Hotărârea nr. 326/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 326


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.326

privind cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.33269/30.04.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Bercea Ionela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Bercea Ionela

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.121107/2019, raportul nr.122272/2019 întocmit de Direcția Patrimoniu și raportul de avizare nr.124008/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.33269/30.04.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Bercea Ionela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Bercea Ionela și avizele nr.216/2019 al Comisiei III-Servicii

5

Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.221/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr.1322/2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor și metodologiei de preluare a activității unui praxis existent și art.108, art.354, 355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.129 alin.2 lit.c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.33269/30.04.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Bercea Ionela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Bercea Ionela, către S.C. Med Fam Popa Ana-Maria S.R.L., reprezentată legal de dr. Popa Ana-Maria, medic specialist medicină de familie, până la data de 30.04.2021, cu posibilitatea de prelungire conform pct.3.2 din contractul de concesiune.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional la contractul de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Cabinet Medical Individual Dr. Bercea Ionela și S.C. Med Fam Popa Ana-Maria S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romeo Titus RADU