Hotărârea nr. 322/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 322


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.322

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.120882/2019, raportul nr.120920/2019 al Direcției Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și raportul de avizare nr.120940/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și avizele nr.216/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.221/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, Legii nr.71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil și Titlului IX, Capitolul V, art.1.777-1.835 din Codul Civil, art.108, 354 și 355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7, lit.q, art.139, alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Romeo Titus RADU

Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.322/2019

Nr

NR.CO

DATA CO

TITULAR

Str

Nr

Bloc

Sc

Ap

1

149458

18.09.2003

ARSENE MIHAI

Oltenia

1A

T1

2

10

2

7996

17.03.2003

DONOSE ALIN

Oltenia

1A

T1

2

14

3

11014

17.03.2003

BALAN MISU

Oltenia

1A

T1

3

12

4

238970

29.12.2004

OLARU CLAUDIU DANIEL

Oltenia

1B

T2

1

7

5

149883

17.12.2003

ION SERBAN MARIAN SILVIU

Oltenia

1C

T3

2

14

6

102453

08.07.2011

MOTOI FLORIN

Oltenia

1C

T3

4

11

7

132800

21.10.2009

PRADANOIU MIRELA

Potelu

R15

1

10

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romeo Titus RADU

Page 2

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

-

Page 11