Hotărârea nr. 325/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 325

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.325

privind modificarea obiectului contractului de închiriere nr.4429/2008 încheiat între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C. Regensburg Com S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.119673/2019, raportul nr.122198/2019 întocmit de Direcția Patrimoniu și raportul de avizare nr.123164/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea obiectului contractului de închiriere nr.4429/2008 încheiat între S.C. Piețe și

5       5

Târguri Craiova S.R.L. și S.C. Regensburg Com S.R.L. și avizele nr.216/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.108 și art.297 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și art.1167-1179 din Codul Civil;

În temeiul art.129, alin.2, lit c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin. 1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă modificarea obiectului contractului de închiriere nr.4429/2008 încheiat între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C. Regensburg Com S.R.L., în sensul diminuării suprafeței terenului de la 92,70 mp., la 77,01 mp.

Art.2.Se împuternicește administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. să semneze actul adițional de modificare a contractului de închiriere nr.4429/2008.

Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.190/2008.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C. Regensburg Com S.R.L.vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Romeo Titus RADU

Nicoleta MIULESCU