Hotărârea nr. 323/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 323


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.323

privind aprobarea Caietului de sarcini și a tarifelor privind desfășurarea activității în Baza Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu”

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.119559/2019, raportul nr.123708/2019 al Direcției Patrimoniu și raportul de avizare nr.126850/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Caietului de sarcini și a tarifelor privind desfășurarea activității în Baza Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu” și avizele nr.216/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.10 alin.4, art.39 alin.2 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

În temeiul art.129 alin. 2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Caietul de sarcini privind desfășurarea activității în Baza Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu”, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă tarifele pentru activitatea de îngrijire și tratamente cabaline, prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă tarifele pentru lucrările de întreținere a Bazei Hipodrom, prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,

9                                       9                   9      7                                                                                            7

SECRETAR,

Romeo Titus RADU            Nicoleta MIULESCU

Anexa nr.1 la HCL nr.323/2019

CAIET DE SARCINI

PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITATILOR

IN BAZA HIPODROM

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Prin HCL nr. 531/2018 a fost aprobată transmiterea în administrarea RAADPFL Craiova a bunurilor existente în baza Hipodrom din Parcul Nicolae Romanescu, care au fost preluate din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Clubul Sportiv Municipal Craiova în domeniul public al municipiului Craiova, prin H.G. nr. 919/2018.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 56/2006, modificată prin HCL nr.280/2018 s-a aprobat gestiunea directă pentru activitățile de administrare a domeniului public și privat date în competența Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și a Fondului Locativ Craiova iar la art.1 pct.5 a fost aprobată activitatea de administrare privind „înființarea, organizarea, exploatarea și administrarea băilor și w.c.- urilor publice, a sălilor de gimnastică și fizioterapie, a sălilor și terenurilor de sport, a bazelor sportive, a patinoarelor și campingurilor.”

Art.1. Prezentul caiet de sarcini s-a întocmit în conformitate cu H.G. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public de interes local și în conformitate cu OUG 57/2019 privind Codul Adm inistrativ. RAADPFL Craiova are calitatea de administrator al bunurilor aflate in proprietatea Primăriei Municipiului Craiova

ART.2. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de exploatare a H ipodromului și obiectivele urmărite de autoritatea administrației publice locale privind exploatarea eficace a obiectivului, obligațiile și drepturile autorităților adm inistrației publice locale și ale operatorului în ceea ce privește adm inistrarea Hipodromului, obligațiile privind protecția mediului, a sănătății publice și de siguranță în exploatare, obligativitatea funcționării serviciului de administrare în regim de continuitate și de permanență, controlul exercitat de administrația publică locală în calitate de proprietar;

CAPITOLUL II. OBIECTUL ȘI OBIECTIVELE ACTIVITATII DE ADMINISTRARE, DESCRIEREA ACTIVITATII

ART.3. Obiectivele pe care trebuie să le atingă operatorul/administratorul sunt:

 • a) asigurarea furnizării/prestării serviciilor la nivelurile de calitate corespunzator

 • b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile furnizate/prestate

 • c) asigurarea exploatării și întreținerii eficiente a bazei Hipodrom

Art.4. Administratorul poate caza în boxele existente, atât cai care aparțin Municipiului Craiova cât și cai care aparțin persoanelor fizice sau juridice. În cazul persoanelor fizice sau juridice operatorul va încheia contracte de folosință/închiriere și de prestări servicii cu pensiune completă sau parțială.

-pensiunea completă presupune următoarele: cazare; întreținere/îngrijire zilnică cal; curățenia boxei interioare; hrănirea calului; asigurarea hranei (ovăz - boabe, orz - boabe, lucerna, fân, grăunțe, apă, sare, fructe/legume - opțional, etc); curățenia padocului exterior; adăpare și spălare (doar în perioada de vară sau când temperaturile permit); plimbare cal - maxim 15 minute/zi atunci când condițiile meteo permit (temperaturile să nu fie sub 0 o C, să nu plouă, să nu fie gheață/polei, etc) si doar in prezenta proprietarului calului , efectuarea dezinsecției în boxele interioare cu ajutorul atomizorului. Se efectuează cu precădere în sezonul cald împotriva muștelor și țânțarilor, consultațiile veterinare, tratamente, deparazitări etc pentru caii ce aparțin Municip iului Craiova, efectuarea igienizării boxelor interioare și exterioare. Pensiunea completă nu include: consultațiile veterinare, tratamentele, deparazitările, etc pentru caii care aparțin terților; în anum it e cazuri, când proprietarul calului interzice, operatorul nu asigura țesălarea și perierea.; în cazul cailor ce aparțin Municipiului Craiova, operatorul are obligația de a a s igura consultațiile veterinare, tratamentele, deparazitările, etc.

-Pensiunea parțială cuprinde: cazare; întreținere/îngrijire zilnică cal și spălare cal (doar în perioada de vară sau când temperaturile permit); curățenia boxei interioare și a boxei exterioare, hrănirea și adăparea calului, plimbare cal - maxim 15 minute/zi atunci când condițiile meteo permit (temperaturile să nu fie sub 0 o C, să nu plouă, să nu fie gheață/polei, etc)si doar in prezenta proprietarului calului, efectuarea dezinsecției în boxele interioare cu ajutorul atomizorului se efectuează cu precădere în sezonul cald împotriva muștelor și țânțarilor, efectuarea igienizării boxelor interioare și exterioare. Pensiunea parțială nu include: consultațiile veterinare, tratamentele, deparazitările, etc; în anumite cazuri, când proprietarul calului interzice, operatorul nu asigura tesălarea și perierea; asigurarea hranei (ovăz - boabe, orz - boabe, lucerna, fân, grăunțe, apă, sare, fructe/legume - opțional, etc) în acest caz, persoană fizică sau juridică va suporta doar contravalo area depozitarii hranei în spațiile destinate. Depozitarea hranei se va face în limita spațiilor existente, astfel ca proprietarii vor aduce cantități doar cât permit spațiile, operatorul nefiind obligat să construiască alte spații. Spatiile de depozitare a hranei puse la dispozitie de operator vor fi incluse contracost in contractele de cazare si intretinere .

În cazul cailor care aparțin Municipiului Craiova, operatorul/administrator va încasa contravaloarea serviciilor/lucrărilor pe baza situațiilor de lucrări de la proprietar.

Cazarea cailor care aparțin persoanelor fizice sau juridice se va face în limita boxelor interioare, prioritate având caii proprietate a municipiului Craiova. În cazul cailor care aparțin persoanelor fizice cu care operatorul are incheiate contracte, operatorul/administrator va încasa contravaloarea serviciilor/lucrărilor în baza contractelor încheiate cu acestia și a tarifelor legal aprobate.

Art.5. Întreținerea/îngrijirea zilnică a animalelor cuprinde următoarele activitati :

 • - Întreținerea curățeniei se efectuează ori de câte ori este nevoie;

 • - Așternere rumeguș/talaj /paie ori de câte ori este nevoie pentru evitarea acumulării de

dejectii,

 • - Strângerea balegii ori de câte ori este nevoie pentru evitarea deteriorării așternutului de paie și rumeguș/talaj. Bălegarul rezultat poate fi folosit de către operator la obținerea compostului sau a mraniței. În cazul în care autoritățile competente obligă operatorul la încheierea unor contracte pentru distrugerea rezidurilor prin ardere, atunci valoarea abonamentului lunar va fi împărțită la numărul de cai din bază și facturata către proprietarii cailor.

 • - Adăparea zilnică a cailor care sunt cazați în boxe fără apă curentă sau a cailor care deși sunt cazați în boxa cu apă curentă nu sunt obișnuiți să folosească sistemul automat de adăpare; este recomandat ca fiecare cal să aibă găleata și cădița proprie.

 • - Curățenia și spălarea galeților sau a cădițelor care țin loc de iesle. Această operație se face regulat;

 • - Țesălarea și perierea cailor se face zilnic folosind perii care să nu producă răni animalelor. Proprietarii cailor pot pune la dispoziție orice instrument de țesalat pe care îl considera optim pentru calul său; Este recomandat ca fiecare cal să aibă setul propriu de îngrij ire

 • - Curățenia boxei interioare și asigurarea așternutului

 • - Spălatul cailor: se face numai vara, când temperaturile permit. Este recomandat ca după fiecare antrenam ent calul să fie spălat cu șampon pentru căi, burete și apă. Apă trebuie să aibă o temperatură potrivită de aproximativ 27 o C. Este recomandat spălatul cailor să se realizeze și pentru răcorirea lor.La spălat se va evita zona capului (urechi, ochi, nări, gura).

 • - În perioada de iarnă, este indicată folosirea păturilor speciale sau pături normale, cu specificația ca în cazul paturilor normale caii pot transpira iar aceasta p ătură m enț ine umezeală pe corp. De aceea după un timp pătura se înlocuiește cu una uscată, iar caii frecați cu paie pentru a reduce umezeala.

 • - Potcovirea cailor: În cazul cailor care aparțin persoanelor fizice sau juridice, potcovirea intra în sarcina acestora, operatorul potcovind doar caii care aparțin Municipiului Craiova sau caii proprii.

 • - Curățatul picioarelor cailor. La această activitate este nevoie de doi muncitori și presupune și scobitul la copite. Curatatul si scobitul in cazul cailor ce apartin persoanelor private sau juridice se poate realiza, la cererea proprietarului, doar in prezenta lor.

Art.6. Operatorul execută hrănirea animalelor conform programului stabilit și afișat. Se folosesc următoarele produse: lucerna uscată la balot, fan uscat la balot, semințe de ovăz, semințe de orz, târâte de grâu și fructe - opțional.

În funcție de efort, rația zilnică orientativa a unui cal de competiție se compune din:

Efort scăzut


efort mediu


efort intens


*) lucerna uscată 4.5 kg/zi 5.00 kg/zi 7.00 kg/zi

*) fan natural 4.5kg/zi

*) ovăz și/sau orz boabe 3.00 kg/zi 3.5 kg/zi 5.00 kg/zi

*) porumb boabe 0.5 kg/zi 0.5 kg/zi

*) șrot de floarea soarelui 0.4 kg/zi 0.5 kg/zi

*) drojdie de bere furajeră 0.2 kg/zi 0.3 kg/zi 0.4 kg/zi

Inactivă

*) sare 0.3 kg/zi 0.3 kg/zi 0.3 kg/zi

*) suculente 7.5 kg/zi

*) apă 30 -40 l/zi (Adăparea zilnică a cailor care sunt cazați în boxe fără apă curentă sau a cailor care deși sunt cazați în boxa cu apă curentă nu sunt obișnuiți să folosească sistemul automat de adăpare)

Proprietarii cailor pot opta să scoată sau să diminueze din rația zilnică anumite produse cum ar fi șrotul de floare a soarelui sau drojdia de bere furajeră inactive, porumbul sau suculentele sau sa solicite un anumit regim pentru calul/caii sai dar nu se pot scoate definitiv lucerna, fanul natural, ovăzul și/sau orzul boabe. In cazul regimului propriu de hrana, proprietarul va transmite produsele si cantitatile zilnice .Rația zilnică orientativa descrisă mai sus a fost preluată de pe site-ul agsira.ro - rații zilnice furajere orientative pentru cai. Cantitățile zilnice specificate mai sus se vor împărți în porții ce se vor administra conform programului de hrănire, ținându-se cont de organismul cabalinelor.

Art.7. Efectuarea plimbării cailor - maxim 15 minute/zi atunci când condițiile meteo permit (temperaturile să nu fie sub 0 o C, să nu plouă, să nu fie gheață/polei, etc). Plimbarea cailor apartinand Primariei Craiovei se va face în curtea Hipodromului de către personalul muncitor. Plimbarea cailor apartinand persoanelor fizice se face in baza preturilor si tarifelor aprobate de consiliul de administratie al operatorului. Proprietarul calului poate interzice complet plimbarea calului de către angajații operatorului. Această activitate o va face proprietarul calului, dar respectând cerințele impuse de operator, adică nu se scoate calul din boxa dacă condițiile meteo sunt nefavorabile (temperaturi sub 0 o C, ploi, existenta gheții sau a poleiului, etc) și respectând programul intern de vizită impus de operator.

Art.8. Efectuarea dezinsecției în boxele interioare: Dezinsecția se realizează cu ajutorul atomizorului. Se efectuează cu precădere în sezonul cald împotriva muștelor și țânțarilor. Toți caii vor fi scoși în boxele exterioare și vor fi introduși abia seara, după aerisirea boxelor interioare. Se vor folosi numai substanțe recomandate de către medical veterinar. Proprietarii cailor vor fi anunțati în painte de efectuarea acestei activități.

Art.9. Consultațiile veterinare, tratamente, deparazitări, etc pentru caii ce aparțin Municipiului Craiova, operatorul va efectua consultațiile, tratamentele, etc la prescrierea medicului veterinar propriu, iar beneficiarul va suporta contravaloarea medicamentelor prin situația de lucrări. Pentru caii care apartin persoanelor fizice sau juridice acest serviciu se va face contracost. În cazul in care apare o suspiciune de boala, muncitorul de serviciu va instiinta imediat seful ierarhic. Proprietarul este obligat sa se prezinte de indata impreuna cu medicul veterinar desemnat care are in ingrijire calul pentru efectuarea tratamentelor. Dupa informarea proprietarului, operatorul nu are nicio raspundere in cazul in care daca apar complicatii privind starea se sanatate a calului sau chiar decesul animalului.

Art.10. Efectuarea igienizării boxelor interioare și exterioare se realizează de regulă primăvară și toamna, sau ori de câte ori este nevoie. Igienizarea se realizează obligatoriu la atribuirea unei boxe noi unui cal. Igienizarea se realizează cu var (soluție de var nestins dizolvat în apă: 1 kg var nestins la 1 litru de apă). Astfel se vor vărui toți pereții interiori și exterior ai boxelor interioare precum și elementele de lemn ale boxelor exterioare.

Art.11. Antrenamentele, cursurile de echitație și plimbările de agrement

Antrenamentele efectuate în baza Hipodrom de către persoanele fizice/sportivi acreditate se efectuează în prezența unui antrenor, atât cu cai apartinând persoanelor fizice cât și cu cai proprietate ai Primăriei Craiova. Proprietarii cailor au dreptul de a cere lămuriri operatorului cu privire la orice neconformitate aparută in comportomantul calului la inceputul ( incalzirea calului) antrenamentului. In timpul antrenamentului propriu - zis, antrenorul este direct raspunzator atat de comportamentul calului cat si de eventualele accidente aparute atat la caii care apartin Municipiului Craiova, cat si la caii persoanelor private. In acest sens, intre operator si antrenori se va incheia un angajament prin care antrenorul se obliga sa suporte toate cheltu ielile legate de accidentele cailor ce apartin municipalitatii folositi in timpul antrenamentelor sau in timpul competitiilor. Raspunderea se poate extinde in cazul decesului calului pana la suportarea in totalitate a valorii declarate a calului ce apartine municipalitatii. De asemenea, si pentru accidentele la care este supus antrenorul in timpul activitatii de antrenorat, operatorul nu este raspunzator de consecinte, antrenorul prezentand o declaratie notariala in acest sens.

Antrenamentele cu elevii/cursanții avansați se efectuează pe terenul special amenajat.

Având în vedere faptul că sportul hipic este unul cu un risc mare de accidente cauzate atât din neatenție sau lipsa experienței ori datorate calului, este obligatoriu că părinții sau aparținătorii elevilor/cursanților să prezinte o declarație prin care înțeleg riscul la care își expun copii și nu vor avea nicio pretenție de la operator la apariția unor eventuale accidente, în cazul în care nu există această declaratie la dosarul în baza căruia au fost autorizați sportivii. La antrenamente și evenimentele oficiale, elevii/cursanții și sportivii vor purta obligatoriu echipamentul adecvat din care nu va lipsi casca de protecție, la fel și calul va avea obligatoriu șaua și harnașamentul adecvat. Este interzisă intrarea în spațiul de antrenament fără echipamentul adecvat atât pentru elev/cursant cât și pentru cal. Montarea șeii pe cal și legătura acesteia intra în sarcina antrenorului și elevului,

In cazul elevilor/cursantilor care sunt legitimati la un club sportiv care apartine Municipiului Craiova, dar nu detine un cal personal( nu este proprietar de cal), in baza unui protocol incheiat intre administratia publica locala, operator si clubul sportiv respectiv, operatorul va pune la dispozitia elevului/cursantului unul din caii care apartin Municipiului Craiova atat pentru antrenamente, cat si pentru competitii.

Operatorul poate fundamenta si aproba in cadrul consiliului de administratie tarife pentru plimbări de agreement pentru asigurarea de venituri și exploatarea eficientă a bazei Hipodrom.

Antrenamentele cu elevi/cursanți începători sau plimbările de agreement vor fi realizate în afară manejului, pe cai mult mai docile, doar în prezenta unui antrenor acreditat. Introducerea in perimetrul manejului a elvului/cursantului incepator o va decide doar antrenorul .

În cazul în care un cal părăsește temporar baza Hipodrom pentru participarea la competiții, la revenire I se va efectua obligatoriu consultație veterinară.

Deoarece acestea sunt condițiile mimimale de desfășurare a antrenamentelor și, cursurilor de echitație, operatorul poate intocmi în parteneriat cu cluburile sportive regulamente interne de desfășurare a acestei activități cu specific sportiv si pentru care operatorul nu are personal de specialitate angajat.

Art.12. Operatorul poate fundamenta si ap rob a in cadrul consiliului de administratie tarife pentru sedințe foto si video, sau p en tru organizarea unor evenimente pe terenul apartinând Hipodrom(mai puțin grajduri) pentru asigurarea de venituri și exploatarea eficientă a bazei Hipodrom.

Cap.III Programul lucrărilor și cantitățile de lucrări, în relația cu proprietarul bazei Hipodrom și cu persoanele fizice proprietare de cai.

Art.13. Programul de lucru în Baza Hipodrom este 24 de ore din 24 deci vor fi muncitori care vor asigura permanența pe timp de noapte. Pentru activitatea de îngrijire cabaline și tratamente cabaline a animalelor apartinând Primariei Craiova vor fi întocmite situații lunare de lucrări, vor fi confirmate de beneficiar în vederea achitării. Pentru activitatea de îngrijire cabaline și tratamente cabaline a cailor apartinând persoanelor fizice vor fi încasate sumele stabilite în contractele de cazare încheiate cu acestia. Tarifele pentru activitatea de îngrijire cabaline și tratamente sunt aprobate prin hotarare a consiliului local.

Art.14. Toate lucrările de întretinere a Hipodromului vor fi specificate in procese verbale de receptie a lucrarilor, zilnic intocmite. Acestea vor fi semnate de catre seful formatiei/sectorului de lucru al operatorului si de catre persoana desemnata de beneficiar. Prin semnarea proceselor verbale de receptie a lucrarilor, beneficiarul confirma cantitatile si calitatea lucrarilor executate.

Toate lucrările de întreținere a zonelor verzi din interiorul bazei vor fi decontate de către proprietarul bazei pe baza situațiilor de lucrări lunar întocmite. Lucrările de întreținere a imobilelor date în administrarea operatorului ce fac parte din baza Hipodrom constau în reparațiile tencuielilor interioare și zidăriei interioare la boxele interioare intra în sarcina operatorului/administratorului și vor fi achitate de beneficiar. Tarifele pentru aceste activitati sunt aprobate prin hotarare a consiliului local. Pentru caii apartinând persoanelor fizice se vor stabilii în baza contractelor incheiate între aceștia si administratorul Hipodromului, sumele de bani care le revin a fi achitate lunar.

Art.15. Operatorul poate fundamenta si ap rob a in cadrul consiliului de administratie tarife pentru plimbări de agrement. poate stabilii tarife pentru sedințe foto si video, sau pentru organizarea unor evenimente pe terenul apartinând Hipodrom(mai puțin grajduri) pentru asigurarea de venituri și exploatarea eficientă a bazei Hipodrom.

Art.16. Aprobarea prețurilor și tarifelor se face de către Consiliul Local al Municipiului Craiova cuantumul acestora fiind stabilit și propus conform prevederilor legale în vigoare, de către operator, în baza notelor de fundamentare aprobate de consiliul de administratie. Ajustarea periodică și, după caz modificarea lor se face în funcție de modificările legislative ce impun cheltuieli suplimentare care majorează costurile de operare și se realizează la solicitarea, documentată, formulată autorităților publice locale de către Consiliul de administratie RAADPFL Art. 17 Structura prețurilor și tarifelor va fi stabilită astfel încât:

 • a) sa acopere costul efectiv al furnizării/ prestării serviciului;

 • b) să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de exploatare și intreținere;

 • c) să descurajeze consumul excesiv și risipa;

 • d) să încurajeze exploatarea eficientă a serviciului și protecția mediului;

Art.18. Aplicarea de către operator a prețurilor, tarifelor și taxelor aprobate, de către Consiliul Local al Municipiului Craiova, este obligatorie .

Capitol IV Atribuții, drepturi, obligații

Atribuțiile, drepturile și Obligațiile administrației publice locale - proprietarul bazei Hipodrom

Art.19. Autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții:

 • - Organizează, conduce și coordonează modul în care se desfășoară lucrările de întreținere a bazei Hipodrom

 • - Asigură finanțarea, gestionarea și controlul activității de întreținere a zonelor verzi, a reparațiilor la clădiri care nu sunt imputabile operatorului, a lucrărilor de consolidare a clădirilor (de orice natură) și a investițiilor din baza Hipodrom

 • - Ia inițiative și adoptă hotărâri privitoare la activitatea de administrare a bazei Hipodrom

 • - Exercită competențe și responsabilități ce-I revin potrivit legislației în vigoare

Art.20. Autoritățile administrației publice locale au următoarele drepturi:

 • - Să solicite fundamentarea, refundamentarea, să verifice și să aprobe structura, nivelurile și ajustările tarifelor pe unitățile de măsură ale lucrărilor propuse de operator;

 • - In limita posibilităților, sa dea acordul pentru ca elevii/cursantii legitimați la un club ce aparține municipalitatii să folosească unul din caii ce ii apartin atat pentru antrenamente cat si pentru participarea la competitii,

 • - Să solicite operatorului situații financiare privind sumele obtinute de acesta din inchiriere sau alte surse de venit (sedințe foto si video, plimbări de agrement sau pentru organizarea unor evenimente pe terenul apartinănd complexului( mai puțin grajduri).

 • -  să refuze achitarea contravalorii prestațiilor efectuate de operator dacă acestea nu sunt calculate în baza tarifelor aprobate de consiliul local și dacă sunt servicii efectuate pentru animalele ce nu sunt proprietatea Municipiului Craiova.

Art.21. Autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații:

 • -  să achite contravaloarea prestațiilor efectuate de operator dacă acestea sunt calculate în baza tarifelor aprobate de Consiliul local și dacă serviciilor se referă la animalele ce sunt proprietatea Municipiului Craiova;

 • - Să execute consolidarea corpurilor de clădiri date în administrarea operatorului și să întocmească și să pună în aplicare proiecte de investiții

 • - Să păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire la activitatea operatorului.

 • - Să doteze operatorul cu echipamente și utilaje profesionale pentru desfășurarea activității de întreținere a bazei Hipodrom

 • - Să accepte propunerile operatorului privind dimensionarea corespunzătoare a personalului care se ocupă de îngrijirea animalelor

 • - Să achite lucrările de îngrijire a zonelor verzi din interiorul bazei Hipodrom,

 • - Să motiveze, în scris, în termen de 30 de zile de la transmiterea propunerilor de modificare a tarifelor practicate de operator; Motivarea va fi una corectă și justificată, menționându-se legislația încălcată de operator;

 • - Să permită operatorului folosirea și valorificarea bazei Hipodrom prin închirierea boxelor interioare pentru cazarea cailor ce aparțin unor persoane fizice sau juridice,

 • - Să permită operatorului să achiziționeze, dacă fondurile financiare îi permit, ponei sau căi pentru dezvoltarea activităților de agreement.

- Sa obtina autorizatia de Securitate la incendiu a bazei Hipodrom - daca este cazul si sa suporte toate cheltuielile privind autorizatia respectiva.

 • - Sa suporte toate cheltuielile privind utilitatile ( energie electrica, apa, canal, gaze natural, telefonie, internet, etc), precum si contravaloarea serviciilor de mentenanta la echipamentele care sunt la momentul predarii sau care vor fi achizitionate pe parcurs.

 • - Sa suporte toate cheltuielile legate de folosirea cailor ce ii apartin de catre elevii/cursantii legitimati la un club ce apartine municipalitatii atat pentru antrenamente cat si pentru participarea la competitii, in baza protocolului incheiat intre administratia publica locala, operator si clubul sportiv respectiv.

Atribuțiile, drepturile și obligațiile operatorului:

Art.22. Operatorul are următoarele drepturi:

 • - Să încaseze contravaloarea lucrărilor executate, corespunzător cantității și calității acestora.

 • - Să folosească și să valorifice baza Hipodrom prin închirierea boxelor interioare pentru cazarea cailor ce aparțin unor persoane fizice sau juridice.

 • - În baza contractelor de închiriere a boxelor încheiate de către RAADPFL ca titular al dreptului de administrare, acesta are dreptul să încaseze din chirie o cotă-parte de 50%, în conformitate cu prevederile art.333(3) din OUG nr.57/2019.

 • - Să propună administrației publice locale ajustarea periodică a tarifelor și prețurilor, să tină cont în fundamentarea tarifelor de incasările din închirierea boxelor, în funcție de evoluțiile intervenite în costurile de operare, de legislație, etc.

 • - Să achiziționeze, dacă fondurile financiare îi permit, ponei sau căi pentru dezvoltarea activităților de agrement.

 • - Să propună proprietarului note de fundamentare privind dimensionarea corespunzătoare a personalului care se ocupă de îngrijirea animalelor;

 • - Sa valorifice baza Hipodrom prin închirierea boxelor interioare pentru cazarea cailor ce aparțin unor persoane fizice sau juridice,

 • - Pentru sporivii acreditati care au obtinut rezultate și sunt deținători de premii în competiții hipice, operatorul/administrator poate aplica reduceri de tarife, cu aprobarea consiliului de administratie.

Art.23 Operatorul are următoarele obligații:

 • - Să respecte clauzele prezentului caiet de sarcini;

 • - Să furnizeze administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării activității de întreținere a Hipodromului

 • - Să respecte legislația privind achizițiile publice

 • -  Să respecte legislația privind asigurarea contra incendiilor și să organizeze activitatea de apărare împotriva incendiilor;

 • - Să asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor angaj ați;

 • - Să respecte legislația privind protecția muncii.

 • - Să încheie contracte cu toți posesorii (persoane fizice sau juridice) de cai cazați în baza Hipodrom și să aplice tarifele aprobate. Să încaseze acestora conform contractelor încheiate, sumele pentru cazarea și întreținerea cailor care aparțin persoanelor fizice și cotele ce le revin pentru întretinerea bazei,

 • -  Să respecte toate obligațiile privind protecția mediului, a sănătății publice și de siguranță în exploatare stabilite conform legislației în vigoare;

Drepturile și obligațiile proprietarilor de cai cazați în baza Hipodrom:

Art.24. Proprietarul de cai are următoarele drepturi:

 • - Să viziteze calul în programul stabilit de operator;

 • - Să folosească calul pentru antrenamente și concursuri. Antrenamentele se vor efectua conform programului stabilit de proprietar și comunicat operatorului/administrator;

 • - Să monteze camera de supraveghere care să monitorizeze strict boxa interioară a calului. Orice alte camere de supraveghere montate în alte zone atât din interiorul pavilionului unde este cazat calul cât și în afară pavilionului sunt strict interzise. Toate costurile de achiziție, montare și întreținere a camerei de supraveghere intra în sarcina proprietarului. Sunt interzise improvizațiile indiferent de natura lor (electrice, etc);

 • - sa permita folosirea cailor proprii si de catre alte persoane membre ale familiei doar in interiorul bazei Hipodrom, proprietarii cailor fiind direct raspunzatori in acest caz de orice consecinte neplacute ( accidente, etc) .

Art.25. Proprietarul de cai are următoarele obligații:

 • - Să achite contravaloarea serviciilor în baza contractului încheiat cu operatorul și să respecte termenul de plată menționat în contract;

 • - Să asigure consultația veterinară periodica și la revenirea în baza Hipodrom după părăsirea temporară a bazei, tratamentele de prevenție sau prescrise, deparazitări, etc.

 • - Să respecte clauzele contractuale, programul de antrenament și vizitare a bazei Hipodrom care a fost stabilita de comun accord cu operatorul/administratorul bazei.

 • - Să respecte prevederile legale cu privire la acreditarea sportivilor și să semneze pe propria raspundere declarații dacă legea prevede acest lucru.

Cap.V. Clauze financiare și de asigurări

Art.26. Operatorul are obligativitatea de a încheia și onora contracte de asigurări p entru mijloacele din patrimoniul public-privat al administrației locale date în administrarea sa, utilizate pentru prestarea activității, conform legislației în vigoare privind asigurările.

Art.27. Finanțarea activității de administrare a bazei Hipodrom, se face prin sume alocate de la buget și prin venituri proprii ale operatorului.

Art.28. Tarifele și prețurile percepute de operator beneficiarilor serviciului, vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului Local, pe baza fundamentării propuse de de consiliul de administrație al RAADPFL Craiova.

Art.29. Operatorul are dreptul să propună beneficiarului, ajustarea periodica a prețurilor și tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare. Tarifele se vor ajusta conform legislației în vigoare, și vor fi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova va avea acces la modul de fundamentare a tarifelor, și la contabilitatea operatorului.

Cap.VI. Dispoziții finale

Art. 30. În condițiile în care organele de control abilitate vor constata diferențe de prețuri, cantități, valori, facturate în plus de către operator, toate acestea intră în sarcina operatorului, care va sup ort a achitarea lor fără echivoc, inclusiv a dobânzilor aferente acestora.

În același timp, în cazul în care organele de control abilitate vor constata facturi emise de operator către beneficiar și neachitate, ori diminuări de cantități sau lucrări tăiate și nejustificate de către beneficiar, toate acestea intră în sarcina beneficiarului care va plăti cele constatate de organele de control.

Art.31. Orice modificare a legislației incidente în materie, va modifica de drept prezentul caiet de sarcini.

Art.32. Prezentul caiet de sarcini poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Romeo Titus RADU

Anexa nr.2 a HCL nr.323/2019

TARIFE PENTRU ÎNGRIJIRE ȘI TRATAMENTE MEDICALE CABALINE ÎN CADRUL BAZEI HIPODROM DIN PARCUL N. ROMANESCU

Nr.

Crt.

Denumirea Lucrării

UM

TARIFE

Lei valoare fara TVA

1

Tarif zilnic ingrijire cabaline din baza Hipodrom

buc/zi

40,67

2

Tarif tratamente/ consultatii medicale acordate cailor din baza Hipodrom( exceptie caii ce apartin persoanelor fizice/juridice

buc/ora

34,99

Presedinte de sedinta, Romeo Titus RADU

Anexa nr.3 la HCL nr.323/2019

TARIFE PENTRU LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE ÎN CADRUL BAZEI HIPODROM

Nr. Crt.

Simbol Lucrare

Denumirea Lucrării

UM

TARIFE

Lei valoare fara TVA

1

TSH1A1

Degajat teren de corpuri străine

100 Mp.

171,06

2

TSH2A1

Tăierea manuală a arborilor prin secționare succesivă cu 0 < 10 cm

Buc.

11,13

3

TSH4A1

Mobilizare manuală, teren mijlociu, adâncime 10 cm

Mp.

4,59

4

TSH13B1+B2

Administrarea manuală a îngrășămintelor chimice

To.

1944,73

5

NL

Cărat pamant si resturi vegetale cu coșul la 20 m distanta

To.

36,60

6

NL

Cărat pamant si resturi vegetale cu coșul la 50 m distanta

To.

69,92

7

NL

Combaterea dăunătorilor și bolilor cu pompa vermorel

100 Mp.

45,98

8

NSL

Încărcat manual pământ si resturi vegetale

Mc.

16,13

9

TSE1B1

Nivelat manual teren mijlociu

100 Mp.

202,78

10

NL

Cosit suprafețe cu motocositoare VIKING- doar manopera

100 Mp.

13,55

11

NL

Cosit suprafețe cu cositoare STIHL- doar manopera

100 Mp.

26,86

12

NL

Cosit suprafețe cu TRACTORAȘ HF- doar manopera

100 Mp.

4

13

NL

Efectuat tratamente cu “ATOMIZOR A203”

100 Mp.

12,11

14

NL

Maturat suprafete cu turbina de aer (turbosuflanta)

100mp

1,92

15

NL

Săpat suprafețe mecanizat cu MOTOSAPA- doar manopera

100 Mp.

6,38

16

NL

Tuns suprafețe cu Mașina de Tuns Gazon HRX 537 C2HYEA- doar manopera

100 Mp.

19,45

17

NL

Udat suprafete cu MOTOPOMPA SEH 50X sau SHE GX 120- doar manopera

mp

0,48

18

NL

Evacuat apă în exces de pe suprafețe teren cu motopompa WB 20 XT/ SEH GX 120/SHE 50X- doar manopera

mp

0,48

19

NL

Tuns gard viu cu “Mașina de tuns gard viu GT 5233”-doar manopera

Mp.

1,46

20

NL

Tuns intr-un strat suprafete de gazon cu tractorasul viking 6127zl

100mp

4

21

NL

Cosit vegetatie ierboasa cu motocositoarea MOTOFROG 75 ( PROPRIETATEA RAADPFL Craiova)

100mp

6,71

22

NL

Cosit vegetatie ierboasa cu motocositoarea MOTOFROG 75 ( PROPRIETATEA PMC)

100mp

6,29

23

NL

Scarificare gazon cu scarificatorul Viking LB540

100mp

12,58

24

RpCO69A1

Confecționarea porților metalice

kg

7,22

25

RpCO70A1

Montarea porților metalice

kg

3

26

RpCA01A1

Săpături de pământ în spațiu limitat

mc

76,2

27

RpCB05A1

Beton simplu marca B75

mc

221,73

28

RpCR44B1

Vopsitorie cu email alchidal, tâmpl,metal,

mp

50,37

29

RpCR31B1

Vopsitorie cu email alchidal la tâmplărie lemn

mp

30,05

30

RpCT44A1

Desfacerea împrejmuirilor

ml

6,37

- din lemn

31

RpCT45

Desfacerea imprejmuirilor din metal

kg

0,99

32

RpCT06C1

Demolare fundații cărămidă

mc

200,56

33

RpCT09A1

Demolare elemente

mc

220,32

-     din beton

34

RpCT09D1

Demolare elemente

370,26

-     din beton armat

mc

35

RpCS16A

Inlocuirea pe porțiuni la împrejmuiri din plasă sârmă zincată montată pe stâlpi metalici

m

24,56

36

RpCS17

Repararea împrejmuirilor din panouri de gard din plasă sârmă

mp

10,31

37

NL

Lucrări diverse neprvăzute

oră

26,7

38

RpIF05B1

Tăierea tablelor de oțel cu fl,oxiacetilenică

m

3,48

39

RpIC71G1

Tăierea cu fl, oxiacetilenică a țevii de oțel

buc

1,28

40

RpIC74

Sudarea cu fl, oxiacetilenică a țevii de oțel

buc

30,1

41

RpCA06A1

Umplutură de pământ

mc

19,66

42

RpCB06B1

Beton B150 turnat în centuri

mc

265,79

43

RpCB10A1

Beton B100 turnat în cofraje

mc

277,34

44

RpCC01A1

Cofraje

mp

34,18

45

RpCD01A1

Armătură din oțel

kg

2,17

46

RpCE13B1

Strat suport pentru hidroizolații

mp

34,36

47

RpSA45A1

Inlocuit fitinguri 3/8"

buc

30,48

48

RpSA45B1

Înlocuit fitinguri 01/2"

buc

30,48

49

RpSA45C1

Înlocuit fitinguri 03/4"

buc

40,1

50

RpSA45D1

Înlocuit fitinguri 01"

buc

40,1

51

RpSB23A1

Înlocuit tub PVC 032"

ml

52,58

52

RpSB23B1

Înlocuit tub PVC 040"

ml

56,52

53

RpSB23C1

Înlocuit tub PVC 050"

ml

59,4

54

RpSB24A1

Înlocuit cot PVC 040"

buc

26,31

55

RpSB24B1

Înlocuit cot PVC 050"

buc

26,31

56

RpSB24D1

Înlocuit cot PVC 0110"

buc

34,07

57

RpSB25A1

Înlocuit ramificație simplă din PVC 050"

buc

52,64

58

RpSB30C1

Înlocuit dop din PVC 050"

buc

6,7

59

RpSD32A1

Înlocuit robinet trecere 01/2"

buc

27,8

60

RpSD32B1

Înlocuit robinet trecere 03/4"

buc

34,76

61

RpSD32C1

Înlocuit robinet trecere 01"

buc

43,31

62

RpCR54A1

Zugrăveli lavabile exterioare executate manual

mp

9,04

63

RpCT10A1

Desfăcut tencuieli la pereți

mp

4,91

64

RpCT11A1

Desfăcut tencuieli la tavane

mp

6,14

65

RpCT20B1

Desfacere pardoseli de ciment

mp

22,56

66

RpCT29A1

Desfacerea placajelor din faianță, gresie

mp

39,24

67

RpCG03A1

Zidărie din cărămidă

mc

232,53

68

RpCG17A1

Refacerea zidăriei spaleților

ml

12,01

69

RpCG17D1

Refacerea zidăriei spaleților

ml

7,85

70

RpCG17G1

Refacerea zidăriei spaleților

ml

18,3

71

RpCG19A1

Repararea crăpăturilor la ziduri

ml

34,15

72

RpCG24E1

Repararea fisurilor în zidărie

ml

51,77

73

RpCG25A1

Zidărie din blocuri de beton

mc

155,72

74

RpCI14A1

Învelitoare din tablă zincată 0,4mm

mp

22,37

75

RpCI14B1

Învelitoare din tablă zincată 0,5mm

mp

22,37

76

TRBA04XC

Transport materiale prin purtare directă

to

93,64

77

RpCJ09D1

Reparații tencuieli interioare drișcuite

mp

47,02

78

RpCJ21A1

Tencuieli interioare drișcuite cu adaos de apastop

mp

81,22

79

RpCJ32A1

Reparații tenc, int, drișc,exec, pe împlet, de sârmă

mp

73,25

80

RpCJ32B1

Rep tenc int drișc, la tavane exec, pe împlet,

mp

95,69

81

RpCJ36A1

Glet de ipsos la pereți

mp

16,18

82

RpCJ36B1

Glet de ipsos la tavane

mp

18,43

83

RpSC24A1

Înlocuit Vas wc

buc

195,78

84

RpSC16E1

Înlocuit lavoar

buc

155,57

85

RpS57A

Înlocuit oglinda

buc

36,51

86

RpSC59B1

Înlocuit etajera

buc

12

87

RpSD12

Înlocuit baterie

buc

34,58

88

RpCG07B1

Zidarie cu blocuri mici de beton-boltari

mc

176,32

89

NL

Ora regie LUCRARI DIVERSE SI NEPREVAZUTE

ora

24,2

90

EE08X

Schimbat siguranțe

buc

4,14

91

RpEE02A2

Înlocuit dulie

buc

9,58

92

RpEH01XA

Verificat circuite sub 1kV

buc

43,61

93

RpEH06XA

Verificat prize de pământare

buc

104,99

94

EC02XA

Montat cablu pe suporți (LEA)

ml

16,47

95

EC03XA

Montat cablu pentru semafoare (LES)

ml

5,49

96

RpCA02A1

Săpătura de pământ în condiții și poziții grele

mc

230,39

97

Ora regie 2

Lucrari diverse si neprevazute executate de muncitori calificati- ELECTRICIENI

ora

29,21

98

RPCA 06A1

Umplutura cu pământ

mc

21,44

99

RPCA 01A1

Sapatura de pamant in spatii limitate sub 1.00 m latime si 1.5 adancime

mc

84,23

Presedinte de sedinta,

Romeo Titus RADU