiona cu doua viteze in acest an, pe fondul accentuarii discrepantelor intre mediul urban si cel rural, iar cererea de locuinte in marile orase va ramane la un nivel ridicat, astfel ca dezvoltatorii vor continua investitiile in constructia de blocuri, preturile urmand tendinta de crestere temperata marcata si in 2018.

Piata imobiliara rezidentiala romaneasca este caracterizata, in continuare, de decalajul major dintre cerere si oferta, asta in conditiile in care deficitul de locuinte la nivel national depaseste un milion de unitati locative. Preturile relativ mici ale locuintelor in comparatie cu alte tari din regiune si apetitul romanilor pentru proprietati imobiliare vin sa accentueze dezechilibrul dintre cerere si oferta. Potrivit celui mai recent raport de piața realizat de Analize Imobiliare in primul trimestru al anului in curs, proprietațile rezidențiale din Romania s-au apreciat cu 0,8% fața de ultimele trei luni din 2018. Astfel, nivelul actual al prețurilor se situeaza la un nivel apropiat de cel consemnat la inceputul lui 2010, dupa declinul important consemnat in primii doi ani de recesiune (mai ales in 2008). In ceea ce privește prețurile de tranzacționare ale locuințelor, cele mai recente date publicate de Eurostat și Institutul Național de Statistica (INS) releva, pentru al patrulea trimestru din 2018, un avans anual de 4,2% atat in Uniunea Europeana, cat și in zona euro. Pentru piața locala, creșterea anuala a fost de 5,3%, corespunzand, astfel, cu cea consemnata de Analize Imobiliare pentru valorile de listare a proprietaților. Dorel Nița, Head of Data and Research in cadrul Imobiliare.ro și Project Manager al AnalizeImobiliare.ro afirma ca „Tendința de temperare a ritmului de creștere a prețurilor, identificata de Analize Imobiliare inca din a doua jumatate a anului 2017, s-a menținut și in primul trimestru din 2019.

Prețurile și-au continuat traiectoria ascendenta intr-un ritm și mai redus decat anul trecut, astfel incat diferența anuala a prețurilor proprietaților rezidențiale a ajuns la +4,6%, in condițiile in care, in cele trei luni anterioare, același indicator se situa la o valoare de +5,3%.”

In concluzie, cel putin teoretic, Romania este o piața foarte atractiva pentru investitori și interesul pentru investiții va fi in creștere in 2019, in contextul in care proprietațile imobiliare cu scop investițional vor continua sa se tranzacționeze la prețuri mai mari, reprezentate prin randamente in scadere, sub 8%. Provocarea dezvoltatorilor este de a crea noi oportunitați pe o piața care are nevoie de produse imobiliare de calitate și cu risc scazut.

2.6. Aspecte economico - sociale ale Municipiului Craiova

Craiova este municipiul de reședința al județului Dolj, Oltenia, Romania, format din localitațile componente Craiova (reședința), Facai, Mofleni, Popoveni și Șimnicu de Jos și din satele Cernele, Cernelele de Sus, Izvorul Rece și Rovine. Conform recensamantului din anul 2011 orașul avea o populație de 269.506 de locuitori.

Municipiul Craiova este situat in sudul Romaniei, pe malul stang al Jiului, la ieșirea acestuia din regiunea deluroasa, la o altitudine cuprinsa intre 75 și 116 m. Craiova face parte din Campia Romana, mai precis din Campia Olteniei care se intinde intre Dunare, Olt și podișul Getic, fiind strabatuta prin mijloc de Valea Jiului. Orașul este așezat aproximativ in centrul Olteniei, la o distanța de 227 km de București și 68 km de Dunare. Forma orașului este foarte neregulata, in special spre partea vestica și nordica, iar interiorul orașului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact.

Municipiul Craiova imbina, intr-un mod armonios, noul si vechiul, istoria, cultura, industria, economia, agricultura, capatand o personalitate proeminenta in special in ultimii ani dupa revolutie, cand modernizarea si-a pus amprenta in toate domeniile de activitate.

Craiova este unul din cele mai mari centre industriale ale Romaniei, chiar si in conditiile dificile legate de tranzitia la economia de piata. Exista in Craiova un numar important de mari uzine si fabrici orientate spre o productie foarte variata: echipament electrotehnic, locomotive electrice, avioane, tractoare si masini agricole, autoturisme, confectii textile, ingrasaminte chimice.

Pe raza municipiului Craiova functioneaza peste 600 unitati cu amanuntul (din sectorul alimentar, nealimentar, universal, mixt si de alimentatie publica) si 10 unitati de cazare cu peste 1000 locuri, din care 7 hoteluri, 2 campinguri, un han si motel.

Populatia ocupata a municipiului este de circa 110.000 persoane, iar productia industriala anuala a orasului este de aproximativ 700 miliarde lei.Locuintele existente in municipiul Craiova, de peste 100.000, au o suprafata locuibila totala de 3400 mii mp. Lungimea totala a strazilor din municipiul nostru este de 345 km., din care 230 km sunt modernizate, fiind preocupati permanent de reducerea strazilor nemodernizate. Municipiul Craiova dispune de peste 500 km retele apa potabila; peste 400 km retele de canalizare si peste 300 km conducte gaze naturale. Lungimea retelei de tramvai este de 18,6 km cale dubla, deservita de 49 tramvaie, iar lungimea traseelor pentru autobuze este de 99,4 km, deservite de un parc de 277 autobuze. Reteaua feroviara deservita de Regionala Craiova are ca punct central municipiul Craiova, iar orasul beneficiaza de serviciile unui aeroport.Invatamantul de toate gradele se desfasoara in 174 unitati, in procesul de invatamant fiind cuprinsi peste 70.000 de elevi, circa 20.000 de studenti si aproximativ 7.200 copii inscrisi in gradinite.

In orasul Craiova se afla doua institutii de invatamant superior de stat: Universitatea si Universitatea de Medicina cu 16.418 studenti si trei universitati particulare cu aproximativ 2300 studenti.

In Craiova se gasesc 4 spitale: Spitalul nr. 1, Spitalul nr. 2 si Spitalul nr. 3 si Spitalul C.F.R.; cu peste 3400 paturi, in aceste spitale functionand in sectorul public 1172 de medici. Tot aici se gasesc 90 de cabinete medicale unde isi desfasoara activitatea 186 de medici. Spitalul Clinic nr. 1 functioneaza intr-o cladire construita in 1967. In incinta spitalului functioneaza o biblioteca medicala care are un valoros fond de carte. Viata spirituala a Craiovei se reflecta in activitatea Teatrului National, care a dus faima artei teatrale romanesti pe toate meridianele lumii. Alte institutii de cultura care isi desfasoara activitatea in Cetatea Baniei sunt: Opera Romana, Teatrul pentru Copii si Tineret "Colibri", Ansamblul Folcloric "Maria Tanase" si Filarmonica "Oltenia".

Tot in Craiova se afla Muzeul "Olteniei", Palatul Jean Mihail - Muzeul de Arta si Casa Baniei. Vechi centru urbanistic al Olteniei, municipiul Craiova reprezinta un punct de referinta pe harta Romaniei de azi. Era firesc, asadar, ca orasul care i-a dat tarii si lumii pe Constantin Brancusi, Henri Coanda, Nicolae Titulescu, Gheorghe Titeica - pentru a enumera doar cateva dintre marile personalitati care s-au format aici - sa-si regaseasca propria identitate prin ceea ce il defineste cu adevarat, dar mai ales prin mentalitatile si oamenii sai. Asezare cu bogate traditii istorice si culturale, Craiova, orasul de peste Jiu, dispune de un real potential economic, aflat in plin proces de restructurare. Dar, sa nu uitam, in nici un caz, dificultatile create de punerea in aplicare a reformei societatii romanesti actuale, acest pas important care trebuie sa conduca la integrarea noastra europeana si euro-atlantica.In orasul Craiova exista retea de distributie a apei cu lungime de cca. 391 km., avand diferite diametre cuprinse intre 50 si 800 mm.

Executia acesteia a inceput in anul 1908. Materialele din care sunt executate sunt: Otel, fonta, azbociment, premo. Conductele din fonta sunt cele mai vechi, de cca. 100 ani. In marea majoritate a cartierelor exista alimentare cu apa, dar nu exista acoperire totala. Procentul de acoperire este de aproximativ 60%.

Cartierele cele mai defavorizate sunt: Bariera Valcii, Drumul Apelor, Catargiu, Brestei.

Sistemul de canalizare masoara aproximativ 360 km, avand diferite diametre. Principalele materiale utilizate pentru constructie sunt: beton, beton armat, azbociment, bazalt, P.V.C. Constructia sistemului de canalizare a inceput in anul 1910.Cartierele cele mai defavorizate sunt: Bariera Valcii, Brestei, Romanesti, Catargiu, si Brestei trebuie prevazute statii de pompare.Reteaua de iluminat public a municipiului Craiova masoara aproximativ 440 km., linii electrice aeriene 300 km. Executia primelor retele de energie dateaza din anul 1960.

Sistemul de distributie gaze naturale din municipiul Craiova, are o lungime de 530 km, din care 244 km retea cu durata de exploatare expirata.Reteaua de distributie gaze naturale acopra in proportie de 90% zona municipiului Craiova. Cele mai defavorizate cartiere sunt: Șimnic, Popoveni, Braniste, Mofleni, Facai, Drumul Apelor, Bordei.

S.C. Distrigaz-Sud Craiova Suporta din fonduri proprii numai inlocuirile de conducte de distributie gaze naturale, extinderea retelei de distributie in municipiu se realizeaza din fondurile cetatenilor.

Sursa: http://www.primariacraiova.ro

Craiova, metropola de azi, Bania de ieri - un spatiu european atractiv si competitiv, un puternic centru economic in industria constructiilor de masini si electrotehnica, corelat cu un mediu academic puternic traditional.

Orasul Craiova si Zona Metropolitana a Craiovei sunt amplasate in regiunea Oltenia. Astfel, Polul de crestere Craiova detine un rol deosebit de important in ceea ce priveste functiile sale economice, sociale, universitare si culturale, exercitate pe o arie foarte intinsa. In urma analizei SWOT, s-au identificat directiile generale de dezvoltare ale polului de crestere Craiova, corelate cu profilul polului acestuia, orientate catre industrie, invatamant si cultura, care sa faca din acesta un spatiu competitiv si atractiv pentru locuitori, vizitatori si investitori.

Astfel, profilul polului de crestere Craiova se defineste prin urmatoarele aspecte:

 • •  Important centru economic si industrial, cu un mare potential economic, rezultat din combinatia ramurilor economice traditionale si a celor inovative (constructii de masini, energetica, electrotehnica);

 • •   centru universitar, academic si de cercetare cu traditie, cu accent pe institutiile educationale si de cercetare care se axeaza pe profilul industrial si tehnologic specific polului;

 • •   centru cultural - istoric, leagan al traditiilor si mostenirii istorice, care confera identitate locala si unicitatea specifica spatiului oltenesc.

2.7. Piata imobiliara in Municipiul Craiova

Al saselea oras din tara și cel mai important centru urban din Oltenia, Craiova este un important centru universitar, cu mai mult de 20.000 de studenti ce studiaza aici peste 120 de specializari - printre cele mai cautate si cu o buna reputatie fiind Facultatea de Automatica, Electronica si Computere. “Pontentialul economic al orasului nu este inca exploatat la maximum, iar forta de munca are o calificare superioara competitiva si atractiva pentru investitorii din IT&C, outsurcing, aeronautica, dar si experienta semnificativa in profesiile tehnice si industriale din aeronautica sau atomotive”, estimeaza Gijs Klomp, Head of Capital Markets, CBRE Romania. Specialisti de pe piata imobiliara estimeaza ca la nivel national, in 2019 si 2020, ar urma o stagnare a preturilor, urmata de o scadere semnificativa, analizand indicatori economici care ar conduce la scaderi de preturi pe piata imobiliara. Unul dintre specialistii de la nivel central estimeaza o scadere a preturilor cu 20-30% pana in 2021, ca urmare a stagnarii economiei, a faptului ca salariile nu vor mai creste in ritmul de anul trecut nici in mediul privat, nici in cel de stat si mai ales a faptului ca pe plan international exista temeri pentru o noua recesiune economica in viitorul apropiat. De asemenea, o limitare a programului „Prima Casa" va conduce la scaderea cererii de apartamente, iar procesul inflationist ar putea stagna cererea de apartamente scumpe, ceea ce ar conduce la o asezare a preturilor in zona imobiliara. Doar ca piata imobiliara din Craiova este atipica. Preturile au explodat, fara sa existe vreun fundament economic, fara ca in Craiova sa fi aparut mari investitii sau sa se fi dezvoltat brusc zona din punct de vedere economic. „Toti acesti factori economici pot influenta decisiv piata imobiliara, numai ca piata imobiliara nu urmareste intotdeauna realitatile economice. La Craiova piata imobiliara a urmat trendul cresterii de preturi din tara, fara sa se tina cont de conditiile economice din aceasta zona, care si in acest moment sufera de investitii economice majore. De aceea, supa cum afirma vicepresedintele ARAI se achizitioneaza la preturile care sunt in tara, insa, in acelasi timp, suntem mai saraci si suferim atunci cand achitam rate la nivelul celor din Bucuresti, Cluj, Iasi, Constanta”. De asemenea, specialistul local de pe piata imobiliara estimeaza o stagnare a preturilor pe piata imobiliara in Craiova in perioada urmatoare, argumentand ca atunci cand vor fi construite si vor incepe contractarile pentru imobile, cererea nu va fi suficient de mare sa absoarba toate acele constructii, astfel ca datorita concurentei intre dezvoltatori, va fi un impact si asupra preturilor.

La ora actuala, raportat la pretul pe metrul patrat, in Craiova, apartamentele vechi se vand cu preturi cuprinse intre 1.100 si 1.200 de euro pe metrul patrat de suprafata utila, iar cele noi ajung la 1.200 - 1.400 de euro pe metrul patrat de suprafata utila.

Stocul de spații de birouri de clasele A si B in Craiova este estimat la 30.000 de mp, chiria pentru spatiile de birouri de clasa A variind intre 10 si 12 euro/mp si intre 6 si 10 euro pentru cele de clasa B, rata de neocupare fiind de aprox. 20%. Sectorul financiar-bancar local, companiile de outsourcing (BPO), cele din industria auto si de servicii administrative (SSC) urmaresc extinderea activitaților, de aceea, cererea lor de spații de birouri din Craiova are cea mai mare pondere.

In concluzie specialiștii in imobiliare estimeaza ca prețurile au crescut prea rapid si fara fundamente economice prea solide și ca de acum incolo mai este foarte puțin loc de creștere pe piața imobiliara in condițiile in care in Oltenia nu exista creștere economica sustenabila, nu exista investiții majore.

 • 2.8. Piata specifica. Analiza cererii, ofertei si echilibrul pietei

2.8.1. Analiza cererii

Desi piata imobiliara autohtona a inceput anul cu un avant, atat din perspectiva proiectelor care se dezvolta, cat si a apetitului de achizitie a romanilor, exista amenintari ca aceasta se afla sub un cod galben, data de presiunea scumpirilor, a cresterii puternice a ROBOR, a aprecierii euro fata de leu, dar si a majorarii costurilor de constructie. Piata imobiliara rezidentiala din Romania va functiona cu doua viteze in 2019, un an plin de provocari, pe fondul accentuarii discrepantelor intre mediul urban si cel rural. Piata imobiliara romaneasca va fi caracterizata, in continuare, de un decalaj major dintre cerere si oferta, in conditiile in care deficitul in special de locuinte, la nivel national, este de peste 1 milion de unitati locative.

Caracteristicile unei piete in care parcele se vand unor investitori-intreprinzatori in anticiparea dezvoltarii sunt foarte diferite decat cele dintr-o piata in care loturi libere sunt detinute de investitori speculativi. Natura cererii pentru un teren intravilan variaza functie de motivatiile cumparatorilor sai cei mai probabili. Intreprinzatorii sau cumpara si dezvolta imediat o proprietate sau cumpara imediat terenul in vederea dezvoltarii in urmatorii ani.

Un astfel de investitor priveste terenul ca o componenta a proprietatii si care ii va aduce un profit anticipat dupa dezvoltarea sa. Speculatorul considera diferit o parcela nedezvoltata: cativa astfel de investitori vor cumpara terenul pentru a-l revinde cu un castig pe termen scurt.

Speculatorii pe termen scurt sunt dependenti de evolutia pietei, ei vor obtine profituri mari daca piata terenului speculat va creste si invers. Alti speculatori folosesc terenul liber ca plasament alternativ de capital pe termen lung. Fortele ce constituie cererea pentru terenuri libere intravilane interactioneaza in general, intrucat exista un interes comun. Succesul final al investitorului intreprinzator si al investitorului pe termen lung depinde de cererea cumparatorilor finali. Succesul speculatorului pe termen scurt depinde de abilitatea lui de a previziona ciclurile de piata pe termen scurt, care pot fi sau nu conduse de politica economica. Desi in teoria economica se sugereaza ca pietele terenurilor pe termen scurt sunt determinate de cererea reala a cumparatorilor, in realitate lucreaza alte forte ale pietei. Fluctuatiile pietei pe termen scurt reflecta raspunsul pietei imobiliare la reglementarile zonarii si tendinta participantilor pe piata de a lua decizii pe baza informatiilor imperfecte. Activitatea speculatorilor pe termen scurt conduce la explozia preturilor pe piata, deseori fiind atat de ridicate incat ele depasesc cu mult ceea ce se considera a fi un cost economic rezonabil investitorilor-intreprinzatori. Cu toate acestea , intreprinzatorii pot gasi justificate preturile mari ale terenurilor cat timp presiunea crescuta a cererii utilizatorilor face ca dezvoltarea sa fie fezabila economic. Pe de alta parte, daca presiunea cererii nu e suficienta sa contribuie la un nivel ridicat al preturilor, speculatorii mai degraba vor reduce preturile cerute pentru a le aduce la nivelul solicitat de investitiile intreprinzatorilor. Prin analiza cererii se constata ca cererea pentru cumparare de terenuri intravilane se situeaza intr-un relativ echilibru pe fondul crizei financiare care a afectat si piata imobiliara in ultimii ani, precum si a lipsei creditarii bancare. Din analiza pietei rezulta ca terenurile in zona proprietatii evaluate are valori de vanzare de 300   400 euro/mp. Ca urmare a scaderii cererii pentru proprietati imobiliare si implicit a cererii pentru terenuri,

valoarea acestora a fost in stagnare sau chiar usoara crestere fata de perioada anterioara si se estimeaza aceeasi tendinta in perioada imediat urmatoare.

2.8.2. Analiza ofertei

La data intocmirii raportului de evaluare piata imobiliara pentru astfel de terenuri prezinta o evolutie in stagnare. Pe piata imobiliara terenurile libere inregistreaza de cativa ani la nivelul ofertei nivele de preturi ce urmaresc interese speculative, fara a fi luata in consideratie utilizarea optima viitoare.

In general, preturile solicitate pentru loturile libere sunt corelate cu ofertele din zona de amplasare, de cele mai multe ori nefiind luate in considerare tranzactiile incheiate.

Astfel in ultima perioada s-au inregistrat scaderi de preturi, in special in zonele fara utilitati sau care nu prezinta un amplasament adecvat. La data evaluarii exista pe piata oferte de vanzare, insa nu pentru suprafete mari, ci pentru suprafete mici si terenuri in intravilanul localitatii.

Oferta de astfel de terenuri este mai mica comparativ cu dimensiunile cererii.

Nr. crt.

Locatie

Zona

Caracteristici

Pret de oferta (euro /mp)

Termen de

tranzactionare (luni)

1

Craiova, str. Paltinis, langa fostul Bank Post, jud. Dolj

intravilan

Teren intravilan, S = 328,00 mp, utilitatile zonei

320,00

oferta de vanzare

2

Craiova, zona centrala, Piata Mare, jud. Dolj

intravilan

Teren intravilan, S = 540,00 mp, utilitatile zonei

387,00

oferta de vanzare

3

Craiova, str. Vasile Alecsandri, nr. 92, jud. Dolj

intravilan

Teren intravilan, S = 400,00 mp, utilitatile zonei

395,00

oferta de vanzare

2.8.3. Echilibrul pietei

Zona care defineste segmentul de piata imobiliara studiat, prin caracteristicile sale, este la un nivel foarte bun de satisfacere a dorintelor calitative ale comerciantilor, insa insuficienta cantitativ, proprietatile oferite fiind in numar limitat. Chiar daca exista cerere pentru proprietati similare in zona, pe fondul lipsei de lichiditati si a ofertei limitate, exista un dezechilibru intre cerere si oferta, in sensul devansarii cererii fata de oferta.

Pe piata terenurilor, in 2017 si 2018 s-au încheiat tranzacții doar catre utilizatorii finali. Aceste tranzacții, au fost insotite de o usoara crestere a preturilor, ca urmare a inregistrarii unui mediu economic si politic favorabil. Piata terenurilor ramane o piata a consumatorului final, fie ca acesta este un client doritor sa isi construiasca o casa, fie ca este dezvoltator.

Andrei Sandu, manager MediaCity a spus pentru RomaniaTV.net ca din punct de vedere al evolutiei preturilor se astepta la o fluctuatie de pana in 5% cu trend de crestere si in perioada urmatoare daca paramaterii economici la nivel national vor fi pozitivi si intr-o relativa stabilitate politica. Terenurile, fiind un produs investitional, dinamica tranzactiilor este mai mult influentata de elemetele de stabilitate economica si politica decat piata apartamentelor, care sunt elemente de imediata necesitate. In prezent exista un interes susținut pentru terenuri, atat pentru dezvoltare rezidențiala, cat și comerciala. Dezvoltatorii experimentați selecteaza terenurile situate in zone centrale și zone cu infrastructura buna, situație clara de urbanism și parametrii buni de construire, la prețuri care reflecta posibilitațile de edificare. Prețurile vor putea crește ușor pentru astfel de terenuri, in condițiile in care și prețurile pentru spațiile rezidențiale vor creste iar vanzarile se vor realiza inca din faza de proiect. Florin Nine, director in cadrul Regatta spune ca „dezvoltatorii vor fi atat companii mari, locale sau straine, dar și mici antreprenori care dezvolta proiecte de dimensiuni reduse, pana la 20 de unitați".

Concluzii cu privire la analiza de piata

Imobilul evaluat sunt de tip teren intravilan.

Aria pietei este una urbana si apartine unei zone centrale de tip rezidential, zona intens populata avand un grad de construire de peste 60%.

Valorile de piata a imobilelor similare sunt in stagnare (datorita conditiilor actuale ale pietei imobiliare).

 • •   caracteristici cerere: redusa, dar peste oferta de proprietati cu amplasament atractiv si utilizari alternative multiple, din cauza lipsei de lichiditati a potentialilor cumpatatori, motivata de politica monetara si administrativa a bancii centrale, politica de risc a bancilor si atingerea unei convergente a preturilor practicate de dezvoltatorii imobiliari cu putere reala de cumparare.

 • •   caracteristici oferta: mai mica - in comparatie cu dimensiunile cererii.

 • •   echilibru cerere - oferta: pe piata proprietatilor similare celei evaluate fiind influentata de capacitatea actuala, dar si viitoare de absorbtie a pietei de bunuri de consum, larg consum si consum indelungat, deci functie de evolutia vanzarilor, la momentul actual consider starea pietei imobiliare, pe acest segment, in stagnare.

 • •    tendințe: stabilizare si crestere a tranzactiilor imobiliare.

 • •   cotatii oferte preturi unitare de vanzare terenuri (in zona pretul de vanzare este cuprins intre 300 * 400 euro/mp in functie de zona, suprafata si accesul la utilitati).

Piata imobiliara este o piata activa.

CAPITOLUL 3. ANALIZA DATELOR ȘI CONCLUZIILE

3.1. Cea mai bună utilizare

Conceptul de “cea mai buna utilizare” (CMBU) este in stransa si directa corelatie cu valoarea de piata. Prin analiza CMBU a proprietatii imobiliare evaluate se poate identifica utilizarea cea mai competitiva si profitabila a acesteia.

"CMBU este definita ca “utilizarea cea mai probabila a proprietatii, posibila din punct de vedere fizic, justificata in mod adecvat, permisa legal, fezabila financiar si din care rezulta cea mai mare valoare a proprietatii evaluate''. Conceptul de ''cea mai bună utilizare'' reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectate din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării

Relațiile dintre comportamentul economic si evaluare sunt evidente clar pe piețele imobiliare. Cunoașterea și înțelegerea comportamentului pieței sunt esențiale pentru conceptul de cea mai bună utilizare. Când scopul evaluării este estimarea valorii de piață, analiza celei mai bune utilizări identifică cea mai profitabilă utilizare competitivă în care va fi pusă proprietatea.

Cea mai buna utilizare este analizată uzual în una din următoarele situații:

 • ■   cea mai bună utilizare a terenului liber;

 • ■   cea mai bună utilizare a terenului construit.

Cea mai bună utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • ■   permisă legal;

 • ■   posibilă fizic;

 • ■   justificată adecvat;

 • ■   fezabilă financiar;

 •   maxim profitabilă.

Avand in vedere ca proprietatile evaluate au o particularitate care limiteaza posibilitatile de utilizare, acestea fiind amplasate in zona centrala a municipiului, fiind ocupate de constructii cu destinatie comerciala, cladiri aflate in starea foarte buna, consideram ca cea mai buna utilizare este de teren cu destinatie comerciala.

Chiar si in aceasta situatie sunt respectate prevederile Standardelor Anevar 2018 respectiv:

 • •   produce efecte economice pozitive, avand in vedere functiunile permise de catre PUG;

 • •   utilizarile propuse sunt dimensionate in corespondenta cu suprafata lotului de teren, astfel sa existe acces neingradit si o functionalitate adecvata, fiind realizabile din punct de vedere fizic si tehnic in baza studiilor de fezabilitate aferente, cat si permisive legal fiind in concordanta cu Planul urbanistic general al mun. Craiova (PUG).

 • •   se considera oportuna si fezabila financiar executarea unei astfel de investitii.

3.1.1. Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber

Cea mai bună utilizare a terenului sau amplasamentului ca fiind liber poate fi utilizarea prezentă, construcția, subîmpărțirea sau unirea cu altă proprietate. Cea mai buna utilizare a terenului liber presupune ca terenul este liber sau poate fi eliberat prin demolarea construcțiilor.

Ca alternativă, terenul poate fi păstrat ca investiție. Utilizarea potențială și nu utilizarea existentă determină de obicei prețul care va fi plătit pentru teren în cazul în care respectiva utilizare este fezabilă din punct de vedere economic.

Analiza planurilor zonale, a vecinătăților, conduce la concluzia că posibilitatea utilizării terenului în alte moduri decât este folosit în prezent nu este atractivă.

3.1.2. Cea mai bună utilizare a terenului construit

Cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind construită este caracteristică utilizării care trebuie să fie realizată pe o proprietate prin prisma construcțiilor existente și a celor ideale descrise în concluzia analizei asupra celei mai bune utilizări a terenului ca fiind liber.

Cea mai bună utilizare a proprietății evaluate ca fiind construită poate fi continuarea utilizării existente, renovarea sau reabilitarea, extinderea, adaptarea sau conversia la o altă utilizare, ori o combinația a acestor alternative.

Se constată că cea mai bună utilizare a proprietății imobiliare ca fiind construită este cea actuală, deoarece are cea mai mare valoare a proprietății evaluate

Avand in vedere solicitarea pentru care se intocmeste prezentul raport de evaluare respectiv estimarea valorii terenului si a cunatumului prestatiei titularului dreptului de superfice asupra terenului supus evaluarii, Evaluatorul considera ca cea mai buna utilizare a terenului este cea actuala, respectiv comerciala.

3.2. Modul de abordare a valorii

Pentru estimarea valorii terenului supus evaluarii s-a utilizat abordarea prin piata.

3.2.1. Abordarea prin piata

Abordarea prin piata presupune ca proprietatea evaluata este comparata cu proprietati similare care s-au vândut recent sau pentru care se cunosc preturi de cotatie sau oferte de pret; sunt folosite date despre proprietati comparabile, iar comparatiile sunt realizate pentru a demonstra pretul probabil cu care s-ar vinde proprietatea daca ar fi oferita de piata. Prin aceasta metoda preturile si acele informatii referitoare la proprietati similare sunt analizate, comparate si corectate in functie de asemanari si deosebiri.

Ca elemente de comparatie sunt utilizate urmatoarele:

& drepturile de proprietate;

condițiile de finanțare;

condițiile de vanzare;

condițiile impuse de piața;

amplasamenț / locație;

suprafața;

forma țerenurilor.

Pențru esțimarea valorii de piața a țerenului ce face obiecțul evaluarii, funcție de suprafața, s-au idențificaț țrei propriețați similare cu urmațoarele caracțerisțici:

COMPARABILA 1: Teren ințravilan, sițuaț in mun. Craiova, sțr. Palținis, langa fosțul Bank Posț, jud. Dolj, in suprafața de 328,00 mp, cu o forma regulața, desținația curți-consțrucții, se afla la vanzare la dața evaluarii la un preț de 320,00 euro/mp. Informația esțe credibila, fiind preluața de pe sițe-ul www.imobiliare.ro. Comparabila a fosț verificața țelefonic.

C fi https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/craiova/central/teren-constructii-de-vanzare-X67V0300A?lista=2351997

Apps 3 pensiunea aras - Că...   3 cazare borsa - Caut... 0 început de an. 2017... Q A.E.C. O Felicitare cu brad e...       Wacom Inkspace A... Q A.E.C. Q» Search


SUD GROUP IMOBILIARE


imobiliare.ro

104.990 EUR - Teren 328 mp/ 2 deschideri / Str. Păltiniș langa BankPost/ Pot 20% Craiova, zona Central - Vezi hartă


0766.375.691

Alte telefoane:

0764.561.627

0760,592.988 (fax)

Folder

Pentru o identificare ușoară comunică id-ul anunțului X67V0300A 9e pe lmobiliare.ro

Numele tău                      *


Telefon


Email                                *

Aș dori să primesc mai multe informații despre proprietatea cu ID-ul X67V0300A găsită pe lmobiliare.ro

/

| j Sunt de acord cu termenii și condițiile

§ Tipărește anunțul Distribuie               <2$ Ascunde anunț P Sesizează o problemă imobiiiare.ro


0 â https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/craiova/central/teren-constructii-de-vanzare-X67V0300A?lista=2351997

Apps G pensiunea aras - Câ... G cazare borsa - Caut...       început de an. 2017... Q A.E.C. O Felicitare cu brad e...        Wacom Inkspace A..   £

imobiliare.ro

104.990 EUR - Teren 328 mp/ 2 deschideri / Str. Păltiniș langa BankPost/ Pot 20%

Craiova, zona Central - Vezi hartă

Caracteristici

Suprafață teren:

328 mp

Tip teren:

construcții

Front stradal:

14m

Clasificare teren:

intravilan

Nr. fronturi:

2

Construcție pe teren:

Nu

Specificații

Utilități

» Apa

» Canalizare

» Gaz

» Curent

» Curent trifazicAlte detalii zonă

» Amenajare străzi: asfaltate, betonate

» Mijloace de transport

» Iluminat stradal

Vecinătăți

Stradal Păltiniș / langa fostul Banc Post


0 ft https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/craiova/central/teren-constructii-de-vanzare-X67V0300A?lista=2351997


Apps 3 pensiunea aras - Câ... G cazare borsa - Caut... Q început de an. 2017... Q A.E.C. Q Felicitare cu brad e...       Wacom Inkspace A.. Qimobiliare.ro


104.990 EUR - Teren 328 mp/2 deschideri / Str. Păltiniș langa BankPost/ Pot 20% Craiova. zona Central - Vezi hartă

Alte detalii zonă

> Amenajare străzi: asfaltate, betonate

» Mijloace de transport

» Iluminat stradal

Vecinătăți

Stradal Păltiniș / langa fostul Banc Post

Alte detalii

Teren Intravilan in suprafața de 328 mp cu dubla deschidere : una de 14.53 ml si cealalta de 3.50 ml. Terenul este situat pe strada Păltiniș, langa Bank Post.Conform C.U.Terenul este situat in zona de locuințe cu regim tehnic de inaltime de la P+3 la maxim P+10 si un Pot de 20%.Proprietarul accepta si variante.

Acte, avize

Certificat de Urbanism

COMPARABILA 2: Teren intravilan, situat in mun. Craiova, zona centrala - Piata Mare, jud. Dolj, in suprafața de 540,00 mp, cu o forma regulata, destinatia curti-constructii, se afla la vanzare la data evaluarii la un pret de 387,00 euro/mp. Informatia este credibila, fiind preluata de pe site-ul www.olx.ro. Comparabila a fost verificata telefonic.Oferit de


Suprafața utila


Castiga premii cum trebuie si cumpara-h ce vrei!Vând teren centru langa Piata Centrala, suprafața 540 mp cu posibilitate de parcelare. Destinația terenului este pentru locuințe, este pe alee nu pe strada principala.


Deschidere 40 mp iar adâncime 13-14 mp.


Anunțuri publicate de: Elrieta Prest SRL


C â OLX Global B.V. [NL] | https://www.olx.rO/oferta/teren-centru-piata-mare-IDcoyDo.html#c7aa87392a


Apps G pensiunea aras - Că...


G cazare borsa - Caut... 0 început de an. 2017... QQ A.E.C. Q Felicitare cu brad e...        Wacom Inkspace A... Q A.E.C. Q, Search


Hai in aplicație


Anunțurile utilizatorului


Raportează


Promovează anunțul          Actualizează anunțul

Oferit de                Agenție             Extravilan / intravilan Intravilan

Suprafața utila           540 m1

Prin utilizarea serviciilor noastre, iti exprimi acordul cu privire la faptul că folosim module cookic și alte tehnologii similare în scopul îmbunătățirii și al personalizării conținutului nostru, în vederea analizării trahcului. a furnizării de publicitate și a protecției anei spam și anti mahvare. precum și împotriva utilizării ncautorizate. Afla mai multe detalii Click aici pentru a modifica setările în ceea ce privește partenerii de publicitate ai OLX

COMPARABILA 3: Teren intravilan, situat in mun. Craiova, str. Vasile Alecsandri, nr. 92, jud. Dolj, in suprafata de 400,00 mp, cu o forma regulata, destinatia curti-constructii, se afla la vanzare la data evaluarii la un pret de 395,00 euro/mp. Informatia este credibila, fiind preluata de pe site-ul www.homezz.ro. Comparabila a fost verificata telefonic.

Teren central 400mp


158.000 EUR

iD 1660306
Clasificare teren             Intravilan

Teren pretabi I construcție rezidentiala/comerciala. Vasile Alecsandri, nr. 92 Suprafața 400 mp. cu deschidere la strada de 14 m. Racord apa si canal, curent trifazic. Posibilitate racord gaze. Prețul nu este negociabil (400 eur/mp). Puz/Pug destinație rezidențiala 35%, P+2.


Vrei să adaugi anunț rapid? Descarcă acum aplicația Lajumate.ro


Aplicația HomeZZ.ro0 â https://homezz.ro/teren-central-400mp-1660306.html


Apps G pensiunea aras - Că... G cazare borsa - Caut... 0 început de an. 2017... QQ A.E.C. O Felicitare cu brad e...       Wacom Inkspace A... Q A.E.C.       Search


homeZZo


Autentificare Creare Cont Ajutor
Găsește candidatul potrivit!


Stații de autobuz

RATC Piața Centrală

RATC Rotonda

RATC Piața Centrală


Stații de tramvai

RATC Piața Centrală

RATC Piața Centrală

RATC Rotonda


Distanță

327 metri

372 metri

499 metriStații de tren

Craiova

Craiova Triaj

Gara Plaiul Vulcănești


Distanță

1 kilometru

3.3 kilometri

3.7 kilometri


Aplicația HomeZZ.ro

♦ INSTALEAZĂ ACUM      '

k* Google Play A App Sto<e<- -> 0

A https://homezz.ro/teren-central-400mp-1660306.html

::: Apps G

pensiunea aras - Că... G cazare borsa - Căut... 0 început de an. 2017... Q A.E.C. Ol Felicitare cu brad e...

Wacom Inkspace A... Q3 A.E.C. Q» Search C

home2Z.ro"'

Autentificare    Creare Cont    Ajutor        + ADAUGĂ ANUNȚ

Grila de calcul

Elemente de comparatie

Subiect

Comparabila 1

Comparabila 2

Comparabila 3

Adresa

Teren intravilan, mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 49, jud. Dolj

Craiova, str.

Paltinis, langa fostul Bank Post, jud. Dolj

Craiova, zona centrala, Piata Mare, jud. Dolj

Craiova, str. Vasile

Alecsandri, nr. 92, jud. Dolj

Provenienta informatii comparabile

www.imobiliare.ro

www.olx.ro

www.homezz.ro

Pret de vanzare (euro/mp)

320,00

387,00

395,00

Drepturi proprietate transmise

libera

libera

libera

libera

Pret ajustat

320,00

387,00

395,00

Conditii de finantare

la piata

la piata

la piata

la piata

Pret ajustat

320,00

387,00

395,00

Conditii ale pietei

la vanzare

la vanzare

la vanzare

Corectie

-10,00%

-10,00%

-10,00%

Pret ajustat

288,00

348,30

355,50

Cheltuieli dupa cumparare

nu e cazul

nu e cazul

nu e cazul

Corectie

0,00%

0,00%

0,00%

Pret ajustat

288,00

348,30

355,50

Corectii pentru:

Amplasament si acces

Subiect

mult mai slab

putin mai bun

mai bun

Corectie

20,00%

-2,00%

-3,00%

Valoare ajustare

57,60

-6,97

-10,67

Suprafata teren (mp)

526,00

328,00

540,00

400,00

Corectie

3,79

6,97

4,87

Valoare ajustare

3,79

6,97

4,87

Restrictii constructii

construibil

libera

liber

liber

Corectie

0,00%

0,00%

0,00%

Valoare ajustare

0,00

0,00

0,00

Forma terenului

regulata

regulata

regulata

regulata

Corectie

0,00%

0,00%

0,00%

Valoare ajustare

0,00

0,00

0,00

Utilitati

toate

similar

similar

similar

Corectie

0,00%

0,00%

0,00%

Valoare corectie

0,00

0,00

0,00

Acces

bun

similar

similar

similar

Corectie

0,00%

0,00%

0,00%

Valoare corectie

0,00

0,00

0,00

Alte ajustari

nu

nu

nu

nu

Corectie

0,00%

0,00%

0,00%

Valoare corectie

0,00

0,00

0,00

TOTAL AJUSTARI

61,39

0,01

-5,79

PRET AJUSTAT

349,39

348,31

349,71

350  euro/mp

Valoare unitara teren _rotunjit

1651 le/mp

26.296  euro

Valoare totala teren _rotunjit

124070 lei

Explicitarea ajustarilor:

 • 1. Tranzacțiile nu sunt efectuate, acestea sunt oferte de vanzare. Marja de negociere se coreleaza in funcție de pretul solicitat; prin aceasta marja se urmareste aducerea comparabilelor la posibile preturi de tranzactionare cat mai apropiate. Spre exemplu: la preturi mari la ofertare corespund marje de negociere mai mari. În cazul de față marja de negociere estimată este de -10%, pe baza informațiilor obținute de la agențiile imobiliare locale;

 • 2. Amplasamentul afecteaza valoarea proprietatii. Pentru amplasamentul inferior aferent proprietatii comparabile 1 s-a aplicat o ajustare pozitiva de 20%, iar pentru amplasamentul superior s-a aplicat o ajustare negativa de 2% pentru comparabila 2 si 3% pentru comparabila 3;

 • 3. Diferenta de suprafata a terenurilor afecteaza valoarea proprietatii. Analizand piata imobiliara s-a constatat ca o diferenta de suprafata de ± 100 mp, afecteaza pretul unitar cu ± 1,5 euro/mp;

Celelalte criterii de comparatie nu necesita ajustari.

CAPITOLUL 4. ESTIMAREA VALORII FINALE

În baza calculelor efectuate, a ipotezelor și a ipotezelor speciale, valoarea de piata estimată a proprietății imobiliare Teren intravilan situat in Craiova, Felix Aderca, nr. 3, in suprafata de 75,13 mp, aflat in domeniul privat al Municipiului Craiova, la data de 10.06.2019 este de:

Specificatie

Valoare estimata (lei)

Valoare estimata (euro)

Teren - Felix Aderca, nr. 3, S = 75,13 mp

124.070 lei

26.296 EUR

Valoare unitara / mp

1.651 lei

350 EUR

Nota 1: Valorile de mai sus nu contin T.V.A.

Nota 2: Valorile propuse sunt valabile la data de 10.06.2019, urmând a fi corectate ori de câte ori piata o cere.

Evaluatorul consideră că valorile de mai sus sunt realiste si pot constitui bază pentru stabilirea valorii de piata a proprietatii imobiliare mentionate mai sus, in vederea vanzarii prin negociere directa catre S.C. ALTRANS EXIM S.R.L.. asupra terenului, sub rezerva limitelor mentionate.

rezultatului lucrarii


precum si lipsa intereselor


A.E.C. CONSULTING S.R.L. Bacau certifica obiectivitatea personale ale evaluatorilor in legatura cu proprietatea evaluata.


A.E.C. CONSULTING S.R.L. MEMBRU CORPORATIV ANEVAR

Ec. Dorin Arbanas - Mocanu - Evaluator autorizat, membru Director general


Victor Sergiu Romedea - Evaluator autorizat, membru ti

CAPITOLUL 5. ANEXE - ACTELE EVALUĂRII


MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.l. Cuza, Nr. 7                 Toi.: 40251/416235

Craiova, 200585                  Fax: 40251/411561

consillulocaligprimariacraiova.ro www.primariacraiova.roDIRECȚIA PATRIMONIU


SERVICIUL PATRIMONIU Nr.


CĂTRE. SC A.E.C. CONSULTING SRL,

Mun Bacău, str. Pictor Th Aman, nr 94C. et.5, cam 8, Jud Bacău

Prin Hotărârea nr 417/30.08 2007, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat trecerea din domeniu! public în domeniul pnvat al municipiului Craiova a terenului in suprafață de 75,13mp aparținând corpului 5 de proprietate 1/5Cc din actul de dezmembrare încheiat intre Municipiul Craiova și dna. Jianu Aura Luminița, situat in Craiova. pe str Felix Adercant.3 Conform art 2 al hotărârii menționate, se aprobă vânzarea prin negociere directă către SC Artrans Exim SRL a terenului identificat rrai sus, iar potrivit art.3, negocierea se va efectua pe baza unui raport de evaluare, ce va fi supus spre aprobare Consiliului Loca! al Municipiului Craiova

Având în vedere Contractul de Servicii nr.8150&03.05.2019. ce are ca obiect ,, Achiziție servicii de evaluare bunuri mobHe și imobile aparținând domeniului public și/sau privat din municipiul Craiova’. în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și cu obligațiile asumate în contract, vă solicităm să procedați ia stabilirea, printr-un raport de evaluara, a valorii terenului aparținând domeniului privat al municipiului Craiova în suprafață de 75,13mp, situat în str, Felix Aderoa^ULâ. aparținând corpului 5 de proprietate 1/5Cc, în vederea negocierii directe, în vederea ducerii la îndeplinire a HCL nr 417/30.08.2007


Șef Serviciu, Lucian Mitucâ


Dosar nr. 63 L&/6372G15

ROMÂNIA

TRIBUNAL!JL DOLJ

SEGJ1A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Sentința Nr, 2267/2015

Ședir.jj publica, de la 26 Noiembrie 2C15

Completul compus din:

PREȘEDINTE. Marin Oprea

Grefier Gistina Negru

* f^>vind Pe «d*™* S.C TTtȚt t, ■ LAIA1 *'Kt- CRAIOVA, in cotitnidiaonu cu pirații MUNICIPIUL CRAinva CO^UL T.CGaL AL MUNICIPIULUI OUMOVA         ir

A SPA3BIR CqWEROALE ȘI DE PRESTĂM SERVICII ! d£ CADRU MUNICIPIULUI CRAIOVA, având ca obiect obligația de a face.                            '

La apelnl nomițul făcut în ședința publică a râspuns Consimt Juridic Jbdix Ana Mina -J1indlC Deti MădSlina pentru pâripi MUNIOPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR și CONSILIUL LOCAL M. MUNICIPIULUI CRAIOVA IA£ riu1 ->DE VAK/VI- A spatiilor comerciale și deprestam Stc?* IMN CADRUL MUNICIPIULUI CRAIOVA.                ™“1AK1 iEKYiai ■

Procedura t?ga] îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care: țWar depune la dosar, la acest termen de judecată, copie de re RaMiml 706,2/ 6.08.2CC7 JHCL nr. 417/30.08,^07 a MuhiLtJal MtScipL SivT In baa drspot an, 254 N.c-pr.eiv., instanța areda cuvântul asupra pretoriilor.'


n r.


cauzcL Ap““°nreclajltmt(i “““i încuviințau» probei cu înscrisurile deja depuse h dosarul

Apărătorul pâdpbr soKcită restanței râ pură m vedere recentei « dovada s.a ăxîSThite bB:L417/2007 *•    *v— •

n Apăratowl reclamantei arată ci cererea inițială a fost de concesionare a terenului, formulau m baza an. 30 din Drgea $50/2002,5i nu de vânzare, cerere ia care pârâta a înaintat un răspuns fa care se menționa ca terenul nu poate fi concesionat. De asemenea, menționează ca HCL 417/2007 nu i-a fost comunicata.                                                             t'/rw-

în replica, apărătorul pârâtelor arată că, concesiunea nu s-a efectuat pentru ca, până în iud 2010, mi s-a achitat plata prețului terenului. De asetnenca, arată că HCL 417/2007 a fort cotnuiiiL-.mi către reclamantă, e riscând ți dovada comunicării. cu atât mai mult cu cât această SeT ]a ?bp?fac b       recL™^ înregistrată la Comisia dc Vânzare a Spațiilor

Comerttilc și de Prestau Servicii sub nr. 3382/26,07.2007.

Instanța, constatând că proba cu «scrisurile deja depuse la dosarul «Oel in dovedirea celor susținute in cererea formulată, solicitată de reclamant, este utilă și admisibilă si poate sa ducă la soluționarea procesului, fa temeiul arț, 255 raportat la dispoz. art. 2SS Cod Drac civ o încuviințează.                                                                            “      ’’

, Nettnifiind ahe chestiuni prealabile de discutat, probe de administrat, instanța consideri lacheiâu cercetarea judecătorească ți acordă cuvântul pe fond.

. „ , Apirâtorul reclamantei solicită admiterea acțiunii ap ™ a fost prizată ji obliga™ paratelor la mcbctcrei rannaauhu de vânzare-cumpărare a terenului, cnnfatm am 13 din Les« 550/2002, rări cheltuieli de judecată.                                                         5

Apăiătorul pârâtelor solicita respingerea acțiunii menționând că nu s-a făcut dovada de punere ui aplicare a HCL 417/2007.

INSTANȚA


■          dOVedirea             Să /dnJT1Kt™- P»bei o. Wisuri « Ente^g^oriul

1341/2002^ * i“™eiS Oe,MB <fep<Wk kgii m. 554/2004 legea 550/2032 si HG

DUiaZ^'^- lv^ 20091 "^'i conLntf viruan? cumpăra* m. 16S/2QQ7, copn pLiiâ pnvmdacbrtarea «rara valoni jpișidm comercial taxa de timbru, delegație de ÎXrezenure


•, copie


Sclctta fudecarea st m bpsa coafam an. 411 alin. 1 pci. 2 Cod Procedă Qvi£

La data de 15.C6.2C15, pârâtele Consiliul local al Municipiul^ Crafava si Municipiul CraiDva - prui primar, in conformate cu prevederile art, 21 slin 2 si 3 MmKwi» 4'

? 62 alh. 1 dh I^ane. 215/2001 a Xnist^i publ^V^ti “fat^SÎ -C.. ți următoarele din noul Cod Procedură Cavilă au formulat întâmpinare solicitând SES/*” * ‘b— <—• “

 • 1) Invocă excepția lipsei capacității de exercițiu a Consilfofai Local al Minrirmii.l»

ca excepție de fond absoluta ji peremptorie înuvcât acesta nu poare sta in judecau

locale                     57       T^SCtl dLțzi5ii(c admirației publice

^1 llLb?1         pubks'U'™CMdlfle,SI«srapfetărileuitenoare,prii,care GomiliulLotal

K1^-                    1DC(M a stabilă sediu Si S

^essțsiSS'î^.witeî.-sss sâfflȘRa«e«SS

 • 2) Un <th aspect ce trebuie s^ș atenție, instanței tfe judecată este tipsa        procesuale

P HT-a                   ț^opului Qraiova, deoarece aceasta institui nu are rotstmaliiate

juridica^astfel ca nu poate na in Fața instanței de judecată.

î" temeiul art, 245 din Nod God de Procedură Oirifi invocă lipsa ^Inăm proces^ K a Consun U«l J Muraopiufai G^va, întrucât îh corfomrij^ dar Legea administrației publice nr. 2l5/2C01. wpublfcat8t       adni^reriJriX

respectiv «urnele, oașefe, ți municipiile sunt persoane juridice dt drept public și sunt reprezentate ui justiție, după caz, de primar, sau de președintele consiliului județean Acești poate pel3OMa cu slud11                  de lungă diată din cadrnl aparatului ptîjriu

t          ™ aT            ,nMle     ^^^rativ-teXle precum șt

ale auicmtaților admirustrajici publice locale respective, in justiție.

■ndmuJ'T* 315/2031 republicau definește 5i reglementează îh mod expres autoritățile administrația publice locale, pornind in mod cronologic de la dnj^ziț^ .ifacdX 20, în tenSd cărw, comunele,, orașele, municipiile si județele sunt unități admiiiislrativ-reritorialc în care se H^CC loM°en°nlJ;l 104311 '' “ ”re W ^TaruzKiză ȘL funcționează autoritari ale administrației

Unitățile admliustretiv-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, eu capacitate junthea deplina si pammemu propnu. Umtăple admmiMrsriv-tenramk auM ritula.e ale drepturilor si obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor caic apa™ domeniului public si pmat in care acest» sunt parte, precum Hi din raporturile Cu alte persoane fizice sau junciicc, fcn condițule- legji.

îri justiție, unitățile admin istrativ-uiritoriale simt reprezentate, după caz, de primar sau de președintele consdiufai județean și date fiind dispozițiile an. 21 alin 2 din Legea 215/2001 republicată., avem uistmiid o reprezentare legala,                                              "   '

Tn wea ce privește distincția între autoritățile deliberative șt esecutiw dispozițiile articolului 23 din Legea administrației publice focale starueată că autoritățile administrației publice prin care 96realizează autnpnua locală in comune, orașe și municipii suni consiliile locale, «mimate, orășenești ți municipale, ca autorități deliberative, ți primarii, ca autorități executive.

Prut urmare, unitățile adnimistrativ-tcritoriak- simt persoane juridice de drept public, cu ■capacitate juridică deplină si patrimoniu propriu, autonomia locala se realizează prin consiliile

stabilirea cadrului procesual, in pnvfața obiectului si a panfapanțifar fa,         pn,CujT, si - f„_rOr

«etapelor pe ore procesul civil le-ar pute? parcurge, Dreptul panilor de a determina li™ I litigiului, este, fa principiu, neîngrădit. Instanța nu poate introduce din oficiu o aha iv ' proces, posibilitatea de a largi «fera procesului având-o numai pdrpk: reclamanta si ttmtele astfel instanța este obligata sa se pronunțe numai cu privire la ceea « s-a dedus indexării         ’ 1

cu prevederile an. 22 din NolI] Cod de Proe^™                111

Principiul disponibilității fag * obiectul dedus judecății este reglementar fa Ja, îr, bau acestuia judccaron.il fund dator să se pronunțe j*™ Wltor Mpec^]or rt[U[e -.robind sa se «bțm, sa depa^-ă fantele cotețelor cu care a fet investit reglementată inclusiv fa are 9 NCPQ are menirea de a sublinia                        c ■

^.-bw « a. ctl        al

țg™ CU obiectul cerem de chemare in judecată, cat» au lectura cu JJ proprietate ale acestora, apare ca 0 necsute juridica obiectiva

S,“af’S                                   - pdn |,rirard„faepfaE1w

Pe fond:

Principiul rohdui acuv a] judeefaxufa m drept sCOp soluționarea cauzei prin stabilirea ^'x                      3 P’T din of]c^ în      PfcV’or. ori» împiare de fapt

sau dedrept q« poate ajuta la rezolvarea cauzei, ți să verifice în totalitate dimii cauzei neliiwcapdu-se h. tHytivele invocate de părți

5^ ^2“ :de JuiKâ“ ” cele                introductivă de către

reefan™ nu ÎUnt dovetfae de către aceasta, care avea acesta obligație (sa^ probei incumbă reclamantei potnvit are, 249 d.n Cod de procedură arfa}.               ' P ineumbn

Legea tr J5C/20C2 subikjtc cadrul juridic pentru vânzarea spațiilor comemfale proprietare ptivară a suutkn p a celor dc prestări de serviri, faW fa adro^Urca consilfflor iuxL jenc sau a comiEkr               jt a              fWE[ilțB!lill| nsgSjOr âutoOQIIK

în termen de 33 de zik de la dare farării fa vigoare a legii menționate nm îus, consiliile Încalc au adoptat forarea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 3)&/2OD2 privind ^fa^SSp9îț5C™™Hj?““ro T:5d"               privatăa șutului,^ se

afla ui aditumh-trarea far, precum ți a celor affare m patrimoniul regiei autonome & interes localde sub automatoa «msfaufai local, spații care urrn.iu să fe vândute po^vit dispoztițfilor pre^nSLi

In consecința, procedura specială si obl^itone instituită de actul normativ menționat rai sus, presupune aprobat» includem spațiulm solicitat fa lisei spațiilor comerciale supuse vânzării de către autonreica debbemțjvă prin sa de autoritate, respectiv Ifaiărârea GmXfa I.ocd a[ Municipiului Qafava, tunând ta, ultcnor, Comisia constituită fa baza Legii nr, 550/2002 să declanșeze procedura de vânzare-cumpărare,                                                    '

De as™^        dispozițiilor an. □ (i) din Legea nr, 550/2002, terenul aferent

spațiului comercial sau dewtsșn de «ma se vinde o data cu acesta, dacra este clarificata situații șa juridica s. clica siiur mdcpiiru le ooodnle legale, an,nu se poate spune că este verificata situa ia lundjca a terenului cc tace obiectul cauzei.

Efa asemenea, consideri că instanța ?i-ar dqfifi puterea cu care a fost investită prin ObUgarea b vânzarea terenului, jrand ui vedtft dispozițiile exprese ale ari. U (2) din Legeanr 550/2002. poțyvff cărora terenul a cărui situație juridica se clarifica după data vânzării sj^tiiduî comereul sau de pmtări de servicii, cu excepția «far «re sunt proprietate public» a statului sau a umtețu adinuuitrativ-tentonale, va fi vândut cumpărăioralui spațiului, la cererea acestuia prin negociere directa, avându-se fa vedere valoarea de circulație a terenului, stabilita potrivit alin fi)

Astfel, avand m vedere raportul nr. 39135 dfa 17.05,2007, ce are la baza cererea expresa a reclamantei nr.1074/2X7 prin care aceasta solicite concesionarea, fa confontaitaie cu dispozițiile an. 13 alfa. 3 din Legea nr. 550/2002 prin care „terenul proprietate publica, aferent spațiului care ie vinde, se atribuie direct cumpărătorului, primr-un contract de coucesfans", coroborat cu prevederile art. 11 alin. 1 fa. a din Legea nr. W/199S privind proprietatea pilica si regimul rundic al acesteia pnn care bunurile tfamcniului public pot fi dace nu™i fa administnte concesionate sau fachirfate. fa condițiile legii, s-a propus Consiliului Local al Municipiului Crafava

-s-


axlopcarea unei Itowrâri privind concesionarea prin negociere directa a Terenului aferent spațiului comercial situai iii Piața Veche către reclamanta SC ALTRAh.5 EXIM SEUL.

Astfel, in ședința ordinara din dm de 3 I nul 2CQ5 a fost adoptau I fcdrâita Consiliului Local a- Municipiului Ccatova nr. 227/2X5. La am 1 al hotărârii s-a aprobat concesionarea pun negociere directa, către S-C ALTRAbS EXIM S.R~L, a terenului aparțsuad domeniului public al municipiului (râiuva, aferent spațiului conteni situat in Piața Veche din municipiul Craiova, in suprafața dc “5,13 mp-

[-'ara putința de tăg.irfi, se rihserva Ca la art. 3 se prevede ea negație rea se efectuează de Către Comisia pentru vânzarea spatiilor comerciale si de prestări servicii, constituita in conformitate cu Hotărârea Consiliului Local a] Municipiului Craiova nr. 242/2005. in temeiul Legii nr. 553/2002, pe baza raportului de evaluare întocmit de către S,C ING PR.OEV SJLL

Astfel, pentru punerea in aplicare a Hotărârii Consilji.ikii Local al Municipiului Qaiova tir. 227/2X5, trebuia » M facă aceasta solicitare către S.G PIEȚE SI ȚARCURI S.ELL (fostul Serviciul Public Administrația Piețelor si Târgurilor), « are persrinălitare juridica, cea cu care a încheiat contractul de vânzare cumpărare a spațiului comercial nr, 1629/2X7, precum si faptul ca solicitarea trebuia a se focă si la Comisia pentru vânzarea spatiilor cornerctalt, ața cum se prevede in contractul de vânzare cumpătare Cu phta prețului in rare m- 1629/27.0+J2CD7, cum de altfel inclusiv negocierea pentru cumpărarea acestui spațiu comercial s-a efectuat tot de către Comisia pentru vânzarea spatiilor comerciale GUI de prestări Servicii, desemnata prin Hotărârea Consiliului Local al Munuipiultn Craiova nr, 242/2005.

Deci, urâta timp cit aceasta solicitare nu a fost făcută la părțile menționate mai sus, cât rimp nu există un raport sau O adresa din partea acestor părți (S.G PIE'fE 51 TÂRGURI 5.RX-, Coti lista pentru vânzarea spatiilor comerciale), in sensul ca a fost efectuata negocierea directa de către Comisia pentru vânzarea spatiilor comerciale a de prestări servicii, in temeiul Legii nr, 550/2002, Hurârârca Gomiliului local al Municipiului Qaiova nr. 227/2007 privind concesionarea terenului in suprafața de 73,13 mp mi poate fi pusa in aplicare.

Pentru tone aceste considerente, solicită respingerea acțiunii reclamantei ca inadmisibilă și neîntemeiata.

In. susținerea celor afirmate, înțeleg să se IbloSeisci de proba cu înscrisuri precum ți orice mijloc de probă pe cârc instanța îl v» aprerâu ța fiind concludentți pertinent în dezlegarea pricinii.

în drept, iți întemeiază prezenta inrâtnptnsire pe dispozițiile an. 205 ți următoarele din noul Cod de Procedură Gvila, Legea tir. 554/2X4 modificată și completată, Legea nr. 215/2X1, republicata, privind administrația publică kxală, precum si Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietare privată a stalului ți a celor de prestări de servicii, aflate îri administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes berâ

La data de 15.09,2015. reclamanta SC Altrans Esint SRL a solicitat introducerea in cauza in calitate dc pârâtă, a Comisiei de vânzare a spatiilor cornete ide si de prestări servicii constituire în baza Legii nr, 550/2002, iar la data dc 22.102015, a formulat precizare a acțiunii introductive, prin care înțelege sa solicite obligarea paratelor la atribuirea terenului in suprafață dc 75,13 mp aferent spațiului comercial proprietatea reclamantei, situat in t râinvj ■■ Piața Veche, in condițiile art. 13 din Legea 550/2032 im principal prin încheierea contactului de vânzare-cumpărare prin negociere directa având in vedere ca terenul face parte din domeniul privat al Municipiului Craiova si in subsidiar, prin încheierea contrariului de concesiune prin ■ negociere directa in situația schimbării regimului juridic al acestuia (trecerea terenului in dnineniiii \_jiublii;} tub sancțiunea prevăzuta dc art. 24 alin. 2 din legea 554/2004.

Solicitarea survine pe fondul inadvertențelor pantelor in gertirinarea situației terenului ietUea Municipiului Grâova, după cum rezulta din apărările formulate u din înscrisurile c ulterior reieșind ca regimul juridic al terenului a fose modificat finid trecut in domeniul r, fiind aprobata si vânzarea acestui teren.


Acest aspect RpeeEutrâ deosebita import anta având in vedere ea, beneficiind de un drept t din lege, respectiv din dispozițiile art. 13 dui Legea 550/2X2, a fort indusă in eroare cu privire ia modaStatci de valorificare a dreptului - prin concesionarea sau cumpărarei terenului.

Astfel, apreciam țrâ, dep societatea a făcut nenumărate de mersuri pentru atribuirea acestui reren, aspect ce rezulta din înscrisurile depuse Li des jiul cauzei, paralele au redirecțkmat solicitarea către fostul administrator al terenului SC Piețe si Târguri SRL in vederea întocmirii raportului

■ ' . pcSir «rnceșioitami, ar toate cererile ulterioare au râmau MrĂ nici un ifeptms situa™ încuia fund menținută si m prezent.                                                  3imj^ intens

, 1                   J?î P? de^ j™**313          de TOdalitatea de atribuire a

fcrendu. m cond^k a,t 13 dm legea speciala. având in vedere te prin Zmfoem XkZn ^«te incaHt wt drept «« prin      realizarea acestuia pe cale admL™tiS ™

^cXâsr<^M1     '*■      “f““ soi^“

, Având m vedere <3 m jjdâț* dc judecata din dra de 38.10.2015 â reieșit din dezbateri si ăsss±r *" cs ttrenul m ** p™ ±; ^ctpuJm Craora, aspttt care după cum s-a susținut nu a f05t cunoscut nici de către Lare si <fe care nici, reclamanta nu a avui cunoștința, apreciază a modificarea cererii este mtemeSÎ ca ai^re solicita adnurerea ce re re astfel cum a fost precizata                     kw nnenBiaa si a

TribunaW      « *** P^i « hche^ h

temeiul aitlî legea nr. !M/2X2h cricuri de vanzare cunpa™ „P ^29/27 04^ t ck,biIllt ^Mdc proprietare asupra spațiului comercial situat in 75,13 ,p

Prin aa™^ inactiva , reclamanta a solicitat obligarea parărilor CbnsiUul Local Craiova si mun. Cnto-va prut Piiniar kt încheierea contractului de concesiune prin negociere ^ȘS.-'-"475,13’       «r*

_ A-tiunei a fost dtentor precum sub aspect obiectiv, solicitând cibfcurca paratelor Ea-i is?1 “ -sr “  **»»

am o om Legea ur. ?5G/23O. p]țn mchderea contractului de vânzare- cumpărare prin ikkJZ directa susținând ca terenul din litigiu iacc pane dm domeniul privat al UA1’ Qa’ovt 1^ Dispozițiile legale incidente ih cauza t                                  ™-----—'

An. 13 din Legea nr. 55Q/2002 r

(1)7biW                 «țț                   odsiat/uBttt d^siedm&iaă

,Knwti & fa uacna d?      a sTPSim. tktrwvni? jehtu umutat^dr m^ii:

Ajntium tnanJid în loaiJitdiq

Alifii *               ft^ lar"t peM* Legi -

iMi Sliati^u, a< ntiir/yriîi idteriane,                                                  ‘

^TÎstW d cww îitunpg fundai w dnnfvĂ după du* xânuri MjiAd arrm^   £ aesi^î A

S™“?             °7 ’,i7              d      «* 3 rs'ji jpi                      bWj,

P)Tl^Ș» re    se ufrâwe z&țțf omp^n,^

al 2TTd               JP#            « , dm perspectiva rețimului «ridic

al terenuîu stere nt spațiului comercial dotMiulit & către rțclaimună în «meiul Larii nr55C/2Q02 zri$T ?e in °omenLl^ P^Jîc al mun. C jnaiova, astfel cum reiese din HQL nr. 227/31.05,2007 [T11S ■ /

Inșă. pnn EKL nr. 417/30^&.2C€7       «ren a fast mcut din domeniul ™Mc in

doțneiuul privat al mun. Oanjra , fund aprobata vanzarea prin negociere directa crac reclamanta (an.l)                                                                           '

La baza actului nomiativ evocat in precedent a stat Raportul nr. 75652/16.0*2007 țntocinic de către Direcția l’jtriiuoniu din cadrai Prirmuiei mun. Qaim. unde h'pirasraful 4 din acwta se secționează t în dala ti 2^.07.3007 s-a îrfiwt arriîiu pentru          taijsilur

ert/ratic fi ei' pstrn setudi , mreMMta irt ar^ijmtitle cu HCL nr, 242/200? , m trnsiul Lwu nr ?50/2002 , pw™ a re /ww m qJdw pwjtiytfe HCL nr. 227/31.05.2007 . Cm jmet* SC Anas ExhrțSKL a r^st^ii Ia anssicmnit tBBttJiâ ce^nd cumpiarvs acefttiă figr<misii


'rmpum intoernmi unui pmai de hotaran: <e umurește wsuma matta temn , sinupe ndatatd de S.P-A..P.T. Cnuata inraportulnr. 3S92/10.08.2007n

în aure situație, tribunalul considera că sunt întrunite condițiile prevăzute de disp.ao.13 alinj din Legea nr.550/20C2 , reclamanta fiind îndreptățită la cumpărarea arămia prin negociere directa, exprimandu-si voința de a-1 cumpăra astfel ai s-a retinut in raportul care a stat la baza HCI. nr. 417/30.082007

în concluzie, acțiunea asa cum a fost precizau la dau de de 22.10.2015 , urmeaza a fi admisa și, pe cale de consecință , vazand si prevederile ao.4 lit-a din Legea nr.550/2002 , va obliga pe pârâtul Consiliul Local Craiova să vândă reclamantei terenul in suprafața de 75,13 mp situat in Piața Veche din mun. Craiova , teren identificat la poziția 4638 din anexa nr.2 a HG nr. 965/2002 . prin negociere directă , avand in vedere valoarea de circulație a terenului stabilita potrivit art. 13 alin.l din același act normativ

Se va lua act ca reclamanta nu solicita cheltuieli de judecata

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite acțiunea precizată de reclamanta S.G ALTRANS EXIM SJLI.. CRAIOVA ai sediul în Craiova, str. Felix Aderca, nr. 3, județul Dolj, în contradictoriu cu pirații MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA si COMISIA DE VÂNZARE A SPAȚIILOR COMERCIALE ȘI DE PRESTĂRI SERVICII . DIN CADRUL. MUNICIPIULUI CRAIOVA cu sediul în Gaiova, str. AI Cuza, nr. 7, județul Dolj.                                                                                              '

Obligă pe paratul Consiliul Local al Municipiului Craiova sa vândă reclamantei terenul în suprafață de 75,13 mp situat în Piața Veche din Municipiul Craiova, identificat la poziția 4638 din anexa nr. 2 a HG nr. 965/2C02, prin negociere direaă, avându-se în vedere valoarea de circulație a terenului, stabilită potrivit art. 13 alin. I din Legea nr. 550/2002.

Ia act că reclamanta nu solicită cheltuieli de judecată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând sa fie Tribunalul Dolj

depusa la


Pronunțată în ședința publică de la 26 Noiembrie 2015.

Președinte, Marin Oprea

Grefier, Cristina NegruCod ECU ECLIlROiCACRV^OId ■092.000682

Dosar tir. 6318/63/2015

ROMÂNEA

CURTEA DE APEL CRAIOVA SECȚIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SIFISCAI DECIZIE Nr. 68 2Z2016 Ședința publică de la 08 Martie 2016 Completul compus din: PREȘEDINTE Adina Ponea Judecător Laura drimoiu judecător Gabricl Dărui ț Coniăncscii Grefier Mihaefe iacob

XXXXXXX

S-a luat in examinare recursul declarat de pârâtul Consiliul Local «1           t -    ■     .

Municipiul Craiova prin Primar, împotriva sentinței nr. 2267 din dara de 26 nofembS’îOlS K                 nf#2IBS15 în         « reclamanta S.C.

™      r M S.R.LCRAIpVA ți parafa COMISIA DE VÂNZARE A SPATinno

COMERCIALE Șl DE PRESTĂRI SERVICII - DIN CADRUL MUNICIPIUL^ CRAIOVA a vând ea obiect obligai ia dea faw .                                      ULL CRAIOVA,

La apelul nominal fieut in ședința publică a răspuns consilier juridic Radu Ana Marin nuntni mlimata reclamantă S.C. ALTRANS EX1M S R I CRATHfM i™; i        , maT[aJ»ntni

BEsssSSSE

Procedura legai indeplinila.

S-a fia* referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederez           u: .

cauzei, stadiul Judecării, modalitatea de îndeplinire B procedai de citare, faptul că rXul S declara^ niot.vat internau] legal, int™«a «danwfi a formulat întâmpii dupăX • 4   xCqrtCa? 7™^M CH nuai alte croiri din partea pârtilor, aprociazfi «nm în’ d.

judecală ^i acordă cuvântul părții prezente pentru a pune concluzii: '                   ■    ■ l •

*ttr                 Rfldu *“* Mari* [ieiI,ru inli!a twlamrată S.C:, ALTRANS EXTM

stsssaz-            "">■*-—«jîmsk

CURTEA

Asupra recursului de față;

Prin Sentința nr, 2267 din data de M noiembrie 2015 pronunțată de Tribunalul nrili h. CRAIOVA^' 8/e3/25?5a?a admacSnlJlej           reclamanta S.C. ALTRANS LXIM S { L

J"?1]kadietonu  PW municipiul craiova prin PRIMAR CONSTTnri

LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA si COMISIA DE VÂN7APt * vnî, U ' COMERCIALE ȘI DE PRESTĂRI SERVILI - DIN CADRUL MUNICIPIULUI CRAIOV  *

- A obligat pe paratul Consiliul Local al Municipiului Craiova să vândă reclamantei terenul in suprafață de 75,13 mp situat în Piața Vcdie din Municipiul Craiova, identificat la poziția 4638 du> anexa ur. 2 a HG nr, M^0®, prin negociere directa. avându-se în Xre 7Xa d ctretilațtea icrenutui, stabilită potrivit ort. 13 alin. 1 din Legea nr. 5502002

A luat act că reclamanta iw solicită cheltuieli de judecată.

..  .  I“?"'riv,î".a“’»ei         ■ <!*clarat reculs pârâtul Consiliul Local al Munkiniohit

Craiova ,i Mumcipiul Craiova prin Primar, critieând-o ca nrtemrinfcâ ți ueleMlă

In motivarea recursului s-a arătat că prin cererea înregistram pe rolul Tribunalului rir >li S.C. ALTRANS 0OM S.R.L. , b

]

Consiliu! Local ai Municipiuiui Craiova, solicitând instanței de judecați, ca prin hotărârea cu sa va pronUfita să se dispună: obligarea paratelor li Încheierea contractului de concesiune prin negociere directa pentru terenul in suprafața de 75-13 mp aferent spațiului comercial proprietatea reclamantei, situat in localitatea Craiova, fi ații Veche, sub sancțiunea aplicării amenzii prevăzuta dc art.24 alin.2 din Legea nr.554/2094 privind contenciosul administrativ, La data de 15.09.2015, reclamanta a solicitai introducerea in cauza, in calitate de parate a Comisiei dc vânzare a spatiilor comerciale si de prestări servicii constituite in baza Legii nr.550,'2002, iar la data de 22.10.2015, reclamanta a formulat precizare a acțiunii introductive, prin care înțelege sa solicite obligarea paralelor la uiiibcireiî terenului in suprafața de 75,13 mp aferent spațiului comercial proprietatea reclamantei, situat in Craiova, Piața Veche, in condițiile art. 13 din Legea nr.55W2002 in principal prin încheierea cotifradului de vânzare cumpărare prin negociere directa având in vedere ca seraiul face parte din domeniul privat al Municipiului Cțaiova si in subsidiar prin încheierea ccuitrucțului de concesiune prin negociere directe in situația schimbării regimului juridic al acestuia (trecerea terenului in domeniul public), Sub sancțiunea aplicării amenzii prevăzute de ari.24 aliti.2 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Pnn Sentința a cărei netemeinieie si mJegălitate o susține, recurentul arată cj instanța de fond a admis acțftmaa precizară de reclamantă șl a obligat pârâtul Consiliul Local să vândă reclamantei terenul in suprafața de 75,13 situat în Piața Veche din. Municipiul Craiova, identificat la poziția 4638 din anexa nr.2 a Hotărârii de Guvern tir. 965/2002, prin negociere directă, avăndu-se în vedere valoarea de circulație a terenului, stabilită potrivit art. 13 din Legea tir.55O/2Qu2,

A considerat că hotărârea pronunțată de instanța dc fond, este lipsită de teniei legal și a fost dată cu aplicarea gircțiti a legii. date fiind următoarele aspecte:

1. Jn primul rând. instanța de fond an a luat în discuție excepția lipsei calității procesuala pasive a Consiliului Local ni Municipiului Craiova și tiid a lipsei capacității de exercițiu ai acestuia, excepții ce tiu Rut invocate prin întâmpinare.

A invocat excepția lipsei capacității de exercițiu a Consiliului Local al Municipiului Craiova, ca excepție de fond absolută șl peremptorie întrucât aceste nu poate sta în judecată,

Potrivit dispozițiilor art. 57 N.C.P.C coroborate cu dispozițiile Legii administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin care Consiliul Local al Municipiului Craiova este nutoritete publică locală deliberativă, tară a avea stabilit sodiu și cod ti scai, având ca atribuții acelea dc a aproba proiectele de hotărâre prepuse de primar, viceprimar, consilieri locali sau cetățeni în ședințe ordinare sau extraordinare (art. 45 alin, 6 din Legea nr, 215/2001).

Pe calc de consecință, soluția ce se impune aste aceea de respingere a acțiunii formulată in contradictoriu cu Consiliului Local al Municipiului Craiova ca fiind introdu^ împotriva unei persoane l ipsită de. capacitate de exercițiu.

Un alt aspect supus atenției instanței de judecați este lipsa calității procesuale pasive a Consiliului Loca! al Municipiului Craiova, deoarece aceasta instituție tui are posunalUtUe juridică, astfel câ nu poate sta în fața instanței de judecată.

în temeiul art, 245 din Noul Cod de Pnnicdutâ Civilă invocă lipsa calității procesuale pasive a Consiliului Local al Municipiului Craiova, imrucât în conformitate cu prevederile urt. 21 din Legea administrației publice locale nr.2î5/2001, republicată, unitățile administrativ teritoriale, respectiv comunele, orașele, și municipiile sunt persoane juridice de drept public și suni reprezentate En justiție, după caz, dc primar, sau de președintele consiliului județean. Acesta poate Împuternici q persoana eu studii superioare juridice de lungă durată ilin cadrul aparatului propriu de specialitate sm un avocat cart să reprezinte interesele unității administrariv-ieriroriale, precum și ale autorii ăiiiir a^ninistrației publice locale respectiva, în justiție.

I[t juiiție, ,unități Ic administrativ-teritoriale sunt reprezentate, după caz, de primar sau de republicată, A'em instituită o reprezentare legală .

:onsiliului județean și date fiind dispozițiile art. 21 alin 2 din Legea 215/2001,In ctitt ce privește distincția între autoritățile deliberative și exectnive dispoziții le articolului 2j din legea administrației publice locale statuează că autoritățile administrației publice prin care su rwlizciizâ autonomia locală în comune. orașe șt municipii sunt consiliile locale, comunale, orășenești și municipale, ca autorități deliberative, și primarii, ea autorități executive.

fa -

■   ■ capacitate jiSTdSîi                             Js?^|- lk drept

toealc, ca auiarități deliberative si nrimari rsaiirĂriHti J.omia !    * realizează prin consiliile

in                                                          ul]Jt^

ixmrfne an strifine, precum ji injustiție               ?     ’ ’ase*l« fizice sau juridice

- M—W* CIai„. . „ împotriva unor persoane firi calitate procesuală.              respingerea cererii ca fiind introdusă

2. O altă critică dc nelMilitate este obligația instanței de n d          i - -

consacrata legislativ în dispozițiile ait.425-427 dtabfoul Cod fo p J 7 holartrea ^Optată, *«-? stafii^ ta e^i^tele hotărî                        T’T ?

minarea momentelor pârtilor si punctul dc ie al i a f ă d ■ fiee

j^SSSSS ÎJSS5r™"e=rs

considerente de drept.                                    5 J tIal c^pUcit ți întemeiat pc

».«J™râ2v»X““ S“ * srs-y-r r-     *«*

«urs a a,..b<    wei, “;Z s»           l“ -

chestiunilor de fapt ți de drept ridicate cm vi?m           ,■ -               o examinare a

“ Urf .1                           dMt « *»

« **-lui raport 8M1 Q adresa d|n paTl(?J1 aoestor j <s c pjEyE SJ tÂRGUr/s^3! ^,’lmC nu ețl5tfl ^n^rea spatiilor comerciale), in sensul S a fost efectul n

pentru vauzarw. spatiilor comerciale si de prestări savicii in t«S t i „lrcc13 de «stre Comisia Ctmaliului focal al Municipiului Ctaiova nr 417/200? privind vâiizari^i' nL5^?002,1 ^târârea 75.13 itipnti poate fi pusa in aplicare.                             **"* tn,i111 m suprafața de

«te jsx txirxsiz î xâX’î11*lesa,Ta ac(swr nr-417/2007) șj (iat fiind fapm,                  a                              ^227/2007 si

care sa arate ra ulterior adoptării Hotfitirii f Consiliului Local al mL               mc] o probii

a adresat solicitare de punere in aplicare a hotărârii rfe va           —U1 ^rA|ova nr-417/2007

instanța de fond a soluționat proXl tară a intra i" jud^te jwidic al cerem de chemare în judttatfi, cu o cwtfozie de netolr^t rn      , ,,trt}l4lrQa temeiului

iS?i.,xrt sc tap““ ”“4” *“■ ■> sssksîk j^ssssse^

fond respingerea acțiunii ea nefondstă.                                  uc parl e W’Sinte si pe

Le data de 22 februarie 3016, intimata roctamantă SC ALTRANS EXIM SRf » fi™ i , p Zi,2 d‘“‘‘ "t** ™lal * “"*™ —* «•«»Si iSiî

""" l"fa"                 C""'= «A «nnăroarrlr

pn,™                                          -* *"

Comunele, Mâțele șj municipiile sunt unități adiniiiisinitiv-tcriti,riale in care finvito^,-autonMt ale adnums^ici publice focnlc, așa cum fr mild eKfJidt searată fo aTsXÎÎ? 215/2()0[ privind administrația pubfici focală.                                    8 dln LcgSa

'-■l;llta^ll^il(]’TllnlMrarivsunt pemenejuridice (art K din Leg^ 215/?001) rare au capacitate juridica tar aulontățiie administrației publice sunt consiliile locale, cu autorități clei ibcrat! ve și primam 7 ca autorități ejteCutive (ari.2 E alin.1).                                 atentau

«ihliJS*111 bCal ?i P™"8™*             ca aulorități publice locale, care rezolvă treburile

publice din comune și orașe (an.2 3 alin.2 din Legea 2150001).                           treouruc

3

Capacitatea de folosința este aptitudin-zu de a dobândi ți exercita drepturile, de a-șj asuma șt îndeplini obligațiile, iar In. cazul autorităților publice locale, capacitatea de exercițiu este stabilită prin lege, ața cum s-a expus In detaliu mai sus.

Din capacitatea de exercițiu decurge ți capicitatffl procesuală, atât de folosință, cât șt de exercițiu.

Capacitatea procesuală și calitatea procesuală sunt nntricsec legale, în sensul că in cazul calității procesuale pasive trebuie să existe identitate intre persoana caic este titularul obligației ce trebuie îndeplinite șt persoana care va fi obligată la executarea obligației.

Așadar, cal iute procesuală activă sau pasivă au atât primarul. ca autoritate executivă, cât și Consiliul Local, «t autoritate deliberativi, in funcție de obiectul cauzei.

In materia contenciosului administrativ ou se cere ca pârâtul să aibă personalitate juridică, ei doar să fie emitentul actului, care formează obiectul coiurolulni judiciar.

Mai arătăm că nu trebuie confundai ii noțiunea juridică Je reprezentare cu aceea a calității procesuale.

Calitatea procesuală este una din condițiile cerute de lege, pentru a fi parte Intr-un proces (alături de capacitatea procesuală, dreptul ți mierosul) și privește posibilitatea iutei persoane de a lua parte ca reclamant sau ca pârât la un anumit proces. Strâns legată de noțiunea de reprezentare este aceea a capacității procesuale.

Dacă obiectul acțiunii îl constituie anularea utwr acte, refuzul de a îndeplini anumite acte, obligarea de a cmitc/îricheia anumite acte de Consiliului Local, acesta are calitate procesuală, untiâad a tl apărat în justiție de către persoane angajate său apărător desemnai, potrivit ait79 dEn I .egea 673/2002.

Curtea mai constată că. potrivit art. 1 din Legea ntr. 550/2002 aceasta stabilește cadrul juridic pentru vânzarea spațiilor comerciale și a celoi de prestări de servicii, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și u celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, denumite în continuure spații comerciale sau de prestări de servicii.

Curtea reține că. în conformitate CU dispozițiile art. S alin, (l)din lege, consiliile județene sau consiliile focale, după caz, aprobă prin hotărâre lista spațiilor comerciale sau de prestări de servicii, proprietate privată a statului, care se află Jn administrarea lor, iar, potrivii art. 5 alin. (3), prefecții var veghea ca hotărârea să cuprindă toate spațiile comerciale sau de prestări do servicii care cad sub incidența legii..

Prevederile art. 4 li.1. a) din k®e stabilesc că prin noțiunea de "vânzălor" se înțelege consiliul județean, consiliul local al comunei, orașului, municipiului, sectorului municipiului București care are în administrare spații comerciale sau Je prestări de servicii iar vânzătorul încheie contractele dc vânzare-euiupântre care au ca obiect imobilele prevăzute dc lege in numele statului.

Așadar motivul de recurs invocat dc recurent vizând lipsa calității procesuale pasive prin prisma lipsei capacității de exercițiu a Consiliului Loc,îl Craiova este ncfjndaț.

în speță, reclamanta intimată S.C. ALTRANS EXIM S.R.L. este proprietara unui spațiu comercial dobândit prin contractul de vânzare cumpărare ni. 1629/27.04. 2007 înriieuit în temeiul legii și a sol ic-i lat,-potrivit art. 13 din Legea nr. 550/2001 ințtal concesionarea iar ulterior vânzarea terenului in suprafață rte 75,13 mp. aferent acestui imobil.

Prin HCL nr. 227/2007 a fost aprobată concesionarea acestei suprafețe de teren prin negociere dirțetă iar ulterior, în condițiile în care prin HC?L nr.4l 7/2007 teienut respectiv a trecut din domeniul:public în domeniul privat al municipiului Craiova, s-a dispus, prin aceeași hotărâre a Consiliului Licai Craiova, ia cererea redamarstei, vânzarea terenului prin negociere directă

Este nEÎnteineiată critica recurentului potrivit eu care reclamanta intimați nu a solicitat ulterior emiufei HCL ur,417/2007 punerea acesteia in aplicare căci dispozițiile Legii nr.550/200! prevăd oblig® viu tea solicitantului dc a formula cererea de cumpărare, iar după admiterea acesteia sarcina derulăm procedurii de negociere revine comisiei constituită in cadrul consiliului, contractul dc vânzare cumpărare fiind încheiat de către coririHul local.

Or, in cauză astfel cum rezultă din Referatul nr. 75625/16.08.2007 încheiat de Direcția Patrimoniu din cadrul Primăria Municipiului Craiovaffiia 138) rezultă ci reclamanta □ renunțat lu

4


+

,de WnccsilMare S' a solicitat cumpărarea terenului tn suprafață de 7*5 11 c , tmobihlui proprie^ ulterior fiind emisă HCL uM L 70007 prin caiî 5-a s£Xt tJasJXS

în consecință, procedura ulterioară aprobării cererii constând în n*or>rt • r ■ -in clici crea contractului de vâuzare-cumpărwe nu poate fi condiționară de aolicilarZ' J        "■

aceasta se desfășoară iu virtutea dispozițiilor Legii nr 550/2001                           amJT1 et Cl

Ncfbndaiă «te și critica untului vizând lijaa mcdMni hqt^ril de câ

S.p. ”    ' p ” * r' “ ■“ "   ”““1™ —* n™

ss* ” -—-* - "■■■ - -•«

PENTRU ACESTE MOTIVE. 1N NUMELE LEGII DECIDE

Resping «eursul declarat de pârând Conriliul Local al Municipiului Cnu&a. Ml™ Craiotfft prin Primar, împolriva sentinței nj-, 226" din date de 26 noiembrie n'm ,7? ÎÎfrR 4 dOSTl 18/6372015 în «■*"***« «       ?S.C ALTRA™S EXIM

t^-^JOVA îl pâ!aISjA DE VÂNZARE A SPAȚIILOR COMERȚULJir Xî 5BRVICttDR QUWL Mu™™ cka.ova.^X^^SJ&’J

Definitivă,

Pronunțată în ședința publică de la 08 Martie 2016.

Președinte,

Adina Ponta

Judecător,.

Laura Chirnciu

Judecător,

Gabnd D3nuț Comănescu


Grefier, Mihacla lacob

Red, A.P.

Teta. MI

Jud. fond M,0.


OBIECTIV: PIAȚA VECHE

Adresa corpului de proprietate: intravilan

Str. Felix A (Urca, Nr. 3 (fost Str. Krasnoff) Mun. Craiova, jud. DoljMUnlCIPIULOABra


FISA MIJLOC FIX

Nr. mvsnlar «10M715

Fel.sane.nr./dsLadtK. ptKnvniwita; HCLTH-353 din

31.12,MM -

Mito** d» Irwtal 1 5.01 5,JB

UMA* da Hmit O.Ut

Amortr^rr lunar?: OrflO

Dțnc-T: rea m^oculi. fl* bI csractorittic tainic:

TEREN fiP CO*1 (ALTRANS).75,13MP

Loc de folosința. ADMIN PIEȚELOR PRELUATE DE C.l_-O. PRIM.

Accnrarii; HCl 06 TRECE DIN PUBLIC IN PWAT,CONSTATATE PI.VSlAINV 2CO9

Crupa:

41U. TERENURI ■ OQM PRIVAT

Codul drr clasificare'

4.1 ,g, terenuri dom privat

Dul ă d;:iii in MoSinfo:

Luna: Decembrie - Anul. MW [Mg amcetaaiii canalele.

Luna: Decembrie - Anul. 2059

Durei? normalii de lunaionaie «W Iuti

#,«011%


NrCrt

Documentul iJNurnsrul, data)

■□pcni:iuni|c- carț prtvSK mișcarea, cra&lerea sau diminuarea valorii mijlocului fu

But.

DcbH

Gredll

1

353/31 i 2 PITO

VUloSrc s&lafc

1

0.01

0,00

2

Z4J27Q1 JD11

Diforenta modernizare 2011

1

209.535.63

a,ar

3

72/30.06.2011

Diferența reevaluare 2£11

1

o.oc

106792,06

4

7725.5/ 25.07.201'

DIFERENȚA REEVALUARE ADMIN PIEȚELOR

-

0.0D

4 024,58

6

251/30.1220 U2

Proces reevaluare Dam. Privai

1

653.54

a,oc

e

10046/ 30.12.2016

Proces reevaluare Dom Privai Terenuri

1

232,8!

O.OC

y

25i < 31.12.2013

PftȉS reevaluam Onm Privat - TEA tNUH .

1

t.060.6L’

o,ac

Toml rulaje

21t.732,4C

-192.816,&

Md

-18.915.75