Hotărârea nr. 32/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 32 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.547/2018 referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor deintervenţii pentru obiectivul de investiţii “Modernizare depou de tramvaie”


MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.32 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.547/2018 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții “Modernizare depou de tramvaie”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 18.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.31905/2019, rapoartele nr.31866/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și nr.32523/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.547/2018 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții “Modernizare depou de tramvaie” și rapoartele nr.52/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului, nr.54/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.56/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.58/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport și nr.60/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 20142020, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții finanțate din fonduri publice și Ghidul solicitantului -Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/4/4.1/1, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenții pentru investiția “Modernizare depou și Modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor - Faza 2 ”Modernizare depou tramvaie”, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru investiția prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă descrierea sumară a investiției prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.547/2018.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Adrian COSMAN

BLNI IICIAR : l’KIMARIA MUNICIPIULUI CKAIOVA

S.C. RAY CONSULTING S.R.L.

J16/347/2002

CIJI RO14591403

CRAIOVA, BLD. ȘTIRBEI VODĂ, NR. 7A, CAM. 105

D.A.L.I - PIESE SCRISE

Irig. Andrei DRAGOTA

FOAIE DE CAPĂT

PROIECT

NR.52/2018

Obiectul proiectului : „Roalizaro DALI privind Modernizarea Depou Tramvaie” - Modornizare depou sl modernizarea stafiilor do redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor
- Faza 2 - Modernizare Depou tramvaie

Adresa : județ Dolj, str. A.l. Cuza, nr. 7, Craiova

Beneficiar - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Proiectant general - S.C. RAY CONSULTING S.R.L, Craiova;

Proiect nr. 52/2018; - REVIZIA FEBRUARIE 2019 faza do proloctaro: D.A.L.I. - REVIZIA FEBRUARIE 2019

LISTA DE SEMNĂTURI

PROIECT

NR,52/2018

Obiectul proiectului: „ Realizare DALI privind Modernizarea Depou
Tramvaie” - Modernizare depou si modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor
- Faza 2 - Modernizare Depou tramvaie

Adresa : județ Dolj, str. A.l, Cuza, nr. 7, Craiova

Beneficiar- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Proiectant general - S.C. RAY CONSULTING S.R.L, Craiova;


Proiect nr. 52/2018; - REVIZIA FI

Sef Proiect: Ing. Andrei Dragota

Arhitectura : Arh. Irlna Urucu

Carh, Razvan Chc

Rezistenta : Ing. Andrei DRAGO

Ing. Ionul Bora

Instalații : Ing. Nicusor MIERTE8

Ing. Tudor Tudorica


CUPRINS                                                       Pa0

 • 1. INFORMA ȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

  • 1.2 Ordonator principal do credite/investltor

*1.3 Ordonator de credite (socundar/torțiar)

 • 1.4 Beneficiarul Investiției

 • 1.5 Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

 • 2.1, Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

 • 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

  • 3.1 Particularități ale amplasamentului..

 • a,   Descrierea amplasamentului (localizare - intravlton/extravllan, suprafața terenului, dimensiuni

în plan),.......

 • b.   Relații cu zona învecinate, accesuri existente șl/sau căii de acces posibile.....................

 • c.   Date seismice șl climatice ,.,..............................................................................................•

 • d,   Studii de teren.....................................

 • c, Situația utilităților tehnlco-edllltare existente

 • f.   Analiza vulnerabilităților cauzate de factori do risc, antropic! si naturali, inclusiv de schimbări

climatice ce pot afecta investiția;..................................................................*

 • g.   Informații privind posibile interfețe cu monumentele Istorlce/de arhitectură sau slturl

arheologico pe amplasament sau în zona imediat învecinată...........

 • 3.2. Regimul juridic

 • a.   Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servitoți, drept de

preemțlune.............................. ...„41

 • b.   Destinația construcției existente...........................................................................................

 • c.   Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, siturl arheologice, arii

protejate, precum și zonele de protecție ale acestora.................

 • d.   Informațll/obligațll/constăngOri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.............

 • 3.3 Caracteristici tehnico și parametrii specifici

0, Categoria și clasa de Importanță...............................................................

 • b.  Cod in lista monumentelor Istorice, după caz....

 • c.   An/Ani/Perloade de construire pentr u fiecare corp de construcție

 • d.   Suprofoță construită......................................... *

 • e.   Suprafață construită desfășurată

 • f.   Valoarea de Inventar a construcției..........

 • g.   Alțl parametrii, în funcție de specificul șl natura construcției existente.....

 • 3.4 Analiza stării construcției...............................................*

 • 3.5. Starea tehnică, Inclusiv sistemul structural șl analiza diagnostic, din punctul do vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 3,6 Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 4, CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE Șl DUPĂ CAZ ALE AUDITULUI ENERGETIC

 • a) Clasa do risc seismic ...........................................TVV ?

 • b) Prezentarea a minimum două soluții de Intervenție

 • c) Soluțiile tehnice și măsuri propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul

energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

 • d) Recomandarea Intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform

cerințelor și exigențelor do calitate..........

 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE Șl ANALIZA

DETALIATA A ACESTORA

 • a. Descrierea principalelor lucrări de Intervenție;...........

 • b. Descrierea, după caz, și a altor categori de lucrări Incluse în soluția tehnică de Intervenție propusă 

 • c.   Analiza vulnerabilităților cauzate de factori do risc, antropic! și naturali, inclusiv de schimbări

climatice ce pot afecta Investiția............................................ *

 • d. Informații privind posibile interfețe cu monumentele i$torlce/de arhitectură sau situri arheologice

pe amplasament sau în zona imediat învecinată, existenta condiționărilor specifice in razul existentei unor zone protejate

 • e. Caracteristici tehnice șl parametrii specifici Investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de

intervenție................. *

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor

inițiale de utilități și modul do asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3. Durata do realizare și etapele principale coroiate cu datele prevăzute în graficul

orientativ de realizare a interveslițioi, detaliat pe etape principate

 • 5.4. Costurile estimative alo Investiției.........

 • 5,5, Susfenabllltatea realizării Investiției........................ .

<i) impactul social șl cultural.....................................................................,

 • b)  estimări privind for ța de muncă ocupată prin realizarea investiției:....................................

 • c)   impactul asupra factorilor d<; mediu, inclusiv Impactul asupra biodiversltății și a sitarilor

protejate, după caz................

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de Intervenție

 • a.   Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință șl prezentarea

scenariului de referință;.........

 • b.   Analiza cererii do bunuri șl servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, Inclusive

prognoze pe termen mediu și lung................,,.,,,,.,,,,,....................................................................

 • c.   Analiza financiară; sustenabilitatea financiară,.,..

 • d.   Analiza economică; analiza cost^eficacitate.......................

 • e.   Analiza de riscuri, măsuri do prevonirc/dimlnuare a riscurilor

 • 6, SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ

  • 6.1. Comparația scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al

sustenabilității șl riscurilor

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenarlulul/opțlunii recomandate

 • 6.3. Principalii indicatori tohnico-oconomici ofereați investiției

 • 6.4. Prezentarea modului in care se asigură conformarea cu reglementările specifice

scenariului recomandat

 • 6.5. Surse de finanțare

 • 7. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

  • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

  • 7.2. Studiu topografic, vizat de OCPI

  • 7.3. Extras do carte funciară

  • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților

  • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protocția mediului

  • 7.6. Avize, acorduri șl studii specifice..........................................

   B. PIESE DESENATE...................................................................................................


   153


 • A.PIESE SCRISE

 • 1. INFORMA ȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Realizare DAU privind Modernizarea Depou Tramvaie” -Modernizare depou si modornizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor- Faza 2 - Modernizare Depou tramvaie

 • 1.2 Ordonator principal do crodito/invostltor

Datele do Identificare ale solicitantului:

Denumirea legala complota:

Municipiul Craiova, județul Dolj

Numărul de înregistrare ca plătitor dc TVA

neplătitoaro TVA

Statutul legal (precizați forma de organizare - ONG, etc.)

Administrație publică locală

Adresa poștală

județ Dolj, Mun, Craiova, str. A.l. Cuza, nr. 7

 • 1.3 Ordonator de credite (secundar/torțiar)

Nu este cazul

 • 1.4 Bonoflclarul Investiției

Bonoflclarul documentației do avizare a lucrărilor do Intervenții este Prlmarla Municipiului Craiova, județul Dolj

Beneficiarul direct al investiției este populația Municipiului Craiova, toate instituțiile publice și societățile private, precum și toate persoanele ce utilizează tramvaiele ca mijloc de transport în localitate,

 • 1,5 Elaboratorul documentației do avizare a lucrărilor do intervenție

S.C. RAY CONSULTING S.R.L.

J16/347/2002

CUI RO14591403

CRAIOVA, BLD. ȘTIRBEI VODĂ, NR. 7A, CAMERA 105

0705.338,615

2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de Intervenții
2.1, Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Planul de Mobilitate Urbană (PMUD) al Polului de Creștere Craiova impune necesitatea modernizării sistemului de transport în comun, în special al tramvaiului.

Modernizarea sistemului do transport cu tramvaiul contribuie la atingerea obiectivului specific al POR 2014-2020. Axa prioritară 4 Reducerea emanațiilor de Carbon în municipiul reședință de județ prin investițiile bazate pe planuri de mobilitate urbană durabilă,

Depoul do tramvaie osto o parte a sistemului de transport în comun cu tramvaiul și în conseciință se impune inclusiv modernizarea acestuia.

Din punct de vedere al rețelei de tramvai, Craiova prezintă avantajul posibilității dezvoltării și adaptării la sistemele do transport de tip metrou ușor, sistem promovat de companiile de transport europene, în concordanță cu politica impusă de U.E.

Promovarea transportului public, reprezintă baza unor proiecte locale care vizează ameliorarea mediului urban și nu în ultimul rînd, realizarea unui transport durabil și atractiv. La capacități de transport comparabile, avantajele transportului public față de cel individual, sînt numeroase: economie de energie și de spațiu, reducerea nivelului do poluare fonică și a acrului, siguranța circulației și a călătorului.

în toate țările U.E. se evidențiază eforturile susținute de promovarea transportului public pe șine, în defavoarea celui particular, în condițiile în caro aglomerația în trafic și poluarea sînt adevăratele probleme alo municipalității, utilizarea transportului public devine prioritară șl o alternativă viabilă pentru deplasările zilnice, cu impact redus asupra mediului înconjurător.

Documente de referință

Referințe legislative

Conținutul prezentului document este reglementat de următoarele acte normative:

 • •  Norme generala do protecția muncii elaborate do Mln. Muncii si Protecției Sociale si do Mln. Sanatatli;

 • •  Legea protecției muncii nr.319/2006;

 • •  HG nr. 300/2006-Corlnt© minime de securitate si sanatate pentru șantierele temporare sau mobile;

 • •  HG ni.1048/2006- Cerințe minime do securitate si sanatate pentru utilizarea do către lucratori a echipamentelor individuale do protecție la locul du munca;

 • •  HG nr. 1051/2006- Cerințe minime do securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor caro prezintă riscuri pentru lucratori;

o HG nr. 1091/2006“ Cerințe minime de securitate si sanatate pentru locul da munca;

 • •  IM 006/1996-Norrno specifice da protecție a muncii pentru lucrări do zidărie si finisaje (BC10/1996);

 • •  Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993-Regulamentul privind protecția muncii In construcții (BUIetlnul Construcțiilor nr. 5, 6, 7/1993.

 • •  P118/1999 Normativ de proiecție la foc;

 • •  Legea 319/2006 - Legea securității si sanatatli in munca, este transpunerea Directivei europsno 89/391/CEF. si a intrat in vigoare la data du 01.10.2006

 • •  HG 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologica pentru aplicarea Legii securității si sanatatli in munca nr. 319/2006

» HG 493/2006 privind cerințele minime do securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

 • •  HG 1028/2006 privind cerințele minime de securitate sl sanatate de securitate si sanatate referitoare la echipamentele cu ecran do vizualizare

 • •  Gll 1048/2006 privind cerințele minime du securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor caro prezintă riscuri pentru lucratori, in special afoctiuni doșolombare

 • •  HG 1058/2006 cerințele minime pentru Imbunatatlrea securității si protecția sanatatil lucratorilor care pol fi oxpusl unui potențial risc datorat atmosferelor explozive

» HG 1091/ 2006 privind cerințele minime do securitato sl sanatate pentru locul de munca

 • •  OD 755/2006 pentru aprobarea formularului pontru înregistrarea accidentului do munca FIAM si a Instrucțiunilor do completare a acestuia, a Intrat in vigoare la data do 01.10.2006

® HG 1218/2006 privind cerințele minime do securitato sl sanatate pontru asigurarea protecției lucratorilor împotriva riscurilor legate do expunerea la agenti chimici in munca

 • •  HG 300/2006 privind cerințele minime do securitato sl sanatate pontru șantiere temporare sau mobile

 • •  OD 753/2006 privind protecția tinerilor in munca

 • •  Od, MDI.PI, nr, 269/04.03.2008 sl Mln. Internelor si Reformei Administrativo nr.431/31.03.2008 Regulament privind clasificarea si încadrarea produselor pentru construcții pe baza performantelor do comportam la foc-Claso do reacție la foc.

 • •  Regulamentul C,E, nr. 1370/2007 plivind serviciile publice do transport feroviar si rutier do calatori și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr, 1191/69 și nr 1107/70 (JO L 315/2007), denumit în continuare "Regulamentul (CE) 1370/2007".

 • •  Legea nr. 92/2007 privind transportul public local, cu modificările sl completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 51/2006 Serviciile publice de transport călători, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 13/2008

 • •  Ordinului Autorllatll Naționale de Reglementare pontru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 272/2007, pontru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane,

 • •  Ordinului Ministerului Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor du aplicare a Legii nr, 92/2007 privind serviciile do transport public local.

 • •  Ordinului Ministerului Transporturilor nr.972/2007, pentru aprobarea Rogulamontului-cadru pentru efectuarea transportului public local

 • •  Legea nr. 92/2007 privind serviciile do transport public local;

 • •  Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

 • •  Ordonanța Guvernului nr, 7/2012 privind Implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri do transport;

 • •  Legea Energiei nr.123/2012

 • •  Legea nr. 10 - 1995 privind calitatea in construcții, actualizata cu legea 177/2015

 • •  Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public" aprobat prin I lotârârea Guvernului nr. 90/23.01.2008

 • •  Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu norme metodologice do aplicare aprobate prin Ordin M I C I No. 1430/2005

 • •  NP I 7-02 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 v ca. și 1500 v c.c

 • •  I 18/1-01 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice interioare de curențl slabi aferente clădirilor civile și do producție

 • •  H.G, nr, 907/2016, privind otapolo de elaborare șl continutul-cadru al documentațiilor tohnlco-economice aferente obiectivelor / proiectelor do Investiții finanțate din fonduri publice șl prezintă cerințele necesare și specificațiile tehnice

 • •  Alte standarde, normative și alte reglementări din domeniul proiectării O.G. nr. 27/2011, privind transporturile rutiera, cu modificările și completările ulterioare Reglementări in privința circulației rutiere, a echipamentelor, Instalațiilor și dotărilor drumurilor publice, In domeniul siguranței circulației rutiere și pietonalo

 • •  Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, Imnurilor și valorilor persoanelor;

 • •  HG 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice do aplicare a Legii nr. 333/2003; care abroga HG 1010;

» I7/2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor electrice;

 • •  l.ogoa nr, 481/2004 - privind protoctla civila;

 • •  Ordin 1474/2006 - pentru aprobarea Regulamentului de planificare;

» Ordin 158/2007 ■ pentru aprobarea Criteriilor do performanta privind constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor private pentru situații do urgenta;

 • •  Normativ Indicativ 118-1/01 pentru proiectarea si executarea Instalațiilor do telecomunicații si dotocțle și semnalizare efracție din clădirile civllo si de producție;

 • •  C “ 56. Normativ pentru verificarea calitatll si recepția lucrărilor do construcții si Instalații aferente acestora;

 • •  PE 107/1995 Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice

 • •  EN 60131-2;

 • •  Legea 677/2001 pontru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caractor personal si libera circulație a acestor date;

 • •  PE119/90 Norme de protecția muncii pontru activitati in instalațiile electrice;

 • •  PL-102/86 - Normativ pontru proiectarea Instalațiilor do conexiuni sl distrlbute cu tensiuni pana la 1000 VGA in unitățile electrice;

 • 2.2. Analiza situației oxlstonto și identificarea necesităților și a doflclonțelor în Municipiul Cralova funcționează o rețea de transport în comun deservită do tramvaie. Rețeaua de transport a fost pusă în funcțiune în 1987.Rețeaua de transport face legătura între Termocentrala Ișalnița și Fabrica de automobile Ford.

Lungimea rețelei de transport este de 34,2 Km pe două fire de căte 17,2 Km

Roțeaua de transport în comun este deservită de Depoul do tramvaie din 1987. în perioada 2007-2013 au fost efectuat© Investiții în rețeaua de transport în comun cu tramvaiul. Au fost realizate reabilitări parțiale ale sistemului de transport cu tramvaiul, respectiv; -înlocuirea căii de rulare tramvai

-înlocuirea cablurilor do alimentaro între stația de redresare și linia do contact

-înlocuirea cablurilor întro stația distribuitorului do energie electrică șl stația de redresare

Deși au fost făcute investiții Importante, depoul de tramvaie nu a fost reabilitat. Instalațiile electrice ale depoului au fost puse în funcțiune in 1987 șl au fost realizate în tehnologia anilor respectivi.

Având în vedere că sistemul de transport cu tramvaiul este în curs do reabilitare, este necesară și reabilitarea depoului do tramvaie pentru a fi adus la același nivel tehnic șl de eficiență energetică șl economică cu celelalte subsisteme reabilitate deja.

în consecință este necesar ca instalațiile electrica și dotările depoului să fio la nivelul tehnic actual.

S-au constatat următoarele deficiențe majore;

• Instalația de 0,4 KV

<> Echipamentele sunt uzate, nu mal prezintă siguranță în exploatare și nu mal există piese de schimb.

o Nu există documentație și din această cauză întreținerea este îngreunată

o Din punct de vedere energetic instalația a fost dimensionată pentru consumatori specifici anilor rospoctivl și nu mai este în concordanță cu echipamentele modern care se vor folosi în depou.

o Sistemul de cabluri de forță este cel original.

 • •  Rețeaua de alimentare cu energie electrică a firului de contact

o Rețeaua a fost reabilitată și este corespunzătoare

 • •  Rețeaua de contact a tramvaiului

o Firul de contact prezintă porțiuni mari de uzură

o Echipamentele de susținere a firului de contact sunt degradate.

 • •  Iluminatul exterior

o Este realizat cu corpuri de Iluminat mari consumatoare de energie

o Nu mal există piese do schimb

o Comanda este doar on-off manual și deci nu mai corespunde din punct do vodoro tehnic,

 • •  Necesitatea și oportunitatea lucrării este Impusă de starea tehnică precară a aparatelor de cale, a curbelor do legătură cu liniile curente de tramvai atat cele din exteriorul halelor cat si cele din hale, care nu mai permit funcționarea în condiții de siguranță. Principalele deficiența ale liniei sunt;

 • •  deteriorarea elementelor constitutive ale aparatelor de cale cu implicații în imposibilitatea fixării șinei și menținerii ccartamentului în toleranțele admisibile

 • - fapt ce conduce la repetate deraieri de pe șină a vagoanelor;

 • •  uzuri alo profilului șinei în zona ciupercii și a jgheabului de rulare;

 • •   deteriorarea prin rupere a prinderilor șinei pe plăcile de bază, imposibilitatea fixării șinei și imposibilitatea menținerii ecartamontului în toleranțele admisibile

 • - fapt ce conduce la repetate deraieri do pe șină a vagoanelor;

 • •  uzura inimilor do încrucișare, a căror geometrie nu mai respectă condițiile privind siguranța circulației;

 • •  tasarea neuniformă a infra și suprastructurii care produce denivelări ala liniei chiar praguri pe alocuri;

 • •  schimbarea geometriei liniilor abătute, ca urmare a repetatelor Intervenții în calo pentru remedierea dlvorselor avarii (rupturi și înlocuiri de șine făcute cu alte tipuri do șine);

 • •  lipsa canalizării macazurilor și a măsurilor de drenam a apei pluviale;

 • •  deteriorarea acelor și a artlculaților acestora;

 • •  modificarea geometriei și a unghiurilor de încrucișare ale traversărilor dintre liniile de tramvai;

 • •  deteriorarea în zona aparatelor de cale, ca urmare a alterării fundației liniei sau a ruperii ori degradării traverselor do lemn de sub aparatele do calo;

 • •  prăbușirea întregii plase a aparatelor de cale din cauza fundației deteriorate, caro produc denivelări Importante,

 • •  Aceste deficiențe împreună cu faptul că durata de viață a aparatelor este expirată conduc la adoptarea unor măsuri radicale de refacere prin modernizare a zonei acestor aparate de cale și a liniei de tramvai pe tronsoanele respective, Costurile unor eventuale reparații generale ar depăși costurile unei execuții "la nou" a acestora fără a se asigura parametrii de calitate și fiabilitate certați de standardele și normele în vigoare.

 • •  Din aceste motive so Impune modernlzaroa liniei si aparatelor du calo într-o soluție constructivă caro să satisfacă cerințele de stabilitate și siguranță in exploatare. O astfol de soluție permite Integrarea zonelor in cauza in viitor cu soluțiile do modernizare a liniilor de tramvai po rostul traseului.

■ Pe perioada de execuție a lucrărilor de modernizare, temporar se pot ocupa spații din circulația generală din incinta depoului, pentru staționarea utilajelor ce lucrează efectiv (macara, excavator, autocamioane, etc.) sau pentru materialele ce urmează să fie puse în lucrare imediat.

 • •  Eventualele spații de depozitare temporară a materialelor (pentru cca. 1*3 zile), pot fi aprobate de către conducerea Regiei de Transport, la execuție, odată cu obținerea autorizației de construire pentru organizarea șantierului.

 • •  Toate materialele rezultate din demontarea liniei actuale, vor fi sortate și depozitate în mod corespunzător în vederea revalorificării lor sau vor fi transportate la gropile de gunoi ale orașului.

Din datele deținute pînă în prezent (în fondul geotehnic al orașului), pămîntul din fundația liniilor nu ridică probleme deosebite, înscriindu-so în caracteristicile normale alo pământurilor aflate sub arterele de circulație ale orașului.

CONSTRUCȚII :

Au regimul do înălțime PARTER si P+1E sil uate iu Ud. Dacia, nr.3, Mun. Craiova , Jud. Dolj, pe un teren in suprafața du 40159,49 mp, proprietate a Mun. Craiova, au fost realizate in anul 1907 conform unul proiect care nu a putut fi consultat. Normele do proiectare In vigoare In perioada proiectării si realizării clădirilor erau Normativul P 100/82 - norme do proiectare solsmlca abrogate, Șapte dintre acosto clădiri se vor moderniza si reabilita astfel;

 • 1. Construcția C1 cu regim do înălțime P+1E și funcțiunea de BIROURI.

 • 2. Construcția C10 DECANTOR + STATIE POMPE SPĂLĂTORIE cu roglm do înălțime S+P și funcțiunea de DECANTOR,

 • 3. Construcția C5 cu regim do înălțime PARTER și funcțiunea do SPĂLĂTORIE si VOPSITORIE

 • 4. Construcția Cfi - cu regim de inaltimo P+1E sl funcțiunea BALA ÎNTREȚINERE

 • 5. Construcția C8 - cu roglm do Inaltlmo PARTER si funcțiunea ATELIERE

 • 6.    Construcția C9 - cu regim do inaltimo PARTER si funcțiunea MAGAZIE

 • 7. Construcția C3 -Boxa rectificat bandaje - cu regim do inaltimo PARTER si funcțiunea do boxa rectificat bandaje.

Pe parcursul existentei cladlrlllor s-au realizat sporadic doar lucrări de întreținere curenta care nu au afectat structura do rezistenta a construcțiilor.

în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin HG nr.766/1997 și Legii 50/1991 republicată, Anexa 2, pct. 6, cladiroa C1 si C6 so încadrează in categoria do Importanță a obiectivului este „C” - NORMALA iar conform prevederilor Normativului P100/2013, tab. 4.3, In clasa de Importantă a obiectivului este III,

-APARATE CALE Sl ECHIPAMENTE

în total depoul este deservit do 37 do piese de cale convenționale, mai exact 37 schimbători simpli do calo,

Nr.

Locația

Schimbător

încălzi

Ungă

Crt

toare

toare

1

Depou

37

37

7

Caracteristicile principale - aparate du calo

 • -  Aparate de cale: 37 schimbătoare de cale simple care au raza 29.2825m si vor fi montate In Incinta depoului

 • -  Toți schimbătorii de intrare/ieslro au fost prevazuti cu încălzitoare de macaz, 37 buc.

 • -  S-au prevăzut un nr. de 7 buc. ungatoare do slna montate înaintea macazurilor do intrare sl a curbelor du legătură.

 • -  Macazelo vor fi prevăzute cu separatoare de ulei șl nămol (inclusiv canalizare macaz) sl vor fi racordate la canalizarea orașului intr-un număr de 10 bucatl.

 • -  Pentru asigurarea condițiilor de protecție a mediului din punct de vedere al zgomotelor și vibrațiilor s-au prevăzut măsuri tehnico verificate în timp pentru reducerea nivelului de propagare șl aducerea acestuia sub limitele normale.

Pc zona aparatelor do calo ini se admit schimbări do decllvitate si racordări in plan vertical.

Din punct do vedere a liniei curente so va moderniza o lungime de 3,014 km cala simpla, (fin caro 2,536 km cale simpla linii exterioare si 0,478km calo simpla linii co se afla in interiorul halelor.

-Instalația de 0,4KV

Instalația de 0.4KV aferentă depoului a fost pusă în funcțiune în 1987 și este realizată în tehnologia anilor respectivi.

Instalația a fost dimensionată în conformitate cu setul de echipamente tehnologico prevăzute inițial.

Instalația de 0,4 KV este deservită de un sistem de cabluri do forță îngropate.

Din aceste considerent© s-au constatat următoarele defecte majore:

 • •  Echipamentele sunt uzate fizic și moral și nu mai prezintă siguranță în funcționare, nu mai există piese do schimb.

 • •  Din punct de vedere energetic Instalația este incompatibilă cu noile echipamente tehnologico solicitate.

*» Sistemul de cabluri do forță este vechi -1987

 • •  Operațiile de mentenață operativă sunt foarte dificile din cauza lipsei documentației și a personalului cu experiență care poate compensa acest neajuns.

 • •  Instalația nu a fost prevăzută cu un sistem do monitorizare centralizată.

 • ♦  Instalația nu a fost prevăzută cu echipamente pentru compensarea factorului do putere

-Rețeaua de alimentare cu onorglo electrică a firului do contact

Alimentarea tramvaielor pe teritoriul depoului so face din Stația de redresare nr. 3 amplasată po teritorul depoului, denumită clădirea C2.

Rețeaua du alimentaro cu energie electrică a firului de contact din incinta depoului a fost modernizată de curând în cadrul altui contract șl este corespunzătoare din punct da vedere tehnic.

-Rețeaua de contact a tamvalulul

Rețoau de contact din incinta depoului este cea din 1987, realizată în tehnologia șl cu echipamentele din acea vreme. Din cauza calității echipamentelor folosite, a tehnologiei folosite șl ca urmare a procestulul firesc de uzură în timp, rețeaua du contact osto într-un stadiu avansat du uzură.

La firul do contact s-au făcut în timp intervenții punctuale acolo unde era absolut necesar.

Nu există înregistrări referitoare la aceste lucrări.

-Iluminatul exterior

Depoul este dosorvit de instalația do Iluminat exterior inițială. Aceasta a fost proiectată în 1987, în tehnologia și cu echipamentele din acea vreme.

Instalația existentă este mare consumatoare de energie șl nu se situează la nivelul tehnic actual. Sistemul de conductoare, corpurile do iluminat și instalația do alimentare și comandă sunt uzate și nu mai prezintă siguranță în funcționaro.

-Calea de rulare

Slaba calitate a căii are efecto negative importante și asupra materialului rulant, prin uzura prematură a boghlurllor, ceea ce impune Intervenții foarte costisitoare prin volumul de muncă șl costurile pieselor, materialelor și a energiei.

Linia do tramvai si aparatele de calc din depou au o stare tehnică improprie exploatării tramvaielor în condiții do siguranță,

Uzura avansată a căii do rulare, vechimea liniei sl aparatelor do cale fac ca exploatarea să se realizeze în condiții dificile, pe unele porțiuni chiar existând riscul producerii unor evenimente de natură umană sau materială.

Toate acestea impun demontarea liniei actuale șl înlocuirea ci cu o structură viabilă modernă, verificată in timp și adaptată la normativele actuale de proiectare și execuție europene,

RAT Craiova se confruntă cu dlflcutățile Induse de trafic, ceea ce determină scăderea capacității de transport și a atractivitățli seiviciului. La acestea se adaugă și starea necorespunzătoare a Infrastructurii căii do tramvai datorită vechimii, soluției tehnice neperforrnante aplicată pînă în anii '90, ajungîndu-se la situația în caro reparațiile nu mai pot menține în regim normal do funcționare linia, sau aceasta se poate menține, dar cu oforturl financiaro considerabile,

Această situație are efecte negative asupra calității vieții locuitorilor orașului, atît direct, prin calitatea nesatisfăcătoare a serviciului de transport și dificultățile induse în condițiile de desfășurare a traficului general, cat și indirect, prin presiunile asupra bugetului local datorate nivelului ridicat al cheltuielilor de exploatare și întreținere.

Pentru normalizarea situației și pentru a putea exploata eficient și la parametrii optimi infrastructura de tramvai, este necesar luarea unor măsuri radicale: reproiectarea și adoptarea de noi soluții constructive, în concordanță cu principiile impuse de Uniunea Europeană: încadrarea urbană a liniilor do tramvai, creșterea atractivitățli serviciului prin sporirea gradului de confort, creșterea gradului de siguranță a călătorilor.

Starea precară a infrastructurii și suprastructurii căii do rulare reprezintă un obstacol major pentru creșterea vitezei do circulație și utilizarea optimă a tramvaielor modernizate. Do fapt, se înmulțesc zonele unde este necesară Impunerea do restricții do viteză datorită pericolului do deraiere.

-REȚEA EXTERIOARA ALIMENTARE CU APA

In prezent in Incinta oslo realizata din conducte do otel o rotea inelara de alimentaro cu apa montata îngropat. Având In vedere gradul avansat do colmataro al conductelor, precum sl durata do exploatare depășită se propune înlocuirea tuturor elementelor aferente rețelei de alimentare cu apa.

-REȚEA CANALIZARE MENAJERA

In prezent in Incinta este realizata o rețea de colectare ape uzate menajere separata de rețeaua de canalizare apo pluviale, Deversarea apelor uzate menajere se face in rețeaua publica de canalizare realizata in sistem dlvlzor, rețea existenta pe strada de acces, Având in vedere gradul avansat do colmatare al conductelor sl tand cont de amenajările exterioare din incinta beneficiarului so propune înlocuirea tuturor elementelor aferente rețelei de canalizare menajera,

-REȚEA CANALIZARE PLUVIALA

In incinta beneficiarului este realizata in prezent o rotea de colectară apo pluviale separata de rețeaua do canalizare apo uzate menajere. Deversarea apelor pluviale se faco in rețeaua publica stradala de canalizare realizata In sistem divizor. Având In vedere gradul avansat de colmatare al conductelor sl tand cont de ainonajarllo oxterioare din Incinta beneficiarului se propune înlocuirea tuturor elementelor aferente rețelei do canalizare pluviala.

 • 2.3. Obiective preconizate a fl atinse prin realizarea investiției publice

 • •     încurajarea transportului cu tramvaiul, cu emisii poluante scăzute, în dauna transportului cu autovehicule ce utilizează combustibili fosili

 • •     Scăderea costurilor de exploatare

 • •     Reducerea consumului general și a consumului specific de energie electrică prin utilizarea unor echipamente noi, performante și sigure în exploatare.

 • •     Reducerea consumurilor netehnologice

 • •     Reducerea volumului de lucrări de mcntenață

 • •     Alinioroa depoului de tramvaie la nivelul tehnic general al rețelei do transport

 • •      îndeplinirea unei măsuri do intervenție aplicabilă în transportul public cu tramvaiul propusă în PMUDal Polului de Creștere Craiova

 • •     F.ficientizarea tehnică, energetică și economică a depoului de tramvaie

 • •      îmbunătățirea calității energiei electrice furnizate firului de contact și implicit a calității transportului în comun cu tramvaiul

 • •      îmbunătățirea securității în funcționare,

 • •     Alinierea transportului în comun cu tramvaiul din Craiova la nivelul tehnic actual în domeniu.

• îndeplinirea uncii măsuri do intrevențio aplicabilă in transportul public cu tramvaiul în Municipiul Craiova, propusă în Planul de Mobilitate Urbană (l’MUD) al Polului do Creștere Craiova și anume: reabilitare) / modernizare rețea de alimentare electrică a firului do contact

• Micșorarea cheltuielilor pentru înlocuirea echipamentelor defecte

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

  • 3.1 Particularități alo amplasamentului

 • a, Descrierea amplasamentului (localizare - intravllan/oxtravllan, suprafața terenului, dimensiuni în plan)

Terenul studiat are suprafața de 40159,49 mp și so află situat în intravilanul municipiului Craiova, proprietate a municipiului Craiova, construcții proprlotato apadinand domeniului public al municipiului Craiova,

Folosința actuală a terenului din punct do vedere al regimului economic, oslo do „curți construcții".

Destinația după P.U.G, este zonă unitati industriale si zona construcții aferente lucrărilor tehnico edilitare. Prezenta documentație s-a elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 230/11.02.2019 emis de Primăria Municipiului Craiova.

 • b, Relații cu zone învecinate, accesuri existente șl/saii căii do acces posibile

Municipiul Craiova osto situat în sudul României, po malul stâng al Jiului, la ieșirea acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 și 116 m. Craiova faco parte din Câmpia Română, mai precis din Câmpia Olteniei care se întinde între Dunăre, Olt și podișul Getic, fiind străbătută prin mijloc de Valea Jiului. Orașul este așezat aproximativ în centrul Olteniei, la o distanță de 227 km do București și 68 km de Dunăre. Forma orașului este foarte neregulată, în special spre partea vostică și nordică, iar interiorul orașului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact, (sursa: wlklpedia)

Accesul la Depou tramvai RAI este prin Bulevardul Dacia și nu este necesară amenajarea altor cai de acces,

 • c, Dato seismice și climatice

Municipiul Craiova aste poziționat geografic în sud-vestul țării și vestul depresiunii arcului Carpato-Balcanic în Câmpia Olteniei, se afla într-o zonă do climat cu caracter temperat continental.

19

Construcția analizata «o afla situata in zona do hazard solsmlc caracterizata do valorile a0 ^0,20 g si Tc 1,0 soc. in conformitate cu zonarea seismica din Normativul P 100-1/2013.

Din punct do vodoro al încărcărilor din zapada, conform GR 1-1-3-2012 - Cod do proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor, amplasamentul so afla in zona cu sq^ - 2 kN/mp (IMR-50ani).

Din punct do vodoro al încărcărilor din vânt, conform «Cod do proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor», Indicativ CR 1-1-4-2012, presiunea du referința a vântului osto qb a 0.4 kPa.

Adâncimea de inghet osto do inghot osto do 80 - 90 cm conform STAS 0054/77 Terenul da fundare este alcătuit din argile prafoaso fara sensibilitate la umeziră si fara contracții mari.

 • •  Climă: Regimul climatic este temperat continental specific do câmplo, cu Influențe submodiloranoono datorate poziției depresionare pe care o ocupă județul în sud-vestul țării. Valorile medii ale temperaturii sunt cuprinse între 10-11,5 °C iar precipitațiile sunt mai scăzute decât în restul teritoriului.

 • •  relief: Relieful orașului Craiova se identifică cu relieful județului Dolj, respectiv de câmpie. Spre partea nordică se observă o ușoară influență a colinelor, în timp ce partea sudică tinde spre luncă, (sursa: wikipudiâ)

 • d. Studii do terori

LOCALIZARE AM PLASAM ET CERCETAT

DA TE GEOLOGICE GENERALE

Din punct do vedere tectonic, zona fiice parte din domeniul Moosic, si anume, Platforma valahă si oste situatâin” Culoarul Craiovoan".

La alcătuirea ansamblului geologic al zonei, iau parte formațiuni do vârste neogena si cuatornara. Formațiunile neogene nu au fost interceptate de lucrările de cercetare efectuate în teren (forajele geotehnlce),

Formațiunile Interceptate prin forajele gootohnice sunt do varsta cuatornara respectiv ploistocon-mediu, plelstocen-auperior și sunt alcătuite din argile nisipoase ,nisipuri arglloaso,nisipuri prăfoase,

Formațiunea dominanta fiind nisipoasa so imprima formațiunilor caracterul general do roci necoezlve, nisipoase,

fw
IIARTA GEOLOGICA A ZONEI

DATE UIDROGEOLOGICF.

Rețeaua hidrografică din zonă este legată do bazinul râului Jiu.

Conform măsurătorilor efectuate in amplasamentul studiat nivelul hidrostatic se situează la adancimoa do 1,80m , ±1.()() m in funcție do cantitatea de precipitații căzute.


fl /un» Kăurti«ta

I i!t« i < •   ' i


DATE CLIMATICE

Din punct de vedere climatic, an incadreza Intr-o zona cu climat temporaPcontinental, caracterizat printr-o temperatura medie anuala do cca.10' C, o temperatura maxima absoluta de 40* C sl o temperatura minima do -30’ C.Primul Inghot apare după 26 octombrie, iar ultimul in prima decada a lunii aprilie, Intervalul de timp fara Inghot fiind astfel do 200 do zile pe an, Cantitatea medio do precipitații este do 600 mm|an, Vânturile dominante au direcția E-V, schimbările generale alo atmosferei de la un anutlmp la altul fiind clar reflectate de modificările frecventei vânturilor pe anumite direcții. Astfel, sl la Craiova, frecventa vânturilor dinspre Vest este mal maro In prima jumătate a anului, fiind de cca 21%, mal ales primavara, sl do aproximativ 15% in a doua jumătate a anului. Daca in ansamblu vânturile dinspre ost au o frecventa ridicata tot timpul anului, In timpul verii aro loc, totuși, o diminuare generala, in medie cu 10% in Craiova. încadrarea eoliana: zona A-STAS 10101/20-92.

încadrarea din punct de vedere al încărcării cu zapada: zona C conform STAS 10101/21-92,HARTA DURATEI MEDIE ANUALA DE STRĂLUCIRE A SOARELUIiturNtt»

Q.f*'*"/ | J ■

** v*AGRESIUNII DINAMICE A VÂNTULUI

SEISMICITATEA ZONEI SI ADÂNCIME A MEDIE DE ÎNGHEȚ

In conformitate cu Normativul P100-1/2013, obiectivul se situează în zona do hazard seismic caracterizata do o accelerație do vârf ag = 0,20g si do o porloada do control (do

colt) Tc= 1.0 secundo.muu».».___I

'/onnron lodloriulul RomAniui in lunDOni do podondn do coiihol (colț), Tq u șpocttM do mspuns. Codul du proMoro R10Q lMX)(i


Adâncimea medio do îngheț este conform STAS 0054/77= 0.85 m de la cota terenului natural.

STAREA ACTUALA

Corpul de clădire studiat, are regim de înălțime parter și funcțiunea da atelier reparații sl verificare tanvaie Clădirea are o vechime do peste 30 de ani., prezentând un stadiu avansat de degradare. Datorita Infiltrațiilor do apa din acoperiș in pereți si implicit in rețeaua eleclica prezintă pericol do Incendiu.In perioadele figuroaso sl cu precipitații lucru la tranvale este dificil datorita lipsei de încălzire si a apei caro băltește in interiorul halei.


LUCRĂRI DE EXPLORARE GEOTEHNICA

Pentru a se putea determina natura terenului din amplasament, explorarea geotehnica s-a făcut prin:

 • -  observații directe, asupra zonei studiate,

 • -  executarea unul sondaj gootohnic cu diametrul 0 3", la adâncimea de 4.00 m;

PI AN AMPLASAMENT FORAJ GEOTEIINIC

rezultate geotehnice obținute

Forajul F1 a interceptat următoarele formațiuni:

.00- 0.60 m = 0.60 m(c.n.t.) Umplutura cu rosturi do cărămidă

0,50 - 2,00 m « 1,50 in (c.n.t.) Umplutura din nisip fin maroniu gălbui, mlcacou, Indesare mijlocie. do la 1,80m apar infiltrații do apa

2.00 - 4,00 m ~ 2.00 m (c.n.t.) Nisip slab argllos, roșcat, puțin umed;

CARACTERISTICILE FIZICO-MEGANICE ALE TERENULUI

Stratul portant reprezentat de nisipul slab argilos roșcat următoarele caracteristici geotehnice

conform analizelor do laborator:

parametrii geotehnici - nisip argilos

Valori

Umiditatea naturala W (%)

8.7

Indlcolo do plasticitate lp

8.0

Indicele do consistenta Ic

0,64

Greutatea volumica in stare naturala (KN/m3)

17.7

Porozltatea n (%)

38

Indicele de porozitato o

0.61

Gradul du saturație Sr

0,37

Gradul do indusaro Id

0,84

Unghiul do frocaro interioara <1> (grada)

21

Coeziunea c (daN/cmp)

0,05

Modulul do deformare edometrica M2-

3(daN/cmp)

117

Tasarea specifica opi;2 cm/m

2,75

ÎNCADRAREA LUCRĂRII INTR-O CATEGORIE GEOTEI INICA

Categoria geotehnlcă sau riscul geotehnic depinde do doua categorii de factori caro trebuiesc studiațl:

o factori legați de toron - condițiile do teren șl apă

• factori logati do structură șl de vecinătățile acesteia.

1 .Condițiile do toron

- teren mediu la dificil conf. tab. B1 din "Normativ privind principiile, exigențele și metodele cercetării geotehnice a terenului do fundare”.

Din studiu șl din cercetările de teren rezultă condiții do excavate cu risc, deoaroce pământul este ncceo/iv sl adâncimea la caro va fi proiectata săpătură fundației clădirii se află nisipuri umede la saturate

 • 2. Apa subterană

Nivel pânze freatica - 1,80 m , ,t 1,00 m. nivel variabil in funcție de cantitatea do precipitații sl anotinp. Daca apar infiltrații do apa In săpătură sunt necesare opulsmonte normale

 • 3. Clasificarea construcțiilor după Importanță

în vederea definirii categoriei cjootohnlce In conformitate cu HG 766/1997 anexa 2 categoria do importanță a contracției ce urmează a fi executata este -normala,

 • 4.  Vecinătățile

Din analiza modului în caro realizarea excavaliilor, a epuismentolor și a lucrărilor de infrastructură, aferente construcției care se proiectează pol afecta construcțiile si rețelele subterane aflate în vecinătate riscul este moderat.

Sintetizând și punctând situațiile menționate mai sus, rezultă ca lucrarea de construcție ce urmează afi ridicată se încadrează la categoria geotehnică II (risc moderat),

CALCULUI. TERENULUI DE FUNDARE PE RAZA PRESIUNILOR CONVENȚIONALE Prcsiunott convontlontite da ha/a pantiu umpluturi si nisipuri umada sau saturata asta du 1b() Kpu

| .0..,|n| }; l

DohUhiUen terenului cte fondare

PAntenbui iu«ipnAA« 1 pi zjjmi (cii cXCr |țte iiBkpuriloi

111 jip'ii i |u-i 1“ ••   .

p&mAntun coazivo. conupi vk‘.

S0,5  |    U,«  |  <0,5  | ZO.B

l\‘onv kP*

Umpluturi^

11 ii p! uluci din p&ftlâiitUk i Ol ftOgaii# leah/ate pi

•Ohilrti’l d- Hi 1110,1 ni/. Am val (>.miw, mmbko)

250

200

ISO

150

r.>fl]4F£ito umugcnv iezuite te bi urma unor «tiUvil&ți sistematice <te clapunsio do pinteni vii i pi krZidUkl HiiHAj.UiriP

>.* umpic tete c onti< >l «• t

” 250

200

ISO

1 ii

na compacta te dar nvÂiui <» vțchime de depunere de minimum «l«»i ani

ISO

150

120

100

Dfinunuiea terenului de Ibndiiw

îndesate’' | frutemit medio*'

Pconv* kPa

Bloc un pibolovÂni^uii cu ihtehtpațiile umplute cu nisip ripietii?

750

Hlocmr cu intompițiite umplute cu pim6ntmi MfliloMe

350 ,.60(P>

Pielti^un cutate (din fragmente de roci criateiine)

60IJ

Pietii^un cu hteip

55(1

Ptelii^uti din fragmente «te roci tiedimcnlare

350

P&iaâiduii necoeztve

Piei tipuri CU iii’Up

<5 1  500^

Ni«ip MM»

700

600

Nisip mijlociu

600

500

Nisip lin

uscat sau umed

500

350

foarte umed sau salutat

350

250

Nisip lin pclfto

uscat

350

300

umed

250

ZIX.I

foarte umed sau Mimat

200

1 50

Corecția do lățime

•Pentru Bs5m corecție do lățime se determină cu relația:

CB = pconv K1(B-1) [kPa] (A.2)

unde: K1 coeficient - pentru pământuri necoezlve (cu excepția nisipurilor prăfoase). K1 =0.10

• pentru nisipuri prăfoase și pământuri coezivo, K l = 0,05

li lățimea fundației, în metri.

•Pentru B > 5m corecția do lățime este:

CB = 0,4 pconv pentru pământuri nocoezivo, cu excepția nisipurilor prăfoase;

CB = 0,2 pconv pentru nisipuri prăfoase și pământuri coezlve.

Corecția de adâncime se dotermină cu relațillo:

pentru Dl < 2m

pconv ( Df- 2)

CD =       ................... [kPa]

4

pentru Dl > 2m; CD «K2 y (Df - 2) [kPa]

unde: Df = adâncimea da fundare, în metri

K2 coeficient conform tabelului B.5

y greutatea volumlcă de calcul a straturilor situate deasupra nivelului tălpii fundației (calculată ca medie ponderată cu grosimea straturilor), în kllonewțoni pe metru cub. Presunoa conv do calcul coroctata (pe trepte de adâncimi si diverse latinii do fundare )

 • 1.Umpluturi Intervalul o.oo-2.00m

Pconv. do baza -150 kpa

Conform STAS 3300/2-85 Anexa B, tab. 17.

p conv.* p. conv. + CB +CD

Pentru situația studiată B < 5m corecția do lățime a fundației .este:

CB ■ p«onv*Ki*(B-1) Kpa

unde:

Ki= coeficient = 0.05

B = lățimea fundației, în metri

CD= coroctia CD do adâncime sl se determina cu relațiile:

pentru.Df < 2

Pentru adancimea do fundare ■I.OOm

CD ■ pwm . D( - 2 kpa

4

B ■ I.OOin

CD" >37.6 kpa

Pconv = 110 kPa" 1,10 kg/crn2

CB » 0.00 kl’a

13 ■ 2.00 IU

CB = 7,50 kpa

CD =“37,5 kpa

Pconv = 120 kPa = 1,20 kg/ctn2

13 ■ 3.00 m

CB ■ 15 kpa

CD =>37,5 kpa

Pconv = 130 kPa = 1,30 kg/cni2

B - 4.00 in

CB ra 22.5 kp£i

CD ">37.6 kpa

Pconv = 140 kPa = 1.40 kg/cni2

Pentru B > 5m;

CB a 0.2 Pconv.

CB = 30 kpa

CD= -37.5 kpa

Pconv = 145 kPa ° 1.45 kg/cm2

Ppntrii adiinclmoa do funtlaio = 1,50 in

B n I.OOin

CD»-18,75 kpa

CB = o.OO kPa

Pconv = 130 kPa " 1.30 kg/cm?

B n 2.00 in

CB n 7.50 kpa

Pconv = 140 kPa° 1.40 kg/cm2

CD ">18.75 kpa

B ■ 3,00 m

CB = 15 kpa

30

CD =-18.75 kpa

Pconv n pJO kPa = 1.50B = 4,00 rn

CB = 22,5 kpa

CD =-18.75 kpa

Pconv B 156 kPa = 1.55 kg/cm2

Pentru B > 5m.

CB = 0.2 Pconv.

CB = 30 kpa

CD= -18.75 kpa

Pconv ° 160 kPa n 1.60 kg/cm2

Pentru adanehnoa do fundare 3 2.00 tp

B = 1.00m

CD= 0.00 kpa

CB = 0.00 kPa

Pconv B 150 kPa = 1.50 kg/cm2

B B 2.00 m

CB = 7.50 kpa

CD =0.00 kpa

Pconv = 160 kPa = 1.60 kg/cm7 |

B = 3.00 in

CB = 15kpa

CD =0.00 kpa

Pconv = 165 kPa = 1.65 kg/cm7 |

B 3 4.00 in

CB = 22.5 kpa

CD =0.00 kpa

Pconv = 170 kPa = 1.70 kg/cm2

Pentru B > 5m;

CB = 0.2 Pconv.

CB = 30 kpa

CD= 0.00 kpa

Pconv = 180 kPa = 1.80 kg/cm2

 • 2. Nisipuri argiloaso umodo (2.00- 4.00 m).

Pconv. do baza -150 kpa

Pontru adandinoa do fundare = 2,50 111

CD = K2Y(Df-2) (Kpa)

Y = 20 KN/m3

Bb i.oDm

CB 0,00 kP;i

CD a 20kPa

Pconv = 170 kPa = 1.70 kfl/cm5

B B 2,00 rn

CB = 7.50 kpa

CD “20 kpa

Pconv =180 kPa = 1.0 0 kfj/cm3

li o 3.00 Irt"

CB = 15 kpa

cn =20 kpa

Pconv = 190

B - 4.00 in

CB ■ 22.5 kpa

CD “20 kpa

Pconv 200 kPa = 2,00 luj/cm'

Pontiu B > 5mj

CB = 0.2 Pconv.

CB ■ 30 kpa

CD“ 20 kpa

Pentru adanclmoa do fundaro = 3,00 m

Pconv = 200 kPa = 2.00 kfl/cm2

B ■ 1.00in

CB ■ 0.00 kPa

Pconv = 190 kPa ■ 1.00 kg/cm2

CD a 40kPa

B B 2.00 in

CB “ 7,50 kpa

CD “40 kpa

Pconv = 200 kPa = 2.00 kfl/cn?

B » 3.00 m

CD =40 kpa

Pconv B 210 kPa ■ 2.10

kg/cm2

B = 4.00 m

CB ■ 22.5 kpa

CU »40kpa

Pconv « 220 kP.i » 2,2 0

kg/cm2


Pentru B > 5m;

CB o 0.2 Pconv.

CB o 30 kpa

CDn 40 kpa

Pentru adanclmoa do fundaro = 4,00 m

Pconv = 220 kPa = 2,20 kg/cm3""

B w I.OOin

CB n o.OO kf’a

CU n BOkl'a

Pconv * 220 kPa = 2.20

kg/cm2

B = 2.00 m

CB n 7.5O kpa

CD = 80 kpa

Pconv = 240 kPa = 2.40

kg/cm2

B = 3.00 m

CB = 15 kpa

CD =80 kpa

pconv ■ 260 kPa ■ 2.50

kg/cm2

B = 4.00 m

CB = 22.5 kpa

CD =80 kpa

Pconv ■ 260 kPa = 2.60

kg/cm2

Pentru B > 5m;

CB = 0.2 Pconv.

CB = 30 kpa

Pconv = 260 kPa h 2.60 kg/cm2

CD= 80 kpa

Ad.de fundare

Df(m)

Presiunea convenționala do calcul Pconv <pa ;kg/cm7

B= 1.00

B= 2.00      | B» 3.00

B=4.00

B>5

1.00

110

1.10

120 = 1.20

130=1,30

140=1.40

1,50

130= 1.30

140 = 1.40

150 = 1.50

155= 1,55

2.00

150 = 1.50

160 r 1.60

165» 1.65

170= 1.70

2.50

170» 1.70

180 = 1.80

190 :: 1.90

200 = 2.00

3.00

190= 1.90

200 = 2,00

210= 2.10

220 ■ 2.20

4.00

220H 2.20

240= 2.40

250= 2.50

260= 2.60

CALCULUL TERENULUI DE FUNDARE LA STAREA LIMITA DE DEFORMA HE(Ppl) Presiunea ppl pentru fundații cu formă dreptunghiulară în plan se calculează cu relațiile:

- pentru construcții fără subsol:

Ppl =ml (y *B* N1 + q*N2 * c*N3) [kpa]

undo: ml coeficient adimensional al condițiilor do lucru, conform tabelului A.7;

Ymedia ponderată a greutăților volumlco de calcul ale straturilor do sub fundație cuprinse pe o adâncime B/4 măsurată do la talpa fundației, în kilonowtoni po metru cub;

B latura mică a fundației, în metri;

q suprasarcina do calcul la nivelul tălpii fundației, lateral față do fundația, în kilopascali;

qo.qi suprasarcina do calcul la nivelul tălpii fundației la exteriorul și respectiv interiorul fundației de subsol, în kilopascali;

c valoarea do calcul a coeziunii stratului de pământ do sub talpa fundației, în kilopascali; N1.N2.N3 coeficienți adimonsionall în funcție de valoaroa do calcul a unghiului de frecare interioară a terenului do sub talpa fundației, conform tabelului A.8.

ml = 1,2 coeficient al condițiilor do lucru conform tab.3 din STAS 3300/2/85

Y » 19KN/mc = greutatea volumetrica medie a straturilor do sub fundație

Ni, N?I N.i= coeficienți adimonsionall In funcție do unghiul de frecare Interna a pământului de sub fundație pentru 0 =18°

Ni« 0,43

Na" 2.72

N3= 5.31

O - 18

C= 15 Kpa= valoarea de calcul a coeziunii stratului de pamant da sub talpa fundației.

q=yhi= 19.2 x 1,00 H 19 (Kpa) pentru adancimaa do 1.0 rn

q=yh?= 19,2 x 1.5 = 29 (Kpa) pentru adancimaa do 1.5 m

q=yh:i= 19,2 x 2.0 = 30 (Kpa) pentru adancimaa do 2.0 m

q=yh4= 19,2 x 2,5 = 48 (Kpa) pentru adancimaa de 2,5 m

q~yhr,~ 19.2 x 3.00 =58 (Kpa) pontru adancimaa de 3.00 m

q» yhfl-• 19.2 x 3.50 =67.2 (Kpa) pentru adancimaa de 3.50m

q- yh?= 19.2 x 4.00 =76.8 (Kpa) pontru adancimaa da 4.00m

Pentru adancimoa do fundare - 1,()(.) m

B b 1.00m

Ppl «ml (y *B* NI + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *1* 0.43* 19*2.72+ 15*5.31)=

1.2(8,17+51,87+79.65>1.2(139.69)=167,60(Kpa)

Ppl = 170 kPa

B = 2.00m

Ppl "ml (y *B* NI + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *2* 0.43+ 19*2.72+ 15*5.31)=

1.2(16,34+51,87+79.65)=1,2(16.34+131.52)=177.4(Kpa)

Ppl = 180 kPa

B = 3.00rn

Ppl =ml (y *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1.2(19*3*0,43+ 19*2.73+ 15*5.31 )=187,2(Kpa)

Ppl = 190 kPa

B = 4.00m

Ppl =ml (y *B* NI + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *4* 0.43+ 19*2.72+ 15*5.31)= 197(Kpa)

Ppl = 200 kPa

B = 5.00m

Ppl -ml (Y *B* N I + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *5* 0,43+ 19*2.72+ 15*5.31 )=2O(3(Kpa)

Ppl = 210kPa

Pentru adancimoa do fundare ^JțOm

li I.OOin

Ppl «ml (y *B* NI + q*N2 + c*N3) «1,2(19 ‘1* 0.43+ 30*2.73+ 15*6.31 )-229.5(Kp

Ppl =230 kPa

li 2,00m

Ppl «ml (Y *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *2* 0.43+ 38*2.73 + 15*5.31)=

1 2(16.34+103.74+79.65)=239(Kpa)

Ppl = 240 kPa

B = 3.00in

Ppl =ml (y *13* NI + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *3* 0.43 + 38*2.73 + 15*6.31)-

1.2(24.51 + 103.74+79.65)=249(Kpa)

Ppl = 250 kPa

li li 4.OO1 n

Ppl =ml (Y *B‘ NI + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *4* 0.43 + 38*2.73 + 15*5.31)=

1.2(38,68+103,74+79.65)=259.2(Kpa)

Ppl = 260 kPa

B - B.OOni

Ppl “ml (y *B* NI + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *5* 0.43 + 38*2.73 + 15*5.31)=

1.2(40.85+103.74+79.65)=269.2(Kpa)

Ppl = 270 kPa

Pentru adanclmaa da fundare » 3.00m

li 1,00m

Ppl =ml (V *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *1* 0.43+ 58*2.73 + 15*5.31 )u

1.2(8.17+158.34+79.65)-294.69(Kpa)

Ppl -ml (V *B* N1 + q'N2 + c‘N3) =1.2(19 *2* 0.43+ 58*2,73 + 15*5,31)=

1,2(16,34+158.34+79.65)=304.5(Kpa)

Ppl ■ 300 kPa

B = 3.00m

Ppl =rnl (y *B* NI + q*N2 + c*N3) =1,2(19 ‘3* 0,43+ 58*2.73 + 15*5.31)=

1.2(24.51+158.34+79.05)=315(Kpa)

Ppl = 310kPa

B = 4.00m

Ppl =ml (y *B* NI + q*N2 + c*N3) =1,2(19 ‘4* 0.43+ 58*2,73 + 15*5.31)=

1.2(32.68+158.34+79.05)=325(Kpa)

Ppl ■ 320 k Pa

B = 5.00(11

Ppl =ml (y *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *5* 0,43+ 58*2,73 + 15*5,31)=

1,2(40.85+158.34+79.65)=334.6(Kpa)

Ppl = 330 kPa

Pentru adanclrnea de fundare = 4.00ni

B= 1.00m

Ppl =rnl (Y *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1.2(19 *1* 0.43+ 76*2.73 + 15*5.31)=

1.2(8.17+266.7+79.65)=354(l<pa)

Ppl ■ 350kPa

B = 2.00m

Ppl =ml (y *B* N1 + q*N2 + c*N3) =1,2(19 *2* 0,43 + 76*2,73 + 15*5.31)=

1.2(16.34+286.37)=363(Kpa)

Ppl = 360kPa

B = 3.00m Ppl «ml (V *B* N I + q*N2 + c*N3) =1.2(19 ‘3* 0.43 + 76*2.73 + 15*6,31)" 1.2(24.51+207.48+79,66)"373.0(Kpa)

Ppl“^370kPa

B = 4.00m

Ppl =ml (y *B* N1 + q*N2 + C*N3) =1,2(10 *4* 0.43 + 76*2.73 + 15*5.31)= 1.2(32.68+207.48+79.65)«383,7(Kpa)

Ppl ■ 380 kPa

B = 5.00m

Ppl =ml (y *B* N1 + q*N2 + 0*N3) «1.2(10 *6* 0.43 + 76*2.73 + 15*5.31)=

1.2(40.85+207.48+79.65)=393.5(Kpa)

Ppl ■ 390kPa

Adancimea do fundare Df(m)

Prosiunea do deformatle plastica Ppl ( Kpa);

kg/cm2

Latimea fundației B(m)

B=

d

B«2

B=3

1,00

170

180

190

200

2.00

230

240

250

260

3,00

290

300

310

320

4,00

350

360

370

380

CONCLUZII

Ca urmare a corcotarllor geotehnice efectuate pa amplasamentul descris mai sus. a analizelor de laborator si birou efectuate se pot concluziona următoarele:

 • •  Corpul do clădire studiat, are regim do înălțime parter și funcțiunea de atelier reparații

si verificare tanvaie Clădirea are o vechime de peste 30 do ani., prezentând un stadiu avansat do degradare. Datorita infiltrațiilor do apa din acoperiș in pereți si implicit in rotoaua olectlca prozinta pericol do incendiu Jn perioadele flguroase al cu precipitații lucru la tranvaio osie dificil datorita lipsei do încălzire si a apoi caro băltește in Interiorul halei.

 • •  Pentru a so putea determina natura terenului din amplasament, In vederea indicării stratului portant, a nivelului plnzel freatice, a cotelor do fundare si a dimensionării sistemului du fundare, a fost executat un foraj geotehnlcla adancimea do 4.00 motri.

Forajul FI a interceptat următoarele formațiuni:

.00 0.50 m = 0.50 m(c.n.t.) Umplutura cu rosturi do cărămidă

0.50 - 2.00 m H 1.50 m (c.n.t.) Umplutura din nisip fin maroniu-galbui, rniuacou, Indosaro mijlocie, de la 1,80m apar infiltrații do apa

2.00 • 4.00 m - 2.00 m (c.n.t.) Nisip slab argilos, roșcat, puțin umed;

» Nivel panza freatica - 1.80 m , ± 1.00 m. nivel variabil in funcție do cantitatea de precipitații ai anotinp. Daca apar infiltrații do apa in săpătură sunt necesare opulsmente normala

 • •  Adâncimea medie de îngheț este conform STAS 6054/89 0,85 m de la cota terenului natural.

 • •  Normativul p 100*1/2006 încadrează locația amplasamentului cercetat la zona ag = 0,20 si perioada de colt Tc = 1.0 eec.

« Presiunea convenționala do baza pontru umpluturi si nisipuri umodu sau salutata este do: IbO Kpa

lAd.do fundare

D((m)

Presiunea convenționala de calcul Pconv Kpa ikg/cm1

B=

1.00

B=

2.00

B= 3.00

B=4.00

B>5

1.00

110 = 1,10

120 " 1.20

130=1.30

140=1.40

1.50

130 = 1.30

140 =

1.40

150= 1.50

155» 1.55

2,00

160 "1,50

160 = 1.60

165= 1.65

170 = 1.70

2.50

170 = 1.70

180 = 1.80

190 = 1.90

200 = 2.00

3.00

190 = 1.90

200 ■ 2.00

210® 2.10

220 = 2.20

4.00

220= 2.20

240= 2.40

250= 2.50

260= 2.60

Calculul terenului du fundarcla starea limita do doformatio(ppl)

Adâncimea do fundare Df(m)

Presiunea de deformatio plastica Ppl ( Kpa) ;

kg/cm2 Latimoa fundației B(rn)

B=1

B"2

B=3

B=4

1,00

170

180

190

200

2.00

230

240

250

260

3,00      (       200

300

310

320

4.00

350

300

370

380

RECOMANDĂRI

Fata de cale aratate mai sus recomandam următoarele:

 • •  I lidroizolarea fundației conform normativelor in vigoare.

 • •   Refacerea taluzelor terenului din jurul clădirii.

 • •   Refacerea trotuarelor din jurul clădirii.

 • •  Asigurarea evacuării apelor pluviale prin rigole cimentate do scurgere, executate la marginea trotoarelor; in acest mod se evita stagnarea apelor pluviala in jurul clădirii sl infiltrarea lor la fundații.

 • •  Arborii ornamentali se for afla la o distanță mai maro de 5 rri fata deobiectivolo

■ construite, Se va respecta normativul privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibilo la umeziră P7-2000 pt.4.3 (Masuri de protecție pentru evitarea infiltrării apei in teren).

(II) Studii do specialitate:

 • a. Studiu topo: întocmit do Inginer Giurca Iulian Nlcusor

 • b. Audit energetic: întocmit do irig. Floare Gavrilescu

 • c. Studiu peisagistic: nu o cazul

 • d. Studiu arheologic: nu e cazul

o. Situația utilităților tehnlco-odllltaro existente

Clădirile depoului sunt racordate la rețeaua electrică, rețeaua do alimentaro cu apă a orașului precum și la rețeaua do canalizare.

In incinta dopoulul exista canalizare pluviala.

 • f.  Analiza vulnerabilităților cauzate do factori do risc, antropic! si naturali, inclusiv do schimbări climatico co pot afecta investiția;

Nu oslo cazul. Perimetrul analizat nu este afectat de fonomono do tipul alunecărilor do teren, inundații, etc..

 • g. Informații privind posibile Interfețe cu monumentele Istorlce/do arhitectură sau nituri arheologice po amplasament sau în zona imediat învecinată

Nu este cazul, intrucat investiția nu se afla in zona protejata sau cu posibile Intorfoto cu monumente istorico

3.2. Regimul juridic
 • a, Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, Inclusiv servituți, drept do preemțluno

Terenul studiat are suprafața do 40159,49 mp și se află situat în intravilanul municipiului Craiova, proprietate a municipiului Craiova, construcții proprietate apartlnand domeniului public al municipiului Craiova.

 • b, Destinația construcției existente

 • - CORP C1-BIROURI

 • - C10 DECAN TOR / STATIE POMPE SPĂLATORIE-

 • -  C5 - STATIE SPALARE/VOPSIRE

 • - C6-HALA ÎNTREȚINERE P+1E

 • -  CB - ATELIERE PARTER

 • - C9 - MAGAZIE MATERIALE PARTER

 • - C3 - BOXA RECTIFICARE BANDAJE

 • -  Linie tramvai Incinta

 • -   Rotolo utilitati

 • -  Rețea Iluminat public

 • c, Includerea construcției existente în listele monumentelor istorico, slturl arheologice, arii protejate, precum și zonele do protecție alo acestora

o Bulevardul Dacia nr. 3- Depou tramvai ~ nu este cazul

Construcțiile existente nu sunt clasificate ca sl monumente istorico, nu interferează cu aceste zone.

 • d, Informații/obligațil/constângnri extrase din documentațiile do urbanism, după caz.

Nu este cazul

 • 3,3 Caracteristici tehnico și parametrii specifici

 • a. Categoria și clasa do Importanță

C1-BIROURI - CATEGORIA C; CLASA DE IMPORTANTA III

C10 DECANTOR / STAȚIE POMPE SPĂLĂTORIE- CATEGORIA D; CI ASA DE

IMPORTANTA IV

C5 - STATIE SPALARE/VOPSIRE - CATEGORIA D; CI ASA DE IMPORTANTA IV

C6 - HALA ÎNTREȚINERE P+1E - CATEGORIA C; CLASA DE IMPORTANTA III

C8 - ATELIERE PARTE - CATEGORIA D; CLASA DE IMPORTANTA IV

C9 - MAGAZIE MATERIALE PARTER - CATEGORIA D; CLASA DE IMPORTANTA IV

C3 - BOXA RECTIFICARE BANDAJE - CATEGORIA D; CLASA DE IMPORTANTA IV

 • b, Cod în lista monumontolor Istorice, după caz

Nu oslo cazul,

 • c. An/Anl/Perloade de construire pentru fiecare corp do construcție Perioada do construire pentru Imobilele propus© pentru reabilitare est© anul 1987.

 • d, Suprafață construită

Sc C1 = 210,79 mp; Sc C2 = Sd C2 = 272,39 mp

Sc C3 ■ Sd 03 = 100,94 mp

Sc C4 = Sd C4 ° 41,57 mp

Sc C5 = Sd C5 = 402,95 mp

Sc C6 = 3 772,71 mp; Sd C6 = 4443.13 mp

Sc C8 = Sd 08 = 375,57 mp

Sc 09 = Sd C9° 175,32 mp

Sc C10 Decantor/Pompc spalare “ 119,50 mp; Sd - 144,17 mp

o, Suprafață construită desfășurată

Sc 01 = 210,79 mp; Sc C2 - Sd 02 = 272,39 mp

St: C3 = Sd C3 ■ 100,94 mp

Sc C4 “ Sd 04-41,57 mp

Sc C5 = Sd C5 = 462,95 mp

Sc C6 = 3 772,71 mp: Sd C6 - 4443,13 mp

Sc CB = Sd CB = 375,57 mp

Sc C9 = SdC9 = 175,32 mp

Sc C1O Decantor/Pompe epatare = 119,50 mp; Sd = 144,17 mp

Linie tramvai incinta

Din punct do vodoro a liniei curente se va moderniza o lungime de 3,014 km cale simpla, din caro 2,536 km calo simpla linii exterioare si 0,478km calo simpla linii ce se afla In Interiorul halelor.

Fir do contact

Suprafața = 3000.00 ml

 • f. Valoarea do Inventar a construcției

2.975,056 mii lei.

 • g. Alțl parametrii, în funcție dc specificul și natura construcției existente

Nu osto cazul,

 • 3,4 Analiza stării construcțloi

Po baza concluziilor expertizei tehnice și/sau audltului energetic, precum și alo studiului arhitecto-istoric în cazul imobilelor care beneficiază dc regimul de protecție de monument istoric și al Imobilelor aflate în zonele dc protecție ale monumentelor istorice sau în zonele construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum șl cauzele principale ale acestora, de exemplu, degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiale, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate din expertiză

Pentru modernizarea Depou tramvai RA I Craiova, s-au realizat următoarele expertize tehnico;

Expertiza tehnica construcții

 • - perioada execuției: anul 1987

 • - numărul do niveluri: C1, C10 DECANTOR + STATIE POMPE si C0 - 2 si C3, C5, C8 si C9 - 1

 • - forma si dimonslunilo in plan: regulata, tara colturi intrando - vezi releveele anoxato forma sl dimensiunile in elevație: regularitate In elevație, fara etaje slabe

 • - tipul structurii:

 • - CORP C1-BIROURI - cadre do beton armat cu planșeu și grinzi prefabricate din beton armat, CIO DECANTOR + STATIE POMPE - pereți structurali din zidărie de cărămidă confinata do 30 cm. grosime cu planșee și grinzi prefabricate din beton armat, cu învelitoare tip tera&â,

 • - C5 - STATIE SPAI ARE/VOPSIRE - cadro do beton armat cu planșeu și grinzi prefabricate din beton armat-ehosoane,

C6 - HALA ÎNTREȚINERE P+1E - cadre de beton armat, cu planșeu și grinzi prefabricate din beton armat,

 • -  C8 - MAGAZIE/ATEIJERE PARTER - pereți structurali din zidărie de cărămidă confinata,

 • -  C3 - BOXA RECTIFICAT BANDAJE Structura de rezistență este alcătuită din cadro metalice fara inchideri, fundații din beton armat, cu acoperiș șarpanta metalica, invelitoaro din tabla metalica cotata culoare maron

C9 - MAGAZIE MATERIALE PARTER - cadre din profil© metalice laminate cu închideri de zidărie de B.C.A., fundații continui din beton armat

 • -  - natura terenului do fundare; pământuri argiloase fara sensibilitate la umeziră si fara contracții mari

- tipul fii materialele fundațiilor; fundații directe, du tipul Izolate pentru stâlpii cadrelor si grinzi continui din buton simplu sl zidărie pentru pereții structurali amplasate la cca. 80 cm adâncime fata do cota terenului amenajat. La cladiroa C9 fundațiile sunt amplasate la cca. 60 cm adâncime fata du cota terenului amenajat.

 • -   - tipul si materialele închiderilor:

C1 - pereți nostructurall din b.c.a, inramata, du 38 cm grosime, C10 DECANTOR+STATIE POMPE - pereți structurali din zidărie do cărămidă confinata,

 • -  C 5 - fasll prefabricate de b.c.a., cu grosime do 30cm

C fi - fasii prefabricate du b.c.a., cu grosime do 30cm

C 0 - pereți structurali din zidărie do cărămidă confinata

C 9 " pereți nestructurali din b.c.a, Inramata, do 30 cm grosime

 • - tipul «i materialele compartimentărilor:

C1 - porotl nestructurali din zidărie do cărămidă confinata do 20 cm grosime C10 DECANTOR+STATIE POMPE - pereți structurali din zidărie do cărămidă confinata,

 • -  0 5-, fasii prefabricate do b.c.a., cu grosime de 30cm

C 6 - fasii prefabricate de b.c.a., cu grosime do 30c.m

C u - pereți structurali din zidărie do cărămidă confinata de 20 cm si 30 crn grosime

 • -  C 9 - pereți nestructurali din b.c.a, do 30 cm grosime

 • - tipul si materialele finisajelor si decorațiilor exterioare: toncuiala cu mortar do var-ciment si vopsitorii do exterior. Nu sunt elemente decorative grele ancorate do fațade

tipul si materialele acoperișului: C1, C10 DECANTOR+STATIE POMPE, 05,06,68 - terasa necirculabila, C3, C9 - șarpanta din profilo metalice ușoare tip C

 • -  Corpul C3 nu aro închideri perimetrele

Expertiza tehnică instalații oloctrico

Instalația de 0.4KV

Instalația de 0,4KV aferentă depoului a fost pusă în funcțiune în 1987 și este realizată în tehnologia anilor respectivi,

Instalația a fost dimensionată în conformitate cu setul de echipamente tehnologice prevăzute inițial.

Instalația de 0,4 KV este deservită de un sistem de cabluri de foiță îngropate.

Din aceste considerente s-au constatat următoarele defecte majore:

 • •  Echipamentele sunt uzate fizic și moral și nu mai prezintă siguranță în funcționaro, nu mal există piese de schimb.

 • •  Din punct do vedere energetic instalația este incompatibilă cu noile echipamente tehnologice solicitate.

 • •  Sistemul do cabluri de forță este vechi -1987

 • •  Operațiile de mentenață operativă sunt foarte dificile din cauza lipsei documentației și a personalului cu experiență care poate compensa acest neajuns.

 • •  Instalația nu a fost prevăzută cu un sistem de monitorizare centralizată.

* Instalația nu a fost prevăzută cu echipamente pentru compensarea factorului do putere

Rețeaua do alimentaro cu energic electrică a firului de contact

Alimentarea tramvaielor pe teritoriul depoului se face din Stația do redresare nr. 3 amplasată pe terltorul depoului, denumită clădirea 02.

Rețeaua de alimentara cu energie electrică a firului do contact din incinta depoului a fost modernizată de curând în cadrul altui contract șl aste corespunzătoare din punct de vedere tehnic,

Rețeaua de contact a tamvaiuliii

Rețeau de contact din Incinta depoului este cea din 1987, realizată în tehnologia șl cu echipamentele din acea vreme. Din cauza calității echipamentelor folosite, a tehnologiei folosita șl ca urmare a procestului firesc do uzură în timp, rețeaua de contact oslo într-un stadiu avansat de uzură.

La firul do contact s-au făcut în timp intervenții punctuale acolo unde era absolut necesar.

Nu există înregistrări referitoare la aceste lucrări.

Iluminatul exterior

Depoul este deservit de instalația do iluminat exterior inițială. Aceasta a fost proiectată în 1987, în tehnologia șl cu echipamentele din acea vromo.

Instalația existentă este mare consumatoare de energie și nu se situează la nivelul tehnic actual. Sistemul do conductoare, corpurile de Iluminat și Instalația de alimentare șl comandă sunt uzate și nu mai prezintă siguranță în funcționare.

Iluminatul exterior oslo poziționat pe stâlpii care deservesc caii de rulare,

Audit energetic

La evaluarea performantei energetico a prezentei clădiri s-a utilizat "Metodologia do calcul al performantei energetice a clădirilor", aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor si turismului nr 167/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romanici, Partea I, nr.126 si 126bls din 21 februarie 2007.

Pentru prelucrarea datelor intr-un mod cat mai sistematizat si pentru coalizarea calculelor s-a utilizat programul do calcul AIIEnergy versiunea 4.1, program specializat pentru astfol do lucrări, realizat prin colaborare do flrmolo Algorithm+ SRL din Galați, si IF’CT Instalații SRL din București si certlflcat.com

Prozontul audlt energetic este întocmit de către auditorul energetic pentru clădiri: Exp. Ing. Gavrilescu Floare atestat gradul I, specialitatea (construcții si instalații), pososor al Certificatului do atestare sorla VBA nr. 01072 din 03.02.2010.

Calculele do pot foi manta energetica s-au efectuat atat pentru clădirea reala cat si pentru cladiroa do referința.

Cladiroa do roforinta reprezintă o clădire virtuala avand următoarele caracteristici gonoralo, valabile pentru toate tipurile de clădiri considerate (conform Pârtii a lll-a a Motodologioi):

 • a) Acooasl forma geometrica, volum si ario totala a anvelopei ca si cladiroa reala:

 • b) Aria elementelor do constructlo transparente (ferestre, luminatoare, pereți exteriori vltratl) pentru clădiri de locuit este identica cu cea aferenta clădirii reale. Pentru clădiri cu alta destinație docal do locuit aria elementelor de constructlo transparente so determina pe baza indicațiilor din Anexa A/,3 din Metodologia do calcul al performantei onorgotlco a clădirilor - Partea l-a, in funcția do aria utila a pardoselii incintelor ocupate (spațiu condiționat);

 • c) Rezistentele tormlco corectate ale elementelor do construcție din componenta anvelopei clădirii sunt caracterizate do valorile minime normate, conform Metodologiei Partoa I, cap.11;

 • d) Valorile absorbtivitatii radiației solare a elementelor de construcție opaco sunt aceleași ca In cazul clădirii do roforinta;

 • e) Facolorul optic al elementelor de construcție exterioare vitrate este ala0,26;

 • f)  Factorul mediu de insoriro al fațadelor are valoarea corespunzătoare clădirii reale;

 • g) Numărul de schimburi do aor din spațiul încălzit este minimum 0,5h'1, conslderandu-se ca tamplarla oxtorioara este dotata cu garnituri spoclalo do otansare, iar ventilarea oste naturala prin ferestre, iar in cazul clădirilor publice/sociale, valoarea corespunde asigurării confortului fiziologic in spatiile ocupate (cap. 9.7 Metodologia Partea l-a);

 • h) Sursa de căldură pentru încălzirea sl prepararea apei calde de consum osto:

Sobo cu lemne existent

 • i)  Instalația de apa calda do consum osto caracterizata de dotările sl parametrii de funcționaro conform proiectului, iar consumul specific do căldură pentru prepararea apei calde de consum este do 1068*Np/Aino [kWh/mzan], unde Np reprezintă numărul mediu normalizat do persoane aferent clădirii certificate, Iar AmQ reprezintă aria utila a spatilui incalzit/conditionat;

Evaluarea performantei energetico a clădirii EXISTENTE so refera la determinarea nivelului de protecție termica al clădirii si a eficientei energetice a instalațiilor do incalzlro Interioara, do preparare a apoi calde do consum sl de Iluminat si vlzoaza in principal;

 • -   investigarea preliminară a clădirii sl a Instalațiilor aferente determinarea performantelor energetice alo construcției sl alo instalațiilor aferente acesteia, precum sl a consumului anual do energie al clădirii pentru încălzirea spatiilor, do preparare a apoi cald de consum si do Iluminat

 • -  concluziile auditorului energetic asupra evaluării

Investigarea preliminară

S-a efectuat prin analiza documentației tehnice disponibile a clădirii si prin analiza stării actuale a construcției sl Instalațiilor aferente acesteia, constatata prin vizitarea clădirii.

Pentru investigarea preliminară a clădirilor normativul Mc 001/2006 cere analiza cârtii tehnico a clădirii, respectiv documentației care a stat la baza execuției clădirii si instalațiilor aferente si caro trebuie sa curpinda col puțin;

 • -   partlul de arhitectura ;

dimensiunile geometrice ale elementelor de construcție (fundații, pereți);

 • -  dimensiunile golurilor din pereți, distanta dintre goluri, inaltimea parapetilor;

 • -   structura anvelopei clădirii;

 • -   tipul de usi si ferestre;

 • -  alcatulroa si materialele caro compun elementele do închidere exterioara sau de separare Intre spatii cu diverse regimuri de temperatura;

Nu au fost disponibile date privind consumurile energetico înregistrate pe baza do factura In ultimii 5 ani ;

In lipsa datelor privitoare la apa calda do consum, pentru evaluarea energetica s-au luat In considerare elemente normate.

Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiză diagnostic din punct do vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

Principalele deficiențe, rezultate din analiza stării tehnico ale Depou RA I Craiova so referă la:

Inspecția sistemelor tehnice

Cu ocazia inspecției tehnico efectuate s-au Investigat următoarele: starea elementelor de construcție opace (pereți, plansou po sol, planseu peste partor, porotl către spatii comune) si evldontloroa punților termice liniar si punctuale, a defecțiunilor sau a deteriorărilor;

fisuri, degradări alo tencuielii si alo structurii do rozlstenta, igrasie, zone afectate de condens remanent sau mucegai;

deteriorarea terasei si a elementelor de închidere ale torsaei;

Identificarea alcaturii elementelor do inchidere si evaluarea stării termolzolatlol din componenta pereților, planseelor;

Indentificarea tipurilor de închidere vitrate din spatiile locuite si din cele cu funcții do spatii comune;

 • -  starea sistemelor de încălzire

Evaluarea stării actuale a Instalațiilor de apa race si calda si Iluminat , încălzire si apa calda

Pentru instalația do Iluminat artificial s-a evaluat:

starea corpurilor de iluminat;

 • -  performanta tehnica a sistemului do iluminat artificial

existenta dispozitivelor do control sl reglare automata a fluxului luminos Instalații electrice aferente depoului

Principalele deficiențe rezultate din analiza stării tehnico a Instalațiilor electrice aferente depoului se referă la;

 • •  Instalația de 0,4 KV

o Nu corespunde din punct do vedere al;

 • •  Calității echipamentelor

" Documentației de exploatare

 • •  Dimensionării energetice

 • •  Rețeaua do alimentare cu energie electrică a firului de contact,

Datorită uzurii generale existente, oricând este posibilă căderea firului de contact ceea ce poate provoca:

 • ■  Accidente de muncă

Suprasolicitări alo stației de redresare (inclusivo căderea stației de redresare), rospoctivo scoaterea din funcțiune a tronsoanelor alimentate de acesata.

 • ■  Calitatea sistemului de susținere a firului de contact nu pormltedcmontarea și remontarea firului de contact în vederea executării de lucrări la calea de rulare șl la clădiri.

 • •  Iluminatul exterior

Iluminatul exterior oslo Inefflclont, greu de întreținut și mare consumator do energie. Soluții propuse do expertul tehnic în Domeniul Energetic.

Instalația do 0,4 KV existentă se va înlocui în totalitate cu o instalație nouă conformă cu Anexa 4, Instalația de 0,4 KV. Situația propusă.

în plus noua instalație va respecta următoarele condiții:

 • •  Din punct de vedere energetic va fi dimensională în conformitate cu noile ochipamono.

 • •  Va li prevăzută cu Instalație pentru compensarea factorului de putere.

 • •  Tablourile de distribuție vor respecta:

o Grad do protecție IP66

o Vor fi prevăzute cu releu de monitorizare tensiune caro asigură monitorizare locală „Prezență tensiune" și semnal semnalizare la distață.

o Toate întroruptoarele vor fi prevăzute cu contacte auxiliare cablate în șiruri do ciorne,

o Schema sinoptică va fi animată optic.

o Vor fi prevăzute cu spațiul necesar pentru instalarea ulterioară a analizoarolor do roțea pentru măsurarea și monitorizarea energiei electrice. Tabloul general din PT va fi obligatoriu prevăzut cu analizor de rețea.

 • •  Cablurile de forță vor respecta:

o Vor fi calculate conform necesarului do onerglo, rezultat în urma stabilirii noilor echipamente ce se vor utiliza

 • •  Pentru alimentaro» instalațiilor electrica aferente construcțiilor, fiecare tablou va avea un circuit special.

 • •  Instalația de protecție împotriva atingerilor directe va fi logată la instalația do împămăntare a construcției aferente.

 • a. Rețeau de alimentaro cu energie electrică a firului do contact La această Instalație nu se intervine.

 • b. Rețeaua do contact a tramvaiului

Rețeaua se înlocuiește complet și va respecta cerințele impuse în Anexai la Tema do proiectare cap.: Rețeaua do contact a tramvaiului, și anume:

Rețeaua do contact din depou se va înlocui în toatalitate.

Noua rețea de contact va îndeplini următoarele cerințe:

Va fi menținută pe stâlpii exlstenți

- Sistemul do suspensie al rețelei de contact va fl înlocuit în totalitate

- Firul de contact va fi de tip "cupru profilat"

înălțimea firului do contact pe traseu va fi cea existenta

Reglarea întinderii firului do contact sa va face prin compensatoare automate

Pentru toato elementele rețelei do contact se vor prevedea cel puțin 2 trasee do izolație fața do supoițil rețelei și față de alte elemente electrice sau mecanice aflate în vecinătate,

Linie tramvai:

Slaba calitate a căii are efecte negative Importante și asupra materialului rulant, prin uzura prematură a boghiurilor, ceea ce impune intervenții foarte costisitoare prin volumul de muncă și costurile pieselor, materialelor și a energiei.

Linia de tramvai si aparatele de cale din depou au o stare tehnică improprie exploatării tramvaielor în condiții de siguranță,

(Jzura avansată a căii de rulare, vechimea liniei si aparatelor de cale fac ca exploatarea să se realizeze în condiții dificile, pe unele porțiuni chiar existând riscul producerii unor evenimente do natură umană sau materială.

Toato acestea impun demontarea liniei actuale șl înlocuirea ei cu o structură viabilă modernă, verificată in timp șl adaptată la normativele actuale de proiectare și execuție europene,

Din punct de vedere al rețelei de tramvai, Cralova prezintă avantajul posibilității dezvoltării și adaptării la sistemele de transport de tip metrou ușor, sistem promovat do companiile de transport europene, în concordanță cu politica impusă de U.E.

 • 3.5. Starea tehnică, Inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul do vedere al asigurării cerințelor fundamontalo aplicabile, potrivit legii.

Informațiile privitoare la alcatulroa constructilor s-au colectat prin examinarea vizuala do detaliu si de ansamblu realizata cu ocazia vizitei efectuate in prozanta proprietarilor in data de 20.11.2018, ocazlo cu care s-a realizat si documentarul foto, pe baza proiectării simulate conform practicii do proiectare din perioada realizării construcției - anii 1987 - Normativul P 100/82 precum si din informațiile puse la dispozitlo do catro personalul do exploataro si întreținere, rezultând următoarele informații generale privind construcțiile:

 • - perioada execuției: anul 1987

 • - numărul do niveluri: CI, C10 DECANTOR * STATIE POMPE ai C6 - 2 si C3. C5, CB s| C9 -1

forma sl dimensiunile in plan: regulata, fara colturi Intrando " vezi rolovoole anexate

 • - forma si dimensiunile in elevație: regularitate in elevație, fara etaje slabe

 • - tipul structurii:

- CORP CVBIROURI - cadre do beton armat cu planșeu și grinzi prefabricata din baton armat, C10 DECANTOR + STATIE POMPE - pereți structurali din zidărie do cărămidă confinata du 30 cm. grosime cu planșee și grinzi prefabricate din beton armat, cu învolitoaro tip terasă,

 • -  C5 - STATIE SPALARE/VOPSIRE - cadre do beton armat cu planșeu și grinzi prefabricate din beton armat- -chesoane, C6 - HALA ÎNTREȚINERE P+1E - cadre do beton armat, cu planșeu șl grinzi prefabricate din beton armat,

 • -  CB - MAGAZIE/ATELIERE PARTER - pereți structurali din zidărie do cărămidă confinata,

 • -  C3 - BOXA RECTIFICAT BANDAJE Structura de rezistență este alcătuită din cadre metalice fara închideri, fundații din beton armat, cu acoperiș șarpanta metalica, invelltoare din tabla metalica cutata culoare maron

C9 - MAGAZIE MATERIALE PARTER - cadre din profila metalice laminata cu închideri do zidărie de B.C.A., fundații continui din beton armat

 • - natura terenului do fundare: pământuri arglloase fara sensibilitate la umozlro sl fara contracții mari

 • - tipul si materialele fundațiilor: fundații directe, do tipul Izolate pentru stâlpii cadrelor sl grinzi continui din beton simplu si zidărie pentru pereții structurali amplasate la cea, 80 cm adâncime fata do cota terenului amenajat. La clădirea C9 fundațiile sunt amplasate la cca. G0 cm adâncime fata do cota terenului amenajat.

• - tipul sl materialele închiderilor:

C1 - pereți nestructurali din b.c.a, Inramata, de 38 cm grosime, C10 DECANTOR+STATIE POMPE - pereți structurali din zidărie do cărămidă confinata,

C 5“fasil prefabricate do b.c.a., cu grosime de 30cm

C 6 - fasli prefabricate do b.c.a., cu grosime do 30cm

C 8 - pereți structurali din zidărie do cărămidă confinata

C 9 - porotl nostructurali din b.c.a, inramata, do 38 cm grosime

C3 - nu are includeri perimotralo

 • -  - tipul si materialele compartimentărilor;

C1 - pereți nestructurall din zidărie do cărămidă confinata de 20 cm grosime C10 DECANTOR+STATIE POMPE « pereți structurali din zidărie do cărămidă confinata,

C 5 -i fasii prefabricate do b.c.a., cu grosime de 30cm

C 6 - fasii prefabricate de b.c.a., cu grosime do 30cm

C 8 “ pereți structurali din zidărie de cărămidă confinata do 20 cm sl 30 cm grosime

 • -  C 9 - porotl nostructurali din b.c.a, do 30 cm grosime

 • -  - tipul si materialele finisajelor si decorațiilor oxtorioare; tencuiala cu mortar do var-clmont si vopsitorii do exterior. Nu sunt elemente decorative grele ancorate do fațade

- tipul si materialele acoperișului; C1, C10 DECANTOR+STATIF. POMPE, C5,C6,C8 - terasa nccirculabila, C3, C9 - șarpanta din profila metalice ușoare tip C

Analiza calitativa/diagnostic

Conform Normativului P100-3/2008 evaluarea calitativa a construcției urmărește:

 • -  sa stablloasca măsură in care regulile de conformare genorala a structurilor si de detaliere a elementelor structurale sl nestructurale sunt respectate;

 • -  sa stabilosca starea generala da afectare din cauza cutremurului si/sau a ailor acțiuni, inclusiv a modului in caro au fost executate lucrările si a calitatll acestora.

Evaluarea calitativa s-a făcut pe baza următoarelor criterii;

- cunostlntolo tehnico In perioada execuției construcției - anul 1987 -PI 00/82 - norme de proiectare abrogate - Iar construcția s-a executat conform unui proiect caro nu a putut fi consultat;

complexitatea construcțiilor, in spoclal din punct de structural, definita do proporții (deschideri, inaltlmo), regularitate: complexitate do importanta normala, deschideri si inaltlml normale pentru construcții do acest tip, regularitate orizontala sl verticala ;

datele disponibile pentru întocmirea evaluării - nivelul do cunoaștere limitata;

funcțiunea, importanta si valoarea clădirii - funcțiune obișnuita, Importanta normala sl redusa;

condițiile privind hazardul seismic pe amplasament, valorile accelerației seismice pentru proiectare, ag, condițiile locale de teren - condiții cu hazard seismic moderat si teren bun de fundare;

tipul sistemului structurakmlxt,pereți structurali din zidărie do BCA confinata caro conlucrează cu cadre formate din stâlpi sl grinzi din beton armat cu planseo din beton armat si pereți structurali din zidarlodo cărămidă confinata

 • -  nivelul de performanta stabilit pentru clădire - obiectivul do performanta de baza-OPB ;

 • -  Contur regulat in plan:

- conformare structurala Incorecta pentru acost tip do construcții la clădirea C9.;

construcțiile au rigiditate Insuficienta la clădirea C 9; s-a executat un sistem structural cu o ductilitate suficienta;

 • - rigiditatea fundațiilor directe este suficienta pentru a transmite la teren, cat mal uniform posibil, eforturile primite la baza suprastructurii;

 • - sistemul structural este continuu, suficient de puternic ca sa asigure un traseu neîntrerupt, cat rnai scurt, in orice direcție, al forțelor seismice din orice punct al structurii pana la terenul do fundare.

Condiții privind redundanta: Evaluarea stabilește in ce măsură atingerea efortului capabil Intr-unui din ©lomontolo structurii sau in cateva elemente ar putea expune structura unei pierderi de stabilitate, generala sau locala - sunt îndeplinite.

Condiții privind configurația clădirii - sunt îndeplinite

 • - condiții privind regularitatea geometrica - nu exista discontinuități geometrice;

 • - condiții privind regularitatea distribuției maselor nu exista discontinuități maslco;

 • - discontinuități in configurația sistemului structural - nu este cazul;

norogularitati in plan           - nu este cazul

Condiții privind interacțiunea structurii cu alto construcții sau elemente -construcțiile sunt unitare, alcătuite dintr-un singur corp.

Cladirle nu sunt alipite la calcan cu nici o alta construcție, fiind libere pe toate colo patru laturi.(vezi documentarul foto si plan situatio). Condiții referitoare la supante - nu este cazul» Condiții privind relațiile intre structura si componentele noslructurale precum si tipul si calitatea legaturilor intre acestea - sunt îndeplinite, Condiții do alcătuire specifice structuriilor din pereți structurali din zidărie do cărămidă        confinata        -                sunt        îndeplinite

Condiții privind Infrastructura si terenul do fundare - s-a identificat natura terenului de fundare - argile prăfoase - nu au fost Identificate tasuri diferențiate ale terenului;

fundațiile sunt directe, du tipul izolate din beton si buton armat pentru stâlpii cadrelor si grinzi continui din beton si beton armat pentru pereții structurali, amplasate la cca. 80 cm adâncime fata do cota terenului amenajat, avand dimensiuni si alcătuire corespunzătoare cu excepția clădirii C 9 unde fundațiile continui sunt amplasate la cca, 60 cm adâncime fata do cota terenului natural.

Evaluarea prin calcul

In conformitate cu pct. 3.4.1 din îndrumător pentru cazuri particulare de expertiza tehnica - CP 254-2017, nu s-a realizat evaluarea prin calcul, deoarece, pentru reabilitarea termica a clădirilor expertiza rea tehnică pentru cerința fundamentală „rezistență mecanică șl stabilitate0 se efectuează fără evaluarea seismică a clădirilor, dacă aceasta respectă cumulativ următoarele condiții;

este o clădire cu cel mult cinci niveluri supraterane, indiferent de sistemul constructiv, proiectată conform normativului P 100-81 șl nu au fost efectuate lucrări de intervenție, astfel cum sunt reglementate do Legea nr. 10/1995, care să îi diminueze capacitatea de rezistență și stabilitate do ansamblu avută în vedere la proiectare;

nu a fost încadrata anterior, prin raport de expertiză tehnică, în clasa de risc seismic Rsl conform normativului P 100-92, respectiv Rs I conform codului P 100-3/2008, și nu prezintă pericol public, astfel cum este definit acesta pentru construcțiile existente multiotajate cu destinația do locuință, conform OG nr. 20/1994, cu modificările și completările ulterioare;

 • - nu este încadrată în categoria A de importanță, conform HG nr, 766/1997;

-  - nu este clasată/în curs de clasare ca monument Istoric.

Reglementările avute in vedere la întocmirea prezentei exportiso tehnice sunt:

 • - P 100-1/2013 - Cod de proiectare seismica - Prevederi do proiectare pentru clădiri

 • - NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea structurilor do fundare directa

CR 06-2013 - Cod do proiectare pentru structuri din zidărie

 • - CR 0-2012 - Cod do proiectare. Bazele proiectării structurilor in construcții

 • - NP 07-97 Cod do proiectare pentru construcții alcătuite din cadra din beton armat

 • - NE 012-2010 - Cod do practica pentru executarea lucrărilor din beton si beton armat

 • - P 130-99 - Normativ privind comportarea in timp a construcțiilor

 • - Logoa 10/1995 actualizata - Legea privind calitatea In construcții

 • - HG. Nr.766/96 - Urmărirea comportării In timp a construcțiilor si stabilirea categoriilor de importanta

 • - SR EN 1990-2004/NA 2006 - Bazolo proiectării structurilor

 • - SR EN 1991-1-1-1-2004/NA 2006 - Acțiuni generate, groutati specifice, groutati proprii, încărcări utile pt. Clădiri

 • - SR EN 1991-1-1-3-2005/NA 2006 - încărcări date de zapada

 • - SR EN 1992-1-1-2004/NB 2008 ■ Proiectarea structurilor din beton

 • - SR EN 1996-1-1-2006/NB 2008 Proiectarea structurilor din zidari© armata si nearmata.Partea 1-3

 • - SR EN 1998-1-2004/NA 2008 - Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur, Partea 1

Instalația de 0,4KV

Instalația de 0,4KV aferentă depoului a fost pusă în funcțiune în 1987 și este realizată în tehnologia anilor respectivi.

Instalația fost dimensionată în conformitate cu satul de echipamente tehnologice prevăzute inițial.

Instalația de 0,4 KV este deservită do un sistem de cabluri de forță îngropate.

Din aceste considerente s-au constatat următoarele defecte majore:

 • •  Echipamentele sunt uzate fizic șl moral și nu mai prezintă siguranță în funcționare, nu mai există piese de schimb.

 • •  Din punct do vedere energetic Instalația aste incompatibilă cu noile echipamente tehnologice solicitate.

 • •  Sistemul de cabluri do forță este vechi -1987

 • •  Oporațiile de mentonață operativă sunt foarte dificile din cauza lipsei documentației și a personalului cu experiență caro poate compensa acest neajuns.

» Instalația nu a fost prevăzută cu un sistem de monitorizare centralizată.

 • •  Instalația nu a fost prevăzută cu echipamente pentru compensarea factorului de putere

Rețeaua de alimentare cu energie electrică a firului do contact

Alimentarea tramvaielor pe teritoriul depoului se face din Stația de redresare nr. 3 amplasată pe teritorul depoului, denumită clădirea C2.

Rețeaua de alimentam cu energie electrică a firului do contact din incinta depoului a fost modernizată de curând în cadrul altui contract și este corespunzătoare din punct de vedere tehnic.

Rețeaua do contact a tanivaiulul

Hoțeau de contact din incinta depoului este cea din 1987, realizată în tehnologia și cu echipamentele din acea vreme. Din cauza calității echipamentelor folosite, a tehnologiei folosite și ca urmare a procestului firesc de uzură în timp, rețeaua de contact este într-un stadiu avansat de uzură.

La firul do contact s-au făcut în timp intervenții punctuale acolo undo era absolut necesar.

Nu există înregistrări referitoare la aceste lucrări.

Iluminatul exterior

Depoul este deservit do instalația de iluminat exterior inițială. Aceasta a fost proiectată în 1987, în tehnologia și cu echipamentele din acea vreme.

Instalația existentă este mare consumatoare do energie șl nu se situează la nivelul tehnic actual. Sistemul de conductoare, corpurile do iluminat și instalația de alimentaro și comandă sunt uzate și nu mai prezintă siguranță in funcționaro.

Iluminatul exterior este poziționat pe stâlpii caro deservesc caii de rulare.

Principalele deficiente alo liniei do tramvai sunt:

deteriorarea elementelor constitutive ale aparatelor do calo cu implicații în imposibilitatea fixării șinei și menținerii ecartamcntului în toleranțele admisibile “ fapt ce conduce la repetate deraieri de pe șină a vagoanelor;

uzuri ale profilului șinei in zona ciupercii și a jgheabului de rulare;

deteriorarea prin rupere a prinderilor șinei pe plăcile de bază, imposibilitatea fixării șinei și imposibilitatea menținerii ecartamentului în toleranțele admisibile - fapt ce conduce la repetate deraieri de pe șină a vagoanelor;

uzura inimilor de încrucișare, a căror geometrie nu mai respectă condițiile privind siguranța circulației;

tasarea neuniformă a intra și suprastructurii care produce denivelări ale liniei chiar praguri pe alocuri;

 • -  schimbarea geometriei liniilor abătute, ca urmare a repetatelor Intervenții în cale pentru remedierea diverselor avarii (rupturi și înlocuiri de șine făcute cu alto tipuri de șine);

lipsa canalizării macazurilor și a măsurilor de drenare a apei pluviale;

 • -  deteriorarea acelor și a articulațiior acestora;

modificarea geometriei și a unghiurilor de încrucișare ale traversărilor dintre liniile do tramvai;

deteriorarea în zona aparatelor do calo, ca urmare a alterării fundației liniei sau a ruperii ori degradării traverselor de lemn de sub aparatele do cale;

prăbușirea întregii plase a aparatelor de cale din cauza fundației deteriorate, care produc denivelări importante.

 • 3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz

Nu este cazul.

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE Șl DUPĂ CAZ ALE AUDITULUI ENERGETIC

 • a) Clasa do risc seismic

Cercetarea vizuala, lipsa unor avarii semnificative in elementele structurale care pot fi depistate cu ochiul liber, caracteristicile constructive alo olomentelor de rezistenta pot conduce la concluzia ca nivelul actual do siguranța al clădirilor la încărcările gravitaționale sl solsmlco, osto col stabilit prin proiectul inițial, adlca Rs III,

 • b) Prezentarea a minimum două soluții do Intervenție

Soluțiile do Intervenție au fost stabilite de experții tehnici:

 • -  cerința A1 :              Export tehnic Guloa V. Bogdan

 • -  cerința Instalații Electrice: Expert tehnic în Domeniul Enorglol CIOBANIJ

Constantin, conform atașat ANRE cu autorizația 201730032/11.11.2017

 • -  Auditor Energetic :        Ing. Floare Gavriloscu

SOLUȚIE INTERVENȚIE 1

Clădirile C1, C10 DECANTOR +STATIE POMPE SPĂLĂTORIE C 5, C 6 sl C 8

 • - termolzolaroa pereților exteriori cu vata minerala do 10 cm grosime

 • - aplicarea unei tencuieli strucurato

 • - rocompartlmontare Interioara nestructurala

 • - inlocuirea tamplarlel metalice cu tamplarle PVC

■ hldrolzolarea si termolzolarea teraselor

Corp C3

Se propune inlocuirea involltorll din tabla metalica cutata cu acolasl material.

Rofacoroa finisajelor exterioare alo profilolor metalice

Nu se intervine asupra nlciunui element structural din beton sau zidărie.

Nu se intervine asupra elementelor de rezistenta alo cadiril.

Nu osto nocosara suplimentarea nici unui branșament

Deoarece, conform art. 8,4(2) din Normativul P 100-1/2008 clădirile nu necesita lucrări de consolidare a structurii do rezistenta, so vor lua următoarele masuri:

- tencuiala exterioara se va dosfaco numai cu mljlaco manuale si cu sculo de mica putere. Pentru dosfasurarea in bune condiții a lucrărilor dedosfacere a tencuiolllor so vor lua următoarele masuri si so vor oxocuta următoarele lucrări:

 • - so vor demonta ușile si ferestrele

 • - tonculolllo oxtorloare se voi desface de po scholo montate in exteriorul construcției, materialul rezultat din dosfacero fiind depozitat in exteriorul acesteia, cat mal departe do clădire,

 • - toate închiderile de goluri din zidarla existenta se vaface cu cărămidă sau b.c.a. do aceleași dimensiuni, tosute corespunzător

" toate golurile noi din zidăria existenta se vor fi prevăzute cu bulandrugi dimensionați corespunzător

 • - se Interzice evacuarea si sortarea materialului rezultat in timp ce se lucroaza la desfacerea tencuielilor sl zidăriilor

 • - personalul care va lucra la desfacerea tonculelilo si zidariiloir va fi instruit in privința regulilor do protoctlo a muncii privind lucrul la înălțime,fiind dotat cu centuri de siguranța si casca de proiecție si va fi In porjnanența supravegheat do către conducătorul lucrării.

 • - toti pereții de compartimotaro propuși pontru desființare sunt nostructurall

 • - toii pereții noi so vor realiza din materiale ușoare - gips-carton, zidărie de b.c.a, etc.

 • - so vor reface trotuarele exterioare in zonolo in care acestea sunt degradate

 • - so va asigura o panta a trotuarelor perimetrele de minim 5% spre exterior

 • - se va reface hidrolzolatla rostului dintre trotuare si clădire pentru a Inplodica Infiltrarea apolor meteorice In zona fundațiilor

•• se vor inlocui toate jgheaburile sl burlanele degradate

Cladlroa C 9

Deoarece clădirea so afla Intr-o stare proasta datorata lipsei do întreținere, iar fundațiile nu respecta adancimea minima de îngheț, eslo necesara luarea următoarelor masuri si se vor realiza următoarele lucrări:

 • -   se vor subzidi fundațiile pereților structurali

so vor camasul, po o fata, cu tencuiala armata cu plasa do saarma toti pereții structurali

se vor inlocui profilolo tip C alesarpantei metalice cu profllo tip Z

 • - tenculellle exterioare se vor desface do pe schele montate in exteriorul construcției, materialul rezultat din dosfacero fiind depozitat in oxtorlorul acesteia, cat mai doparto do clădire,

 • - toate inchiderlle do goluri din zidarla existenta so vaface cu cărămidă sau b.c.a. do acoloasl dimensiuni, tesute corespunzător

 • - toate golurile noi din zidarla existentase vor fi prevăzut© cu bulandrugi dimensionați corespunzător

 • - se interzice evacuarea sl sortarea materialului rezultat in timp co se lucrează la desfacerea tencuielilor

 • - personalul care va lucra la desfacerea tencuielilor va fi instruit in privința regulilor de protecție a muncii privind lucrul la inaltimo,fiind dotat cu centuri de siguranța sl casca do protecție si va fi in permanenta supravegheat do către conducătorul lucrării,

 • - toii pereții do compartimetare propuși pentru desființare sunt nestructurall

 • - toii pereții noi se vor realiza din materialo ușoare ~ gips-carton, zidărie de b.c.a, etc,

 • - se vor reface trotuarele exterioare in zonele in care acestea sunt degradate

 • - se va asigura o panta a trotuarelor perimetrele do minim 5% spre exterior

 • - so va reface hidroizolatia rostului dintre trotuare si clădire pontru a inpledlca infiltrarea apelor meteorice In zona fundațiilor

 • - se vor inlocui toatoj glioaburlle si burlanele degradate

Vată bazaltică de 10cm grosime, în vederea reabilitării termice a clădirii. Fațadele se vor finisa cu tencuieli decorative în culori boj/gri. Ușile exterioare existente so vor înlocui cu uși metalice termoizolato, Iar suprafețele vitrate exterioare vor fi din tâmplărie do p.v.G, cu geam termolzolant multistratificat,

Acoperișul și învolitoarea sunt de tip terasă, neizolată termic, acoperită cu carton bltumlnat, urinând a so tormolzola și hldrolzola cu materiale moderne și de o bună calitate, cu următoarele straturi:

 • -  strat do închidere (membrană tormosudabilă cu bitum) - 5,2 mm;

 • -  hidrolzolație (membrană autoadezivă la rece) ■ 3mm;

 • -  plăci termolzolante pentru acoperiș cu strat do acoperire din aluminiu pe ambele fețe -100 mm;

 • -  barieră de vapori - 4 mm;

 • -  amorsă bitum cu conținut de solvent;

 • -  șapă autonivelantă șemiuscata - 5 cm.

Instalația do 0,4 KV

Instalația de 0,4 KV existentă se va înlocui în totalitate cu o instalație nouă.

Noua instalație va respecta următoarele condiții:

 • •  Din punct de vedere energetic va fi dimensionată în conformitate cu noile ochlpamone,

 • •  Va fi prevăzută cu instalație pentru compensarea factorului de putere.

 • •  Tablourile do distribuție vor respecta:

o Grad de protecție IP66

o Vor fi prevăzute cu releu de monitorizare tensiune caro asigură monitorizare locală „Prezență tensiune" șl semnal semnalizare la distață.

o Toate întrcruploarclc vor fi prevăzute cu contacte auxiliare cablate în șiruri do cleme,

o Schema sinoptică va fl animată optic,

o Vor fi prevăzute cu spațiul necesar pentru instalarea ulterioară a analizoarolor de iuțea pentru măsurarea și monitorizarea energiei electrice. Tabloul general din PT va fi obligatoriu prevăzut cu analizor do rețea.

 • •  Cablurile do forță vor respecta;

o Vor fi calculate conform necesarului de energie, rezultat în urma stabilirii noilor echipamente ce se vor utiliza

 • •  Pentru alimentarea Instalațiilor electrice aferente construcțiilor, fiecare tablou va avea un circuit special.

 • •  Instalația de protecție împotriva atingerilor directe va fi legată la instalația de împămăntarc a construcției aferente,

Rețeau do alimentare cu energie electrică a firului de contact La această Instalație nu se intervine.

Rețeaua do contact a tramvaiului

Rețeaua so înlocuiește complet și va respecta cerințele impuse în Anexai la Ierna do proiectare cap.; Rețeaua de contact a tramvaiului, și anume:

Rețeaua de contact din depou se va înlocui în toatalitatc.

Noua rețea de contact va îndeplini următoarele cerințe:

 • -  Va fi menținută pe stâlpii existenți

Sistemul de suspensie al rețelei de contact va fi înlocuit în totalitate

 • -   Firul de contact va fl de tip "cupru profilat"

înălțimea firului de contact pe traseu va fi cea existentă

Reglarea întinderii firului de contact sa va faco prin compensatoare automate Pentru toata elementele rețelei de contact se vor prevedea cel puțin 2 trasee du Izolație față de suporții rețelei și față de alte elemente electrica sau mecanice aflata în vecinătate.

Iluminatul exterior

So va înlocui în totalitate instalația și se vor respecta cerințele;

 • •  So va folosi aceeași amplasare pe stâlpii exlstonțl.caro susțin si rețeaua de contact

 • •  Se vor utiliza corpuri do iluminat du ultimă tehnologic

 • •  Pentru alimentaro și comandă se va realiza un dulap de iluminat

 • •  Se vor folosi cabluri montate po stâlpi (cabluri speciale pentru Iluminat)

 • •  Iluminatul va fi prevăzut cu comandă manuală și automată on-off șl sistem de reglare a intensității luminoase.

Linie curenta sl curbe do legătură

l ucrările de realizare a infrastructurii căli;

/ Executarea săpăturii până la adâncimea de fundare (-90cm)

s Compactarea terenului de fundare

J Aștei nerea gootcxtllului po fundul săpăturii

/    Așterenerea stratului de nisip - 5cm

s Așternerea în straturi succossivo a balastului ~ 18cm si I8cm

S    Aștorncro googrlle

Turnarea stratului de AB2- 6cm

I ucrările de realizare a suprastructura căli:

v' Pozarea plasei sudate PC52 do <|)8x100x100mm

J Pozarea traverselor și calarea acestora

/ înglobarea traverselor blbloc din beton cu armatura văzută (prevăzute cu sisteme de calare înglobate în blbloc) în stratul 1 de beton de monolitizare având grosimea 25cm marca C30/37 (traverse po caro so va monta șina cu canal, prin intermediul prinderilor directe protejate cu vaselină și folio PVC). Betonul se va turna până la partea superioară a blblocului astfel încât amortizorul de zgomote șl vibrații de sub talpa șinei să fie înglobat în beton. Acest strat de beton se va arma cu plasă PC 52 <J>8 100x100 pozată sub biblocurile traverselor.

/ Delimitarea sensurilor do circulație se va realiza cu pollstlren oxtrudrat numai pentru zona betonată STRATUL1, STRATUL2 nu va avea rost de separație.

/ Montarea amoitlzoarelor de zgomote și vibrații la inima șinei și sub talpa acesteia înainte do botonare.

v' Turnarea stratului 2 de monolitizare în grosime do 9 cm marca C30/37 armat cu fibre do pollpropllenă.

/ Așternerea geocompozitului,

J Așternere stratului de legătură - Bem

J Așternerea stratului do uzură - 4crn

/ I urnaroa șl închiderea rosturilor de la ciuperca șlrtel cu mastlc de etanșam turnat deasupra amortizoarelor do zgomote și vibrații.

J Șină cu canal protejată prin grunduire și vopsire; Pentru limitarea curentllor vagabonzi trebuie luate masuri do încadrarea In normele admise a căderilor de tensiune in sine, prin asigurarea continuității maximo a rețelei de slna si o rezistenta cat mai maro intre șina si sol. Din acost motiv slna va fi izolata electric respectând standardul SR EN 60122-2:2011 - "Aplicații feroviare. Instalații fixe. Securitate electrică, legare la pământ și circuit do retur. Partea 2: Măsuri de protecție împotriva efectelor curonților vagabonzi produși de rețele de tracțiune în curant continuu".

In scopul realizării unei ochlpotontlallzarl a șinei de tramvai, Intre sine si Intre firele du cale de rulare a liniei de tramvai se vor realiza ocllsarl electrice transversale din 120 In 120 do motri. Eclisaroa so va realiza din cablu de otel zincat tip A - 2x120mmp sau cablu de cupru 1x35mmp, cu prindere mecanica speciala la șina.

 • A. Zona aparatelor do caic

Infrastructura po zona aparatelor do cale;

J Executarea săpăturii până la adâncimea de fundare (-90cm)

/ Compactarea terenului do fundare

v Așternerea geotextilului pe fundul săpăturii

 • V Așternerea nisipului - Bem

/ Așternerea în straturi successive a balastului - 18cm si 18cm

v' Așternere geogrile

 • Așternerea stratului de AB2 - 6cm

Suprastructura po zona aparatelor de cale;

v Se va realiza din șină cu canal, montată po o fundație din beton marca C30/37 turnată în două straturi, primul având o grosime de 19 cm. armat cu două plase 08 100/100 PC 62, iar al doilea strat de beton având aceeași marcă în grosime de 15 cm, armat cu fibre do polipropilenă. Cel de-al doilea strat de beton se va turna numai după montarea amoitizoarelor de zgomote și vibrații sub talpa șinei și la inima acesteia. înglobarea la nivel în carosabil se execută din 2 straturi unul de uzură (4cm) șl unul de legătură (5cm). între stratul do legătură al sistemului rutier șl col do-al doilea strat de beton so vor introduce goocompozito din poliostor bltumlnat.

/ închiderea rosturilor se va realiza cu inastic de etanșarc care șe va turna deasupra amorllzoarolor do zgomote și vibrații.

SOLUȚIE INTERVENȚIE 2

Clădirile C1, C10 DECANTOR +STATIE POMPE SPĂLĂTORIE ,C 5. C 6sl C 8

 • - tormoizolaroa pereților exteriori cuvata minerala du 10 cm groslmo

 • - aplicarea unei tencuieli strucurate rocompartimontare interioara nestructurala

 • - înlocuirea tamplariei metalice cu tamplarlo PVC hidroizolaroa si termoizolarea teraselor

Corp C3

Se propune schimbarea involitoril corpului C3 precum si structura do rezistenta a acoperișului.

Refacerea finisajelor exterioare alo profilelor metalice

Nu se intervine asupra nlclunul olomont structural din beton sau zidărie.

Nu sg Intervine asupra elementelor do rezistenta alo cadlrll.

Nu este necesară suplimentarea nici unui branșament

Deoarece, conform art. 8,4(2) din Normativul P 100-1/2008 clădirile nu necesita lucrări do consolidare a structurii do rezistenta, se vor lua următoarele masuri:

- tencuiala exterioara se va desface numai cu mljlaco manuale si cu scule du micii putere. Pentru dosfasuraroa in bune condiții a lucrărilor dedesfacere a tencuielilor so vor lua următoarele masuri si se vor executa urmatoarolo lucrări:

 • - so vor demonta ușile si ferestrele

 • - se vor camasui cu tencuiala armata cu plasa tip 8TM de minim 06/10/10 toti porolil dolnchldor, atat ceistructurali cat si cei nestructurali

 • - tenculelile exterioara se vor desface do pe schele montate in exteriorul construcției, materialul rezultat din desfacere fiind depozitat in exteriorul acesteia, cat mai departe de clădire.

 • - toate închiderile do goluri din zldarla existenta se vafaco cu cărămidă sau b.c.a. do acoloasi dlmonsluni, țesute corespunzător

 • - toate golurile noi din zldarla oxistentase vor fi prevăzute cu bulandrugi dimensionați corespunzător

 • - se interzice evacuarea si sortarea materialului rezultat in timp co so lucrează la dosfacoroa tencuielilor

 • - personalul care va lucra la dosfacoroa tencuielilor va fi instruit in privința regulilor do protoctlo a muncii privind lucrul la inaltimo,fiind dotat cu centuri de siguranța si casca de protecție si va fi in permanenta supravegheat do cairo conducătorul lucrării.

 • - toti pereții de compartimekiro propuși pentru desființare sunt noslructurali

 • - toti pereții noi so vor realiza din materiale usoaro - gips-carton, zidărie de b.c.a, otc.

 • - se vor reface trotuarele exterioare In zonele In care acestea sunt degradate

 • - so va asigura o panta a trotuarelor perimetrele do minim 5% spre exterior

 • - se va reface hidroizolatia rostului dintre trotuare si clădire pentru a Inplodica infiltrarea apelor meteorice in zona fundațiilor

 • - se vor înlocui toalojghoaburiloslburlanolo degradate

Clădirea C9

so vor subzidi fundatlllo pereților structurali

 • -  se vor camasui, pe ambala foto, cu tencuiala armata cu plasa do sarma toti porotii structurali

 • -   sa vor inlocui profilate tip C alosarpantel metalice cu profite lip Z

 • - toncuiolllo oxtorloaro se vor desface do po scholo montate in exteriorul construcției, materialul rezultat din desfacere fiind depozitat in exteriorul acostola, cat mai departe do clădire.

 • - toate includerile de goluri din zldarla existenta se vafaco cu cărămidă sau b.c.a. de acoloasi dlmonsluni, tosuto corespunzător

 • - toate golurile noi din zldarla oxistentase vor fi prevăzute cu bulandrugi dimensionați corespunzător

 • - se interzice evacuarea si sortarea materialului rezultat in timp co so lucrează la desfacerea tonculolllor

 • - personalul caro va lucra la dosfacoroa tencuielilor va fi instruit in privința regulilor do protecție a muncii privind lucrul la înălțime,fiind dotat cu conturi do siguranța si casca do protecție si va fi in permanenta supravegheat do către conducătorul lucrării.

 • - toti pereții do compartlmotaro propuși pentru desființare sunt nostructurali

- toii pereții noi se vor realiza din materialo ușoare glps-carlon, zidărie do b.c.a, ele,

 • - so vor reface trotuarele exterioare in zonolo in caro acostea sunt degradate

 • - se va asigura o panta a trotuarelor perimetrele de minim 5% spre exterior

* so va rofaco hidrolzolatia rostului dintre trotuare sl clădire pentru a inpiedlca infiltrarea apelor meteorice in zona fundațiilor

 • - so vor înlocui toatojgheaburlleslburlanele degradate

Vată bazaltică de 5 cm grosime, în vederea reabilitării termice a clădirii. Fațadele so vor finisa cu tencuieli decorative în culori bej/gri. Ușile exterioare existente so vor înlocui cu uși metalice termoizolate, iar suprafețele vitrate exterioare vor fi din tâmplărie do p.v.c. cu goam tormolzolant multistratlflcat,

Acoperișul și iiivolifoaroa sunt do lip terasă, neizolată termic, acoperită cu carton bitumlnat, urmând a se termoizola și hidroizola cu materiale moderne și do o bună calitate, cu următoarele straturi:

 • -  strat de închidere (membrană tennosudabllă cu bitum) - 5,2 mm;

 • -  hidroizolațio (membrană autoadezivă la rece) - 3mm;

 • -  plăci termoizolante pentru acoperiș cu strat de acoperire din aluminiu pe ambele foțo - 60 mm;

 • -  barieră de vapori - 4 mm;

 • -  amorsă bitum cu conținut de solvent;

 • -  șapă autonivelantă semiuscata - 5 cm,

Llnlo curenta, curbe de logatura sl aparate do calo

l ucrările de realizare a infrastructurii căli:

/ Executarea săpăturii până la adâncimea do fundare (-90cm) -adâncimea de fundare in dreptul sântului de montare a tuburilor pentru dron, tanand cont do panta către dron 2%

J    Compactarea terenului de fundare

s     Așternerea geotoxtllulul pe fundul săpăturii

/ Așlorenoroa stratului de nisip - 5cm

 •     Așternerea în straturi succossive a balastului -20cm

 •    Așternerea în straturi succossive a prismei de piatra sparta -20cm

l ucrările de realizare a suprastructura căii;

J Pozarea traverselor prefabricate din beton

/ Montarea sinoi pe travorso prin intermediul prinderilor

/ Montarea armortlzoarolor de zgomote si vibrații

S Asternerea stratului do criblura sub dai©

J Pozarea dalelor prefabricate din boton, prevăzut© cu carcasa metalica

Șină cu canal va fi protejată prin grundulre și vopsire;

Pentru zona aparatelor do calo, traversele utilizate sunt din lemn, deoarece fiecare aparat do calo reprezintă lin prototip.

Pentru realizarea liniei do tramvai in depou este necesara demontarea In totalitate a rețelei do contact, iar remontarea so va realiza ținând cont do noua configurație a liniilor do tramvai (comform planurilor do sltuatle anexate).

 • c) Soluțiile tolmlce șl măsuri propuse do către expertul tehnic șl, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației do avizare a lucrărilor do Intervenții

Soluții propus© do exportul tehnic în Domeniul Energiei

Soluțiile propuse de expertul tehnic în domeniul energiei sunt următoarele:

Propuneri

Instalația do 0,4 KV

Instalația do 0,4 KV existentă se va înlocui în totalitate cu o instalație nouă.

Noua instalație va respecta următoarele condiții:

 • •  Din punct de vedere energetic va fi dimensionată în conformitate cu noile echipament».

 • •  Va fi prevăzută cu instalație pentru compensarea factorului de putere.

 • •  Tablourile de distribuție vor respecta:

o Grad do protecție IPG6

o Vor fi prevăzuta cu releu de monitorizare tensiune care asigură monitorizare locală „Prezență tensiune" și semnal semnalizare la distață.

o Toate întreruptoarole vor fi prevăzute cu contacte auxiliare cablate în șiruri do ciorne.

o Schema sinoptică va fi animată optic.

o Vor fi prevăzute cu spațiul necesar pentru instalarea ulterioară a analizoarolor de rețea pentru măsurarea și monitorizarea energiei electrice, Tabloul general din PT va fi obligatoriu prevăzut cu analizor do rețea.

 • •  Cablurile de forță vor respecta:

o Vor fl calculate conform necesarului d© energia, rezultat în urma stabilirii noilor echipamente ce se vor utiliza

 • •  Pentru alimentarea Instalațiilor electric® aferente construcțiilor, fiecare tablou va avea un circuit special.

 • •  Instalația do protecție împotriva atingerilor directe va fi legată la instalația de împământare a construcției aferente.

Hoțeau de alimentare cu energie electrică a firului de contact La această Instalație nu se intervine,

Rețeaua do contact a tramvaiului

Rețeaua se înlocuiește complet și va respecta corințelo Impuse în Anexai la I erna do proiectare cap.: Rețeaua do contact a tramvaiului, și anume:

Rețeaua do contact din depou se va înlocui în toatalltate.

Noua rețea de contact va îndeplini următoarele cerințe:

 • -  Va fi menținută pe stâlpii existenți

Sistemul de suspensie al rețelei do contact va fi înlocuit în totalitate

■ Firul da contact va fi do tip “cupru profilat" înălțimea firului de contact pe traseu va fi cea existentă Reglarea întinderii firului do contact sa va face prin compensatoare automate

 • -  Pentru toato elementele rețelei de contact so vor prevedea cel puțin 2 trasee de izolație față de suporții rețelei și față de alte elemente electrice sau mecanico aflate în vecinătate.

Iluminatul oxtorlor

Se va înlocui în totalitate instalația și sa vor respecta cerințele:

 • •  So va folosi aceeași amplasare po stâlpii existenți pe care se susține si rețeaua de contact

 • •  Se vor utiliza corpuri do iluminat do ultimă tehnologie

 • •  Pentru alimentare și comandă so va realiza un dulap de iluminat

 • •  So vor folosi cabluri montate pe stâlpi (cabluri speciale pentru iluminat)

 • •  Iluminatul va fi prevăzut cu comandă manuală șl automată on-off și sistem de reglare a intensității luminoase.

Soluții propuse do exportul tehnic în construcții

Exportul tehnic în construcții propune urtnatoaroa soluție tehnică :

Dooamce VARIANTA MINIMALA asigura încadrarea clădirii C 9 IN CLASA DE RISC SEISMIC Rs III pocum sl pastrama incadraril In clasa de risc seismic Rs III a celorlalte clădiri, exportul recomanda VARIANTA MINIMALA

Propunem soluția constructiva 1 conform expertizei tehnice din urmatoarelo considerente:

In sistemul cu dală continuă se mărește suprafața de transmitere a presiunilor pe suprafețele paralele cu planul de rulare și situate la diferite adâncimi sul) această dală.

Acumulările de deformați! remanente provocate de aceste presiuni sunt practic inexistente.

Prin adoptarea dalei continue se elimină dezvoltarea do presiuni mari în dreptul rosturilor, la diferite adâncimi sub aceasta dală, presiuni care ar fi apărut în cazul dalelor cu lungime mică. Prin eliminarea acestor presiuni mari sunt evitate acumulările de deformațll remanente. Ca urmare, în cazul dalei continue nu se produc modificări ale geometriei căii rezultate din deformarea cu caracter remanent a mediului situat sub dală.

Sunt cunoscute dificultățile întâlnite la calea cu prlsm do piatră spartă, încă de la construcție, de realizarea unei geometrii cu abateri cât mai reduse (ca urmare a tasărilor remanente aferente perioadei de stabilizare a prismei căii după execuția lucrărilor de buraj). în cazul în care este utilizată soluția de calc fără balast cu dale continuo turnate monolit, încă înainte de turnarea betonului în dală, cu ajutorul dispozitivelor de calare șinele se aduc în poziția lor definitivă. încă de la realizare, cil un volum redus de muncă se realizează o geometrie a căii cu abatori minime. Sunt aplicabile toate elementele do progres tehnic privind calea do rulare, în special folosirea căii fără joante și folosirea elementelor din alcătuirea căii de rulare necesare pentru diminuarea zgomotelor și vibrațiilor,

îmbrăcămintea rutieră a căii trebuie sa fie rezistentă la eforturi șl uzură, să fie suficient de rugoasă, Iar la reparația sa și a căii do rulare să se preteze la mecanizare, De asemenea îmbrăcămintea rutieră trebuie să prezinte estetică stradală.

Este clar că o cale de rulare înglobată în beton asigură de departe cea mai mare stabilitate laterală șl longitudinală și că abaterile la direcția căii sunt mai mici iar producerea lor e mai puțin probabilă, având în vedere faptul că dalele reprezintă o fundație bună. Starea geometriei căii este prin urmare foarte bună și va rămâne aceeași, îmbunătățind condițiile de exploatare și reducând considerabil volumul de muncă alocat pentru întreținere.

Calea do rulare înglobată în dala monolită este în mare măsură lipsită do întreținere. Nu sunt necesare lucrări do întreținere precum burajul, ciurulrea balastului și riparea căii do rulare.

Uri alt avantaj al sistemului cu dală continuă este acela că sarcinile transmise din circulația tramvaielor sunt diminuate prin disiparea acestora pe o suprafață mult mai mare.

Dacă stabilitatea căii de rulare este asigurată pi in intermediul unei structuri rigide, volumul lucrărilor de întreținere va descrește mult sau întreținerea va deveni aproape inutilă.

Din experiența acumulată, volumul do muncă pentru întreținere a (ost limitat doar la polizarea preventivă a șinei. Cu ajutorul polizării preventive a șinei au fost îndepărtate neregularltățile șinei. Aceasta este o condiție importantă pentru rularea liniștită și pentru scăderea emisiei de zgomot. Polizarea preventivă va stopa de asemenea apariția uzurii ondulatorii și creșterea defectelor la ciuperca șinei. Uzura ondulatori© în acest caz se dezvoltă mult mai încet.

Soluții propuse de auditorul energetic

, So recomanda soluția UNU de reabilitare deoarece rezultatele reabilitării cu soluția propusa esto foarte eficienta conform certificatelor energetice elaborate cu soluția propusa pentru clădirile analizate.

 • d) Recomandarea Intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și exigențelor de calitate

Deoarece, prin realizarea lucrărilor propuse nu sunt afectate in nici un fol elementele structurale, iar modernizarea si anvoloparea so va realiza cu saltele de vata minerala de 10 cm grosime, încărcările suplimentaro Intoduse de acestea sunt nesemnificative In raport cu sarcinile utile si permanente existente sl pot fl Integral preluate de către structura do rezistenta a clădirilor C1,C3,   C10

DECANTOR+STATIE POMPE SPĂLĂTORIE, C5, C6 s| C8>

Atât pentru incarcari verticale cat si pentru inca rezistenta si stabilitatea construcțiilor existente (in întreg sau parțial).

Lucrările trebuie executate do echipe de muncitori calificați sub îndrumarea unui cadru tehnic si sub supravegherea dirigintelui du șantier, atestat MLPAT.

Execuția lucrărilor va li condusa, do către cadre tehnico cu experiența, caro răspund direct do instruirea personalului caro executa operațiile si do respectarea fiselor tehnologico privind execuția lucrărilor la înălțime,

Cu 10 zile înainte începerii lucrărilor va fi anunțai Inspectoratul Teritorial in Construcții, pentru luarea in evidenta si aprobarea programului do faze determinate.

Constructorul caro executa lucrările este obligat sa la toate masurile do protecție a vecinătăților (transmisia do vibrații puternice sau șocuri, irnproscarl do material, degajare puternica do praf, sa asigure accesele necesare, etc.)

Executantului ii revine obligația respectării normelor in vigoare privind protecția la acțiunea focului, prevenirea si stingerea incendiilor, precum si din cele privind protoctla, tehnica securității si igiena muncii.

Pentru eliminarea oricăror accidente de munca si consecințele daunatoaro Igienei si sanatatii oamenilor, se vor lua masurile cunoașterii, insusirii sl respectării obligațiilor din urmatoarolo acte normative:

 • •  Norme gonorale de protecția muncii elaborate do Mln. Muncii si Proloclioi Socialo si de Min. Sanatatii;

 • •  Legea protecției muncii nr.319/2006;

 • •  HG nr. 300/2006-Cerinte minime do securitate si sanatato pontru șantierele temporare sau mobile;

*» HG nr. 1048/2006- Corlnto minime de securitate si sanatato pontru utilizarea de către lucratori a echipamentelor individuale do protecție la locul do munca;

 • •  HG nr. 1061/2006- Cerințe minime de securitate si sanatato pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucratori;

o HG nr,1091/2006- Cerințe rninimo de securitate si sanatato pentru locul do munca;

 • •  IM 006/1996-Norme specifice du protecție a muncii pentru lucrări do zidărie si finisaje (BC10/1996);

o Ordinul MLPAT nr. 9/N/16.03.1993-Regulamentul privind protecția muncii in construcții (BUIetlnul Construcțiilor nr. 6, 6, 7/1993.

P118/1999 Normativ de protecție la foc;

Od. MDLPL nr. 269/04,03,2008 si Min. Internelor si Reformei Administrative nr.431/31.03,2008 Regulament privind clasificarea si încadrarea produselor pentru construcții po baza performantelor de comportare la foc-Clase de reacție la foc

Avînd în vedere Importanța depoului în ansamblul sistemului de circulație din Cralova, la întocmirea proiectului s-a urmărit asigurarea unor principii moderne, reglementate la nivel european: soluții constructive adecvate, cu grad sporit de fiabilitate șl protecție a mediului, soluții economice cu implicații minime asupra exploatării viitoare.

Prin acostoa s-a urmărit să se asigure:

/ Frecvență de circulația controlată, capabilă să asigure întocmirea unor grafice de circulație stabile șl respectate pe toată durata zilei.

s Viteză sporită de deplasare;

/ Condiții de circulație a vehiculelor in condiții de siguranța la nivelul cerințelor reglementărilor Internaționale specifice domeniului;

Soluțiile constructive adoptate în cadrul modernizării depoului:

/ Să fie silențioasă, respectiv să nu producă zgomote și vibrații caro ar putea depăși nivelul maxim accoptabil;

V Să permită o exploatare cu intervenții minima și să aibă durată mare de funcționare;

 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEIINICO-ECONOMICE șl ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

SCENARIUL 1

Recomandai ! exporti:

Dooaroco VARIANTA MINIMALA asigura încadrarea clădirii C 9 IN CLASA DE RISC SEISMIC Rs III pocum sl pastrarea incadrarll In clasa de risc seismic Rs III a celorlalte clădiri, exportul recomanda VARIANTA MINIMALA

Soluția unu este cea mal avantajoasa la corpurile de clădire , C1, C3, C6, CB care intrunosc condiții de întocmire a audltulul energetic , respectiv au sistem do încălzire a spatiilor , au sistem de producorea apoi calde do consum conform specificațiilor din proiect, astfel;

- La corpul C1 aduce clădirea în intr-un domeniu mal ridicat decât clădirea do referința clădirea do referința, notat cu „A” , fata de clasa C a clădirii nereabilitate Se reduce consumul de energic totala cu 57 %

- La corpul C6 aduce clădirea in intr-un domeniu mai ridicat decât clădirea do referința clădirea do referința, notat cu „A" , fata de clasa C a clădirii norcabllitato Se reduce consumul de energie totala cu 56 %

- La corpul 08 aduce clădirea în același domeniu cu clădirea du referința clădirea do referința, notat cu „B" , fata do clasa D a clădirii noreabllltatc

Se reduce consumul do energie totala CU 51 %

Se recomanda soluția UNU de reabilitare deoarece rezultatele reabilitării cu soluția propusa este foarte eficienta conform certificatelor energetice elaborate cu soluția propusa pentru clădirile analizate.

Calea de rulare:

în sistemul cu dală continuă se mărește suprafața do transmitere a presiunilor pe suprafețele paralele cu planul do rulare șl situate la diferite adâncimi sub această dală.

Acumulările de deforrnații remanente provocate de aceste presiuni sunt practic Inexistent®.

Prin adoptarea daloi continuo se elimină dezvoltarea de presiuni mari în dreptul rosturilor, la diferite adâncimi sub aceasta dală, presiuni care ar fi apărut în cazul dalelor cu lungime mică. Prin eliminarea acestor presiuni mari sunt evitate acumulările de deformații remanente. Ca urmare, în cazul dalei continuu nu se produc modificări ale geometrici căli rezultate din deformarea cu caracter remanent a mediului situat sub dală,

Sunt cunoscute dificultățile întâlnite la calea cu prism do piatră spartă, încă de la construcție, de realizarea unei geometrii cu abateri cât mai reduse (ca urmare a lăsărilor remanente aferente perioadei de stabilizare a prismei căli după execuția lucrărilor de buraj), în cazul în caro este utilizată soluția de cale fără balast cu dale continuo turnate monolit, încă înainte de turnarea betonului în dală, cu ajutorul dispozitivelor de calare șinele so aduc în poziția lor definitivă, încă de la realizare, cu un volum redus do muncă se realizează o geometric a căli cu abateri minime. Sunt aplicabile toate elementele de progres tehnic privind calea de rulare, în spoclal folosirea căli fără Joante și folosirea elementelor din alcătuirea căli do rulare necesare pentru diminuarea zgomotelor și vibrațiilor.

îmbrăcămintea rutieră a căii trebuie sa fie rezistentă la eforturi și uzură, să fie suficient de rugoasă, iar la reparația sa șl a căii de rulare să se proteze la mecanizare. Do asemenea îmbrăcămintea rutieră trebuie să prezinte estetică stradală,

Este clar că o calc do rulare înglobată în beton asigură de departe cea mai mare stabilitate laterală și longitudinală și că abaterile la direcția căii sunt mai mici Iar producerea lor o mal puțin probabilă, având în vedere faptul că dalele reprezintă o fundațio bună, Starea geometriei căii este prin urmare foarte bună și va rămâne aceeași, îmbunătățind condițiile do exploatare și reducând considerabil volumul de muncă alocat pentru întreținere.

Calea du rulare înglobată în dala monolită este în mare măsură lipsită de întreținere. Nu sunt necesare lucrări de întreținere precum burajul, clurulrca balastului și riparea căii de rulare.

Un alt avantaj al sistemului cu dală continuă este acela că sarcinile transmise din circulația tramvaielor sunt diminuate prin disiparea acestora pe o suprafață mult mal mare.

Dacă stabilitatea căii do rulare oslo asigurată prin intermediul unei structuri rigide, volumul lucrărilor de întreținere va descrește mult sau întreținerea va deveni aproape inutilă.

Din experiența acumulată, volumul de muncă pentru întreținere a fost limitat doar la polizarea preventivă a șinei. Cu ajutorul polizării preventive a șinei au fost îndepărtate neregularitățile șinei. Aceasta este o condiție importantă pentru rularea liniștită și pentru scăderea emisiei de zgomot Polizarea preventivă va stopa do asemenea apariția uzurii ondulatorii și creșterea defectelor la ciuperca șinei, Uzura ondulatoriu în acest caz se dezvoltă mult mai încet.

Valoarea do Investle conform devizului general aferent soluției 1 este 51,275,153.18 lei fara TVA.

Soluția contructlva 2 prezintă numeroase dezavantaje:

Perioada do execuție îndelungata cu un consum do manopera mult mai mare Aceasta soluție in timp necesita operațiuni de introtinero precum burate, rlpare, etc Periodic trebuiesc inloculte traversele do lemn montate pe zona aparatelor de calo In timp apar uzuri ale aparatelor de cale din cauza neaslgurarll uniformizării nlveletei caii

In timp apar deteriorarea ale dalelor de completare si acestea trebuiesc înlocuite Toate operațiunile do Intervenție pentru remedierea deficientelor presupune scoaterea dalelor do completare.

Consumul ridicat de energie electrica

Conform devizului general aferent scenariului 2 valoarea do Invostitlo fara TVA este G2,651,535.07 lei.

Prin urmare, din punct do vodoro tohnlc si economic, soluția 1 este mult mai bonofica pentru beneficiar.

 • 5,1, Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțlonal-arhitectural șl economic

 • a. Doscrloroa principalelor lucrări de Intervenție:

CORP C1 -BIROURI

Construcția C1 propusă pentru modernizare, are regim de înălțime P+1E șl funcțiunea do clădire birouri. Spații funcționale și suprafețe utile:

PARTER

 • -  Camera portar (S-2,23 mp);

 • -  Hol (5=2,05 mp);

 • -  Dispecerat (S=12,38 mp);

 • -  Caslorlo (S=11,04 mp);

Birou (5=10,08 mp);

 • -  Birou (8=10,56 mp);

 • -  Hol (S^28,56 mp);

Casa scării (3=16,13 mp);

 • -  Birou (S=13,16 mp);

 • -  Arhiva (S=6,28 mp);

 • -  Birou (S=14,11 mp);

 • -  Birou (S«15,16 mp);

Birou (8=17,95 mp);

WC (S=5,67 mp);

 • -  WC (S=3,27 mp).

ETAJ

 • -  Sala șcdințe/examlnare (S°19,66 mp);

 • -  Birou șef secție (8=35,43 mp);

 • -  Secretariat (3=14,30 mp);

 • -  Birou (S-11,04 mp);

 • -  Birou (S=10,08 mp);

 • -  Birou (8=10,56 mp);

 • -  Hol (S=12,95 mp);

Casa scării (S=16,13 mp);

 • -  Birou (S=13,16 mp);

 • -  WC (S=8,85 mp);

 • -  WC (5=5,90 mp);

 • -  Birou (S—14,11 mp).

Cota ± 0.00 so situează la '0.35m față de terenul amenajat.

Spațiile interioare au o înălțime liberă do 3,05m.

C10 DECANTOR - STATIE POMPE SPĂLĂTORIE

Construcția are regim de înălțime S+P șl funcțiunea de decantor, având o singură cameră la parter, caro adăpostește pompele, amplasată peste cele două bazine de decantare, neacoperite. Spații funcționale șl suprafețe utile.

S c supratoran = 24,67 mp

S c subteran - 119,50 mp

8 d = 144,17 mp

S u = 19,04mp

Cota ± 0,00 se situează la +0,25m față de terenul amenajat.

Spațiul Interior are o înălțime liberă do 2,55m.

C5 - STATIE SPALARE/VOPSIRE

Construcția C5 propusă pentru modernizare, are regim de înălțime P și funcțiunea de clădire spălătorie si vopsitorie. Spații funcționale și suprafețe utile:

 • -  Spălătorie (S=206,94 mp):

 • -  Vopsltorle (Ss235,50 mp);

S utila:442,40m2

Cota ± 0.00 se situează la +0.00m față de terenul amenajat.

Spațiile interioare au o înălțime liberă cuprinsă între 5,70-6,06m.

C6 ■ HALA ÎNTREȚINERE P+1E

PARTER

 • 1. Hala, Su-810,80mp

 • 2. Hala,Su=853,B7mp

 • 3. Hala, Sim650,21mp

 • 4. Hala. Su=7l3,5lmp

 • 5. Atelier, Su» 91,65mp

 • 6. Magazie, Su= 11,00rnp

 • 7. Magazie, Su= 11,13mp

 • 8. Atolior, Su= 165,62mp

 • 9. Casa acarii, Su= 20,11 mp

 • 10. Hol, Su= 16,08mp

 • 11. Wc, Su~ 2,00 mp

 • 12. Camera, Su= 3,44mp

 • 13. Grup sanitar, Su~ 21,28mp

 • 14. Camera, Su- 15,88mp

 • 15. Camera, Su~ 33,91 mp

 • 16. Atolior, Su= 88,24mp

 • 17. Atelier, Su= 70,96mp

 • 18. Centrala, Su= 60,92mp

S utllo pat tor: 3624,79m2

ETAJ

 • 1, Vestiar, Su-0,94mp

 • 2. WC,Su=1.14mp

 • 3, Dus, Suni,21 mp

 • 4. Vestiar, Su=12,78mp

 • 6, Birou, Su® 105,08mp

 • 6. Birou, Su= 126,46mp

 • 7. Birou, Su® 28,85mp

 • 8.1 tol+Casa scării, Su= 66,73mp

 • 8. Vestiar, Su® 19,40mp

 • 10. Hol, Su= 15,25mp

 • 11. Birou, Sus S9,47mp

 • 12. Birou, Su= 75,32mp

 • 13. Vestiar, Su= 70,91 mp

 • 14. Dusuri, Su= 4,85mp

 • 15. Dusuri, Su= 8,92mp

S utila Qta]:5B7,75m2

Cota ± 0.00 so situează la fO.OOm față de terenul amenajat.

Cota etajului so situoaza la +4,20m față de terenul amenajat.

Spațiile interioare la nivelul parterului au o înălțime liberă variabilă: I lala 1,2 -5,65-6,32rn; Hala 3,4 - 7,60-8,OOm; Magazie 6,7 - 3,70m; cololato spatii- 4,05-4,08m.

La nivelul etajului înălțimea liberă este cuprinsa intre 2,83-3,39m si 4,1 Im.

C8 - ATELIERE PARTER

Construcția C8 propusă pentru modernizare, are regim do înălțime P și funcțiunea de atelier. Spații funcționale și suprafețe utile:

PARTER

 • -  Camera 1 (S=14.90 mp);

 • -  Camera 2 (S®2.27 mp);

Camera 3 (S=12.28 mp);

 • -  Camera 4 (S=8.80 mp);

 • -  Camera 5 (S®37.78 mp);

Camera 6 (8=67.85 mp);

 • -  Camera 7 (S=5.15 mp);

 • -  Camera 8 (S®5.70 mp);

 • -  Camera 9 (S~12.49 mp);

Camera 10 (8=11.07 mp);

 • -  Camera 11 (S®6.12 mp);

 • -  Camera 12 (8=6.27 mp);

 • -  Camera 13 (S=15.72 mp);

Camera 14 (S°25.23 mp);

 • -  Camera 15 (S=34.62 mp);

 • -  Camera 16 (8=27.12 mp);

. Camera 17 (S»5.92 mp);

Hol (S-3,06 mp);

 • -  I lol (S=4.62 mp);

WC (SB1.30 mp);

WC (S=1.12mp);

 • -  Vestiar (S=8.45 mp).

Su =317.84 mp

Cota ± 0.00 se situează la +0,1 Om față de terenul amenajat,

Spațiile interioare au o înălțime liberă maxima do 3,75m sl înălțimea liberă minima de 3,55m.

C'J - MAGAZIE MATERIALE PARTER

Construcția C9 propusă pentru modernizare, are regim de înălțime P și funcțiunea de el magazie. Spații funcționale și suprafețe utile:

PARTER

 • -  Camera 1 (8=103.25 mp);

Camera 2 (S=42.48 mp);

Su =145.73 mp

Cota 1 0,00 se situează la +0.06 față de terenul amenajat.

Spațiile Interioare au o înălțime litieră maxima de 3,30m si înălțimea liberă minima do 2,80m,

C3 - BOXA RECTIFICAT BANDAJE

Structura de rezistență este alcătuită din cadre metalice fara închideri, fundații din beton armat, cu acoperiș șarpanta metalica, invelitoare din tabla metalica cutata culoare maron, La acoperiș se propune înlocuirea Involltorll din tabla metalica cutata cu același material. Se mai propune vopsirea elementelor structurale metalice.

Soluții constructive și do finisaj

Sistemul constructiv.

CORP C1-BIROURI

Structura do rezistență este alcătuită din cadre do beton armat, cu închideri exterioare din b.c.a., fundații continui din buton armat, cu planșeu și grinzi prefabricate din beton armat, cu învelitoare tip terasă, acoperită cu carton bltumlnat.

închiderile exterioare sunt realizate din zidărie da b e a-, cu grosime de 38 cm, Compartimentările interioare sunt reprezentate dc pereți autoportanți de 20 cm grosime, din cărămidă, zugrăviți cu vopsea lavabilă pentru interior. Aceștia se vor refinisa și rezugrăvi,

Flnlsajolo Interioare - în birouri și holuri există pardoseli din mochetă, covor p.v.c. și parchet laminat, aflate in stare avansată do degradare, co se va înlocui cu parchet laminat șl gresie antiderapantă pentru interior, de o calitate superioară. în zona grupurilor sanitare există gresie și faianță, ce urmează a se înlocui. Pereții se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă albă. Tâmplărla interioară existentă se va înlocui cu tâmplarie din p.v.c.

Finisajele exterioara existente sunt reprezentate do tencuieli var/ciment culori be]/grl, aflate in stare de degradare, Acestea se vor îndepărtă si so va aplica vată bazaltică de 10cm grosime, în vederea reabilitării termice a clădirii. Fațadele se vor finisa cu tencuieli decorative în culori bej/gri, Ușile exterioare existente so vor înlocui cu uși metalice termoizolate, iar suprafețele vitrate exterioare vor fi din tămplărie de p.v.c. cu goam tormoizolant multistratiflcat, la casierie urmând a se instala grilaj motallc antiefracție.

Acoperișul șl învclitoaraa sunt de tip terasă, neizolată termic, acoperită cu carton bituminat, urmând a so tormoizola și hidroizola cu materiale moderne și do o bună calitate, cu următoarele straturi:

■ strat do închidere (membrană termosudabilă cu bitum) - 5,2 mm;

 • -  hidrolzolație (membrană autoadezivă la rec®) - 3mm;

 • -  plăci termoizolantc pentru acoperiș cu strat de acoperire din aluminiu pe ambele fețe - 100 mm;

 • -  barieră de vapori ■ 4 mm;

 • -  amorsă bitum cu conținut de solvent;

 • -  șapă autonivelantă semluscata - 5 cm,

în conformitate cu prevederii® Regulamentului aprobat prin HG nr,766/1997 și Legii 50/1991 republicată, Anexa 2, pet, 6, categoria de importantă a obiectivului osto „C" ■ importantă normală.

Conform prevederilor Normativului P100/2013, tal). 4.3, clasa do importanță a obiectivului osto III.

C10 DECANTOR - ST A î IE POMPE SPĂLĂTORIE

Structura do rezistență este alcătuită din zidărie portantă, cu închideri exterioare din cărămidă cu goluri verticale, fundații continui din beton armat, cu planșou și grinzi prefabricate din beton armat, cu învelitoare tip terasă, acoperită cu carton bituminat, 80

închiderile exterioare sunt realizate din zidărie de cărămidă, cu grosime de 30 cm,

Finisajele interioare - pardoseala existentă este din beton sclivisit, care se va reface cu o șapă autonlvelantă. Pereții se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă albă.

Finisajele exterioare existente sunt reprezentate do tencuieli var/clment culoare bej, aflate in stare de degradare, Acestea se vor îndepărtă si se va aplica vată bazaltică do lOcm grosime, în vederea reabilitării termice, peste caro se va aplica tencuială decorativă bej. Ușa metalică exterioară existentă se va înlocui cu o ușă metalică tcimoizolată, iar fereastra cu tămplărio metalică șl geam simplu existentă, se va înlocui cu tâmplărie p.v.c, cu geam termoizolant multistratificat.

Acoperișul și învelitoarea sunt de tip terasă, nelzolată termic, acoperită cu carton bituminat, urmând a so tormolzola și hidroizola cu materiale moderne și do o bună calitate, cu următoarele straturi:

•• strat de închidere (membrană Iermosudabilă cu bitum) 5,2 mm;

■ hidroizolație (membrană autoadozlvă la roco) - 3mm;

 • -  plăci termoizolante pentru acoperiș cu strat do acoperire din aluminiu pe ambele foțe -100 mm;

 • -  barieră de vapori ■ 4 mm;

 • -  amorsă bitum cu conținut do solvent;

 • -  șapă autonivelantâ semiuscata ■■ 5 crn.

în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin HG nr.766/1997 șl Legii 50/1991 republicată, Anexa 2, pct. 6, categoria de Importantă a obiectivului osto „D"" Importantă redusă.

Conform prevederilor Normativului P100/2013, tab. 4.3, clasa de Importantă a obiectivului osto IV,

C5 - STATlE SPALARE/VOPSlRE

Structura de rezistență este alcătuită din cadre de beton armat, cu închideri exterioare din panouri prefabricate b.c.a., fundații Izolate din beton armat, cu planșeu și grinzi prefabricate din beton armat-chesoane, cu învelitoare tip terasă, acoperită cu carton bituminat.

închiderllo oxtorloaro sunt realizate din panouri prefabricate de b.c.a., cu grosime de 30cm. Compartimentările interioare sunt reprezentate de pereți autoportanți de 30 cm grosime, din panouri prefabricate din b.c.a., tencultl cu var-ciment, Aceștia se vor rofinisa și rezugrăvi.

Finisajele interioare - pardoseala existenta este din ciment scllvisit, cu se va refinisa , Pereții se voi zugrăvi cu vopsea lavabilă albă. Tâmplăria Interioară existentă -usi metalice - se fia intr-o stare do degradare avansata si se va înlocui do asemenea cu tâmplarle metalica.

Finisajele exterioare exlslonto sunt reprezentate de tencuieli var/cirnent culori alb/grl, aflate in stare de degradare. Acestea se vor îndepărtă, Iar fatadolo so voi finisa cu tencuieli decorative în culori boj deschis/grl închis. Ușile exterioara existente se vor înlocui cu uși metalice, iar suprafețele vitrate exterioare vor fi din tâmplărle alumlnlum cu geam termoizolant multistratiflcat, profil culoare gri.

Clădirea nu se propune a fi termoizolata,

Acoperișul și învolitoaroa sunt do tip terasă, acoperită cu carton bituminat, urmând a so hldrolzola cu materiale moderne și de o bună calitate, cu următoarele straturi:

 • -  strat de închidere (membrană termosudabilă cu bitum) - 5,2 mm;

 • -  hidroizolație (membrană autoadezivă la rece) - 3mm;

 • -  amorsă bitum cu conținut do solvent;

 • -  șapă autonivelantă semiuscata - 5 cm,

în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin HG nr.766/1997 și Legii 50/1991 republicată, Anexa 2, pct. 6, categoria de Importanță a obiectivului este „D” importanță redusă.

Conform prevederilor Normativului P100/2013, tab. 4.3, clasa do Importanță a obiectivului este IV.

C6 - HALA ÎNTREȚINERE P+1E

Structura de rezistență este alcătuită din cadre do beton armat, cu închideri exterioare din panouri prefabricate b.c.a., fundații izolate din beton armat, cu planșeu și grinzi prefabricate din beton armat, cu învelltoarc tip terasă, acoperită cu carton bituminat.

închiderile exterioare sunt realizate din panouri prefabricate de b.c.a., cu grosime do 25,30 si 45 cm. Compartimentările interioare sunt realizate din pereți din panouri prefabricate de b.c.a de 30 cm grosime si din zidărie din cărămidă 10-30cm, zugrăviți cu vopsea lavabilă pentru Interior. Aceștia se vor refinisa și rezugrăvi.

Pentru conformarea clădirii la normele PSI in vigoare, so propune închiderea unor goluri do ferestre interioare, precum si refacerea unor compartlmontarl existente din gipscarton cu zidărie din b.c.a 15cm.

Finisajele interioara - în hale si ateliere exista pardoseala din beton cu so va ©finisa cu ciment sclivisit. In Casa scării, grupuri sanitare, vestiare, holuri,birouri există pardoseli din mozaic: si partialparchet in Birou 5, si se propune finisarea cu cu groslo antiderapante pentru Interior, do o calitate superioară. în zona grupurilor sanitare existe anumili pereți placați faianță, ce urmează a se înlocui. Pereții se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă albă. Tâmplăria Interioară existentă se va înlocui cu tâmplari© din p.v.c. si tamplarie aluminiu. Anumite usi sunt rezistente la foc si prevăzute cu autoinchidere conform planșelor anexate.

Finisajele exterioare existente sunt reprezentate de tencuieli var/ciment culori alb/gri. aflate in stare do degradare. Acestea se vor îndepărtă si so va aplica vată bazallică de 10cm grosime, în vederea reabilitării termice a clădirii. Fațadele se vor finisa cu tencuieli decorative în culori bej deschis /gri închis. Ușile exterioare existente se vor înlocui cu uși din aluminiu cu geam termoizolant si usi industriale secționai© cu si fara usa pietonala» conform planșelor anexate» suprafețele vitrate exterioare vor fi din tâmplărie din aluminiu cu geam termoizolant mullistratilicat.iar luminatoarele existente din tamplaro metalica cu panouri policarbonat vor fi înlocuite cu tâmplărie din aluminiu cu geam termoizolant multislratificat. După desfacerea panourilor din policarbonat vopsit existente intra halate 1,2,3 si 4» se propunere închiderea cu tâmplăria din aluminiu cu geam termoizolant multislratificat.

Acoperișul și învelitoarea sunt de tip terasă, neizolată termic, acoperite cu carton bltumlnat. urmând a so tormoizola și hldrolzola cu materiale moderne și do o bună calitate, cu următoarele straturi:

 • -  strat do închidere (membrană tormosudabllă cu bitum) - 5,2 mm;

 • -  hidroizolație (membrană autoadezivă la rece) - 3mm;

 • -  plăci termoizolant® pentru acoperiș cu strat de acoperire din aluminiu pe ambele fețe - 100 mm;

 • -  barieră do vapori - 4 mm;

 • -  amorsă bitum cu conținut de solvent;

•• șapă autonlvelantă semiuscata - 5 cm.

în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin HG nr.766/1997 și Legii 50/1991 republicată, Anexa 2, pct. 6, categoria do importanță a obiectivului este „C” - importantă normală.

Conform prevederilor Normativului P100/2013, tab. 4.3, clasa do Importantă a obiectivului este III.

C8 - MAGAZIE/ATELIERE PARTER

Structura do rezistență este alcătuită din zidărie do cărămidă portanta cu stalplsori de beton armat, fundații continui din beton armat, cu planșeu și grinzi prefabricate din beton aiinat, cu învolitoaro tip terasă, acoperită cu carton bituminat.

închiderile exterioare sunt realizate din zidărie de cărămidă, cu grosime de 30 cm. Compartimentările Interioare sunt reprezentate de pereți autoportanțl de 20 cm si 30 cm grosime, din cărămidă, zugrăviți cu vopsea lavabllă pentru interior. Aceștia se vor rofinisa și rezugrăvi.

Finisajele interioare - pardoseala existenta osto din beton aflata intr-o staro avansată du degradare, si se propune o pardoseala din beton sclivisit. în zona vestiarului si wc-urilor se propune placarea cu gresie șl faianță. Pereții se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă albă. I ămplăria Interioară existentă se va înlocui cu tâmplarlo din p.v.c.

Finisajele exterioare existente sunt reprezentate de tencuieli var/cimont culori boj/gri, aflate in staro do degradare. Acestea se vor îndepărtă si se va aplica vată bazaltică de 10cm grosime, în vederea reabilitării termice a clădirii. Fațadele se vor finisa cu tencuieli decorative în culori bej/gri. Ușile exterioare existente se vor înlocui cu uși do p.v.c, cu geam termoizolant mullistratificat, iar suprafețele vitrate exterioare vor fi din tămplărie de p.v.c, cu geam termoizolant inultistratificat.

Acoperișul și involitoaroa sunt do tip terasă, neizolată termic, acoperită cu carton bituminat, urmând a so termoizola și hidroizola cu materiale moderne și do o bună calitate, cu următoarele straturi:

 • -  strat de închidere (membrană tormosudabllă cu bitum) - 5,2 mm;

 • -  hidroizolațic (membrană autoadezivă la rece) - 3mm;

 • -  plăci termolzolante pentru acoperiș cu strat de acoperire din aluminiu pe ambele fețe -100 mm;

 • -  barieră de vapori - 4 mm;

 • -  amorsă bitum cu conținut de solvent;

 • -  șapă autonivelantă semiuscata - 5 cm.

în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin HG nr.766/1997 și Legii 50/1991 republicată, Anexa 2. pct. 6, categoria do Importanță a obiectivului osto „D” - importanță redusă.

Conform prevederilor Normativului P100/2013, tab. 4.3, clasa do importanță a obiectivului osto IV.

C9 MAGAZIE MATERIALE PARTER

Structura de rezistență este alcătultfl din cadre metalice cu închideri de zidărie de

 • B.C.A., fundații continui din beton armat, cu acoperiș șarpanta metalica, Involltoare din placi do azbociment, întrucât fundațiile existente nu sunt la o adâncime caro sa asiguro cota de inghot so propun subzldlrl pana la cota -0,90 cm fata du cota terenului natural,Se propune camasuirea cu beton torcretat a pereților Interiori sl exteriori datrotita stării do degradare a acestora. La acoperiș se mai propune inlocuirea profilolor ,,C" cu profite ,,Z" cat sl înlocuirea plăcilor do azbociment cu panouri sandwlch cu grosime de Bem.

închiderile exterioare sunt realizate din zidărie BCA, cu grosime do 30 cm, Se propune camasuirea cu beton torcretat a pereților exteriori datorita stării de degradare a acestora,

Compartimentările interioare sunt realizate din zidărie BCA, cu grosime de 30 cm. Pereții Interior so vor toncul, rofinisa și rezugrăvi. Se propune camasuirea cu beton torcretat a pereților interiori datorita stării do degradare a acestora,

Finisajele Interioare - pardoseala existenta este din beton aflata într-o stare avansată de degradare, si so propune o pardoseala din beton sclivisit.. Pereții se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă albă,

Finisajele exterioare existente sunt reprezentate de tencuieli var/cimont culori boj/grl, aflate In stare do degradare, Tencuielile existente so vor îndepărtă si se vor reface. Fațadele so vor finisa cu tencuieli decorative în culori boj/grl. Ușile exterioare existente se vor înlocui cu uși de p.v.c. cu geam termolzolant multistratificat, iar suprafețele vitrate exterioare vor fi din tămplărie de p.v.c. cu geam termolzolant multistratificat,

Acoperișul șl învolltoaroa sunt do tip șarpanta metalica intr-o apa, neizolatâ termic, acoperită cu placi de azbociment, urmând înlocuirea profilelor „Cexistonto cu profila ,,Z" cal sl înlocuirea plăcilor de azbociment cu panouri sandwlch cu grosime de B cm.

Se propune reabilitarea cailor de acces prin inlocuirea stratului do uzura oxistent. C3-BOXA RECTIFICARE BANDAJE

închiderile oxtorloaro ■ nu oxlsta.

Compartimentările interioare -nu exista.

Finisajele interioare - pardoseala este realizata din baton.

Finisajele exterioare - Se propune vopsirea elementelor structurale metalice după ce acestea au fost curatato, dogrosato sl grunduite,

Acoperișul șl învelltoarea suni de tip șarpanta metalica in 2 ape, acoperită cu tabla metalica cutata. Se propune inlocuirea invelitorii din tabla metalica culata cu același material cat si vopsirea elementelor structurale metalice după ce acestea au fost curatato, degresate si grundulte.

în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin HG nr.766/1997 șl Legii 50/1991 republicată, Anexa 2, pct, 6, categoria de importanță a obiectivului este „D” - importanță redusă.

Conform prevederilor Normativului P100/2013, tab. 4.3, clasa do importanță a obiectivului aste IV.

Linio tramvai incinta

A, Linio curenta si curbe do legătură

Lucrările de realizare a infrastructurii căii:

/ Executarea săpăturii până la adâncimea de fundare (-9Qcm)

J Compactarea terenului de fundare

/ Aștornoroa gcotoxtllului pe fundul săpăturii Așterenerea stratului de nisip - 5cm

 • V Așternerea în straturi succossivo a balastului IBcrn sl 18cm

J Așternere geogrile

 • V Turnarea stratului do AB2- Bem

l ucrările de realizare a supraslriicjura căii:

/ Pozarea plasei sudate PC52 de 08x100x1 OOmm

 • V Pozarea traverselor și calarea acestora

/ înglobarea traverselor blbloc din beton cu armatura văzută (prevăzute cu sisteme do calare înglobate în blbloc) în stratul 1 de beton do monolltlzare având grosimea 25cm marca C30/37 (traverse pe care se va monta șina cu canal, prin intermediul prinderilor directe protejate cu vaselină și folio PVC). Betonul se va turna până la paitoa superioară a blblocului astfel încât amortizorul do zgomote și vibrații de sub talpa șinei să fie înglobat în beton. Acest strat de beton se va arma cu plasă PC 52    100x100 pozată sub

biblocurile traverselor.

/ Delimitarea sensurilor de circulație se va realiza cu polistiren extrudrat numai pentru zona betonată STRATUL1, STRATUL2 nu va avea rost de separație.

J Montarea amortizoarelor de zgomote și vibrații la inima șinei și sub talpa acesteia înainte de betonaro.

/ Turnaroa stratului 2 do monolltlzare în grosime de 9 cm marca C30/37 armat cu fibre de polipropilenă.

/ Aștcrnoroa goocompozitulul.

•/ Aștornoro stratului do legătură - 5cm

 • Așternerea stratului de uzură - 4cm

/ Turnarea și închiderea rosturilor de In ciuperca șinei cu mastlc do etanșare turnat deasupra amortlzoarelor de zgomote și vibrații.

 • Șină cu canal protejată prin grunduire și vopsire;

Pentru limitarea curontllor vagabonzi trebuie luate masuri de încadrarea in normele admise a căderilor de tensiune in sine, prin asigurarea continuității maximo a rețelei do siria si o rezistenta cat mal maro Intre șina si sol, Din acost motiv șina va fi izolata electric respectând standardul SR EN 50122-2:2011 - "Aplicații feroviare. Instalații fixe. Securitate electrică, legare la pământ șl circuit de retur. Partea 2: Măsuri de protecție împotriva efectelor curenților vagabonzi produși do rețele de tracțiune în curent continuu”.

In scopul realizării unei echlpotentlallzari a șinei de tramvai, Intre sine si intre firele tiu cale du rulare a liniei du tramvai se vor realiza ocllsarl oloctrlco transversale din 120 In 120 do metri, Edisarea so va realiza din cablu de otel zincat tip A - 2x120mmp sau cablu do cupru 1x35mmp, cu prindere mecanica speciala la șina,

13. Zona aparatelor do calo

Infrastructura pe zona aparatolor do calo:

 • Executarea săpăturii până la adâncimea de fundare (-90cm)

/ Compactarea terenului do fundare

/ Așternerea geotextilului pe fundul săpăturii

/ Așternerea nisipului - 6cm

/ Așternerea în straturi successivo a balastului - 18cm si 18cm

z Așternere geogrlle

/ Așternerea stratului de AB2 - Bem

Șu.p.rașjrgcțgm pe zona aparatelor de cale:

/ Se va realiza din șină cu canal, montată pe o fundație din beton marca G30/37 turnată în două straturi, primul având o grosime do 19 cm. armat cu două plase 08 100/100 PC 52, iar al doilea strat de beton având aceeași marcă în grosime de 15 cm, armat cu fibre de polipropilenă. Col dc-al doiloa strat do beton se va turna numai după montarea amortlzoarelor de zgomote și vibrații sub talpa șinei și la inima acesteia, înglobarea la nivel în carosabil se execută din 2 straturi unul do uzură (4cm) și unul do legătură (5cm). între stratul de legătură al sistemului rutier și cel de-al doilea strat de beton so

vor Introduce goocompozlte din poliester bituminat,

z închiderea rosturilor so va realiza cu mastic de etanșare care se vn turna deasupra amortizoarelor de zgomote și vibrații.

Rotolo utilitati

REȚEA EXTERIOARA ALIMENTARE GIJ APA

In prezent in incinta este realizata din conducte do otol o rotoa Inelara do alimentaro cu apa montata îngropat, Având In vodere gradul avansat de colmatare al conductelor, precum si durata de exploatare depășită so propune înlocuirea tuturor elementelor aferente rețelei do alimentaro cu apa, Reteua de alimentare cu apa se propune a so realiza din conducta de polietilena de înalta densitate tip PEHD, dimensionate corespunzător, Rotoaua do alimentare cu apa va fi comuna pentru consum monajerer si pentru alimentarea hidrantllor exteriori do Incendiu.

REȚEA CANALIZARE MENAJERA

In prezent in incinta este realizata o rotoa do colectare ape uzate menajere separata de rețeaua de canalizare ape pluviale, Deversarea apelor uzate menajere so faco In rotoaua publica do canalizare realizata in sistem dlvlzor, rotoa existenta pe strada de acces. Având in vedere gradul avansat de colmatare al conductelor si tand cont do amonajarllo oxtorloaro din incinta beneficiarului so propune înlocuirea tuturor elementelor aferente rețelei de canalizare menajera.

Rotoua do canalizare menajera so propune a se realiza din conducte de PVC-KG, pentru trafic greu, dimensionate corespunzător. La schimbările do direclio si la Ieșirea apelor uzate din clădiri so vor amplasa cămine de beton echipate cu capace carosabile.

REȚEA CANALIZARE PLUVIALA

In Incinta beneficiarului este realizata in prezent o rotea do colectare ape pluviale separata da rețeaua da canalizare ape uzate menajere. Deversarea apelor pluviale so faco in rotoaua publica stradala do canalizare realizata in sistem divizor. Având in vedoro gradul avansat da colmatare al conductelor si tand cont do amonajarllo oxtorloaro din incinta beneficiarului se propune înlocuirea tuturor elementelor aferente rețelei da canalizare pluviala.

Având In vodere distantele mari intre cladri precum si specificul activitatiilor desfășurate in incinta rețeaua do canalizare apa pluviale do pe terasa corpurilor do clădire va fl comuna cu rotoaua de canalizare ape pluviale de pe suprafețele carosabile exterioare, Pentru colectarea apelor uzate provenita de pa suprafețele carosabile din 88

incinta se propune montarea mai multor rigole si guri do captare tip geigur prevăzute cu depozit de nisip si gratare carosabile din fonta.

Reteua do canalizare pluviala se propună a se realiza din conducte do PVC-KG, pentru trefle greu, dimensionate corespunzător. La schimbările do direcție se vor amplasa cămine do beton echipate cu capace carosabile. Conform legislației hi vigoare apele pluviale colectate de pe suprafețele carosabile se vor epura inainto de deversarea In sistemul public do colectare ape uzate. In acest scop a fost prevăzut un soparator de nisip si hidrocarburi caro se va monta in incinta beneficiarului înainte do cuplarea in rețeaua publica stradala.

Rotea iluminat public

Iluminatul exterior

Se va înlocui în totalitate instalația și se vor respecta cerințele:

 • •  Se va folosi aceeași amplasare po stâlpii oxlstonți

 • •  Se vor utiliza corpuri de iluminat du ultimă tehnologie

« Pentru alimentare și comandă se va realiza un dulap de iluminat

 • •  Se vor folosi cabluri montate pe stâlpi (cabluri speciale pentru Iluminat)

 • •  Iluminatul va fi prevăzut cu comandă manuală și automată on-off și sistem de reglare a intensității luminoase.

Dotări instalații tehnologico

Pentru o foarte bună funcționare, se prevede înlocuirea tuturor echipamentelor, utilajelor și aparaturii din dotarea spațiilor do lucru alo depoului do tramvaie, precum șl, suplimentar, echiparea cu testere pentru instalațiile electrice alo tramvaielor șl pentru identificarea unor probleme tehnico curente alo materialului rulant.

Spălătoria de tramvaie va fi echipată cu o instalație performantă pentru spălarea exterioară a vagoanelor și, do asemenea, aspiratoare profesionale pentru efectuarea curățeniei interioare.

Hala de reparații va fi prevăzută cu elevatoare speciale pentru ridicarea materialului rulant, echipamente de tip vinci și dispozitive speciale pentru extragerea, ridicarea și poziționarea diverselor componente grolo alo tramvaielor.

Se consideră necesară dotarea cu set de mașlni-unelte du reparare, cu un care să se asigure unele ruparațiii cu se pot realiza în regim propriu do operatorul de transport, după cum urmează:

Macara pivotantă, 5 tone                                  buc

89

Instalație de spalat tramvaie

buc

1

Strung rectificat bandaja

buc

1

Instalația vopsit tramvaie

buc

1

Mașină do găurit vertical (cu stand și coloană)

buc

1

Mașina do găurit și frezat

buc

1

Elevator cu 8 coloano

buc

2

Presă verticală de 20 tone

buc

1

Presă hidraulică 50 tone

buc

1

Presă hidraulică 400 tone

buc

1

Pod rulant 5 tone

buc buc

3

Aparat de sudură în flux (inveitoaro în c.c.) 50+70 kW

2

Polizor fix de banc cu suport

buc

6

Strung maro (800x30000)

buc

1

Strung mic: (401x750)

buc

1

Strung mic (601x1000),

buc

1

Instalațiile tehnologice și echipamentele aferente instalației de 0,4kV, co urmează a se achiziționa, se vor încadra în necesarul de putere asigurat postul trafo PTCZ 525 existent.

 • b. Descrierea, după caz, șl a altor catogori de lucrări Incluse în soluția tehnică do intervenție propusă

- respectiv hidroizolații, tormolzolațli, repararea/înlocuirea instalațiilor/echlpamentelor aferente construcției, demontâri/montâri, debranșârl/branșărl, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului do fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate

Clădirea C 9

Deoarece clădirea so afla Intr-o Stare proasta datorata lipsei do inlretinoro, Iar fundațiile nu respecta adancirnoa minima do inghet, este necesara luarea următoarelor masuri si se vor realiza următoarele lucrări:

 • -   so vor subzidi fundațiile pereților structurali

 • -  se vor camasui, pe o fata, cu tencuiala armata cu plasa de saarma toti pereții structurali

 • -   so vor înlocui profilolo tip C alosarpantel metalice cu profila tip Z

 • - tonculolilo exterioare se vor desface do pe schele montate in exteriorul construcției, materialul rezultat din desfacere fiind depozitat in exteriorul acesteia, cat mai departe de clădire.

 • - toate închiderile do goluri din zidarla existenta se vaface cu cărămidă sau b.c.a, do aceleași dimensiuni, tesute corespunzător

 • - toate golurile noi din zidarla existentase vor fi prevăzute cu bulandrugl dimensionați corespunzător

 • - se interzice evacuarea si sortarea materialului rezultat in timp ce se lucrează la desfacerea tencuielilor

 • - personalul caro va lucra la desfacerea tencuielilor va fi instruit in privința regulilor do protecție a muncii privind lucrul la înălțime,fiind flotat cu conturi do siguranța ai casca de protecție si va fi in pormanenta supravegheat do către conducătorul lucrării.

■ totl pereții de compartimotaro propuși pentru desființare sunt nostructurali

 • - toti pereții noi so vor realiza din materiale ușoare - gips-carton, zidărie do b,c,a, otc.

 • - se vor reface trotuarele exterioare in zonele in caro acestea sunt degradate

 • - so va asigura o panta a trotuarelor perimetrele de minim 5% spro exterior

 • - se va refac© hldrolzolatla rostului dintre trotuare si clădire pentru a Inpledica Infiltrarea apelor meteorica in zona fundațiilor

 • - se vor înlocui toatoj gheaburlle si burlanele degradate

Alimentarea cu energie electrică - existenta - clădirea este racordata la roteaua de energie electrica.

So propune modernizarea Depou tramvai cu regim de inaltirne parter * 1, ce urmeaza a fi echipata cu instalații do iluminat general si prize, Instalații de iluminat do siguranța, paratrăsnet si prize de pamant, conform temei da proiectare si normativelor in vigoare.

Baza do proiectare.Prezenta documentație s-a întocmit in conformitate cu;

NP I 7-2011 - Normativ pentru proiectarea sl executarea instalațiilor electrice cu tensiuni pina la lOOOVca si 1500 Vcc

GP052-2000 - Ghid pentru instalații electrica cu tensiuni pina la WOOVca sl 1500Vcc

GT020-1998 - Ghidul criteriilor de performanta pentru Instalații din clădiri P118-1999 - Normativ de siguranța la foc a construcțiilor

NSSMUEE 111-2001 - Norme specifice de securitatea muncii la utilizarea energiei electrice In medii normale

 • -   CS6-1985 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrărilor de construcții si a instalațiilor aferente

 • -  Ordinul Ml nr. 775-1998 - Norme generale do prevenire si stingere a Incendiilor

MSPM 65-2001 - Norme specifice de protecția muncii pentru transportul sl distribuția energiei electrice

 • -  Legea 90-1996 - Norme generale do protecția muncii

CEI (50 364 4 444-199(5 - Instalații electrice In construcții. Protecția In supratensiuni

 • -   CEI 60 364-6 1998 • Instalații electrice in construcții. Verificări

I 20-2000 Normativ pentru protecția construcțiilor împotriva trăsnetului

I 18-1996 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor du telecomunicații si semnalizare din clădiri civile si do producție

 • -  SR EN 60439.1 - Ansambluri do aparataj da joasa tensiune, partea 1: Ansamblu prefabricat de aparataj de joasa tensiune si ansamblu derivat dlntr-un ansamblu prefabricat do aparataj de joasa tensiune

 • -  PE 132-1995 - Normativ pentru proiectarea rețelelor electrice do distribuție publica

Alimentarea cu energie electrică

Obiectivul de Investiții este alimentat cu energie electrica printr-un racord trifazat (3X380V / 220V), la frecvența de 50Hz din rețeaua electrică existentă în zonă. Alimentarea cu energie electrica si distribuția acesteia in clădiri

Actualmente alimentarea cu energie electrica a fiecărui corp do clădire si instalație tehnologica descrise mai sus an face din rețeaua existenta. Obiectul prezentei documentații II reprezintă numai instalațiile electrice lntorloaro( iluminat, prize si mici consumatori diverși aferente construcției, tabloul electric si circuitele din aval de tabloul electric do distribuție mal puțin instalațiile tehnologico.

In urma culegerii datelor din teren in vederea întocmirii prezentei documentații, s-a constatat ca Instalația electrica este nocorespunzatoaro corpurile do iluminat si utilajele/ echipamentele electrice au performanta scăzuta datorita îmbătrânirii si nu sunt legato in totalitate la pamant prin nulul do protoctle PE, noflind tras o data cu executarea instalației vechi

Instalația electrica do Iluminat, prize sl forța

Prin prezenta documentație se propun urmăroarele lucrări:

 • 1. realizarea unul Iluminat artificial după cum urmoaza:

Corpuri de iluminat cu LED etanșe echivalent 2x36W fluorescent In spatiile tehnico ( Corp C8- ateliere. Corp C5 -• Spălătorie, Corp C6 ■ halo întreținere,

Corpuri de iluminat de tip aplica montata pe plafon in grupurile sanitaro si încăperi anexa de dimensiuni reduse

Corpuri de iluminat cu LED echivalent 4x18W in birouri si pe holurile birourilor

Corpuri do Iluminat do tip aplica exterioara deasupra intrărilor

Comanda iluminatului se va faco cu întrerupătoare simple (1 modul) montate aparent sau încastrata In elemente de compartimentare sl instalata in doze pentru Introrupatoare multiple,

Comanda iluminatului po holuri so va face prin intermediul întrerupătoarelor simple sl cap scara ,

Comanda Iluminatului In grupurile sanitare so va faco prin intermediul detectoarelor do mișcare cu temporizare 360", Instalata po plafon

 • 2. refacerea Instalațiilor de prize de curent șl consumatori diverși, astfol: Prizele do curent de uz general vor fi Instalata ( ca regula generala) In dreptul întrerupătoarelor . Prizolo do curent pentru uz informatic se vor instala in proximitatea prizelor de voce data,

Prizele do curent caro dosorvesc echipamente si consumatori specifici ( ex. echipamente I IVAC, echipamente curonti slabi, otc) so vor Instala in proximitatea acestora In funcție do mobilare , cerințele beneficiarului si arhitecturale

In spatiile tehnice si ateliere so vor Instala tablouri electrice do lip cofrot industrial cu prize echipata In funcție de micii consumatori necesari desfășurării activitatii al căror tip si număr va fi prezentata do beneficiar prin reprezentații tehnici al acestuia

3.Se va prevede Iluminat de siguranța do evacuare si de circulația (după caz) cu luminoblocuri echipate cu acumulator (autonomie Ih), iluminat do siguranța împotriva panicii In încăperile cu o suprafața mai maro de 60m2 cu luminoblocuri ochipata cu acumulator (autonomie 1h),Iluminat do siguranța pentru marcarea hidrantilor interiori cu luminoblocuri echipate cu acumulator (autonomie 1h), si iluminat pentru continuarea lucrului in spatiile tehnice unde se afla consumatori cu rol In securitate la incendiu ( ox, Punct termic, stafii de pompare pentru liidrantl Interiori- după caz, otc)

Totalitatea cablurilor utilizate in Instalațiile electrice nou proiectate vor fi cu întârziere la propagarea flăcării do tip Cyy-f, Nyy-j sau similar . pozato po jgheaburi metalice sau aparent sl protejate in tub PVC

Toate echipamentele eloctrico vor avea grade de protoctlo IP si IK corespunzătoare mediului In caro sunt amplasate

Instalația electrica do legare la pamant

Se va reface in integralitate Instalația de legare la pamant, prin eroarea unei prize do pamant artificiale cu electrozi orizontali sl verticali, care va asigura o rozistenta de dispersie inferioara valorii do 4 ohm

Instalația electrica do protecție împotriva trăsnetelor (I.P.T.)

Conform Normativ 17-2011 avand in vedere riscul do Incendiu (mic si mijlociu) nu este necesar a so monta o I.P.T., docat daca este solicitata do către beneficiar

Instalația oloctrlca do protecție împotriva șocurilor electrlco

In prezent, instalațiile electrice de prize alo clădirilor sl spatiilor tehnice , nu au proiecție diferențiala do 30mA împotriva șocurilor electrice, conform 17-2011.

Având in vedere ca prin abordarea lucrărilor do reabilitare, este necesara demontarea Instalației oloclrlco care este pozate aparent si a colul vechi montata ingropat in zidărie, cu aceasta ocazie trebuie sa so faca următoarele intervenții: so vor desființa tablourile electrice vechi care sunt necorespunzatearo ca echipare cu aparataj si se va prevedea un singur tablou oloctrlc In flecare clădire analizata. Centrala termica va fi echipata cu propriul tablou, echipament caro nu face obiectul prezentai documentații

conf prevederilor normativului 17/2011 in tablourile electrice gonoralo alo clădirilor se vor instala descarcaloaru do supratensiuni do origine atmosferica

se vor lega la priza de pământ tablourile electrice gonoralo alo clădirilor

se vor prevedea măsuri ca toate elementele conducătoare de curent alo instalației electrice (part! active) trebuie sa fie inaccesibile unoi atingeri dlrocto astfel;

 • •  izolația cablurilor si conductelor sa fie conform STAS 11388/3;

 • •  carcasele aparatelor ei tablourilor electrice sa fio conform STAS 532 toate elementele instalației electrice caro In mod normal nu sunt sub tensiune (carcase metalice, susțineri metalice, etc) dar care pot intra sub tensiune In mod accidental, vor fi prevăzute cu următoarele masuri de proiecție la atingeri indirecte:

 • •  legarea la nul de protecție conform STAS 12604/4,5

 • •  legarea la pamant conform STAS 12604/4,5

se vor lua măsuri ca suprafețele accesibile ale instalației electrice (cutii, panouri, muchii, suprafețe rugoaso, etc) sa nu producă răniri cu nici o parto a lor si sa nu deterioreze izolația electrica a cablurilor sau echipamentelor.

Măsuri de protecție la foc și de protecție a muncii

Beneficiarul va lua masuri ca dotările cu mijloace PSI si instalațiile du provonlro sl stingere a incendiilor sa fie in perfecta stare de funcționare.

In cazul in care beneficiarul sau constructorul considera ca masurile luate prin proiect nu sunt suficiente, vor cere odata cu observațiile ce trebuiesc făcute la proiect sa

ro introducă in proiect masurile suplimentare do prevenire sl stingere a Incendiilor pe caro Io considera necesare.

Obligația el răspunderea pentru realizarea depline a masurilor do prevenire si stingere a incendiilor, a instructajului si pregătirii personalului, potrivit atribuțiilor ce Io revin, o au cei ce conduc, organizează si controlează activitatea in clădire.

Personalul de exploatare va fi instruit periodic cu privire la respectarea normelor do P.8.I..

In proximitatea tablourilor electrice so vor prevede, ca mijloace de prima intervenție, stlngatoarele cu praf sl bioxid de carbon.

In caz de incendiu la instalațiile electrice, înainte do a se acționa pentru stingerea acestuia se vor scoate do sub tensiune instalațiile electrice afectate si colo periclitate.

La instalațiile electrice, pentru stingerea Incendiilor so vor folosi numai stingatoaro cu praf si bioxid do carbon.

Mijloacele do prima intorvontlo in caz do Incendiu trebuie sa fie in perfecta staro do utilizare in permanenta, amplasate in locuri vizibile, ușor accesibile sl forlto do îngheț.

Esto obllgatorio logarea la pamant a aparatelor ce se pot afla in mod accidental sub tensiune.

La montajul, punerea In funcțiune, exploatarea si întreținerea instalației co face obiectul prezentului proiect, se vor respecta normele do tehnica securității muncii specifice lucrărilor co so executa.

Toate lucrările so vor executa numai do personal calificat, special instruit pentru aceste tipuri do operații. So verifica efectuarea, insusiroa si perioada do validitate a instructajului general.

Alimentarea cu energie electrica a sculelor si utilajelor se va faco numai do la prize cu contact de protecție sau tablouri electrice legato la Instalația de impamantare. Pentru lucrul la înălțimi mai mari do 2,5m se vor utiliza platforme montate rigid, scholo metalice si centuri de siguranța. La fiecare loc do munca vor fi afișate mijloace do avertizare vizuala.

Pe timpul execuției lucrărilor so vor aplica prevederile armatoarelor normative; Legea 319/2006 - Logoa securității șl sănătății în muncă

" Ordin nr.665/10,09,1997 al MMPS privind "Norme specifice do protecție a muncii pentru transportul si distribuția energiei oloctrlce", od. 1997.

STAS 12217 - Protecția împotriva electrocutării la utilajele si echipamentele electrice mobile. Prescripții.

STAS 12604 - Protecția împotriva electrocutării. Instalații electrice fixe. Prescripții

95

STAS 2612 Protecția do separație împotriva electrocutării. Limite admisibile.

In mod expres, la executarea lucrărilor, pentru lucrul cu foc deschis se va cerc avizul beneficiarului, întocmind permisul do lucru cu foc deschis.

Beneficiarul si constructorul vor intocml Instrucțiuni proprii, speciale si specifice tuturor locurilor do munca caro so considera ca au un caracter deosebit, sau pentru caro normele existente nu dau prescripții suficiente, caro sa conducă la securitatea investltlol si a personalului.

Obiectivele proiectate nu so vor pune in funcțiune, parțial sau total, nici macar po timp limitat, înainte do asigurarea tuturor masurilor do tehnica securității sl Igienei muncii.

Beneficiarul va asigura personalului do oxploataro toate echipamentele si mijloacele do protecția muncii prevăzute in normativele in vigoare.

Se vor monta diapozitive do protecție cu chol spoclalo la ușile tablourilor oloctrlco si so vor provodoa plăcute avertizoare si alte mijloace pentru Interzicerea accesului neautorizat la circuitele electrice.

Sistem do cablare structurata voce-date

Se propune prin proiect o soluție care să asigure o rețea deschisă de transmisie de date In clădirea administrativa G1 , posibil de extins șl de roconfigurat ulterior instalării, care va asigura transportul do date la un debit do minim 100 Mbit/sec.

Cablul folosit pentru cablam va fi de tipul UTP, categoria 6.

Cablarea structurată se va realiza, în conformitate cu standardul EIA/TIA-568, po niveluri orizontale si verticale.

Acestea sunt compuse din elementele de rețea aflate po un etaj (sau mai multe otajo adiacentejcare sunt reunite într-un dulap do comunicație (rack), Topologia rețelei este stea cu plecare do la rack spre fiecare priză de voce-date.

Trebuie instalate prize RJ45 categoria 6. Prizele sunt legate cu cabluri UTP (Unshioldod Twistod Pair) cu 4 perechi de fire torsadate, cu o lungim© do maxim 90 m, categoria 6, cu dulapul de comunicație care va fi amplasat In Dispecerat la parter.

Punctul do concentrare telecomunicații conține toate clementele de conexiune pentru date (patch panel, switch). La dimensionarea sa este luat în calcul și spațiul ocupat de echipamentele active al rețelei de date (switch-uri), cat si suporții de cabluri și patch cord-uri. Se va lăsa spațiu de rezervă pentru echipamente viitoare,

Dulapul do comunicație trebuie să fio realizat cu facilități de acces în spatele echipamentelor, cu prinderi pentru standardul de 19", echipat cu ventilatoare acționate cu terrnostat, accesorii și ghidaje de cabluri în număr sufficient. Dulapul do comunicații va conține și o sursă neîntreruptibilă de tensiune, capabila să susțină echipamentele în funcțiune, în cazul unei căderi do tensiune.

loato echipamentele active de date vor fi instalate în dulapul de comunicație astfel încât să se asigure posibilitatea conectării la rețea a tuturor echipamentelor.

Execuția Instalațiilor do voce/date va avea în vedere pozaroa cablajelor ingropat in tencuială, astfel incat sa nu deterioreze aspectul estetic al clădirii. Daca situația o va cere instalația so poate poza sl aparent in canal cablu PVC

Instalație de securitate - antiofractio

Subsistemul do dotoctlo sl alarmare la efracție va deservi întreg spațiul util al Corpului C1 administrativ . Elementul principal al subsistemului il constituia centrala do efracție la caro so conoctoaza circuitele fie detecție si colo de semnalizare, Operarea centralei de alarmare, in vederea armarli sau dezarmării, so face prin intermediul tastaturilor.

Centrala do efracție semnalizează starea do alarmare;

local, opto-acustlc prin intermediul sirenelor do interior sl a sirenei do exterior

La persoanele sau autoritatllo desemnate de beneficiar, folosind transmisia pe linie tolofonlca PSTN sau prin GSM.

Starea do alarmare se va declanșa diferențiat ca mod do semnalizare pentru următoarele situații; tentative de efracție in zonele si callo do acces protejate cu senzori, panica, sabotaj echipamente sau trasoo electrice.

Centrala da alarmare este specializata pentru aplicații de tip efracție, la caro so conoctoaza rețeaua do dotoctle si semnalizare,

Rețeaua de detecția conține detectoare do prezenta (in infraroau si microunde)

Rețeaua do somnallzare locala conține sirenele do interior si exterior,

Centrala de alarmare va fi instalata in Dlspocorat - Parter si va fi protejata cu contact do sabotaj al capacului.

Cablarea subsistemului do alarmare la ofractlo sl traseele electrice de semnalizare vor fi roalizato utllizandu-se cabluri noi pentru utilizări speciale in telecomunicații / semnalizare cu torsadare pe perechi si ecran do tipul 6xO,22-* E. Traseele electrice vor fi protojato in Jgheab PVC sau tub PVC,

Instalație de securitate - video-supraveghoro

Subsistemul do supraveghere si înregistrare TVCI asigura supravegherea video a activitatil din corpul administrativ C1 in interior prin Intermediul camerelor de luat vederi si la exterior prin intermediul a 4 camere

Camerele video din interior voi fi amplasate la o inaltime de circa 2.5 metri. Camerele video de la exterior sunt amplasate pe elementele perlmotralo do structura. înregistrarea Imaginilor de la camere so va efectua pe un sistem DVR amplasat in Dispecerat Parter

Vizualizarea imaginilor se face local cu ajutorul monitoarelor sau de la distanta prin Intermediul rețelei de internet conectata la sistemele DVR prin intermediu swltch-ulul unitatii.

Cablarea camerelor video so va realiza cu cablu coaxial pentru partea do semnal video RG59 echipat cu 2 conductori do cupru do 0.75mm2 pentru alimentarea camerelor. Protejarea cablurilor so va face in tub PVC pentru trasee Interioare sl tub PVC metalic protejat cu PVC pentru trasee exterioare. Conectarea cablurilor de semnal la ochiparnento se va realiza cu conectori BNC.

înregistrarea si arhivarea digitala a imaginilor so realizează sub forma unor fișiere do tip MPEG4 pe 2 hard-discurl cu capacitate do 1TB. Se va utiliza un sistem digital de procesare si înregistrare a imaginilor .Cautarea imaginilor înregistrate se va realiza după data sl interval orar.

Instalațiile electrice aferente depoului de tramvaie sunt;

Instalația de 0,4 KV

Instalația pentru alimentarea firului de contact

Rețeaua de contact Iluminatul exterior.

Instalația do 0.4KV

 • •  Instalația de 0,4 KV are rolul de a alimenta cu energie electrică consumatorii din depou.

 • •  Principiul do lucru: Instalația de 0,4 KV asigura furnizarea energiei electrice solicitate direct la bornele consumatorului prin intermediul unui ciruit electric dimensionat și protejat corespunzător din punct de vedere electric în concordanță cu cerințele tehnice elctrice ale consumatorului.

 • •  Instalația de 0,4 KV nu asigură comenzi CUPLAT/ DECUPALT. PORNI I / OPRIT, otc pentru consumatorii deserviți.

Caracteristici tehnice

 • •  Structura Instalației de 0,4 KV va fi în conformitate cu Anexa 4. Instalația de 0,4 KV. Situația propusă

 • •  Compensarea factorului do putere

Dulapul pentru compensarea factorului do putere va fi amplasat în încăperea din PT lângă tabloul electric general • TEG.

Instalația de compensare se va dimensiona astfel: după punerea în funcțiune a instalației de 0,4KV so va monitoriza în timp puterea reactivă până va fi stabilit domeniul do variație a acesteia, Pe baza domeniului do variație stabilit se va dimensiona șl executa instalația de compensare a factorului de putere, Monitorizarea puterii reactive se va face prin Intermediul analizorului do roțea cu care va fi echipat TEG sau prin alfă metodă proprio executantului.

 • •  Monitorizarea

La nivelul fiecărui tablou de distribuție se vor monitoriza;

- Prozonța tensiunii de alimentare

Calitatea tensiunii do alimentaro

Starea circuitului de alimentaro - CUPLAT / DECUPLAI .

Acoste semnalizări vor fi disponibile șl pentru o eventuală monitorizare la distanță (cablate în șirul de cleme)

> Măsura

La nivelul TEG voi fi rnăsurați parametrii electrici ai sursei de alimentaro prin Intermediul unul analizor de rețea. Analizorul de roțea va fi prevăzut cu comunicație serial pentru o eventuală integrare într-un sistem SCADA.

 • •  Cabluri

Cablurile vor fi dimensionate în conformitate cu putoroa consumatorului, lungimea și modul do pozare. Acolo undo consumatorul impune un anume cablu (secțiune) se va respecta cerința consumatorului.

Caracteristici constructive

 • •  Tablouri de distribuție

o Tablourile de distribuție vor fi metalice IP66

o Tablourile do distribuție vor fi dimensionate conform normelor în vigoare și în conformitate cu dimensiunile echipamentelor pe caro le conțin.

o Tablourile vor avoa minim 30% spațiu liber prontru instalarea unor echipamente viitoare (integrare într-un sistem SCADA)

o Tablourile vor fi prevăzute cu iluminat interior

o Intraroa cablurilor se va faco prin presotupo

o Pe ușă se va monta schema sinoptică,

 • •  Trasee do cabluri

o Traseele do cabluri exterioare (îngropate) voi respecta traseele actuale, l a demontarea traseelor actuale so vor stabili porțiunile din trasee unde este necesară protecție catodică.

o fraseele de cabluri Interioare vor li adaptate în conformitate cu nollo cerințe de putero șl aplasare

o Indlfferent de tipul traseului vor fi respectate normale în vigoare. Echipamente

 • •  Echipamentele electrice vor fi de la un singur producător

 • •  Cablurile vor fi de la un singur producător

Instalația pentru alimentarea firului do contact

La această instalație nu se intervine

Rețeaua de contact

Rețeaua de contact din depou se va înlocui în toatalitate.

Noua rețea do contact va îndeplini următoarele cerințe;

 • -   Va fi susținută do stâlpii existenți

 • -  Sistemul do suspensie al rețelei de contact va fi înlocuit în totalitate

 • -   Firul do contact va fi cu secțiunea de lOOmrr? de tip "cupru profilat"

 • -  înălțimea firului do contact pe traseu va fi cea existent

Reglarea întinderii firului do contact sa va laco prin compensatoare automate

 • -   l-irul do contact va fi în zlg-zag față do axa căii de rulare

 • -  Pentru toate elementele rețelei de contact so vor prevedea col puțin 2 trepte de izolație față de suporțli rețelei și față do alte elemente electrice sau mecanico aflate în vecinătate.

 • -  Firul do contact va fi prevăzut cu ciorne pentru racordarea conductoarelor de alimentare a încălzitoarelor de macaz și a ungătoarelor do șină Caracteristici rețea de contact

 • a. Fir contact (tip TTF 100), 3000 m

 • b. Fir de susținere (sârmă zincată STT d=6 mm), 1800 m

 • c. Clemă prindere fir contact la ansambluri de susținere, 520 buc

 • d. Izolatori, 1000 buc

o. Coliere prindere stâlpi din BAC, 300 buc

 • f.  întlnzătoare

 • g. Cleme divorso

Iluminatul exterior

Iluminatul exterior se va reface in totalitate. Se vor respecta următoarele cerințe:

Iluminatul exterior nou va folosi stâlpii de iluminat existenți po caro se susține si rețeaua do contact a tramvaiului

So va reface calculul lumlnotohnlc în vederea folosirii corpurilor do iluminat cu LE-D

 • -  Se vor folosi cabluri spoclfic iluminatului pozate pe stâlpii de iluminat

Iluminatul exterior va fi deservit do un tablou electric nou. Acest tablou va conține toate echipamentele necesare pentru alimentarea și comanda iluminatului exterior. Iluminatul exterior va fi format din 3 circuite de iluminat, câte unul pe fiecare fază

 • -   Iluminatul exterior va fi împărțit în 3 zone, funcție de numărul de corpuri de iluminat ce trebuiesc aprinse

I abloul de Iluminat va fi alimentat și analizat în conformitate cu Anexa 4. Instalație de 0,4KV. Situația propusă.

Sistemul de comandă trebuie să asigure următoarele:

 • -  Comanda CUPLAT /DECUPLAT (adică alimentarea circuitelor de iluminat)

 • -  Reglarea intensității luminoase prin cuplarea/dccuplarea parțială a circuitelor de iluminat

 • -  Sistemul de comandă trebuie să asigure aceste comenzi atât în regim MANUAL cât și în regim AUTOMAT.

 • -  Din punct de vedere constructiv, tabloul de iluminat respectă cerințele impuse pentru tablourile aforonto Instalației de 0,4 KV.

INSTALAȚII TERMICE

Incalzlro spatiilor aforonto obiectivului de investiție so propune a se asigura prlntr-o Instalație individuala pentru corpul C 1 si prlntr-o instalație comuna pentru celelalte corpuri din Incinta obiectivului do Investiție, Prin prezenta documentație so propun următoarele soluții:

CORPUL C 1 - PAVILON ADMINISTRATIV

încălzirea spatiilor interioare so propune a se realiza prlntr-o instalație do încălzire in sistem bitubular corpurllo do încălzire utilizate fiind radiatoare din otel tip panou cu una, doua sau trol placi convertoare. Distribuita agentiului tormlc se va realiza la nivelul pllntoi do la parter do undo prin conducte montate In coloane verticale si legaturi vor fi alimentate toato corpurile de incalzlro. Producerea agentului termic se va realiza prin intormdlul a doua cazane oloctrico murale amplasate la parter.

101

CORPUL C 5 - SPAI ATORIE

Menținerea temperaturii do garda pontru evitarea înghețului precum sl asigurarea unei temperaturi optima pontru dosfasurarea activitatllor in incinta corpului C5 ho propun© a ho asigura cu acrotormo echipate cu baterie pe agent termic apa calda 80/60 °C produs in spațiul tehnic din incinta corpului C6.

Do asemenea s-au prevăzut la ușile do acces perdele do aer echipate cu baterie po agont termic apa calda 80/60 “C.

CORPUL C 6 - HALE ÎNTREȚINERE

Pontru partea do clădire In care sunt amplasate spatiile pontru servicii: birouri, vestiare, grupuri sanitaro, otc, încălzirea spatiilor interioare so propune a se realiza printr-o instalație de încălzire in sistem bltubular corpurile do încălzire utilizate fiind radiatoare din otel tip panou cu una, doua sau trei placi convertoare. Producerea agentului termic apa calda 80/60 ’C se va realiza prin interemdlul schimbătoarelor do căldură cu placi, agent termic primar utilizat fiind apa fierbinte 120/70*C furnizat de rețeaua do tormoficaro a localltatii. Schimbătoarele do căldură in placi vor fi amplasate in spațiul tehnic do la parter împreuna cu celelalte echipamente auxiliare : vaso de expansiune, supape de siguranța, grupuri de pompare, etc. Pentru partea de clădire in care sunt amenajat© atelierele do întreținere incalzirea spatiilor se propune sa fio asigurata cu aorotermo cu jet turbionar avand in vodoro înălțimea maro do montaj. Aerolurmol© vor fi echipat© cu baterie po agent termic apa calda 80/60 *C. De asemenea s-au prevăzut la ușile do acces in halele de întreținere perdele de aer echipate cu baterie po agent termic.

CORPUL C 8-ATELIERE

Incalzirea spatiilor Interioare se propune a so realiza prlntr-o instalație do încălzire in sistem bltubular corpurile do încălzire utilizate fiind radiatoare din Otel tip panou CU una, doua sau trei placi convectoare. So va utiliza agentul termic produs in spațiul tehnic din corpul C6 si se propune realizarea unei rețele termice îngropate din țevi de otol preizolate.

INSTALAȚII SANITARE

Instalațiile sanitaro pentru spatiile aferent© obiectivului d© investiție sunt: Instalații alimentaro cu apa rece, instalații elementare cu apa calda, instalații canalizare menajera si pluviala. In funcție do specificul activitatllor desfășurare in flocaro corp de clădire, prin prezenta documentație se propun următoarele soluții:

CORPUL C 1 - PAVILON ADMINISTRATIV

Alimentarea cu apa rece so va realiza din rețeaua inelara exterioara racordata la roteau© de apa stradala a localității. In dreptul fiecărui corp do clădire se vor realiza 102

Individual racorduri provzulo cu un cămin do branșament, robinet de izolare si robinet do golire. Producerea apoi calde menajere la grupurile sanitare se propune a se realiza local cu mal multa boilere electrice Instant amplasate lunga obiectele sanitaro. Evacuarea apelor uzate menajere so va realiza la rețeaua do canalizam din incinta care so va reabilita, Apele uzate menajere vor fl deversate in rețeaua publica stradala a localității fiind colectate separat do apolo pluviale din incinta.

CORPUL C 5 - SPĂLĂTORIE

Alimentarea cu apa so va realiza prin racordarea la rețeaua Intorloara propusa a se reabilita. S-a tinut cont do parametrii tehnici precizați in fisele tehnice ale echipamentelor pentru spalarea mijloacelor do transport in comun. Echipamentele do spalaro vor fi automatizate fiind prevăzute cu un sistem do fltrare si epurare in asa fel incat sa fio posibila routllizaroa apelor epurate In procesul de spalar'O.

CORPUL C 6 - HALE ÎNTREȚINERE

Alimentarea cu apa o obiectelor sanitare din Incinta corpului C6 se va realiza prin bransama la roloaua inelara din incinta. Producerea apoi calde menajere se va realiza in spațiul tehnic amenajat la parter, utilizandu-se agentul termic secundar apa calda 80/60 "C produs in schimbătoarele de căldură cu placi.

Producerea si acumularea apei calde manajore se va realiza centralizat prin intermediul unui boiler echipat cu serpentina interioara cu agent termic apa calda. Boilerul va fi echipat do asemenea si cu o serpentina Inferioara prin cam so va vehicula agent termic solar furnizat de un grup do panouri solare amplasate pe acoperișul corpului C6. Panourile solare vor fl echipate cu tuburi vidate cu heat pipe si vor fi orientate corespunzător pentru obținerea unui randament maxim de captare a energiei solare. Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in rețeaua do canalizare din incinta, racordata la rețeaua publica stradala.

CORPUL C 8 - ATELIERE

Alimentarea cu apa roco so va realiza din roloaua inelara exterioara racordata la rețeaua do apa stradala a localității. In dreptul corpului de clădim so va realiza un racord provzut cu un cămin de branșament» robinet de izolam si robinet de golim. Producerea apei calde menajam la grupurile sanitaro so propune a se realiza local cu mai multe boilere electrice instant amplasate langa obiectele sanitaro. Evacuarea apolor uzate menajere se va realiza la rețeaua de canalizam din incinta care so va reabilita. Apolo uzate menajere vor fi deversate in rotoaua publica stradala a localității fiind colectate separat de apele pluviale din incinta.

INSTALAȚII CLIMATIZARE

Pentru asigurarea unui climat corespunzător pentru desfasurarea actlvltatlllor In incinta pavilionului administrativ - Corp C1 ș-a propus amplasarea in birourile amenajate la parter sl la otajul clădirii a mai multor aparate de aer condiționat cu funcționare in pompa do căldură, sistem Invorlor. Echipamentele propuse pot asigura un climat corespunzător si In perioadele de tranziție : prlmavara / toamna atunci când la oxtorlor nu so înregistrează temperaturi oxtrome negative.

In spatiile aferente celorlalte corpuri do caldlre nu s-a propus montarea aparatelor do aor condiționat.

INSTALAȚII VENTILAȚIE MECANICA

Pentru evitarea pierderilor de energie termica, pentru menținerea si asigurarea unui climat corespunzător si pentru evitarea curentilor do aor In incinta spatiilor tehnico din halele do întreținere corp CB si spălătorie corp C5 s-a propus amplasarea perdelelor do aer echipate cu baterii cu funcționaro pe agent termic apa calda 80/60 °C. Perdelele de aur se vor echipa cu difuzoare liniare pentru asigurarea unei viteze corespunzătoare a debilului de aer avand in vedere Inaltlmea mare do montaj precum si dimensiunile de gabarit ale ușilor do acces, In spatiile aforonto celorlalte corpuri do caldiro nu s-a propus montarea perdelelor de aer.

INSTALAȚII AER COMPRIMAT

Pentru alimentarea cu aor comprimat necesar funcționarii echipamentelor si utilajelor din incinta halelor de întreținere corp CB si spălătoriei corp C5 s-a propus echiparea cu instalații individuale do producere si distribuție aer comprimat. Instalațiile sunt prevăzute a so echipa cu mai multe comprosoare si rezervoare de aer comprimat amenajat© individual in functio do pozițiile de montaj alo echipamentelor caro utilizează aer comprimat. Parametrii tehnici ai instatlllor vor fi stabilite ulterior In funcție de corlntolo consumatorilor de aer comprimat care se vor instala. In spatiile aferente celorlalte corpuri do caldiro nu s-a propus montarea instalațiilor do aer comprimat.

INSTALAȚII DESFUMARE MECANICA / PRIN TIRAJ NATURAL ORGANIZAT

Conform normativelor in vigoare pontru spatiile din Incinta halelor de introtlnoro esto necesar evacuarea fumului sl a gazelor fierbinți in caz de incendiu. Dosfumarea se asigură prin tiraj natural organizat sau mecanic, realizând circulația aerului în spațiul 104

considerat șl evacuarea fumului în raport cu aerul introdus, sau prin diferențe de presiune între spațiul protejat șl cel Incendiat pus în depresiune, ori prlntr-o combinație a celor două metode. Se propune a se utilza pentru desfumaroa prin tiraj natural organizat mal multe trape de fum lip cupelota, acționate automat cat si manual, amplasate in acoperișul halelor. Admisla aerului de compensare se va realiza prin Intermediul ușilor de acces in hale, acestea fiind necesar a so echipa cu servomotoare cu deschidere automata in caz de incendiu.

INSTALAȚII LIMITARE SI STINGERE INCENDIU

Conform normativelor in vigoare spatiile din incinta halelor do întreținere trebuie echipate cu instalații do limitare si stingere Incendiu cu hldranll interiori si exteriori. In prezent Imobilul respectiv este echipat cu hidrant. Interiori de incendiu, aceștia fiind alimentați cu apa direct din rețeaua publica stradala. Având In vedere parametrii tehnici asigurați de rețeaua publica stradala este necesar asigurarea presiunii pentru funcționarea hidrantllor Interiori de incendiu. Ca urmare so propune amplasarea unei gospodarii propii de incendiu pentru alimentarea cu apa a hidranlilor Interiori. Gospodăria de apa pentru Incondlu va fi constituita din doua elemente : un bazin de stocare rezerva Intangibila de apa si un grup do pompare pentru ridicarea sl menținerea presiunii necesare la funcționarea hidrantllor Interiori de incendiu. Gospodăria do apa pentru Incendiu se va realiza din beton si va fi amplasata subteran.

In prezent in incinta beneficiarului sunt mentali mai multi hldranll exteriori do Incendiu, alimentați cu apa de la rețeaua publica stradala. Având in vedere gradul avansat do uzura precum si durata do exploatare depășite sa propune înlocuirea acostora cu hidranti do Incendiu omologați In conformite cu legislația In vigoare.

REȚEA EXTERIOARA ALIMENTARE CU APA

In prezent In Incinta este realizata din conducte de otel o rotea Inelara de alimentare cu apa montata îngropat. Având in vedere gradul avansat do colmataro al conductelor, precum sl durata de exploatare depășită so propune înlocuirea tuturor elementelor aferente rețelei do alimentare cu apa. Reteua de alimentare cu apa so propune a se realiza din conducte do polietilena de înalta densitate tip PEHD, dimensionate corespunzător. Rețeaua de alimentaro cu apa va fi comuna pentru consum menajerer si pentru alimentarea hidranlilor exteriori de incendiu.

REȚEA CANALIZARE MENAJERA

In prezent in incinta este roallzata o rotea de colectare ape uzate menajere separata de rețeaua do canalizare ape pluviale. Deversarea apelor uzate menajere se faco in rețeaua publica de canalizare roallzata in sistem divizor, rotea existenta pe strada de acces. Având in vedere gradul avansat do colmataro al conductelor si land cont de amonajarlle exterioare din incinta beneficiarului se propune înlocuirea tuturor elementelor aferente rețelei do canalizare menajera.

Reteua do canalizare menajera so propune a se realiza din conducte de PVC-KG, pentru trafic greu, dimensionate corespunzător. La schimbările de direcție si la ieșirea apelor uzate din clădiri so vor amplasa cămine de beton echipat© cu capace carosabile.

REȚEA CANALIZARE PLUVIALA

In incinta beneficiarului oste realizata in prezent o rotea de colectare apo pluviala separata do rețeaua de canalizare apo uzato menajera. Deversarea apelor pluviale se face in rețeaua publica stradala de canalizare roallzata In sistem divizor. Având in vedere gradul avansat de colmataro al conductelor si tand cont de amonajarlle exterioare din incinta beneficiarului so propune înlocuirea tuturor elementelor aferente rețelei de canalizare pluviala.

Având In vedere distantele mari intre cladrl precum si specificul activitatiilor desfășurate in incinta rețeaua do canalizare ape pluviale do po terasa corpurilor do clădire va fi comuna cu rețeaua de canalizare apo pluviale de pe suprafețele carosabile exterioare. Pentru colectarea apolor uzata provenite do po suprafețele carosabile din incinta so propune montarea mai multor rigolo si guri de captare tip golgor prevăzute cu depozit de nisip si grataro carosabile din fenta.

Rotoua do canalizare pluviala so propune a se realiza din conducte de PVC-KG, pentru trafic greu, dimensionate corespunzător. La schimbările da diructlo so vor amplasa cămine do beton echipate cu capaco carosabile. Conform legislației in vigoare apele pluviale colectata do po suprafețele carosabile so vor opura înainte de deversarea in sistemul public de colectare ape uzato. In acest scop a fost prevăzut un separator de nisip si hidrocarburi caro so va monta in incinta beneficiarului înainte de cuplarea in rețeaua publica stradala.

 • c, Analiza vulnerabilităților cauzate do factori do risc, antroplcl și naturali, Inclusiv do schimbări climatico ce pot afecta Investiția

H. Factorii do risc naturali

lip

Risc

Cutremur

Scăzut

Epidemii

Scăzut

Fenomene meteorologice periculoase

Scăzut

Inundații

Scăzut

Riscuri Industriale

Scăzut

Poluarea mediului

Scăzut

C, Factorii do risc sociali _____

Tip

Risc

Eșecul utilităților publice

Scăzut

Conflicte militare

Scăzut

Terorismul

 • d. Informații privind posibile interfețe cu monumentele istorice/do arhitectură sau siturl arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată, existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul, intrucat in zona studiata nu sunt monumente istorico.

o. Caracteristici tehnico și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție

 • 1. CORP C1-BIROURI

 • -  se monta parchet laminat și gresie antiderapantă pentru interior

 • -  so va schimba gresia si faianța din zona grupurilor sanitare

 • -  se vor zugrăvi pereții cu vopsea lavabllă albă. .

 • -  tămplăria interioară existentă se va înlocui cu tâmplari© din p.v.c,

 • -  se va aplica vată bazaltică de 10 cm grosime, în vederea reabilitării termice a clădirii

 • -  fațadele se voi finisa cu tencuieli decorative

ușile exterioare existente se vor înlocui cu uși metalice termolzolate,

 • -  suprafețele vitrate exterioare vor fi din tâmplârio de p.v.c. cu geam tormoizolant mullistratifical,

 • -  la casierie urmând a se Instala grilaj metalic antiofracție,

 • - acoperișul so va tormoizola și hidrolzola cu materiale modorno și de o bună calitate

 • 2. C10 DECANTOR + STATIE POMPE SPĂLĂTORIE

 • - se va realiza șapă antoni volantă.

 • - pereții se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă albă,

• se va aplica vată bazaltică de 10 cm grosime, în vederea reabilitării termice,

 • - se va aplica tencuială decorativă

 • - ușa metalică exterioară existentă so va înlocui cu o ușă metalică lormoizolată.

 • - fereastra cu tâmplârio metalică și geam simplu existentă, se va înlocui cu tâmplărie p.v.c. cu geam tormoizolant mullistratificat,

 • - torasa se tormoizola și hidrolzola cu materiale moderne și de o bună calitate

C5 - STATIE SPALARE/VOPSIRE pardoseala existenta din ciment scllvisit se va rofinisa . pereții se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă albă, tâmplăria interioară existentă se va înlocui cu tâmplârio metalica.

 • -  fațadele se vor finisa cu tencuieli decorative

 • -  ușile exterioare existente se vor înlocui cu uși metalice

 • -  suprafețele vitrate exterioare vor fi din tâmplărie alumlnlum cu geam tormoizolant multistratifical

 • -  terasa se va hidrolzola cu materiale modorno și de o bună calitate

CG - HALA ÎNTREȚINERE

 • -  so vor închide unele goluri do forostre interioare,

 • -  refacerea unor compartimentări existente din gips - carton cu zidărie din b.c.a 15cm.

 • -  pardoseala din beton ce so va rofinisa cu clmont scllvisit,

 • -  in casa scării, grupuri sanitaro, vestiare, holuri,birouri so va monta grosie antiderapantă

in zona grupurilor sanitaro se va înlocui gresia si fainta,

 • -  pereții se vor zugrăvi cu vopsea lavabllâ alba.

tâmplărla Interioară existentă se va înlocui cu tâmplarle din p.v.c. si tamplario aluminiu, rezistente la foc sl prevăzute cu auloincliidore conform planșelor anoxato.

se va aplica vată bazaltică do 10cm grosime, în vederea reabilitării termice a clădirii.

fațadele se vor finisa cu tencuieli decorative

 • -  ușile exterioare existente se vor înlocui cu uși din aluminiu cu geam termoizolant sl usl Industriale soctionale cu si fara tisa pietonala, conform planșelor anexate

 • -  suprafețele vitrate exterioare vor fi din tămplărie din aluminiu cu geam termoizolant multistratificat.i

 • -  luminatoarele vor fi inlocuite cu tămplărlc din aluminiu cu geam termoizolant multlstratiflcat. După desfacerea panourilor din pollcarbonat vopsit oxlstonto Intre halele 1,2,3 si 4, se propunere închiderea cu tămplărio din aluminiu cu geam termoizolant multlstratiflcat.

 • -  pentru conformarea clădirii la normele PSI in vlgoaro, so propune închiderea unor goluri do ferestre Interioare, precum si refacerea unor compartimentări oxlstonto din gips - carton cu zidărie din b.c.a 16cm

 • - terasa sa va termolzola și hldrolzola cu mateiiale moderne și de o bună calitate

CB - MAGAZIE/ATELIERE PARTER

 • - pardosoala so va realiza din beton sclivisit.

 • - in zona vestiarului sl wc-urllor so va roaliza placarea cu gresie și faianță.

 • - pereții se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă albă,

 • - tâmplăria interioară existentă se va înlocui cu tâmplarie din p.v.c.

 • - se va aplica vată bazaltică de 10cm grosime, în vederea reabilitării termice a clădirii.

 • - fațadele SC vor finisa cu tencuieli decorative

 • - ușile exterioare existente se vor înlocui cu uși de p.v.c. cu geam termoizolant multlstratiflcat

 • - suprafețele vitrate exterioare vor fi din tămplărie de p.v.c. cu geam termoizolant multlstratiflcat,

 • - terasa se va termolzola și hldrolzola cu materiale moderne și de o bună calitate 109

C9 - MAGAZIE MATERIALE PARTER

 • - pardoseala se va realiza din beton sclivisit

 • - pereții ho voi zugrăvi cu vopsea lavabilă albă

 • - so vor rofaco tonculolilo fațadelor cu tencuieli decorative

 • - ușile exterioare se voi înlocui cu uși de p.v.c. cu geam lermolzolant multistralificat

 • - suprafețele vitrate exterioare vor fi din tămplărla de p.v.c. cu geam termoizolant multietratlflcat.

 • - șarpanta metalica din placi de azbociment so vor înlocui cu panouri sandwich cu grosime da H citi,

C3 - BOXA RECTIFICAT BANDAJE

Structura do rezistență este alcătuită din cadre metalice fara inchideri, fundații din beton armat, cu acoperiș șarpanta metalica, Invelltoare din tabla metalica cutata culoare maron. La acoperiș se propune înlocuirea involilorii din tabla metalica cutata cu acolasi material. Se mai propune vopsirea clementelor structurale metalice.

Calea de rulare;

Avînd în vedere importanța depoului în ansamblul sistemului de circulație din Cralova, la întocmirea proiectului s-a urmărit asigurarea unor principii moderne, reglementate la nivel european; soluții constructive adecvate, cu grad sporit de fiabilitate și protecție a mediului, soluții economice cu implicații minime asupra exploatării viitoare.

Prin acestea a-a urmărit să se asigure:

J Frecvență de circulație controlată, capabilă să asigure întocmirea unor grafice de circulație stabile și respectate pe toată durata zilei,

J Viteză sporită de deplasare;

/ Condiții du circulație a vehiculelor in condiții de siguranța la nivelul cerințelor reglementărilor internaționale specifice domeniului;

Soluțiile constructive adoptate în cadrul modernizării depoului:

/ Să fio silențioasă, respectiv să nu producă zgomote și vibrații care ar putea depăși nivelul maxim acceptabil;

J Să permită o exploatare cu Intervenții minime și să aibă durată mare de funcționare;

Iluminatul exterior

Se va înlocui în totalitate instalația și se vor respecta cerințele:

• Se va folosi aceeași amplasare pe stâlpii existenți

 • •  Se vor utiliza corpuri de iluminat do ultimă tehnologie

 • •  Pentru alimentaro și comandă se va realiza un dulap do Iluminat

 • •  Se vor folosi cabluri montate po stâlpi (cabluri speciale pentru iluminat)

 • •  Iluminatul va fi prevăzut cu comandă manuală și automată on-off și sistem do reglare a intensității luminoase.

Rețeaua do contact a tramvaiului

Rețeaua se înlocuiește complot și va respecta corlnțolo impuse în Anexai la Tema do proiectare cap.: Rețeaua de contact a tramvaiului, și anume:

Rețeaua de contact din depou se va înlocui în toatalltatc.

Noua rețea do contact va îndeplini următoarele cerințe:

Va fi menținută pe stâlpii existenți

Sistemul do suspensie al rețelei do contact va fi înlocuit în totalitate

 • -   Firul de contact va fi de tip "cupru profilat"

înălțimea firului de contact pe traseu va fi coa existentă

 • -  Reglarea întinderii firului do contact sa va face prin compensatoare automate

 • -  Pentru toate elementele rețelei de contact se vor prevedea cel puțin 2 trasee do izolație față do supoițll rețelei și față de alte elemente electrice sau mecanice aflate în vecinătate.

REȚEA EXTERIOARA ALIMENTARE CU APA

Reteua de alimentare cu apa se propune a se realiza din conducte do polietilena do înalta densitate tip PEHD, dimensionate corespunzător. Roteaua de alimentare cu apa va fi comuna pentru consum monajoror sl pentru alimentarea hidrantilor exteriori do incendiu.

 • 6.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități șl modul do asigurare a consumurilor suplimentare

Nu se modifica necesarul de utilități.

 • 5.3. Durata do realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ do realizare a intorvestlțlol, detaliat po etape principale

 • 5.3,1. Durata de realizare

Durata de execuția estimata a lucrărilor osto de 12 luni, Pe perioada de execuție se va menține în funcțiune tramvaiul,

Rețeaua do transport în comun cu tramvaiul are funcționare continuă cu excepția unei perioade do noapte, când so oprește. Această perioadă oslo stabilită do către RAI Cralova.

în consecință, lucrările de modernizare nu trebuie să provoace Indisponiblllzarea totală sau parțială a rețelei do transport în comun.

 • 5.3.2. Etapele principale alo execuție lucrărilor

 • 1.     Realizare lucrări de reabilitare la construcții© existente, caro nu afectează regimul do funcționaro al acestora

 • 2.    Achiziție echipamente noi

 • 3.    Realizare lucrări de demontaro în Depou

 • 4.     Realizare lucrări de montare Instalații noi în Dopou

 • 5.    Realizare lucrări do montaj echipamente noi în Depou

 • 6.     Realizare probe funcționale, teste, verificări

 • 7.     Punere în funcțiune Depou modernizat

fi. Recepție la terminarea lucrărilor Depou modernizat

 • 9.     Realizarea șl predarea documentațiilor As-built

 • 10.   Realizarea Cărții Tehnice a Construcției

 • 11.   Verificarea șl încheierea proiectului

La elaborarea propunerilor / recomandărilor se va țin© cont do:

 • •  Situația exlstonță constatată do expert.

 • •  Cerințele Impuse prin I erna de proiectare și Anexa 1 la Tema da proiectare a beneficiarului

 • •  Modificarea necesarului de energic electrică al Depoului în urma modernizării.

 • •  încadrarea în cerința generală actuală și do viitor privind micșorarea consumurilor tehnologice și netehnologice,

 • •  Posibilitatea reducerii valorii facturii la energia electrică prin compensarea factorului do putere.

 • •   Nivelul tehnic și tehnologic în domeniu la nivel mondial,

 • 5,3.3. Graficul 1: Grafic do execuție fizic și valoric

SCENARIUL 1

Nr.

Crt,

Denumirea obiectului

Anul 1

Anul 2

Luna

Luna

Luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

DEPOU

2

Torasamonto

3

Construcții: RozistontA y| Arhitecturi

4

Izolații

5

Instalații Eloctrico

6

Instalații Sanitaro

7

Instalații do încalzlro, Vontilaro, Climatizare, PSI, Radlo-TV. IntranotNET

«

Instalații pluviala

9

Instalații do Tolocom unic ații

10

Domontnro llnlo tramvai sl apnrnțo calo

11

Execuția infrastructura llnlo tramvai

12

Exooutiu suprastructura linie tramvai

13

Montaj utilaje si echipamente tehnologico

1

14

Utilaje sl echipamente tehnologico

15

Organizare do șantier

16

Probe tehnologico sl teste

1

SCENARIUL 2

Nr. Cri.

Denumirea obiectului

Anul 1

Anul

2

Luna

Luna

Luna

I

2

3

4

5

G

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

DEPOU

2

Te ras am auto

3

Construcții; RozintantĂ șl ArhltocturA

4

Izolații

5

Instalații Electrice

6

Instalații Sanitaro

7

Instalații do încălzire,

Ventilare, Climatizare,

PSI, Radio-TV.

IntranotNI I

8

Instalații pluviale

9

Instalații do Telecomunicații

10

Demontare linie tramvai si aparate calo

11

Execuție Infrastructura linie tramvai

12

Exocutlo suprastructura linie tramvai

13

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

14

Utilaje si echipamonto tehnologico

15

Organizare do șantier

16

Probe tehnologico sl teste

 • 5.4. Costurilo estimative ale investiției

Costurile estimative pentru realizarea Investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor Investiții similare;

Estimarea costurilor pentru realizarea lnv«sî(i|lei «hi făcut pe baza ofertelor du bunuri propuse a fi procurate, in calcul au fost selectate cule mal mici valori ofertate do furnizorii du echipamente șl lucrări, din analiza făcută pentru fiucaru categorie do produse/echlpamente și lucrări

Se prezintă rezultatele puntru fiecare scenariu în parte.

DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR VAR. I

al obiectivului de Investiție

Realizare DAU privind modernizarea Depou

Tramvaie" Modernizarea depou $l modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrică <i tramvaielor - Faza 2 - Modernizare Depou tramvaie

cota TVA

19%

Ini

4.6495

Nr. Crt

Donumlron capitolelor șl a subcapitolelor do lucrări

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

U'l

tel

i

i

»

4

a

CAPITOLUL 1 ■ Cheltuieli ptintru obținerea șl amonnjaren terenului

14

Obțlnarea terenului

0.00

000

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1,3

ArnrihijArl pentru protecția mediului sl aducerea terenului In starea Inițiala

0.00

0.00

000

1.4.

Cheltuieli pentru relocaroa/protocțla utilităților

0.00

0.00

0.00

roi Al (APiroi 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 • cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului do Invastltll

2.1

Chclt. pt aslg. utilităților necesare obiectivului do Investiții

1,260,216.60

243441.15

1,523,457.75

TOTAI < APITOI 2

14W 16.60

243441.15

1,523,457,75

CAPITOLUL i - Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

3,1

Studii

0.00

0.00

0.00

3,1.1,

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2.

Raport privind Impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3.

Alto Studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport sl cheltuieli pentru obținerea da avixo, acorduri sl uutorlnit II

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.3

Exportlia tehnicii

0.00

0.00

0.00

3.4

CottIflcaren performantei energetice sl unditul onorgtlic al clădirilor

5,00000

950.00

5,950.00

3.5

Proiectare

1,645,00000

312,550.00

1,957,55000

3.5.1.

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3,5.2.

Studiu de prcfczabllltatc

0.00

0.00

0.00

3.5.3.

Studiu da fejnbllitate/documentatlc de avizare 0 lucrărilor de Intervenții sl deviz general

440,00000

83,600.00

523,600.00

3.5.4,

Documentațiile tehnice necesare in vederea obțineri avliclor/acordurllor/autorliatlllor

20,000.00

3,800.00

23,800.00

3.5.5.

Verificarea tehnica do calitate a proiectului tehnic sl 4 detaliilor de execuție

40,000.00

7,600.00

47,600,00

X5.6.

Proiect tehnic si detalii do execuție

1445,000.00

217,550.00

i.W/iSO.oo

3.6.

Ofgflniziircn procedurilor de achiziție

0.00

0,00

0.00

3.7.

CorUilIlluita

0.00

0,00

0.00

3.7,1,

Managementul de proiect pentru obiectivul de InvoMitll

000

0.00

0.00

i 7 /.

Audlt financiar

0,00

0.00

0.00

9.8.

Asistenta tehnica

190,000.00

36,100.00

226,100.00

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

60,000.00

11,400.00

71,400.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție o lucrărilor

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3,8,1,2, pentru participarea proiectantului la fazele Incluse In programul de control pe faze determinante, avizat de către Inspectoratul da Stat In Construcții

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.8.2

Olrlgcntlc de șantier

130.000.00

24,700.00

154,700.00

TOTAL CAPITOL 3

1,855,000.00

352,450,00

2,207,450.00

CAPITOLUL 4 - Clii'ltuinll pentru Investiția do bază

4.1.

Construcții Șl Instalații

31,037,582.96

5,897,140.76

36,934,723.73

4.1.1

CORP Cl-ADMINISTRATIV

«69,763.81

165,255.12

1,035,018.94

4.1.2

CORP C8-ATEI.IERE

638,707.28

121,354.38

760,061.66

4.1.3

CORP C5 SPĂLĂTORIE

946,537.88

179,842.20

1,126,380.07

4.1.4

CORP DECANTOR

147,131.98

27,955.08

175,087.06

4.1.5

CORP C6 HALE ÎNTREȚINERE

7,347,283.21

1,395,983.81

8,743,267.02

4.1.6

CORP C9 MAGAZIE

239,468.82

45,499.08

284,967.90

4.1.7

DRUM ACCES

505,298.46

96.006.71

601,305.16

4.1.8

lucruri la linl.i de tramvai (Ci M)

70,322,791.5.3

3,861,330.39

24,184,121,92

4.1.9

CORP C3

20,600.00

3,914,00

24,514.00

4.2.

Montdj utilaje, echlparnnnte tehnologice sl funtlonale

2,614,542.50

496,763,08

3,111,205.58

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologico șl fimtțhnudn care necesita montaj

3,608,750,00

681,862.50

4,204,412.50

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice care nu necesita montaj sl echipamente de transport

9,448,481.50

1,795,211.49

11,243,692.99

4.5.

Dotări

0.110

0.00

0.00

4.0.

Active nccorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

46,709,356.96

8,874,777.82

55,584,134.79

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1.

Organizare do șantier

50,000.00

9,500.00

59,500.00

5.1.1.

Construcții șl instalații alorrr<<nte organizării do șantier

40,000.00

7,600.00

47,600.00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării de șantier

10,000.00

1,900.00

11,900.00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

214,964.86

0.00

214,964.86

5.2.1.

Comisioanele sl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2 2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calltatII lucrărilor de constructll-0.6%

179,137.39

0.00

179,137.39

'>.2.3.

Cota afcronia ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism sl pentru autorizarea lucrărilor de construcții -1%

35,827.47

0.00

95,827.47

5.2.4.

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme sl autorizația de construlrc/dcsfllntarc

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse sl neprevăzute - 3%*(1.2+2*4)

1,155,614.76

219,566.80

1,375,181.56

5.4.

Cheltuieli pentru Informare si publicitate

10,000.00

1,900.00

11,900.00

TOTAL CAPITOL 5

1,430,579.62

230,966.80

1,661,546.42

CAPITOLUL fi - Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologico >• teste

0.00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

nilAl r.lNIIIAl

9,701,4 1'. 7H

i.p/r/fi/.jm.'jh

nlncufi't 'M (i.Jll. 1.>1i?»4. ihl/t ’».!.//

M/W, W.fib

6,644,74'699

41,617,087.05

DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR VAR. II

nl obiectivului du investiție

..Roiillwu PAI 1 privind Modernizare Depou Țrfltnvnlo”

Modernizare dopou Bl tnodnridznrnn ntntlllor do rodrooiiro pentru ollmnntnron electrice a tramvaielor • l-nzn 2 Modernizare Dopou (rnmvnla

cota TVA

19%

l«l

0

Nr, Crt

Denumirea capitolelor ți a subcapitolelor dr lucrări

Valoare (fără TVA)

IVA

Valoare (cu TVA)

Lei

iei

Lei

i

1

>

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obțlnermi p amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

o.oo

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea Inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarca/prolecțla utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL C APITOL i

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului do InvestitII

A-

Cheli. pt aslfl. utilităților necesare obiectivului de Investiții

1,280,216.60      243,241.15

1,523,457.75

TOTAI CAPITOL 2

780,216.60  |   243,241.15

1,523,457.75

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare >1 asBtențH tohnlcft

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1.

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2.

Raport privind Impactul asupra mediului

0,00

0.00

0.00

1.1.3.

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.3

1 xpnrtlra tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei onergotlco sl audltul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

1,650,00000

313,500.00

1,963,500.00

3.5.1.

Ierna d<? proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2.

Studiu de prefozablllțate

0.00

0.00

0.00

3.5.3.

Studiu de f«»r«bllltato/documentatle de avizare a lucrărilor do Intervenții sl deviz general

440,000.00

83,600.00

523,000.00

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea obțineri avizelor/acordurllor/autorlzatlllor

20,000.00

3,800.00

23,800.00

3.5.5.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic $1 a detaliilor de execuție

40,000.00

7,600.00

47,600.00

3.5.G.

Proiect tehnic si detalii de execuție

1,150,000.00

218.500.00

1,368,500.00

3.G.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1.

Managementul de proiec t pentru obiectivul de Investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2.

Audlt financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistenta tehnica

100,000.00

36,100.00

226,100.00

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

60,000.00

11,400.00

71,400.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3,8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele Induse In programul de control pe fa/e determinante, avizat de către Inspectoratul de Stat In Construc ții

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.8.2

nlrlgentir' cir' șantier

130,000.00

24,700.00

154,700.00

TOTAL CAPITOL 3

1,855,000.00

152,450.00

2,207,450.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Invgțtlțla de bază

4.1.

Construcții >1 Ințtiilațil

43,329,700.85

8,232,643.16

51,502,344.01

4.1.1.

MODERNIZARE DEPOU TRANVAIE

43,329,700.85

8,232,643.16

51,5G2,344.01

4.2.

Montaj utilaje, cchlpamnnte tehnologice sl furttlonnlr»

2,614,542 Ml

496,763.08

3,111,305.58

4.3.

Utlhije, echipamente tehnologico șl funcționale care necesita montaj

2,693,014.0(1

511,672.66

3,204,686.66

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologico care nu necesita montaj sl iichlpiiriii’iih’ il<< transport

9,448,481.50

1,795,211.49

11,7.43,692,99

4. 5

Uotiirl

0,00

0.00

0.00

4.6.

Active necurporah'

0.00

0.00

0,00

IOTAL CAPITOL 4

•.8.085,738.85

11,036,290.38

69,122,029.23

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

50,000.00

9,500.00

59,500,00

5.1.1.

Construcții șl Instalații afererente organizării <ln șantier

40,000.00

7,600.00

47,600.00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organldfrH do șantier

10,000,00

1,900.00

11,900.00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

214,964.66

0.00

214,904.86

5.2.1.

Comisioanele sl dobânzile aferente < reditulul b.im II finanțatoare

0.00

0.00

0.00

8.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul Colltatll lucrărilor de construcții 0.6%

179,137.30

0.00

170,137.39

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul stalului In amenajarea teritoriului, urbanism sl pentru autorizarea lucrărilor de construcții -1%

35,827.47

0.00

35,827.47

5.2.4.

Cota aferente Calei Sociale a Constructorilor • CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5.

laxe pentru acorduri, avize conforma sl autorl/atla de construlre/dcsfllntarc

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse sl neprevăzute - 3%*(1.2+2-*4)

1,155,614.76

219,566.80

1,3/5,181.56

5.4.

Cheltuieli pentru Informare sl publicitate

10,000.00

1,900.00

11,900.00

TOTAL CAPITOl 5

1,430,579.62

7:10,966.80

1,661,546.47

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologico șl teste șl predare la

beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0,00

0.00

6.2

Probe tehnologice șl teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPI 101 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

62,651,535.07

)1,862,948.34

74,514,483,41

Qlnuitrl IM fJ.JH. h J.4/7/4Jf4.2f5.t 1)

47,264,459.95

i'»

*,6,244,70/. M

Costurile estimative do operare pentru durata normală do viață/amortlzare a investiției;

Conform auditului energetic; Durata do amortizare a Investiției (respectiv durata de recuperare a investiției suplimentaro datorata aplicării proiectului do reabilitarea, N(R) [ani], reprezentând timpul scurs de la momentul realizării Investiției In modernizarea energetica a unei clădiri sl momentul in care valoarea acesteia este egalata do valoarea economiilor realizate prin Implementarea masurilor do modernizare energetica, adusa la momonlul inițial al investiției oslo do ; 8 ani

 • 5,5, Sustonabilitatea realizării Invostlțlel

 • a) impactul social șl cultural

Impactul social so concretizează prin;

 • •  Scăderea emisiilor do poluanti din atmosfera prin folosirea do mijloace de transport ecologice

 • •  Scăderea costurilor de operare, timpilor de nefunctionare a tramvaiului

o Modernizarea depoului tramvai determina în mori direct îmbunătățirea calității transportului în comun cu tramvaiul. Ca urmaro crește atradivitatea acestui tip de transport public, adică o creștere a numărului de călători cu tramvaiul, Implicațiile directe ale creșterii numărului de călători cu tramvaiul sunt;

o Descongestionarea traficului în zona deservită de tramvai

o Micșorarea timpului pentru tranzitarea acestei zone

 • •  Modernizarea depoului de tramvaie determină în mod direct reducerea consumului total de energie electrică și a consumului specific cu toate implicațiile posibile.

 • •  Modernizarea depoului de tramvaie determină realizarea unui transport public modern conform cu normele actualo care poate permite integrarea în Dispeceratul do management al traficului și Implicit în conceptul de Smart City

 • b) estimări privind forța do muncă ocupată prin realizarea investiției:

• Faza do realizare

în faza de realizare, nu se crează locuri de muncă,

Lucrările so execută de operator economic autorizat, iar achiziția se faco conform logislației în vigoare.

Se estimează că executantul va asigura 60 locuri do muncă pe perioada execuțel lucrărilor.

• Faza de operare

în faza do operare, rețeaua de transport cu tarmvalul va fi gestionată prin Dispecerat.

Activitățile do mentenanță

Echipa de dispecerizare va fi formată din doi electricieni autorizați existențl.

Nu se creează locuri de muncă suplimentare.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra blodiveraltățll și a sitarilor protejate, după caz

NIJ este cazul.

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor do intervenție

 • a. Prezentarea cadrului do analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului do referință;

în conformitate cu Devizul General cheltuielile pentru colo 2 scenarii sunt estimate astfel:

Denumire

Valoare (loi) fara I VA

Scenariul 1

Valoarea totalii

51,275,153.18 loi

Durata do execuție estimata a

lucrărilor

12 luni

Scenariul 2

Valoarea totală

62,651,535.07 lol

Durata do execuție estimata a

lucrărilor

15 luni

 • b. Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea șl dimensionarea investiției, incluslvo prognoze pe termen mediu și lung

Transportul in comun in Craiova a luat flinta inca din septembrie 1948 cu un parc do 2 autobuze, primite do la București si era inclus in cadrul Intorprlndorii do Gospodărire Comunala a orașului Craiova.

Datorita necesității reducerii consumurilor energetice la nivel național, In anul 1987. in munclplul Cralova s-a Introdus transportul in comun cu tramvaiul, pe un traseu do 18,4 km cale dubla, care facea legătură Intre platformele industriale de est sl vest alo orașului. In prezent RAT SRL (fosta Regie Autonoma da Transport Cralova) deține un depou do tramvaie si doua autobaze, avand un parc activ de 180 autobuze si 29 tramvaie,

Se urmărește continuu Imbunatatlrea condițiilor do transport a calatorilor si reducerea cheltuielilor de exploatare, prin optimizarea transportului in comun ce implica corelarea capacitatll do transport cu fluxurile do calatori de pe traseele deservite de regie, masuri ce se vor reflecta in prețul do cost al biletului do călătorie.

Rețeaua feroviară de linii de tramvai (cu ecartainent normal) este administrată do Primăria Municipiului Cralova, fiind dată în exploatare către operatorul de transport Regia Autonomă do Transport (RAT) Cralova,

In cadrul documentului Strategic Planul do Mobilitate Urbana Durabila osto Identificata nocosltatoa realizării prezentului proiect.

Planul do Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Craiova are ca scop eroarea unui

sistem de transport, care să răspundă următoarelor obiective strategice;

 • (1) ACCESIBILITATE - asigurarea că tuturor cetățenilor Io sunt oferite opțiuni de transport caro să Io permită accesul la destinațiile și serviciile esențiale;

 • (2) SIGURANȚĂ Șl SECURITATE îmbunătățirea siguranței și a securității;

 • (3) MEDIU - reducerea poluării aerului și a poluării fonice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului do energie;

Structura Planului de Mobilitate Urbana Durabilă a fost realizată ținând seama de cerințele

inclus© în proiectul do lege privind Normele metodologic© do aplicare a Legii nr. 350/2011 privind

amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, și de elaborare și

actualizare a documentațiilor de urbanism caro stabilește structura finală a Planului do Mobilitate. Astfel acest PMUD cuprinde următoarele componentele:

componenta (1) a P.M.U.D ■ componenta la nivel strategic șl anume:

□ Analiza situației existente

Prezentarea modelului de transport

11 Evaluaroa impactului actual asupra mobilității

U Viziunea de dezvoltare a mobilității urbane pentru trei scenarii

 • (1) Scenariul do roforlnță

Scenariul de referință Include atât dezvoltarea socio-demograflcă, dezvoltarea spațial funcțională și a motorizării cu definesc cererea do călătorie viitoare, inclusiv cerorea externă definite prin evoluțiile Mașter Planului National do Transport.

Pentru stabilirea Scenariului do referință au fost luate în considerare, în termeni de mobilitate și transport, toate proiectele aflate în Implementare la nivelul teritoriului Polului do Creștere Craiova, indiferent do Inițiatorul și sursa de finanțare a proiectului.

Scenariul do referință reflectă situația în care nu se întâmplă nimic (do-nothlng) și constituie baza pentru analizele comparative și analiza de impact a scenariilor prezentate.

 • (2) Scenariul 2: Optimizarea rețelei do transport existente IJn potențial răspuns privind amuliorarea/atenuaroa problemelor de accesibilitate șl capacitate îl constituie extinderea șl optimizarea infrastructurii rutiere. Sconarlul 2 este orientat către completarea șl optimizarea rețelei rutiere, bazată pe strategia "clasică” de dezvoltare a ofertei de transport. Aceasta constă în investiții masive în infrastructura rutieră, în special în cuca ce privește rețeaua majoră vizând îmbunătățirea conectivității» inclusiv un Inel de centură.

 • (3) Scenariul 3: Către un nou management al mobilității - Orientat pe un transport public puternic și pe politici severe pentru un transport durabil O posibilă abordare alternativă a strategiilor clasice privind oferta de transport o constituie strategia "push-and-puH”. în scenariul 3 se pune accent pe măsurile du tip "piish” (politici de parcare mal stricte), și pe cele de tip "puii”, prin extinderea masivă a sistemului do Transport Public de mare capacitate (tramvai).

Direcții de acțiune și proiecte de dezvoltare a mobilității urbano în trei scenarii alternative

Direcțiile de acțiune din cadrul PMUD Craiova au fost stabilite în toate domeniile mobilității, în sensul implementării du măsuri șl politici în domeniile:

 • (1) Structura instituțională și întărirea capacității administrative

 • (2) Transportul public - Integrat, eficient și accesibil

 • (3) încurajarea deplasărilor cu bicicleta

 • (4) Rețeaua rutieră/stradală - utilizarea eficientă a spațiului public, reorganizarea circulației, îmbunătățirea siguranței și a condițiilor de mediu

 • (5) Implementarea unei politici de parcare eficiente și integrate

 • (6) Intermodalitatu

 • (7) 11S șl managementul mobilității

 • (8) Logistica urbană

 • (9) Sporirea Integrării între planificarea urbană și a transporturilor în zone cu nivel ridicat do complexitate. încurajarea și creșterea confortului deplasărilor pietonalo.

Proiectele prloritaro la nivelul PMUD Cralova co ar putoa fi Implomontalo în perioada imediată următoare vizează trei din domeniile cheie ala mobilității și anume:

Transportul public - Integrat, eficient si accesibil

înnoirea parcului de vehicule destinat transportului public - tramvaie (cca, 18 buc) și autobuze (cca. 30 buc)

Modernizare/extindere sistem de management al transportului public si e-ticketing

Modernizarea depoului de tramvaie și a stațiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor

în ceea ce privește depoul pentru tramvaie este propus proiectul 2.3.1.8 Modernizarea depoului din municipiul Cralova.

Starea actuală a depoului nu asigură condiții optime pentru staționarea și întreținerea flotei, în special pentru vehiculele noi co vor fi achiziționate în cadrul planului de reînnoire a flotei.

Pentru atingerea acostul obloctlv, s-a Identificat ca sursa do finanțare Programul Operațional Regional, 2014 - 2020, prin apelul de proiecte organizat în cadrul Axei prioritare 4; Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid do carbon pentru toate tipurile do teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile șl a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Prin Obiectivul specific 4,1 din POR 2014-2020 sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc că au un Impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor reședință de județ și al zonelor funcționale urbane (în continuare Z.F.U.) alo acestora. Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se regăsește în analiza efectuată, direcțiile de acțiune și în măsurile propuse în Planurile do Mobilitate Urbană Durabilă (în continuare P.M.U.D.) ale municipiilor reședință de județ sau elaborate inclusiv la nivel do zone periurbano/rnotiopolitano, conform prevederilor legale.

Conform documentelor programatice de la nivel european, dezvoltarea mobilității urbano trebuie să devină mult mai puțin dependentă de utilizarea autoturismelor, plin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate 123

bazată pa mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc do deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate șl eficiență, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nopoluanto.

Prin dezvoltarea unui sistem do transport public de călători atractiv șl oficiant, prin croaroa/modnrnlzaroa/oxllridoroa unei rețele coerente do piste/trasoe pentru biciclete, dar și prin croaroa/modernizarea unor trasee/spații pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni, se pot asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabll al unei părți din cota modală a transportului privat cu autoturisme (în creștere în România), către transportul public și modurile nemotorizate, respectiv către utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare șl mersul pe jos, în acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier cu autoturisme și emisiile de echivalent CO2 din transport în municipiile reședință de județ,

 • c. Analiza financiară; sustonabilitatoa financiară

 • c,1 Prezentarea cadrului do analiza

c,1,1 Modelul utilizat

Modelul utilizat pentru elaborarea analizei cosEbonoficlu este Modelul Cash flow actualizat, caro cuantifica choltulelllo/costurilo si voniturila/boneflclllo gonorato do un proiect in etapa de implementare si in cea de exploataro; diferența dintre ele este actualizata (adusa in prezent) in scopul do a asigura comparabilitatea datelor, conform principiului valorii-timp a banilor.

Principalele rezultate furnizate de către model sunt:

• VAN (Valoarea Actualizata Nota): aceasta indica faptul ca valoarea actual - in prezent - a voniturilor/beneflclllor o dopasesto sau nu pe coa a chlotuielilor/costurilor,

- RlR ( Rata Interna do Rentabilitate): este rata do actualizare pentru care VAN este egala cu 0, roprozentand in indicator a eficientei relative a unei investiții; in consecința, ea trebuie sa fie mai mare decât rata do actualizare, cu excepția Ratei Interne do Rentabilitate Financiara pentru caro sunt acceptate valori mal mici in cazul unor proiecte finanțate do către Uniunea Europeana, datorita faptului ca ele nu generează venituri pentru a acoperi choltulolllo invostitionale si/sau pe cele operaționale; cu toate acestea, Rata Interna do Rentabilitate Economica, trebuie sti fie mai mare decât rata do actualizare,

■ B/C; raportul bonoficiu-cost compara valoarea actuala a veniturllor/bonoficlilor viitoare cu cea a cheltulolllor/costurilor generate de Implomontaroa si exploatarea proiectului,

c.1.2 Ipoteze do lucru generale

Ghldurl si metodologii utilizate

DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR

al obiectivului de Investiție

Realizam DAU privind modernizarea Depou

Tramvaie " Modernizarea depou și modernizarea stațiilor de redresare

pentru alimentarea electrică a tramvaielor

- Paza 2 Modernizare Depou tramvaie

cota IVA

19%

lei

4.6495

Nr. Cri

Denumirea capitolelor >1asubcapitolelor do lucrArl

Valoare (fir* IVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

toi

lei

lei

î

2

1

4

CAPITOLUL i - Choltuloll pentru obținerea arnonnjaron terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0,00

0.00

1,2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

AmenajArl pentru protecția metilului si aducere* terenului la starea Inițiala

0.00

0.00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protccțla utilităților

0,00

0.00

0.00

IOTAI CAPITOL 1

0,00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea tiillitAțllor necesare obiectivului de Investiții

2.1

Cheli. pt asig. utilitAțIlor necesare obiectivului de Investiții

1,280,216.60

243,241.15

1,523,457.75

TOTAL CAPITOL 2

1,2110,216.60

243,241.15

1,523,457.75

CAPITOLUL 3 • Cheltuieli pentru proiectare $1 asistenții tehnic.1

3.1

Studii

0,00

0.00

0.00

3.1.1.

Studii de teren

0.00

000

0.00

3.1.2.

Raport privind Impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3.

Alto studii Specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații Suport sl cheltuieli pentru obținerea do aviza, acorduri sl autorizat!!

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

o.oo

3.4

Certificarea performanteionergotlco sl audltul energetic al clădirilor

5,000.00

950.00

5,950.00

1.5

Proiectare

1,645,000.00

312,550.00

1,957,550.00

3,5.1.

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3,5,2.

Studiu de prcfezabllltatc

0.00

0.00

0.00

3.5.3.

Studiu de fczabllltate/documenbitle do avizare a lucrărilor de intervenții șl deviz general

440,000,00

«3,600.00

523,600.00

3.5,4,

DocumcntMlIlo tehnico necesare In vcdtirtft Obțineri avlzdor/acofdudlor/autorizațiilor

20,000.00

3,800.00

23,800.00

3.5.5.

Verificarea tehnico d«» calitate a proiectului tehnic sl o detaliilor de execuție

40,000.00

7,600.00

47,600.00

3.5,6.

Proiect tehnic sl detalii de execuție

1,145,000.00

217.550.00

1,362,550.00

3,6,

Organizarea procedurilor do achlllllo

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2.

Audi! financiar

0.00

0.00

0.00

3.6.

Asistenta tehnica

190,000.00

36,100,00

226,100.00

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

60,000.00

11,400.00

71,400.00

3.8.1,1. p<> perioada de execuție o lucrărilor

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele Incluse In programul ile control pe faze determinante, avl/at do către Inspectoratul de Stol In Construcții

10,000.00

1,900.00

11,900.00

382

Dirlgcntlc de șantier

130,000.00

24,700.00

154,700.00

TOTAL CAPITOL 3

1,855,000.00

352,450.00

2,207,450,00

CAPITOLUL 4 • Cheltuieli pentru Investiția do baztt

«■»

Construcții $1 Instalații

31,037,582.96

5.897,140.76

36,934,723.73

4.1.1

CORP CI ADMINISI RAl IV

869,763.81

165,255.12

1,035,01894

4.1.2

CORP CB ATEI II Rl

638,707.28

121,354.38

760,061.66

4.1.3

CORP C5 SPAI ATORII:

946,537.88

179,842.20

1,126,380.07

4.1.4

CORP DECANTOR

147,131.98

77,955 08

175,087.06

4.1.5

CORPC6 HAIT ÎNTREȚINERE

7,347,283.21

1.395,983.81

8,743,267.02

4.1.6

CORP C9 MAGAZII

239,408.82

45,499.08

284,967.90

4.1.7

DRUM ACCES

505,298.46

96,006.71

601,305.16

4,1,8

Lucrări la linia dc tramvai (c+M)

20,322,791.53

3,861,330.39

24,184,121.92

4,1.9

CORP C3

20,600.00

3,914.00

24,514.00

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice sl funtlonalo

2,614,542.50

496,763.08

3,111,305.58

4,2,

Utilaje, echipamente tehnologice jl funcționale care necesita montaj

3,608,750.00

6115,662.50

4,294,412.50

4.4.

IRllaje, echipamente tehnologice care nu necesita montaj sl echlpamanto de transport

9,448,481.5(1

1,795,211.49

11,243,692.99

4.5.

DotArl

0,00

0.00

0.00

4.6.

Active nccorporalo

(.1,00

0.00

0.00

rcjlAI CAPITOL 4

46,709,356.96

8,874,777.87.

55,584,134.79

CAPITOLUL 5 Alto cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

50,000.00

9,500.00

59,500,00

5.1.1.

Construcții >1 Instalații afereronte nrganl/fhli de șantier

40,00000

7,600.00

47,600.00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organl/ttill do șantier

10,000.00

1,900.00

11,900.00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

214,964.86

0.00

214,964.86

5.2.1.

Comisioanele sl dobânzile aferente creditului h.mdl finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2.

Cota aferenta ISC p<*m<u controlul calitatll lucrărilor de constructll O.6%

179,137.39

0.00

179,137.39

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului In amenajare» teritoriului, urbanism Sl pentru autorl/are.i lucrărilor de construcții 1%

35,827,47

0.00

35,827.47

5.2.4.

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5,

laxe pentru acorduri, avl/e conforme șl autorizația de construlre/dcsfllntare

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse sl neprevăzute - 3%*(1.2+244)

1,155,614.76

219,566.80

1,375,181.86

5.4.

Cheltuieli pentru Informare sl publicitate

10,000.00

1,900.00

11,900.00

TOTAI CAPITOL 5

1,430,579.62

? 30,966. H0

1,661,540.42

CAPITOLUL 6 - Chtllulell pentru probe tehnologico |l teste jl predare In beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice >1 teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0,00

TOTAL GENERAI,

51,275,153,10

•1,701,435.78

60,976, >88 90

IM //.A 1. H J.4/7/4J t'I.M.U)

M 972,342.06

Ă,644,744. •)')

4/,6/7,0«7./r.


Curs EURO = 4.G495


■ Guido to Cost Bonofit Analysls of Investment Projocts - economic appraisal tool for Cohosion Policy 2014-2020, Comisia Europeana, Direcția gonorala Politica Regionala si Urbana, decembrie 2014

" Alto surse;

■ Planul do Mobilitate Urbana Durabila Pentru Polul do Creștere Cralova, octombrie 2017

" Studiu privind fluxul do calatori In municipiul Cralova;

« Studiu do oportunitate privind înnoirea parcului do vehicule de transport public urban pentru Municipiul Cralova achiziția de autobuze noi sl achiziția do tramvaie noi, martie 2018, Anexa la IICL nr.223/2018

Software'. analiza cost-beneflclu a fost elaborata cu ajutorul programului do calcul Excol,


Moneda utilizata in cadrul modelului: Lei, fara TVA

Orizontul de timp' 25 ani (2019 - 2043), Inclusiv perioada du Implementare a proiectului (2019), data estimata a darii in exploatare a construcției fiind inceputul anului 2020. Rata do actualizare1, financiara 4%, economica 6%;

Conceptul do Incremental: scenariile definite implica o analiza a veniturilor/beneficlilor sl a cheltulelilor/costurilor la nivelul infrastructurii sl echipării Depoului de tramvaie, in scenariul cu proiect si fara proiect ( scenariul do referința), aslgurandu-se astfel respectarea principiului do Incromontalitate;

Scenariu do referința: acosta consta In a nu realiza modernizarea Depoului si in a Introtlne infrastructura existent.

c.2 Venituri

Proiectul propus nu intra in categoria proiectelor generatoare de venituri. Modernizarea Depoului de tramvai© nu va conduce la Introducerea unor taxe sau tarife suplimentare. c.3 Costuri Investionale

c,3,1 Costuri investitlonalo

Costurile Inveetitonale sunt conform Deviz General prezentat mal jos si includ toate cheltuielile efectuate pentru implementarea proiectului, indiferent de sursa do finanțare, inclusiv cheltuielile diverse si neprevăzute.

c.3.2 Valoarea reziduala

Valoarea reziduala a investiției s-a luat in calcul pentru ultimul an al perioadei de analiza considerate in analiza cost-beneficiu. In acest scop a fost stabilita valoarea reziduala a principalelor componente ale Investiției, in funcție do durata do viata a fiecărei componente.

Pentru stabilirea duratei de viata a principalelor componente ale investiției s-a utilizat "Catalogul din 30.11.2004 privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe" aprobat prin HG 2139/2004.

Valoarea reziduala a componentelor s-a determinat astfel:

° Valoarea reziduala = ( durata do viata ramasa/durata de viata totala) * costul do capital

■ Valoarea reziduala a investiției s-a obținui prin sumarea valorii reziduale a componentelor Investiției,

Pentru analiza economica, valoarea rozlduala aferenta componentelor lucrărilor de construcții, a fost calculata fara TVA, conform tabelului următor:

Gntogorln lucram

Valoare categorie lucram (Ini, furii TVA)

Pondoro uatugoriu literaro In contul total

Durata minima du Vlahi

|l<! cntegorln lucrară

(ani)

Număr înlocuiri

|)C perioada de amortizam

Durata du vltdu îHînnr.H (nnl)

Valoare rexldualn categoria lucram

Durata do viata medie ponderata (nul)

Valoare reziduala %

ConsIruclH

31.953.319

66.41%

4b

0

21

14,911,54B.8b

30.78

31.92%

UtllHjO fii nchlpnmonlo

14,756.038

31.69%

15

I

9

8,863,622.80

4.74

18,95%

Totul

46.709,357

100%

23,765,171.65

3552

!iO.H8%_

Valoare Invențiile (Iul. fnrn *1VA)

burată da viata modlu pondurata (nnl)

Valoare raslduala Investiție %

Vnloaro rozldunln Invostltlo (Lui

51,275.15X18

35.52

50.88%

26,088,195

Pentru analiza financiara, valoarea reziduala aferenta componentelor lucrărilor do

construcții, a fost calculata cu I VA, conform tabelului următor:

Catugurlo lucram

Vnloaro categorie lucrnro (Ini, ou TVA)

Pondoro cntogorlo lucrară Iu costul total

burete minima do vlatn pu categorie lucrare

(ani)

Număr înlocuiri pe purlondn do amortizare

Durata do viata mmmui

(■ni)

Valoare reziduala cntagorlo lucriiru

Durata (In vlatn modlu ponderata («ni)

Valoare reziduala %

Connlruclll

39,024,480

68/11%

45

0

21

17,744,743.13

30.78

31.02%

Utllnjn «I

ucliipiimunto

17.559.885

31.59%

16

1

9

10,535,811.13

4.74

1 «.!)!>%

Totul

55,584.135

100%

28.280,554,25

38.82

50.88%

Valoare Invențiile (Ini, cu IVA)

Durata du viata mediu pondurata (ani)

Valoare reziduala Invențiile %

Valoare rozlduula Invoatltlo (Lui)

80,976,588.96

35.52

50.88%

31,024,172

Valoarea reziduala rezultata, sub forma de medie ponderata, a fost aplicata totalului costurilor invostitionale, conform următoarei analogii - achiziționarea unui bun (pentru care so calculoaza valoarea reziduala) este rezultatul tuturor cheltuielilor ofoctuato pentru producerea acelui bun, de la cel mai Incipient stadiu (do ox, proiectare) si pana in momentul când ajunge la consumatorul final,

c.4 Cheltuieli do Intretlnoro Ca urinara a realizării lucrărilor do modernizare a Depoului do tramvaie, impactul major asupra cheltuielilor cu Introtlnoroa II reprezintă reducerea consumului anual do onorglo.

In Raportul do audit energetic realizat in anul 2018 In cadrul elaborării prezentei Documentații do avizare a lucrărilor do intervenții au fost analizat© următoarele construcții:

Corp CI Construcția CI propusa pentru modernizare aro regim do înălțime P+1E sl funciunea do clădire birouri.

Corp C(i - Statlo spalaro/vopslro, aro regim de înălțime P si funcliunoa do clădire spălătorie si vopsitorio. Având in vedere ca aceasta clădire nu osto consumatoare du onorglo (apa calda sl onorglo termica) Imbunatatirea anvelopei face parte din imbunatatirea sistemului do rezistenta si inchidero al clădirii si nu pentru Imbunatatirea porformanlolor termice.

Corp CB - I lela intretlnere P+1E

Corp C8 - Construcția CB propusa pentru modernizare aro regim de Inaltlmo P si funcțiunea do aterler.

Corp CP - Magazie materialo, ara regim da inaltime P si funcliunoa do magazine. Având in vedere ca aceasta clădire nu osto consumatoare do energie (apa calda si enorgio termica) imbunatatirea anvelopei face parte din imbunatatirea sistemului do rezistenta si inchidero al clădirii si nu pentru Imbunatatirea performantelor termice.

Performantele energetica si consumul anual de enorgio aforonto Corpurilor C1, C6 si CB s-au determinat pentru:

încălzirea spatiilor

■ Apa calda do consum

- Iluminat

Raportul do audit energetic prezintă următorii indicatori ai eficientei economice:

Corp C1

 • 1. Consumul annual spociflc do onorglo pentru încălzire corespunzător spațiului nereabilitat termic: 228.06 kwh/mp si an;

 • 2. Consumul annual spociflc do enorgio pentru încălzire corespunzător spațiului reabilitat termic: 97.41 kwh/m psi an;

 • 3. Economia anuala de energie: 130,65 kwh/mp si an cea ace reprezintă aproximativ o economie du 57% a consumului do onorglo totala.

Corp CB

 • 1, Consumul annual specific de energie pentru incalziro corespunzător spațiului nereabilitat termic: 243.33 kwh/mp sl an;

 • 2, Consumul annual specific do onorgio pentru încălzire corespunzător spațiului reabilitat termic: 105.49 kwh/mp sl an;

 • 3. Economia anuala do energie; 137,84 kwh/mp sl an coo ace reprezintă aproximativ o economie de 56% a consumului de energie totala.

Corp CB

 • 1. Consumul annual specific do energie pentru încălzire corespunzător spațiului nereabilitat termic: 354.41 kwh/mp si an;

 • 2. Consumul annual specific do energie pentru încălzire corespunzător spațiului reabilitat termic: 176.36 kwh/mp sl an;

 • 3. Economia anuala do energie: 178.05 kwh/mp si an cee aco reprezintă aproximativ o economie do 51% a consumului do energie totala.

Pe baza Informațiilor prezentate mai sus, s-a considerat ca impactul major asupra cheltuielilor cu intretinerea depoului do tramvaie il reprezintă cheltuielile cu energia, acestea fiind determinate in scenariul "fara proiect "si in scenariul "cu proiect" după cum

urmoaza:

Scenariu" fara proiect"

Corp

Suprafața utila

(mp)

Energie

primara

(kwh/mp si an)

Consum anual total (kwh/an)

f'otal Lol, fara

TVA

CORP C1

340,81

334.60

114,035.03

17,310.52

CORP C6

4212,10

312.50

1,316,281.25

199,811,49

CORP CB

317.84

460.20

146,269.97

22,203.78

Total/an

239,325.79

Scenariu “cu proiect"

Corp

Suprafața utila

(mp)

Enorglo

primara

(kwh/mp si an)

Consum anual total (kwh/an)

Total Lei, fara

TVA

CORP CI

340.81

155.30

52,927.79

8,034.44

CORP C6

4212.10

151,20

636.869.52

96,676.79

CORP C8

317.84

251,90

80,063.90

12,153.70

Total/an

116,864.93

Pontru estimarea costului unitar s-a utilizat conversia: 1kwh gaz natural, fara TVA 0.033 euro* 4.6 lol/ouro.

Cheltuielile de întreținere In Lei, cu I VA pontru fiecare scenariu in parto sunt prezentate in continuare:

indicator

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul?

Ford proloci

Cxlslonl

284.797.60

284,707.60

264.707,60

284,797.G0

284,707.00

284,707.60

Cu prolnct

Exltftani

130,060.27

130,060.27

139.000,27

130,060.27

139.009.27

130,060.27

Cosi Incremental (Cu

-145,728.42

-146,728.42

145.728.42

-145,728.42

145.726,42

145,728.42

proiuct-fom proiect

indicator

Anulfl

Anul 0

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

/ ir ipfOlOQt

Exiâllhi

284.797,69

284,707.60

284,707.09

284.707,80

284,707.60

284.797.00

Cu proiect

Exlfi|<inl

130,069.27

130,069.27

139.06927

139,060.27

130.069,27

130,080.27

Cotii Incremental (cu

-145,72842

145,728.42

-145.728 4?

145,728.42

•145.728.4?

145,728.42

prolocUnrrt proiect

Indiciilor

Anul 14

Anul 15

Anul 16

Anul 17

Anul 18

Anul 10

Fora proiect

ExiAtcnl

284,707.69

284,707.60

284.797,60

284,797.00

284.797,60

284,707.60

Cu prploct

Existent

130,000.27

139.069 27

139,060.27

130,069.27

139,089.27

130,069.27

COBI lucram anini (cu

-145,728.42

145.728.42

-145,728.42

145,728.42

-145,728.42

145,728.42

proloct>fiir<i pro 1 oct

Indicator

Anul 20

Anul 21

Anul 22

Anul 23

Anul 24

Anul 25

fure proloct

Existent

284,797.69

284.79/69

284,707.60

284.797.60

284,707.69

284.70/69

Cu pfOlOCl

Existent

139.069,27

139,069.27

139,080.27

139.06927

130,060.27

139.06927

Cosi Incremental (cu pfuiuctfn".i proiect

r4i.728.-12

-145,728.42

145,728.42

145.7284?

145,728.42

146.728,«

c.6 Rentabilitatea financiara a investiției

întrucât investiția propusa nu este generatoare ele venituri, indicatorii financiari sunt negativi, după cum urmeaza:

Indicatori financiari

Modernizare Depou tramvaie

VANF (Lol)

-54,232,440.42

RIRF

-4.27%

B/C

0.177

Modul detaliat de calcul al indicatorilor financiari este prezentat in continuare;

Indicator

Anul 1

Anul 2

Anul $

Anul 4

Anul 8

Anul 6

Anul 7

Venituri IncrwnunUih.»

ro

0

0

0

0

0

0

Chuliuiuli de Initntintiro

0

•146,728

•145.720

145,720

•145,728

• 145,720

Inc/omnninto

145,72

lnvi)$litin

(iO.UZU.6HK

RftUnvoflllUti

0

0

0

0

0

0

0

VuloîirOu cv/i<l<inln

0

0

0

0

0

0

0

Crinii ftaw

G0.9Z6.50fi

145,720

145.728

145.726

145,726

145,728

145,72

VANF

54,232,449

RIRF

•4.27%

B/C

0.177

Indicator

Anul 8

Anul 0

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Venituri incrorntnliia

()

0

6

0

0

0

0

Chnlluloll du IntrOtlnore

-145,728

>140,720

• 145,728

-145.728

-143.720

-145,720

-145,72

Incromonlulo

InvoElllla

0

0

0

0

6

0

0

Ro-InvosliUo

0

0

0

0

0

0

0

Vnlonron rozi'dunln

0

0

0

0

0

0

0

Caah flow

145,728

145.728

145,728

145,720

145.728

143.728

145,Z2(

IndlCMor

Anul 16

Anul 16

Anul 17

Anul 16

Anul 10

Anul 20

Anul 21

Venituri Incfonwnlnlu

0

O

0

0

0

O

0

Cholluloll du liWinoro

-145,728

-145.728

-145,720

-145,728

-145.728

• 145.728

• 145.72

IncriXiHinlnli)

InvofMfo

0

O

0

6

0

0

0

R(jlnvo»llllo

0

17,359.005

0

0

0

0

0

Voloaruu roziduM»

0

0

0

0

0

0

0

Catfl llow

145.728

-17,413,050

145.728

145,720

145,728

145,728

145.724

Indlcnior

Anul ?/

Anul 23

Anul 24

Anul 25

Venituri incrumunkilu

O

0

0

0

Chulluioll du Inirodnoro

-145,728

-145,728

*145.728

• 145,720

incfrrnumtnlo

Invcmiilift

0

0

0

0

Ro-lnvoallllo

0

0

0

0

Valoarutt fuxldualo

0

0

0

31,024.171.55

Caftii llow

145.728

145.728

145,728

31,189,800.07

c,6 Sustenabilltatoa financiara

Toate cheltuielile adiționate generate de exploatarea investiției vor fi suportate de către Beneficiar, la fol ca sl orice cheltuiala neeligibila caro ar putea sa apara pe parcursul lucrărilor do execuție.

g'I Sursodo Finanțare

In vederea realizării Investiției, beneficiarul solicita finanțare in cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.1/1, Rentru Regiunea SV Oltenia rata do coflnantare acordata prin Fondul European do Dezvoltare Regionala este do 85% din valoarea cheltuielilor eligibile alo proiectului, Iar rata do cofinanlare din bugetul do stat reprezintă 13% din valoarea cheltuielilor eligibile alo proiectului.

Coflnantarea din partea beneficiarului va fi de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Valoarea maximă a finanțării acordata pentru costurile totale eligibile (FEDR)

85%

51830100,62

Contribuție publica naționala la finanțarea

13%

7926956,56

acordata (buget de stat)

Cuntrlbutle - bugetul local

2%

1219531,78

 • d. Analiza economică: analiza cost-eficacitato

Analiza economica evaluoaza contribuția proiectului la bunăstarea economica a regiunii. Ea este efectuata din perspective întregii societăți si nu doar in cazul proprietarului infrastructurii cum se Intampla in cazul analizei financiare; o alta diferența o reprezintă faptul ca analiza economica utilizează “preturi umbra” - bazate pe costuri sociala de oportunitate, in locul preturilor de piața distorsionate - si ia in considerare externalitatllo (beneficii si costuri socio-oconomlce aduse de proiect societății),

Astfel, principalele etape po care le va parcurge analiza economica sunt următoarele:

" Corecțiile fiscale: componentele analizei financiaro Gara pot fi considerate ca simple transferuri de la o entitate la alta, in cadrul sociotatll, vor fi excluse, dat fiind faptul ca ele nu au nlclun impact economic - de exemplu TVA

■ Corecții economice; distorsiunile pieței - cauzate do Imperfecțiuni ale pletelor, cum ar fi regimul do monopol, îngrădirea schimburilor, inegalitatea dintre cerere sl oforta otc, - vor fi corectate cu ajutorul factorilor do corecție.

" Evaluarea Impactului economic: obiectivul acestei etape osto acela de a identifica beneficiiile/costurilo externe ale proiectului (caro nu au fost luate In calcul in cadrul analizei financiare) si, acolo undo este posibil sl relevant, de a le monotiza, Beneficiile si costurile care apar pe durata perioadei de execuție a lucrărilor au fost considerate a se compensa reciproc (de ex. ușoara poluare a factorilor do mediu versus beneficiile locurilor de munca croato pe perioada lucrărilor).

 • d,1 Corecții fiscale

Atât costurile investltlonale cat si cheltuielile de întreținere au fost luate in calcul cu TVA. Pe cale de consecința, s-a eliminat TVA din structura acestor cheltuieli.

d,2 Coroctll oconomlce

In cadrul analizei cost-bunoficlu, obiectivul general este acela do a determina valoarea sociala a unei Investiții,

Conform MGPT, Vel 2 Part C: Gulde to Economic and Financial Cost Banofit Analysis and Rlsk Analysis, factorii do corecție utilizați sunt următorii:

• Factorul Standard do Ceroctlo: valoarea utilizata va fi I,

- Factorul do Corecție pentru forța do munca considerate calificata; valoarea utilizata va fi 1

" Factorul fie Corecție pentru forța do munca considerate necalificata: valoarea utilizata va fi 0,62

In ceea co privește structura costurilor, s-au utilizat următoarele Ipoteze:

Pentru cheltuielile investitionalo

Arllcolo OOlt

PondOfO

Invoitltlo (%)

Factor do corocllo

Invoatlllo <Ia bnin

For h i de munco cnlifloota

10%

1.00

Fofln do munca nooilifiaiUt

25%

0.(52

Mâltflftte du conBUuCtlvo $1 iiiilnjo

60%

1.00

Profil cuntitfuclof

5%

0.00

Total nfjroont

100%

0.88

Pentru cheltuieli operaționale

Arllcolo aoat

PoorlOfft Invostltlo (%)

Fnctor do Gorucllv

Investit!# d<» bum

i ori.i <i<: iiimif .i cnliflcnln

10%

1.00

Fortn do munca nucalillailu

30%

0.(52

Materialo do constructiv# ol uitlnjn

55%

1.00

Profil constructor

5%

0.00

Total fiflroant

100%

0.84

d.3 Evaluarea Impactului economic

Principalele beneficii sl costuri economico luate in calcul In caz.ul modernizării depoului de tramvaie sunt următoarele:

 • ■  VOC - evaluarea acestui Impact isi propune sa stabilească in co măsură reabilitarea si modernizarea depoului do tramvaie se reflecta sau nu in economii la nivelul utilizatorilor (pasagerilor).

 • ■  Schimbările climatice: evaluarea acestui impact isi propune sa stabilească daca emisiile do CO2 (gaz cu efect do sora care exercita o influenta negativa asupra schimbărilor climatico) crose sau descresc ca urmaro a reabilitarii/modornlzarii depoului.

<1.3.1 VOC - costurile do operare

In Planul do acțiune prezentat in PMIJD se precizează faptul ca starea actuala a depoului nu asigura condiții optim© pentru staționarea si întreținerea flotei, In special pentru vehiculele noi co vor fi achiziționate in cadrul planului do reînnoire a flotai, in acest sons fiind propus proiectul: 2*3.1.8 Modernizarea depoului din municipiul Cralova. De asemenea, in cooa co privește eficienta economica actuala a transportului public oslo prezentat următorul tabel (pag. 162):

Problema

Obiective operaționale

Utilizarea ineficienta (adesea supradimensionata) a străzilor si operarea inadecvata a Intersecțiilor

Creșterea eficientei si a oflclontlzarii costurilor transportului de calatori

Ineficienta in desfasuraroa actual a transportului public;

Reorganizarea sistemului do transport public prin investiții dedicate

Sistem de transport public neatractiv

Invostitii in reînnoirea flotei sl In alto facilitați

Costuri ridicata cu mentenanta Iu nivelul operatorului de transport public

Dotarea sl modernizarea autobazei operatorului

In vederea evaluării Impactului investiției propuse asupra economiei locale s-a avut in vedere beneficiul rezultat din reducerea costurilor călătoriei reflectate la nivelul beneficiarilor (pasagerilor) ca urmare a modernizării depoului do tramvaie prin reducerea costurilor operaționale.

Astfel, prin repararea clădirilor si construcțiilor In caro so desfasoara activitatea administrativa a secției tramvaie si actlvltatllo do Intretinere-reparatll. reabilitarea caii de rularo sl a rotolol do alimentare a tramvaiului in incinta depoului, înlocuirea componentelor imbatranite sau deteriorate do intorvontlllo avute in perioada du serviciu, a diverselor accesorii sl echipamente din vechea dotare a depoului do tramvaie se asigura condiții corespunzătoare pentru asigurarea continuității serviciului de transport public, De asemenea. prin realizarea Investiției in modernizarea depoului do tramvaie, se va ajungo la o creștere a atractivitatii pentru acost mijloc do transport in municipiul Cralova, ce va avea un impact direct asupra reducerii poluării mediului înconjurător,

In condițiile in care tendința pe plan European si mondial este do descurajare a transportului Individual In favoarea transportului public, masurile ce se impun pentru creșterea atractivitatii acestuia din urma trebuie sa fio mult mai evidente sl mal alos mai 135

eficiente din acest punct de vedere: creșterea gradului de confort, de siguranța a circulației, <lo asigurare a capadtatli de transport in paralel cu asigurarea unui grad de ritmicitate corespunzător.

Se realizează astfel reducerea cheltuielilor de exploatare întreținere si reparații, creșterea siguranței in circulație si confortul pentru calatori la nivelul cerințelor reglementarilor internaționala specifice domeniului do transport public do calatori.

In acost sens, s-a realizat estimarea pentru scenariile "fara proiect* si "cu proiect" pe baza Cheltuielilor înregistrate do cairo operatorul SC RAT SRL in conformitate cu informațiile contabile transmise pentru anul 2016-201/ - secția tramvai si analiza costului pe km (Studiu do oportunitate privind înnoirea parcului de vehicule do transport public urban pentru Municipiul Craiova achiziția do autobuze noi si achiziția de tramvaie noi, martie 2018, Anexa la IICL nr.223/2018, pag,82).

S-a evaluat pentru fiecare scenariu impactul asupra costului călătoriei la nivelul numărului do pasageri pe întreg orizontul de timp.

Pentru anul 2017 numărul de pasageri a fost evaluat la 3,473,943 (Studiu de oportunitate privind înnoirea parcului de vehicule do transport public urban pentru Municipiul Craiova achiziția de autobuze noi si achiziția do tramvaie noi, martio 2018, Anexa la HCL nr.223/2018, pag.55 * Conform informațiilor furnizate de către operatorul serviciului do transport public din Municipiul Craiova, numărul estimat al calatorilor care au utilizat transportul public cu tramvaiul in anul 2017 a fost de circa 3,473,943".

Pentru anul 2027 s-a estimat un număr de 5,784,00 pasageri (Studiu do oportunitate privind înnoirea parcului de vehicule do transport public urban pentru Municipiul Craiova achiziția de autobuze noi si achiziția de tramvaie noi, martie 2018, Anexa la HCL nr.223/2018, pag.118 w Pentru a acoperi necesarul de capacitate pentru numărul do caiatori/zi estlmatl la nivelul anului 2027, este nevoie do o capacitate de transport do cel puțin 24,100 pasageri transportat! In medie la nivelul relelol do tramvai intr-o zl lucratoare").

Scenariu "fara proioct

Cheltuieli inrogislrato do către operatorul SC RAT SRL In conformitate cu informațiile contabile transmise pentru anul 2017

NR

Soctin tramvai

2017

PASAGERI

cheltuiala

3,473,043

Cheltuieli materialo auxiliara 6021

50,860.31

0,014640514

combustibil - 6022

28,814.74

0.008294534

pioso schimb 6024

33,580.20

0.009666307

alto materialo Consumabile) 6026

1,201.67

0.00034591

obiecte Invontap603

13.725.30

746,840.25

126,660,85

45,060.97

12,174.43

823.26

3,102.53

43,585.62

147,011.27

3,460,230.00

552,820.00

19,926.00

180,483.00

50,713.60

5,535,614.00


0.003950928

0.21498345

0.036460256

0.012971131

0.003504499

0.000236981

0.000803086

0.012546441

0.042318274

0.998643328

0.1591332‘Hi

0.005735845

0.051953357

0.017188998

1,503467136


cheltuieli energia - 605

redevenle, localii do gestiune - 612

primo do asigurări 613

protocol, reclama sl publicitate - 623

cheltuieli cu deplasări* dotasarl - 625

cheltuieli postate si taxe do telecomunicații - 626 alto cheltuieli cu sur viciile executate du turti 628 cheltuieli cu Impozite, laxe sl varsaminte - 636 salariile do baza ale personalului - 641 asigurări socialo 6451

ajutor șomaj 6452

asigurări socialo do sanatato - 6453 amortizare -6811

Total cllultululi Kpucifiuo

Sconarlu "cu proiect"

Se estimează ca prin modernizarea depoului do tramvai© so obține reducerea consumului general sl a consumului specific de energie electrica prin utilizarea unor echipamente noi, performante si sigure in exploatare, roducerea consumurilor notohnologlco, micșorarea cheltuielilor pentru înlocuirea echipamentelor defecte, reducerea volumului de lucrări de muntonanta, toate acestea conducând la scăderea costurilor do exploatare.

Astfel, s-a considerat o reducere a cheltuielilor do operare ( materiale auxiliare, combustlbll.enorgle, alte cheltuieli cu serviciile executate de turti, salarii sl asigurări) conform tabelului următor:

NR

Secția tramvai

2017

PASAGERI

cheltuiala

3,473,943

cheltuieli materiale auxiliare - 6021

25,430.16

0.00732

combustibil - 6022

14,407.37

0.004147

ploso schimb - 6024

33,580.20

0.009666

alto materialo consumabile - 6028

1,201.67

0,000346

ObteCtO invunlar 603

13,725.30

0.003951

cheltuieli energia - 605

522,788.18

0.150488

rodovonto, locații do gestiune - 612

126,660.85

0.03646

primo do asigurări - 613

45,060.97

0.012971

protocol, reclama si publicitate - 623

12,174.43

0.003504

cheltuieli cu deplasări, dotasarl - 625

823.26

0.000237

choltuloli postate sl taxo do telecomunicații - 626

3,102.53

0.000893

alte cheltuieli cu serviciile oxocutate do terii - 628

21,792.81

0.006273

cheltuieli cu Impozite, laxe sl varsaminte - 635

147,011.27

0.042318

salariile do baza alo personalului - 641

2,428,461.00

0.69905

asigurări socialo - 6451

386,974.00

0,111393

ajutor șomaj 6452

19,926.00

0.005736

asigurări socialo do sanatâto 6453 amortizare 6811

Total choltuloll spuclfico


126,338.10

59,713.60

3,989,171.69


0.038367

0.01/189

1.148312


Costurile do operare alo sodici tramvaie reflectate in costul călătoriei la nivelul numărului do pasageri prognozati pentru fiecare scenariu analizat sunt prezentate in tabelul

următor:

Anul 1

2010

Anul 2

2020

Anul 3

2021

Anul 4

2022

S/Mllcltolo foto do PfO.O,7

Evoluilti PtO (fnal)% nnunl

5.70%

5.70%

5.00%

2.00%

Fnto probei (Ini/pnsnțiar)

0

1.701017

1.851634

1,890965

Cu proluct (taVpnimgor)

0

1.291323

1.330510

1.302715

Numnr pnnnQod

3,473,043

3.473.943

3.473,043

4,826,072

Fn/n prolact (totnl fțl)

0

0,225,017

0.442,802

8,763,314

Cu probai (totul toi))

0

4.485.981

4,642,091

0.307,000

Bonoflclu (VOC)

0

1.700,002

2.445.347

Anul 5

2023

Anul o

2024

Anul 7

2025

Anul 6

2020

Anul Q

2027

Anul 10

2028

i .j .fu.itotQ tntn du PIH O 7

Lvolulio PIU (rool)% anual

2.00%

2,80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

Para proloct (lotfpnr.npar)

1.020045

1.06583/77

2.004308193

2.0430'33500

2.083/09424

2.124650120

Cu proloct (l0l/pi)MQ0f)

1,3804230

1.41605005

1.444423121

1,472733814

1.601509397

1.531030745

Nurnur pusaQori

5.188.480

5,408.243

0,006.121

5.678.061

5,784,000

5.746.000

Fura probei (toiul Iul)

10.003.650

10,740.678

11,240,740

11.603.990

12,052.175

i4211.914

Cu probei (to(nl toi))

7,200,006

7,746,623

0. 100.500

8,362,272

6,055,281

8.800,365

SonClidu (VOC)

2,704,643

3.003,050

3.140.210

3,241,718

3,360,924

3,411.549

Anul 11

2029

Anul 12

2030

Anul 13

2031

Anul 14

2032

Anul 13

2033

Anul 10

2034

Llnsllcitutu ful o du PI0:0 7

E voiullo pir (tiuii)% nnunl

2.80%

2.50%

1,40%

1.40%

1.40%

1.40%

Fum p/uluvt (fetyOMQOf)

2,166101311

2.208645001

2.230203418

2.252150203

2.274221306

2.206508735

Cu prolncl (lol/pnsngor)

1.501030910

1.691635311

1.607233337

1.022031224

1.630889169

1.654930550

Nunw pwogori

5,746,000

b.746.000

5,748,000

5,745,000

5.748.000

5,748.000

Fum probei (tolol Ini)

12,451,268

12,005.313

12.819.727

12,945,360

13,072.224

13.200.332

Cu prolocl (totnl toi))

8,072,852

9.148.720

9,238,377

9,325.913

0.420.337

0,512.650

Rnnnficiu (VOC)

3,475.410

3.516.503

3,581.340

3.516.417

3.651.886

3,687,070

Anul 17

Anul 18

Anul 19

Anul 20

Anul 21

Anul 22

2038

2036

2037

2036

2039

2040

Elasticitate fata (fa PIR 0 7 Evoluția PIR (rttul)% anual

1,40%

1.40%

1.40%

1.40%

1,40%

1.40%

Fum pfpfaol (iol/pncagor)

2.319014521

7.341740803

2.384889924

2387863885

7.411704951

7.434805348

Cu proloct (Ipl/pasugur)

1.67110010?

1.067546550

1.704084515

1.720784543

1.737648232

1.75467 7185

Număr țntsuyurl

5.740,000

5.748.000

5,748,000

5.748,000

5.748.000

5.748.000

Fora proivCl (lotul lui)

13,329.695

13.460,370

13.502.238

13,725.442

13.859.951

13,995,778

Cu pmlnct (imul fol))

0.005,880

9.700.018

9,705,078

0,801,070

9,988,00?

10,005.684

QanAfldu țVOC)

3,723,816

3. *780.366

3,707,100

3,834,372

3.671.940

3.909.894

Anul 23

2041

Anul 24

2042

Anul

2043

Elasticitate fata <fa PIIJ.0.7

Evoluția PIU (mal)% OfiuOl

1.40%

1.40%

1.40%

Fam proiact (lOi/pu^OgUr)

2.458757322

2.482853144

7.507185105

Cu proloct (loEpanapof)

1,771073071

1.780237377

1.8067/1903

Număr pnanpori

5,748,000

5,748,000

V-ltWO

Fam proloct (total Im)

14,132,937

14,2/1,440

14.411.300

Cu proloct (totul lui))

10.164,728

10,284,530

10,385,325

Bvnuhdu (VOC)

3.946.711

3,986,003

4,025,975

d.3,2 Schimbați climatice

Principalele ipoteze de lucru utilizate pentru evaluarea impactului Indus de proiect din punctul de vedere al schimbărilor climatice sunt prezentate mai jos:

In concluziile Raportului de audit energetic a fost estimata reducerea anuala a emisiilor cu efect da sera ca urmare a roabllitarii si modernizării construcțiilor aferente depoului de tramvaie, după cum urmuaza:

CORP

Suprafața utila (mp)

Roducorea anuala a (imisiilor (io gazo cu ofc do sora echivalent CO2 (kgCO2/mp/an)

Reducerea anuala a emisiilor do gaze cu cifcicxt do sora echivalent CO2 (kgCO2/an)

Roducoroa anuala a emisiilor do gazo cu ofoct do sora echivalent CO2 (lono CO2/an)

Corp CI

340.81

120.08

40,924.46

40.92

Corp C6

4212.1

2.37

9.982.68

9,96

Corp C8

317.84

26.04

11.454

11.46

Total (tone/an)

62.30

Indloator

Anul 0

2026

Anul 0

2027

Anul 10

2028

Anul 11

2020

Anul 12

2030

Anul 13

2031

Rodmwu otnișii fjyzv cu (doct

| 02.30

62,36

62.36

02.30

02.30

02.30

do corn (tona COMiii)

Vulvam ouroftonn GO2

30,20

40.39

41.67

42.70

43.95

46.33

OonofiGU (taro profaat-au

11.245

11,680

11,920

12.20/

11,608

13.269

Lui (1 VUfO’-’l.tiloI)

IndlcMo'

Anul 14

2032

Anul 15

2033

Anul 10

2034

Anul 17

2035

Anul 18

2036

Anul 10

2037

Roducom QinlsH gaio cu ofocl

I 02.30

62.36

02.30

02.30

02.30

62,36

do sora (tona COMui)

Vulouw ouro/lana CO2

46.70

01.08

53.45

55,63

58.20

60.56

Ovnoftau (fum pmloctcu

13.9/1

14,082

15,334

16.016

16,69/

17.376

pMioQI), uuron4.tiiui)

IndlflijtOF

Anul 20

2038

Anul 21

2039

Anul 22

2040

Anul 23

2041

Anul 24

2042

Anul 28

2043

Raducom Pm/sff quiq cu o foci

02.30

62.36

02.30

02.30

62,36

62,36

do nora (toim GQ2/M)

Valoaro uurodona COȘ

62.96

(55.33

07.71

72,46

77.21

81.96

Uvnoffcu (fam pmlaet-cu

16.060

18,741

19,423

20.786

22J4E)

23.512

pwiOGl). I.w (I ouro*4.6l<il)

d.4 Rentabilitatea economica a Investiției

Sinteza impactului economic al investiției propuse, pentru soluția optima identificata, este prezentata in tabelul următor:

Indicatori economici

VANE (Lei)

RIRE

B/C

Analiza Indicatorilor aforontl soluției optime identificate pentru modernizarea depoului do tramvaie indica faptul ca investiția propusa este fazablla.

Modul detaliat do calcul al Indicatorilor economici este prezentat in continuare:

Indlcntor

Anul 1

2019

Anul 2

2020

Anul 3

2021

Anul 4

2022

Anul 5

2023

Anul 0

2024

Anul 7

2025

lir.rr.lilui

44,814,483

Riblnvuslltio

0

0

0

0

0

0

0

Vulcan) rezidualii

0

0

0

0

0

0

0

Inlrutlnwo

-104.Z04

-104.704

-104,704

104,704

104,704

-KI4./D4

lltoclu kdcIO’economico

voc

0

1,739,030

1,799,902

2,445,347

2,704,643

3.003.056

3,740,240

CO2

0

9,200

9,Ml

9.002

10.223

10,663

70,004

Flux do cobluri ul bunuficii

•44.U14.4lJj

1.652.930.65

1.014,148.84

2,859,932.57

2,000,589.87

3,118.323.07

3.255.848,02

Fiifttor da nctunlizaro

0.0523809

0.9070294

0.8038375

0.8227024

0.7635261

0,7482153

0.710683

Flux do conturi ol bonOficll

nctuollzot

-42.660.460

1.660.071.

1.053.512

2,100,062

2,278,724

2,326,940

2,313.8700

VNAIn 2010

1,712,740

HlRt

5.32%

B/C

1,033

Indicator

Anul 8

2026

Anul 9

2027

Anul 10

2028

Anul 11

2020

Anul 12

2030

Anul 13

2031

Anul 14

2032

Inveatitiu

0

Ra-InvaMItki

0

0

0

0

0

0

0

Valonro reziduala

0

0

0

0

0

0

0

Introllnoro

.104,704

•104.704

■104.704

-104.704

-104,704

.104,704

-101.704

Efocto Kodo-oconomlco

VOC

3,241,710

3,366.924

3,411,549

3,478,416

3,546,093

3.001,340

3,616,447

CO2

11,240

77,580

11,926

12,267

12,m

13,289

13,971

l-lux du conturi ni banuticll

3,357,667

3.403.213

3326.179

3.505.386

3,803,904

3,609,342.

3,735,121

Fuclor du liciunit/Hi'ii

0.676639

0.644606

0.813913

0.584079

0.666837

0,530321

0,505007

Flux dn conturi fll bonnlidl

actualizat

2,272.001

2,245.310

2.165.006

2.102.148

2,040,190

1,801,640

1.666.490

Indlcntor

Anul 15

2033

Anul 10

2034

Anul 17

2035

Anul 18

2030

Anul 19

2037

Anul 20

2038

Anul 21

2039

InvoștiUo

0

0

0

0

0

0

0

Ro’InvoBtltla

0

12.696.777

0

0

0

0

0

Vuiau m ro/idunfo

0

0

0

0

0

0

0

Inireiinoro

-104.704

-104,704

-104,704

-104,704

104,704

-104,704

-104,704

Efocto uoclouconomlcu

VOC

3,651,888

3,087,676

3,723,815

3,760,309

3,797,160

3,634,372

3,871,949

CO2

14,602

16,334

16,016

16,697

17,378

18,000

10,741

Flux d(i COffluff iH-iHdir. i

3.771.244

-9.089.063

3,844,534

1,881.709

3,819.242

3,957.135

3,995,394

Factor da nctunllznrn

0.481017

0.458111

0.430290

0.416520

0.395733

0.378889

0.358942

Flux da costuri Bl bonalial

actualizat

1.614.032

•4,103.804

1,677,357

1,812,939

1,550,977

1.491.402

1,434,118

Indicator

Anul 22

2040

Anul 23

2041

Anul 24

2042

Anul 25

2043

Invontitio

0

0

0

0

RO’InvuBlHIo

0

0

0

0

Valoare ro/kfuAi/i

0

0

0

22,801,002.50

104,704

104.704

-104,704

-104,704

Gfwio ăOdoowoomico

voc

J,WOtUtM

3,086,003

4,025,976

CO2

19,423

20,786

St, /49

23,61?

Flux du < o-.luii :.i bunufii <1

4,034,020

4.073,700

4,113,750.

20,050,273

Factor dtt ncluallzaro

0.341040

0325571

0.31000

0.295302

Flux do costuri al bonoflcil

uduiilizoi

1,370,020

1.320.200

1,275.543

7,050,000

 • e. Analiza do riscuri, măsuri do provoniro/dimlnuaro a riscurilor

  i          de

  risc

  rii’și iir*i f

  ( niv.i'c ințe

  1 Uniin.ire

  Ri'-i|r, gi -.î IU

  III* lisf

  Riscuri tehnice Construcție

  Riscul de apariție a unul

  întârzierea în

  investitorul, în general, va

  Beneficiarul

  eveniment pe durata

  Implementare și

  Intra într un contract cu

  realizării investiției,

  majorarea costurilor

  durată și valoare fixe.

  eveniment care conduce

  de execuție a

  Constructorul trebuie să

  la imposibilitatea

  investiției

  aibă resursele și capacitatea

  finalizării acesteia in

  tehnică do a se încadra în

  timp și la costul estimat

  condițiile de execuție

  Recepție

  Riscul este atât fizic cât șl

  Consecințe pentru

  Beneficiarul nu va efectua

  Beneficiarul

  Investiție

  operațional și se referă la

  ambele părți. Pentru

  plata întregii contravalori a

  întârzierea efectuării

  executanțll lucrării

  lucrării până la recepția

  recepției Investiției

  venituri întârziate șl profituri pierdute. Pentru beneficiari întârzierea începerii utilizării sistemului, CU toate consecințele ce decurg din aceasta

  investiției

  Resurse la

  Riscul ca resursele

  Creșteri de cost și în

  Executantul poate gestiona

  Beneficiarul

  Intrare

  necesare realizării

  unele cazuri efecte

  riscul prin contracte de

  investiției să coste mai

  negative asupra

  aprovizionare pe termen

  mult decât s-a anticipat,

  calității serviciilor

  lung cu clauze specifice

  să nu aibă o calitate

  furnizate

  privind asigurarea calității

  corespunzătoare sau să

  furniturilor. în parte aceasta

  (ie indisponibile în

  poate fi rezolvată și din faza

  cantitățile necesare

  de proiectare

  întreținere >/

  Calitatea proiectării

  Creșterea costului cu

  Investitorul poate gestiona

  Beneficiarul

  reparate

  șl/sau a lucrărilor să fie

  efecte negative asupra

  riscul prin clauze

  necorespunzătoare

  utilizării sistemului

  contractuale de garanție a

  avănd ca rezultat crește-

  lucrărilor efectuate de

  rea peste anticipări a costurilor de întreținere șl reparații

  executant

  Capacitate

  Executantul nu are

  Imposibilitatea

  Investitorul examinează în

  Beneficiarul

  tehnic fi

  capacitatea tehnic A

  Investitorului dr a

  detaliu capacitatea tehnică

  necesară pentru

  realiza obiectivul

  țl financiară a executantului

  executarea lucrărilor de

  realizare a investiției

  Soluții tehnice

  Soluțiile? tehnice propuse*

  Toate beneficiile

  Investitorul poate gestiona

  Beneficiarul

  vechi sau

  nu sunt corespunzătoare

  estimate sunt mult

  riscul prin clauze

  Inadecvate

  din punct de vedere

  diminuate

  contractuale referitoare la

tehnologic                                                calitatea lucr Ar ii

Riscuri ftnanclore

Hnanțare

Riscul ca finanțatorul să

lipsa finanțării pentru

Investitorul va analiza cu

Beneficiarul

Indisponibilii

nu poală asigura

continuarea sau

mare atenție

resursele financiare

finalizarea investiției

angajamentele financiare

atunci când trebuie șl în

ale sale șl concordanța cu

cuanturnuri suficiente

programarea investiției

evaluare Inco

Valoarea investiției ți

Investitorul nu poate

Beneficiarul poate să îșl

Beneficiarul

recta a volorli

costurile de operare sunt

asigura finanțarea

utilizeze propriile resurse

Investiției și a

subevaluate

investiției șl

financiare (dacă aceste sunt

costurilor de

funcționarea

disponibile) pentru a

operare

obiectivului

acoperi costurile suplimentare. De asemenea, investitorul poate căuta țl alte surse de finanțare.

Inflația

Valoarea reală a plăților.

Diminuarea în termeni

Executantul va căuta un

Beneficiarul

în timp, este diminuată

reali .1 veniturilor

mecanism corespunzător

Executantul

de inflație

realizate du executant

pentru compensarea

Inflației.

RlSCUfl Instituționale

Modificarea

Riscul ca pe parcursul

Impact negativ asupra

Veniturile Beneficiarului

Beneficiarul

cuantumului

proiectului regimul do

veniturilor financiare

trebuie să permită

Impozitelor șl

Impozitare general să se

ale investitorului

acoperirea diferențelor

taxelor

schimbe în defavoarea

nefavorabile, pănă la un

Beneficiarului

cuantum stabilit între părți prin contract.

Riscuri legale Schimburi

Riscul schimbărilor

0 creștere

Solicitantul finanțării va fi

Beneficiarul

lerjislutive/de

legislative și al politicii

semnificativă în

PtimariaCralova- fapt ce

politicii

autorităților

costurile operaționale

va permite 0 urmărire

guvernamentale care nu

ale Beneficiarului

îndeaproape a posibililor

pot fi anticipate la

și/$au necesitatea de a

modificări legislative.

semnarea contractului și

efectua cheltuieli do

care sunt adresate

capital pentru a putea

direct, specific și exclusiv

răspunde acestor

proiectului coca ce

schimbări

conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea investitorului

0. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEIINICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ Scenariul tuhnlco-economic recomandat este col prezentat în Scenariul 1 .

 • 6.1. Comparația scenariilor propuse, din punct dc vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabllltătll șl riscurilor

SCENARIUL 1:

Recomandări exporti:

Deoarece VARIANTA MINIMALA asigura încadrarea clădirii C 9 IN CLASA DE RISC SEISMIC Rs III pocum si pastraroa încadrării In clasa do risc seismic Rs III a celorlalte clădiri, exportul recomanda VARIANTA MINIMALA

Soluția unu este cea mai avantajoasa la corpurile do clădire , C1,C3, CG, CB care întrunesc condiții de întocmire a auditului energetic , respectiv au sistem de încălzire a spatiilor , au sistem du producerea apoi calde do consum conform specificațiilor din proiect, astfel;

- La corpul C1 aduce clădirea în Intr-un domeniu mal ridicat decât clădirea do referința clădirea de referința, notat cu „A" , fata de clasa C a clădirii noreabilitatc 8c reduce consumul de energie totala cu 57 %

- La corpul CG aduce clădirea în intr-un domeniu mai ridicat decât clădirea do referința clădirea do referința, notat cu „A" , fata de clasa C a clădirii noreabilitatc Se reduce consumul de energie totala cu 56 %

■ La corpul CB aduce clădirea în același domeniu cu clădirea do referința clădirea de referința, notat cu „B” , fata do clasa D a clădirii noreabilitatc

Se reduce consumul do energie totala cu 51 %

Se recomanda soluția UNU do reabilitare deoarece rezultatele reabilitării cu soluția propusa este foarte eficienta conform cortificatolor onorgoticc elaborate cu soluția propusa pentru clădirile analizate.

Calea de rulare

în sistemul cu dală continuă so mărește suprafața dc transmitere a presiunilor po suprafețele paralele cu planul de rulare și situate la diferite adâncimi sub această dală.

Acumulările de deformații remanente provocate de aceste presiuni sunt practic inexistente.

Prin adoptarea dalei continue se elimină dezvoltarea de presiuni mari în dreptul rosturilor, la diferita adâncimi sub aceasta dală, presiuni caro ar fi apărut în cazul dalelor cu lungime mică. Prin eliminarea acestor presiuni mari sunt evitate acumulările de deformații remanente. Ca urmare, în cazul dalei continue nu se 144 produc modificări ale geometriei căli rozultato din deformarea cu caracter remanent a mediului situat sub dală.

Sunt cunoscute dificultățile întâlnite la calea cu priam de piatră spartă, încă de la construcție, de realizarea unei geometrii cu abateri cât mai reduse (ca urmare a lăsărilor remanente aferente perioadei de stabilizare a prismei căii după execuția lucrărilor de baraj). în cazul în care este utilizată soluția do calo fără balast cu dale continuo turnate monolit, încă înainte de turnarea betonului în dală, cu ajutorul dispozitivelor de calare șinele se aduc în poziția lor definitivă. încă de la realizare, cu un volum redus de muncă se realizează o geometrie a căii cu abateri minime, Sunt aplicabila toate elementele do progres tehnic privind calea de rulare, în special folosirea căii fără joante și folosirea elementelor din alcătuirea căii de rulare necesare pentru diminuarea zgomotelor și vibrațiilor.

îmbrăcămintea rutieră a căii trebuie sa fie rezistentă la eforturi șl uzură, să fio suficient do rugoasă, iar la reparația sa și a căli de rulare să se preteze la mecanizare, De asemenea îmbrăcămintea rutieră trebuie să prezinte estetică stradală.

Este clar că o calo do rulare înglobată în beton asigură do departe cea mai maro stabilitate laterală și longitudinală și că abaterile la direcția căii sunt mal mici iar producerea lor e mai puțin probabilă, având în vedere faptul că dalele reprezintă o fundație bună. Starea geometriei căii este prin urmare foarte bună și va rămâne aceeași, îmbunătățind condițiile de exploatare și reducând considerabil volumul do muncă alocat pentru întreținere.

Calea de rulare înglobată în dala monolită este în marc măsură lipsită de întreținere. Nu sunt necesare lucrări de întreținere precum burajul, ciuruirea balastului și riparea căii de rulare.

Un alt avantaj al sistemului cu dală continuă este acela că sarcinile transmise din circulația tramvaielor sunt diminuate prin disiparea acestora pe o suprafață mult mai maro.

Dacă stabilitatea căli do rulare este asigurată prin intermediul unei structuri rigide, volumul lucrărilor de întreținere va descrește mult sau întreținerea va deveni aproape inutilă,

Din experiența acumulată, volumul do muncă pentru întreținere a fost limitat doar la polizarea preventivă a șinei. Cu ajutorul polizării preventive a șinei au fost îndepărtate norcgularitățile șinei, Aceasta este o condiție importantă pentru rularea liniștită și pentru scăderea emisiei do zgomot, Polizarea preventivă va stopa de asemenea 145

apariția uzurii ondulatorii șl creșterea defectelor la ciuperca șinei, Uzura ondulatorie în acest caz se dezvoltă mult mai încet.

Valoarea do investle conform devizului general aferent soluției 1 oslo 51,275,153.18 lei fara TVA.

Soluția contructiva 2 prezintă numeroase dezavantaje:

Perioada do oxocutle îndelungate cu un consum do manopera mult mal mare Aceasta soluție in timp necesita operațiuni du intretlnoro precum burară, rlpare, otc Periodic trebuiesc înlocuite travorsele do lemn montate po zona aparatelor do calo In timp apar uzuri ale aparatelor do calo din cauza neasiguraril uniformizării nivelului caii

In timp apar deteriorarea alo dalelor de completam si acestea trebuiesc înlocuite Toate operațiunile do Intervenție pentru remedierea deficientelor presupune scoaterea dalelor de completare.

Consumul ridicat do energia electrica

Conform devizului general aforent scenariului 2 valoarea do Investiția fara I VA oslo 62,651,535.07 lol.

Prin urmare, din punct do vedere tehnic si oconomlc, soluția 1 este mult mai benefica pentru beneficiar.

 • 6.2. Selectarea și justificarea sconarhilul/opțiunii recomandate

Soluția contructiva 2 prezinte numeroase dezavantaje:

 • -  Perioada de execuție îndelungata cu un consum de manopera mult mai mare

Aceasta soluție In timp necesita operațiuni do introtlnoro precum buram, rlparo, otc

Periodic trebuiesc înlocuite travorsele do lemn montate po zona aparatelor de cale

In timp apar uzuri alo aparatelor de cale din cauza neasigurarii uniformizării nivelate! caii

In timp apar deteriorarea ale dalelor de completare si acestea trebuiesc înlocuite

 • -  Toate operațiunile de Intervenție pentru remedierea deficientelor presupune scoaterea dalelor do completare.

 • -  Creșterea consumului do energie oloctrica

Scenariul 1 este recomandat de către proioctant întrucât acesta asigura

încadrarea clădii iilor in clasa de risc seismic Rslll.

De asemenea avantajul scenariului 1 este durata do oxocutle redusa, do la 16 luni la 12 luni.

Un factor foarto Important de decizie este valoarea do implementare mal mica a scenariului 1, costurile fiind reduse semnificativ.

 • 6.3. Principalii indicatori telmlco-oconomicl aforonțl investiției

 • a) Indicatori maximali» respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, din care construcții montaj (C+M)» în conformitate cu devizul general

  Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

  cheltuieli

  Valoare fără

  TVA

  TVA

  Valoare cu

  TVA

  lei

  lei

  lei

  TOTAL GENERAL

  51,275,153.18

  9,701,435.78

  60,976,588.96

  din care: C + M

  34,972,342.06

  6,644,744.99

  41.617,087.05

 • b)   indicatori minimali, respectiv Indicatori do performantă - elemente fizico/capacltățl fizico care să indice atingerea (Intel obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi» în conformitate cu standardele, normativele șl reglementările tehnice în vigoare;

Indicatorii minimal considerați pentru îndeplinirea obiectivului proiectului sunt:

 • •  reducerea emisiilor do CO2 ;

 • •  reducerea consumului do onorglo electrica

 • •  asigurarea unei echipări performante a Depoului de tramvaie în conformitate cu standardele în vigoare

 • c)   Indicatori financiari, socio-economlcl, do Impact/oporaro, stabiliți în funcție do specificul șl ținta fiecărui obiectiv de investiții

Indicatori financiari

In urma realizării investiției la corpurile do clădire C1. C3, CB, C8 care întrunesc condiții do întocmire a auditului energetic » respectiv au sistem do încălzire a spatiilor , au sistem do producerea apoi calde de consum conform specificațiilor din proiect. astfel;

- La corpul 01 aduce clădirea în intr-un domeniu mai ridicat decât clădirea de referința clădirea de referința, notat cu „A"»fata de clasa C a clădirii noroabilltato Se reduce consumul do onorglo totala cu 57 %

 • - La corpul C6 aduce clădirea în intr-un domeniu mal ridicat decât clădirea do referința clădirea do referința, notat cu „A". fata do clasa C a clădirii nereabilitate Se reduce consumul do energie totala cu 56 %

 • - La corpul CB aduce clădirea în același domeniu cu clădirea de referința clădirea de referința, notat cu „13", fata do clasa D a clădirii nereabilitate

Se reduce consumul de onorgle totala cu 51 %

Do asemnea, prin imbunatatiroa caii do reluam in cadrul depoului si achiziția de ecchipainonto poi formate» so prelungește durata do viata a tramvaielor sl so reduce perioada do reparații a acestora.

Impact socio economic

Principalii indicatori socio economici cam pot înregistra crostorl in urma implementării invostltlel sunt:

" imbunatatiroa confortului pasagerilor - exiangajati RAT

 • - reducerea timpului de așteptare pentru calatori

 • - posibilitatea do a roinvosti profitul rezultat in tramvaie noi

Indicatori do Impact;

 • - reducerea emisiilor do gazo cu efect do sora;

 • - reducerea consumului de energie.

Indicatori do rezultat/oporaro

Acești indicatori so refera la avantajele Imediate ale invostiioi asupra beneficiarilor directi - in ceea ce privește Investiția propusa, principalul avantaj so refera la viitoarele economii do energie.

 • d) durata estimată do execuție a obiectivului (le investiții, exprimată în luni.

Durata do realizare a lucrărilor este do 12 luni, do la semnarea contractului.

 • 6.4. Prezentarea modulul In care so asigură conformarea cu reglementările specifice scenariului recomandat

Pe porioada execuției demolărilor vor fi respectate urmatoarolo prevederi legala in domeniul protecției muncii;

Legea 319/2006 - Legea socuritatii si sanatatii in munca» osto transpunerea Directivei europene 89/391/CEE si a Intrat In vigoare la data de 01.10.2006

- HG 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice pontru aplicarea Legii socuritatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

HG 493/2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate do zgomot

HG 1028/2006 privind cerințele minime do securitate sl sanatate de securitate si sanatate referitoare la echipamentele cu ecran do vizualizare

 • -  Gll 1048/2006 privind cerințele minime do securitate sl sanatate pentru manipularea manuala a maselor caro prezintă riscuri pentru lucratori, In spocial afecțiuni dosolombaro

HG 1058/2006 cerințele minime pentru imbunatatirea securității si proiecția sanatatli lucratorilor caro pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive

 • -  HG 1091/ 2006 privind cerințele minima do securitate si sanatate pentru locul de munca

 • -  OD 755/2006 pentru aprobarea formularului pentru înregistrarea accidentului de munca l-IAM si a instrucțiunilor do completare a acestuia, a intrat in vigoare la data do 01,10,2006

 • -  HG 1218/2006 privind corlntolo minime de securitate si sanatate pentru asigurarea protecției lucratorilor împotriva riscurilor legato de expunerea la agentl chimici in munca

HG 300/2006 privind cerințele minime do securitate si sanatate pentru șantiere temporare sau mobile

OH 753/2006 privind protecția tinerilor in munca

 • -  Primul ajutor la locul accidentului

Norme generate do protecția muncii elaborate de Min. Muncii sl Proloctiei Sociale si de Min. Sanatatii;

 • -  Logoa protecției muncii nr,319/2006;

HG nr, 300/2006-Cerinte minime do securitate si sanatate pentru șantierele temporare sau mobile;

 • -  HG nr. 1048/2006- Cerințe minime do securitate sl sanatate pentru utilizarea do catro lucratori a echipamentelor individuale de protecție la locul do munca;

 • -  HG nr,1051/2006- Cerințe minime do securitate sl sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucratori;

 • -  HG nr,1091/2006- Cerințe minime do securitate sl sanatate pentru locul de munca;

 • -  IM 006/1996-Normo spoclflce de protecție a muncii pentru lucrări de zidărie sl finisaje (RC10/1996);

. Ordinul Ml PAT nr. 9/N/15.03.1993-Rogulamontul plivind protecția muncii in construcții (BUIotlnul Construcțiilor nr. 5, 0, 7/1993.

P118/1999 Normativ de protecție la foc;

Od. MDLPL nr. 269/04.03.2008 sl Min. Internelor si Reformei Administrativo nr.431/31,03,2008 Regulament privind clasificarea sl încadrarea produselor pentru construcții pe baza performantelor do comportare la foc-Clase da reacția la foc,

 • - I.egoa nr, 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale

 • - I I.G. nr. 409/2009 pentru aprobarea Normelor metodologica de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 22/2008 privind eficiente energetica si promovarea utilizării la consumatorii finali a resurselor regenerabile do onorgio

 • - H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor In domeniul serviciilor comunitare do utilitati publice

 • - Ordin ANRSC nr. 307/2011 privind modificarea tarifelor do acordare si menținere a licentelor/autorizatiilor sl a modelului do llconta/autorizatie eliberate In domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice

 • - Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a consilului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE

și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/C

 • - Ordonanța Guvernului 71/2002 privind organizarea sl funcționarea serviciilor publice do administrare a domeniului public si privat de interes

Standarde si normative privind implementarea rețelelor de date

 • •  Normativul I-7 (Romania) privitor la realizarea rețelelor electrice de joasa șl medie tensiune;

 • •  HG525/1996 modificată prin HG 490/2011

 • e) Conformitate cu normele în vigoare privind protecția muncii

La proiectarea șl execuția lucrărilor se vor respecta normele privind sănătatea și securitatea in muncă prevăzute de :

 • - Legea nr.319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă;

" HG 1048/2000 - Cerințe minime de securitate și sănătate pentru utlizarea de către lucrătoria echipamentului Individual de protecție la locul de muncă;

 • - HG 1051/2006 - Cerințe minime do securitate și sănătate pentru manipularea manuală ainaselor caro prezintă riscuri pentru lucrători, în spocial de afecțiuni dorsolombare;

 • - HG 1091/2006 - Cerințe minime do securitate și sănătate pentru locul de muncă;

IIG 1146/2006 - Cerințe minime do securitate șl sănătate pentru utllzarea In muncă, decătre lucrători, a echipamentelor de muncă;

 • - I IG 1425/2006 - Aprobarea normelor metodologice do aplicare a Legii 319/2006;

HG 493/2006 - Cerințe minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilorla riscurile generate do zgomot ■ modificată prin HG nr.601/2007;

 • - HG 971/2006 - Cerințe minime pentru semnalizarea de securitate șl/sau sănătate la locul demuncă;

■ ■ HG 1876/2005 - Cerințe minime do securitate șl sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații;

 • - Legea 130/2002 - Măsuri do protecție a persoanelor încadrate în muncă actualizate prinl.ogea 450/2006;

H.G, nr. 300 din 2 martie 2006 ■ privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

Pe toată durata lucrărilor se vor respecta;

 • - prevederile Regulamentului privind protecția și Igiena muncii în construcții aprobat de Ml PAT prin Ordinul nr. 9/N/1993

•- Normativului C300-94 privind prevenirea șl stingerea Incendiilor pe durata execuției lucrărilor

 • - Legea 307/2006-modificală prin OUG nr.70/2009 - privind apărarea împotriva incendiilor

Do asemenoa se vor respecta șl următoarele măsuri:

 • - încheierea unui proces-verbal privind circulația in zonele do lucru și îngrădirea corespunzătoare a acestora;

 • - înainte de începerea lucrului, întregul personal trebuie să albă făcut Instructajul de sănătate și securitate în munca, să posede echipamentul de protecție și de lucru, să nu tio bolnav, obosit sau sub influența băuturilor alcoolice;

-■ sculele, dispozitivele și utilajele să fie în stare de funcționare, corect racordate la rețea uaelectrică și legate la pământ;

în conformitate cu normele privind privind securitatea și sănătatea în muncă se vor realiza dotările corespunzătoare activităților specifice caro fac obiectul prezentului proiect.

 • f) Cadrul logal aplicabil

 • -  HG 907/2016-29-12 - Conținut cadru Doc-umentațle Tehnico-economică privind

l inanaroa din fonduri publico

 • -  Legea 98 din 2016 privind achizițiile publice

Legea 99 din 2016 privind achizițiile sectoriale

 • 6.5. Surse do finanțare

Nominalizarea surselor de finanțare a Investiției publice, ca urmare a analizei financiaro șl economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații do la bugetul local, erudite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alto surse legal constituite.

Prezentul proiect va fi depus in cadrul Axul prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dloxid de carbon pentru toate tipurile do teritorii, în special pentru zonelo urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor do adaptare relevante pentru atenuare. Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor do carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Conform Ghidului Solicitantului - contribuție proprie 2%, buget de stat 15%, fonduri europene 85%,

 • 7, URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

Avizele si acordurile emise da organele in drept, potrivit legislației in vigoare, se ernit In conformitate cu Corlificatul do Urbanism, conform Anoxo.

 • 7.1.   Certificatul do urbanism omis în vederea obținerii autorizației de construire

So anoxoaza Corlificatul do Urbanism nr. 230 din 11.02.2019

- Anexa 5

 • 7.2. Studiu topografic, vizat do OCPI

Studiul topografic oslo roallzat do cadastrist Iulian Glurca

- Anexa 2

 • 7.3. Extras do carte funciară

Toate loronurllo po caro so faco implementarea proiectului se află în proprietatea Municipiului Craiova, conform HOL Craiova,

IA. Avize privind asigurarea utilităților

 • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția modiului

Anexați

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice

 • B. PIESE DESENATE

în funcție do categoria și clasa de importanță a obiectivului do investiții, piesele desenate se voi prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând;

 • 1. Construcția existentă:

 • a) plan do amplasare în zonă;

 • b) plan de situație;

 • c) relevau do arhitectură șl, după caz, structura și instalații -planuri, secțiuni, fațade, cotate;

 • d) planșe specifice de analiz<i și sinteză, în cazul intervențiilor pe monumente istorico și în zonele de protecție aferente.

 • 2. Scenarlul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optlm(ă), recomandat(ă):

 • a) plan de amplasare în zonă;

 • b) plan do situație;

 • c) planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice de arhitectură, cotata, scheme de principiu pentru rezistență și instalații, volumetrli, scheme funcționale, izometrice sau planuri specifice, după caz;

 • d) planuri generale, profila longitudinale și transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.


  DATA :

  08.02.2010


ÎNTOCMIT,

Ing. Andrei DRAGOTA

S.C. RAY CONSULTING S.R.L.

DI VIZGLNLKAl lOTAtl/AlOR

*ln>.4aii,vliiiilalntvaliția

RoiRlII* DAI 1 |Mlivln‘f modpnlfpra O»|Maw

TimwoIo" Modrinlior» depou >1 mwJnnii«it>HIlMlTM irduuir P»OU>• dimvnUW ■!»|||||> • h*m»al»to* l.tfa ) ■ l.liulriiilratr IM|ifni IrXiivlIV

Wt |Yj*

 M

Hr.Cti

ilrr.tr.'tai iafl«Mai|la nit ic^aWStr la irul»!

Val ira Viii IVi»)

WA

YaVita

(. .H..;

lai

4 ai

lai

i

1

1

a

k

i i

t'ri.|.Mi<aui(Au,.i

^Jfr'ft

0<a>

Oft!

11

Arr i rujata a iitar,-.aJ

Oii)

Oft!

00

1 J

AlriA4#WIHi4M*4«HiH*‘4iA-Ai*UlM4<441iMf--‘J *• ilwaaa-.t.i'a

00

0<l>

oo>

1 4

<h'i. i'if tnlntii!ttirrZpiirii'tvlil| '■ t

fini

Oft!

om

liii/ă VAhlfti I

ii fti

44-falhvMHF-a

1 IM 114 40

00

(ICO

(AhliMLn 1. Uaakulaii canini ailfuiaraa vl V4ițfar fia* aut* /I    llM’l țltif                                    ‘■•ta*'-'*

ptaa

141.141 l>

l«IAl CATilU. 1

1.1*0,11*40

141,10 b

I.VMW »»

< Aii! MIA 1 • <A*A vHO H44W KfrUi'*1* 1*       IlAnV*

__00

___(0).

Q0/Al 11  ' • l| I t*-t

fam•ti i 14 wf>rl H i«ilfiW'     «WM/ÎÎ îfi »iH ». ataiAiti •<

reteHirt*__

____

WWK*

••■ ..-. ,   . ma

M.^.r/1 palaiiMuia______________


li ‘ . a • Ir. a•   •1M,'.' i.    1 •!• t :'r t .').• r a I ■!)•.' •)'••'••. i • 1 '

itntt»!

ftu»ar.uii*a til-r.ii litania Hularaa aii.- -aii

iilHt.t/nvit.i^/irb-i-HI-H4____


k'at.ttataalM-iaViiaMiliați^nE'AItlrA HldflP Mtf«4’44M>4


Ut- rp ri-l- ’i'r pi ui | t-'>vvl'u'iia-*/* WrttH*


111/ F*Mivr*'ViN*4*V«H«AhMhlil»N M/Ht' 1*<■*•♦ ir.UJț <MUlJ |a (aia țftnrrr. ra-la. a .iul la aawa hif ailiaatul la lial in Cinilivtii


00


itoww


l,<•»<■■

Tî-w.ww


iW.ft'alM


».ft»0


M.fti>ft>


Oft?


10010


i..........

i *«'<£" w00


’»l»7ww

Șî>>

*0__


»l<00


H-»W


1.40C-1


tit.-. • n

liiar

_00_ ___OC-l

_ J”?

H.irow fi ,*•)*©“ luauii


1000


h,iww00

MW0

__


>11400


ILMIIW


<UNW


i.iOlWCO


O Ol

OJ» 00

00 1(^100 iț,*ft)ft) UVnu'l


nww


.iWftw


14111.1 4.*»il(H I

UflICMU 4 • 4Mfa-Ml H^4<V^pui|U    • *

41

r*A>inMța|iiMlala|i

țliip.urM

t.kal.iAlH

1*514,111 1»

4 1 1

CORPCI APMWgmiAIW

♦*!*•* *1

ȚM.H4 11

IjOikjOIOV*

4 1 1

fOAFll A1IIIIHI

Aiihll»

iii H4 li

1004144

4 1 1

COAFCSMAIA!-

44*5114»

I1M41M

1,111 ’MOl

4 1 4

«IM* 4HCAHI4H

141,111 4»

11,4» M

111.010

4 ii

ClWtOHAU IWIRÎilMM

1,141,11111

!.»»>. 1*1 41

fjtykiițl

«i»

111,44111

4MW4"

11i

IW.'MtfCn

w>,ni 40

WLR* H

* 1 *

(iw 141| ia 4 nit ila itarr.val |!a1.l|

tr .t 11 ii

>4 114.111 41

4 14

C010(1

(i.i.iiiii^

iikifti

14.414 Ol

41

M/iriajult'rlr; ril'-'f ir irlvltlirvk*{kt li 1/nUrntH

ir. •,Mi.it . 41a 111 •. i

IH.MIOI

Riiun.w

41

4.4.

UUjK *5**ra-rr-i4t4«*A-A-|\* |l ♦rf-iV'*»’HW**«W*.fa»*«*J

IVljr. «fcV?ÂÎÂ4# wKwKfM <4«» •■> CM4P4 nwAiaj li arMfarrar.ia la

'■•• ., .1

__««,<♦!_«_

JFH4HW

|I.Hi.*4>4*

4 4.

ftrîlrl

(11 r>

{*<•>

00

4*.

Mlhi AH+ra-Wi'*

Orar

ow

00

TtfTfl CAH1CH 4

<4,1». 114 44

<ÂMÎ3uĂi-M»4AtiWM«

fti gi Altar a da HMfta

W,țr.MW

a.vmn

44,40 fti

iii

fra.urwi.1 y l-.ui*i|a afrtiti..i< rtf in'rlra ila p*.r ir

4'.i|H.ii’.'>

lini fti

*1.400

4 1 >

(lahu’ahirz.iia aifirJtlrii Va fiiltir                           __ _________

1^(10 (ai

1,400

11,400

4 1

Cawthkainai mla^air^ ikilal it HAwlal

ii*,4i*U

00

1I4H444

1 1 1

lan i r-r'i itii'l i-r’a i't •!•-<» itrJI--

Oftl

00

IH

«aa 4(4444.1* «K fa*l''M4'-'-**4A-4<a*iiiaiui*r?aa 4«ra.-.iULi44 OC'i

111,11/11

• «

411

(<a* 4(444t ia rt(      44*4*1^4 atatil J KafaMluraiarauiZal, Mha«Jan U

f ar.4aiaa.4u4iirf iMiar/ii /■ iimlrvnH -IH

M5iMT

00

>4.111.41

V‘

(ai* iftra..ia(4HiUritlaaCtr.ftnaiMtilw CIC

ntn

11 fti

00

»;»

lata (-inita anriO.il. ailia ir^lnn» t4 irlviiril-i <4 44-ftiW»'<fJ4id‘*4a*4

OM

00

0.0

M

ilahaUlV^itaaaiaiKr.aiuia . lU'li lilil)

hlM,*!»»»

' UIMIM*

14

(Mhulali f a.-.lru inkimara ilpal 'a ii aii

iw».*;"

i.*al,iH*>

i.400

u,.....,

n'iiii /Ifiiirț t

i Cil 4414!

1 Ahlftiiii 4 . {MliuMcanini f^ba'iahiwlBfha |i iiri» țiptrdaia li Lanilalti

< i

........   .       .. • .1...

Ofti

00

00

——

îiil-a 4llm*riH» iHțiW

Oft)

00

00

YOIlJ 1AHI4X A

00

ow

iftlAi jlMlii

iWi| iii l‘

v wi *** r*

ii ir tri r U ii l-l ir 1 t'J’1

r. f.9t fllu

f l ațM f/ri
CuMlURU- 4 1441 t‘Jli VII» JOI»


licitare HAU prtlilftd ffldiJirnlMMi O»|wiu

Ti amvale "■ ModfinUaiH depou >• fAOdtfnlHftt'llM^OT (I* icduurc pciUiu             tleuiifJi a tramvaielor

•Tara 2 • ModeinlMir DrpOu IrOfttvțl»

Cui»                  Mtfl

DovIhiI obiectului CORP C1AUMINI5TRATIV MODERNIZARE DEPOU TRANVAIt FAZA: STUDIU l)E FEZAQILITATEffl.C'l

Denumire luci ar e

valiUi* Ilara TVA)

1VA

Valoare RlIVA)

ui

Ici

ici

1

2

i

4

5

(ap. 4 <11111

Uliii HlNiftlilWJSIiIlADl BAZA

1,015.016.94

4.1

1

>i Inilaljții

iUC. Dl DHFACIU ÂIIHITlCTUKAr<Mii,<>ÂliMlHUikAIiV

41,155.69

9,149.62

!. /.lift si ț«4 gril Al

Allllir (r- lllKA < <>HI> <. 1 -ADMIHI41RATIV

IflkUlBtl Taimico CORP C1 ADMIHIMH.A1IV

50,245.14

VM.s«

59,91 n. ii

|nț|4lalil S.nilarr < <>KH Ci ADMlNUIRATlV

42,4*5.22

6,072.19

50,557.41

ImtalâtilClimailiaruCOnPCl ADMiNIțîKAfiV

26,295.4?

ț, 176.11

< 1,MI Vi

In^uuiil rfn ithr iuieimare CORP CI ADMINISTRATIV

«1,7.12.67

15,529.21

47,261.88

lmtalit‘1 antlcfractic vkkOTVi”*¥*il’e<4 <i vnca-tiate CORP Ci AOMINI5TIIATIV

12JPO51.9ti

H.llW

140,4 il Kl

KifAi 1 ■ 5uhup.4.1.

«69,761.61

165,255.12

|,OI5.0lR'H

II «MONTAI

4 j |A<imUj utilaje, echipamente whnotofku »llunțlinrut»

0.00

OOP

0.09

TOÎAI li 5uljwp,4.2.

000

0.00

o.oo

III PIKKIIKAKI

4.1.

Ulllajvt cchipiMtrilt irluinlojkc <1 funcționale urc netcill* MOAI4J irniAiAiil

TCRMICI

15,«6500

2.624 25

16,499 25

4 11

UIIMJr.             ulmoloxke U funcționale urc ncceill* înțmiAj ihiaiAiI)

CUMA1I2ARC

49,00000

9.210,00

56.210.09

4.4.

Ulliajt, «(hipamenif cclinoloflce îl funcționale u»r «m M(a<l|a montaj il echipamente <Jr

D.00

0.00

4.Ș.

IMUiI

0.00

n.00

0.90

4.4.

Active ncicorpoulc

000

0.00

o.«i

TOTAl III Svbttp. 4. <C4r4«4A«4 6

07,M2,O0

11.914 25

74,609.25

TDTAl DIVI7 l'l OHIK < |KHAI H'K'llAI IIlTOTAl lll>

9D.62A6I

177,199 42

1,109,676.29

miiKiiui,

5iiim*lina

PfdKUnl 5.C ■ I<AV<<IHUIHING S.li.i.

ip OAtl ptMnd modrrnlrAipH OtpOu

TiumVil» *•             d*pou ți modirnlMipi il ițlltof do ipd(>vu

ppntiu a'lmf ntiirn rlrclik» n WâlWlItto*

UtaJ Modffflhw O»pQU lumvrio

Cv*i               «MH


Dcvlml obiceiului CORI* CB-ATFI URC MODERNIZĂRI DTPCHJ TIlANVAIE PAZA: STUDIU DE FEZABILITĂȚI


Pffihmnt IX. WAVCONHHIIWt I H I.


WnUiiiuiA/kianiplljlhnțfl(Ui l’iiuiiriti Mii Alt Iplillill Clâk>¥â


Ra *1 lui a DAU JnMtKI modrTAhărt* LMpOU

tramvai»               dapou ilinodaiiiliau» iMIMvf dilldlti*"'

panliu Atonalitatea altiUkl * tumvaNlor

fu» J - Mcidamlura Dvpou tramvai*


Curi                    rtlll

Ocvliul obiectului cciiti' CS SPĂLĂTORII: MODERNIZARE DEPOU TIIANVAII

FAZA: STUDIU DE fEZAttllITATE
Ni.Cn

Donvmlii ivtrar*

Valnar» (Tara 1VA)

TVA

Valoira ta W*>

tai

tal

tal

i

7

j

4

i

<rp.4 (lini

(III II PINlftUINVIST IHA Dl RA/A

A »

CTtiiiliiiCțil țl IfiiMlkțil

9IC.5J7.U

179,447 70

1,126,140.0?

1

LUC. PISfACI fll COIIPCS M’AiAtciKii

I9,96B.*O

141 X 00

47.OKC» 4«

Altui t l c. l uAA CORP CI SPLATORIt

•>Xi,/4H i)

110,917.10

694,660 S9

îniieletll Sinllcu COIU' CI \tw aiohii

71,761 W

4,040 OR

71,107 W«

iMliUtil VanblxilaMecanka CORP Ci SPĂLĂTORIE

21.402.00

4,476 14

■10,224 24

Imietotu A<7 Comprimat ccikpc’i m»ai aiohii

9.114.00

1,76'2.66

]1rțutr.i.

iHiiăkbi alacirk» inter k»r a CwpCS SPĂLĂTORII

767,741.64

SO,7?19?

114,017.60

TOTALI >SvhU», 4.1.

9403».U

179.447 70

1,126,160.0/

ii MONTAI

a ?.|Monl#jirt'Uj».r|hlMltWAta tahn&îojk» il funcilonalp

000

000

U.OC

TOTAIII Subtap.4 7.

0.00

£22

0.OCÎ

III PHOCUItAltt

4.1.

Uillsjp, echipament* Iclinoluxke il tvntilftiula uio nacciliA monta] •VINIIIATIE MKANICA

01,141.00

11/141.11

92,0.14.11

4.1.1

UiIIsJp. echipament* telmdvaK* fi ivMtloAâlacaio nacoiliamonlaj Imlalalîl At»

27.160.00

4,716.40

76.A46.40

44.

Utii>i|r. rțhijiâiiii ni* țțhiiohiik* «1 funcționala caro nu nctcilla montă] M echipamente de irampori

0.00

0.00

0.00

4 S

Uolail

o.«j

0.00

0.00

44.

Activ» liiCtiqHlidli-

5760

o.w

îOTAllîî-Subcap.4.1t44i4.S«44

104.10S.00

19,779.4!

IM,XR4.<n

iiiiĂl OIVll PI OBIECT(TOTAL ÎNOTAI li NOTAI Ui)

l,0S0,U7.N

149,477.11

iJS0.26s.O2

Sanimtura

httOt'AILProiectant SC. RAV CONSUN inc» 4 hi.riNO .


Iliiii-flilai KiinUiki Muilklplulul Ciâk>Vi

lUalluia DAI 1 pilvlntl mmJeniliatra’UapOu

ihiiiwam '              dapou țl mode rnlraiea itâ|Ncw <!rredf*i»i0

pentru allmenlaira tlrihlti a liaflWlWoi

liia 2 - Modernlraie Depou tramvaie

Divliul obiectului COMP DECANTOR MODERNIZARE DEPOU TRANVA» FA’/Ai STUDIU Dl. 1 I7ABII.IIAH

Cure

■W»lRf.Cfl

Denumire lucrai*

veleire (far* 1VA)

1VA

V«li> <«1W|

lei

iei

i»i

1

1

1

4

5

Cap. 4 (Mltl

lAtllMNlMHNVlSTniADl ama

4 1

C nnili ui pi ți IMtilipl                                              __

147.1)154

11,455.0*

W9.OR2.O6

4

iuc.nfsrActflc auhii ic »•»«.* cwi' «k-ahicw

12,1191.95

2,449.4/

15,141.42

Aiuiitir lURACOItP DECAN IOR

H’».R4/ II

16,11049

liu.nt i)

Initalaill ekcltke interioare Corp UIcwirtdc

29,59256

5,412.64

15,21551

ihiUiiin Hldiiulxa r.OfrP DECANTOR

14,/'li M

J.V157

TOTAL1 Miin ip a i

141.111 99

21,455 011

!/%(»/«K

II MONIAI

4 2

Montaj n|Jajr, ri lil|Ufiirnlr lefiiiiVS'rgu’r ii lu'if tkWi.llo

0.00

o «i

ținn

4.1.

Montaj irtNaja, echipament* tehnOtațkt â* fuftiitaftala-iNiTAiATIULICIRICt

000

0.00

TOTALII-Subeap. 4 1

0.00

Ol»

or.

III . pnOCUIIAHI

4A

Uillaje, crhipamenlo IchnQlocM a! f'iAtftoiul* un neceilta moniaj-lnilatalll Hidraulic*

16,241.00

1.049/11

19.WI.74

44

Ui||9]r. echipamente |rl>n(iln<i<* ei funțilanal* rara nu ncceiha montaj ii echipamente de rranipoit

0.00

000

OCX'

45

Dolari

0 00

O 00

orx.

44

Ai i 1 vA niru«|»Oiâl>

tl(K>

0.00

0.00

TOTAL iii-Subcap.4.1'4.4*'45'45

16,262.00

J.049J4

19.151./A

irtrAi DiVI/ fi OH II CI (TOTAL hTOTÂl IIHOIAI IU)

i6i,m.M

J 1,044

194.41I.M

întocmit

tfînnaiura               « • !>      \

4^' "1 ■/

Proiectant S.C. RAYCONWLUNO * K l.in ntflclir___Pilmitld Munklplulul Ciakjy*

Hr iflJJir* O Al I privind niod«<nii4ic J D*pOu

Ir ««!]¥•’• ■*• ModcnHMira drpootțmo<f«nliM*« lț||Nor d# r«dr*ur* pirihu t llm*n i «im •l«ctr1<JI n turn vitelor

Iflie t ModiffllNItOfpOU Uimyilț

<Wf               IRWt

Unvliiil Obiectului CORP CC HAI I INIMI llNtllE

MTIIJI RNI/AllE DEPOU TRAMVAIE FAZAl STUDIU Dl TI/AnilIIATE


Kt Cri

OtnumkffkKMre

Valon o (Im* TVA)

IVA

Valttft (CU TVA)

tel

tal

lei

i

i

1

>1

5

<i|i,4 <1(111

lilItlHNlRUINVIilIIIADI PAJ A

4.1.

Ciimluii |n }i IniUljțil

1,147,211.71

1.(955*111

1,749.2*7 Q7

5

LUC.OHFACCflC ARHITECTURA CON* C6HMC IHIKi tillllll

314,417.91

44,647.76

J 71,026.16

AHHI1K IIIRA <<>NI* ('6 IlAll INI HI llNI RE

4,646.1/1 10

RK/,///.*il

6,671,941 M

Inilabid PumI CORP CO HAU INIMTiNtMt

01,641.00

17,4H.9H

11/3,063.91

imuuHH>iifâijli^dâipodxtfln<tfnd.uCORPCGIIAl( INIMÎINLHr

34,26*40

h.MU.Ii*.

40,7/7 76

lmi*1*t4Teimk«CORPCO HAU INUUJIHIHI

196,691.(0

37,372.73

214,021.31

lAiUiâlil XiîUlârr tORPC6 HAU INTRETINTM

197537*0

V> 17.11

2»,909 '•!

IniU’iU V«nt>litl« Mecenk• COMIT* hai i inimi UNI kI

22 7,616(0

43,747.16

720,163.76

imUUlii A*i CAirtjHiiiUI CORP C6 HAU întreținere

100.997 30

l 0,114.44

120,1** «

IniUUW llWunll Inle/kMl de        < «Hi* < <. HAU in t ul iiNERT

36,117 36

6,671.36

41,713.71

iniiâUiii Miluhur* Mecanic* / Nituuli CORP C6 HALE INIREÎINfHi

J06.AM.Kn

vj.<j 36. n

244,491 VI

O»MkcUilINJTAlATII îl "MO Ml rANKI <<JKF< 6MAU INIMI llNTRE

730,376.47

43,77152

7/4,147.94

ihtuuiii rin iih r inuiioif# Coip cc hau iNrfRHNi nr

1.066.490 97

JOJ/./V.6

1,209,0/6 M

Ofl*f«t«il INMALAÎIUUC IMICI COMP <h HAU INIMI UNIAT

10,624.10

16,299 /1

«6,124 61

KllAl 1 4uh<*|>.4.i.

/,UZ,/Al 71

1,396,911 Ml

1,741,267.01

II-MONTAI

4j.

MfriiUi uUHa, echipamente uhnokukc* H fimlloniie

gno

0.00

(JOC

TOTAl II

n.ng

0.00

0.00

III l'«(ll (ll(Al(l

Mt

iJliișjr, «MpIftltilW (diriolo/k# il ftincilaial*care ncccilla monlij hi>UU|ii i'vUi Termic

150.6*000

34,131.(0

166.461 .60

4,94

UliijJr, «<hlpameAl< |»|molo*k* «1 fiinfilonsle cat ncccili» monlaj Initaialll

66.940.00

16,611.(4

1O3.45R<4

Hidraulic* (ioipodarl* Incendiu

____

MllUjțt #< htp>m»Ai« t< hnolofkc il funcționale cere neiolle rnvn|*| IihiaIhII

»lMtt

63,462.40

307,412 40

Vcnlllelle Mecanice

4 99

Uillaje. e<hipimrnle IcIiMiOxR* ii fun(llftii*l* cm* neca iIia moniajlniteliîil Aer CfifflțHifiMl

131,660.00

34,496.40

13*56**6

Ullfeje. «Mpemenlt țțlmuloxic* «1 ^intilonal* careneceili* moniaj-lnilelilil

31.740.00

6,030.60

37.//O cc

4M

UllUjc. uiii|i*iiî*iH* ialindojlc* <1 funcționale cair nrcolle rnwilaj IMUltUI Daifumare Mecanke / ftelureU

17.4*4 W

3,366.16

21,070 IC

4.4.

tiiilaje, fțhlpMiiMiH i<hnoloil<« il funcționale cere nu ncitilli ">0»'Ui ți echlpamrnlod* le««t>pOrl

0.00

0.00

0.00

4.4.

Ofilii i

0.00

000

0.00

4.6.

Activ» <i«o(|>wHc

o.oo

000

0.00

TOTAL 14 lubnp.4 9«4i4i4 MM»

717.604.00

11'7176/6

■71579//

TdiĂi oiviz ri ciniici (îovai iHOIAi iihoiai iii)

R,0/9.767.71

1,616,169 6/

9.014,W6.M

MIMMlf,

frolcUanl i.C. RAVCUN9U11INC»' ««•

Bcncfklir Pilmlilrl Munklplvlvl C»g|pvi»

ak llvallntt DAll privind niodafiiiuicii D40OU

TrimvAlf ’■ Moik/nr/Jirf a d>PW »• mndcinhirn iU|Dlur de icdmHU panliu «Umtflltlca rltilffct n lUOTvftitlor

Uiâ 1 ■ Modarnlhii» D«pou himvato

r

fui»                    «lini


Pfvlml oblrclulul CORP C9 MAGAZIE modernizări: pepou tramvaie PAZA: STUDIU DE FEZABILITATEHf.Crt

VâlpJi» (hf«1VA)

ÎVA

Vil fiii* (<u 1VA)

UI

lai

Ui

1

i

i

4

i

t«p 4 <HH lini lin HIRIl IHVMIIIIAIM PAZA

4.1.

Conitfu<|Mjllnil#l»ți|

46,499.01

M4/M/.TO

IUC DIMACIRI AKIIITICIURACORPC9MAGAZII

7,907.90

1,

0,476.97

ÂhiiifcciuRAconi'c? magazii

m,4«.47

76,174.61

J’iZJiZl.'U

iui «Ani im iii ZiIHNTA CflliP C4 MAQAlIt

99.CW.4i

JH.HII fii

117,470.00

1OTAU- lvbUp.4.1

719,461.4?

4%4M.tt

744.96 7.90

II MHHIAI

4 ? Jf/iuiUj irfiUje, ri Itipjiiiriilr Irliltwitrțk* il fufKtMAik' ililIl dfl tfUniVfl

0.00

0.00

0.00

lOIAtII 5ubi*p.47.

0.00

0.00

0.00

ni rnocuHAM

4.1.

UOI»)?, nhlp.imcniv 1rhnpfo|i<* il IvmUonato U«* lUftdiâ ipmu)

CHKJ

0.00

0,1)0

4.4.

U|iiA)4i HtiijUiiif nu ițhndail» il luncilomk <*ro nu nc< vili* inwihl >1 «hlpimania da Ufnipwl

000

0.00

o.oo

4>

IMUli

o.w

0,00

0.00

4.6.

Atllva nnoipoțâli»

ouu

0.00

000

ÎOTAt BhSubcap.4 H4.4U3«4.6

0.00

0.00

0.00

1OTAI DlVI/ PI OBII.C1(VOTAI1»îOîAl IIHOIAI III)

719,464.4?

4MfcW

744,067.90

iMMiilll,
RfilUâroDAlIpirfvIriJinudttiMiiitU Utpot*

fumval*’ Modirnlraifa d*pnu țl inodiinlrarca tlflțillor ifr irc<frt«*c p«nliu AutmuifâehUiklHlfiimvaltloi                ,                                                        >•

■ l*r* i - Modcmliare Drpou Iramvalff


<ui<                    PRirl

Ijcvhul Obiectului DRUM Ac.cts MOD! IINI/Allt DEPOU TRANVAIF

FAM: STUDIU Dl 1l /AllIlirAft


W.Cfl

0* nu mir* lucrare

Valunr* (lara TVA)

TVA

Viîw/4 (cu 1VA)

Lut

1*1

141

1

>

1

4

6

<A|* 4 « »IH1

im i I pi r< i HU INVfSI 11 »A 1)1 HA/A

4.1

riitilhuiții țl iruUli|i!

5W.7W.46

».<>«./<

601,105.1*

1

MAPARATIIMUMACCtS

5W,?M46

96,006 /1

M) 1,105.16

ioiai i • Subcap. 4.1.

iOh./uxiti

96,006/1

Mi, 105.16

il MONIAJ

4 J |Mcniiaj utilaj*, *ch|panwnt* <«hno!o|ko il functiun»’? linii de tramvai

0.09

0001                   u 00

IOÎAIII M.Ih-|* -1 /

0.00

000]                     «HX-

III I<K<K<IKAHI

4 J

UiHalfi rțiiljiâHirri!» Uiuifitft|l<« ii fUiHlIonilo Cit* nrCCilift liKHll»J

0.00

0<x>

000

4.4.

Utilaje, echipament* i*hnolu|l<« >1 funcțiunii? (i'4 nu nț(*du mcmiaj <1 r(iilpâiitrti1r iii CUilijWI

0.00

0.00

000

4.4.

Iwiarl

0.00

0.00

0.00

4.6

Active nrcurpwiii

0.00

0.00

000

țr>TA< in« Șnliup. rt.4<4,4<4.S<4.6

0.00

0.00

0.00

|<HAi iii vi/ l'l oiill < i |ioiAt iiTOTAL IhTOTAUlI)

WMM44

(96,006.71

Mi, 105.16

Scmnilvtâ

întocmii.foOllfUAl >.C. MAY CONSULltflGS.lt I.


Simaniurs/tlamplle / 'h t naflr 11 r     Primiri fl Municipiului Craluva

a

R*i!lr*i* DAll privind mudcrnlraria D*pvu

4

îraMVlIt *- Mbijfrnljjiraa dapou |l modrrnl/iraaitaliilor de rcdrtldr

M          *

pentru aVmvnlirvk ttarlrUM hlflWlfrlO»

i ari 7 • Mnrfarnl/af* Depou tramvaie

*

• •

Cura                  mrri

nrvi/ul uhlrttulul Lucrări In linia (<C tramvai (CIM) MODIRNITARt nrpoiJ ntANVAIE I AZAi STUDIU DE FRAIIIIITATt


Nr.Crt

PMUmlrt luf m t

Valoare |far* TVA)

TVA

VnlOd * (eu TVA)

tal

lai

Ifl

1

i

3

A

5

cap. 4 cmn

mtliriNTRUINVlțllllAl» HAM

4.1.

C<wiHfv<i!l |l ImU’iVI

70,171,791.51

I.MI3I0 *0

74,184.171.'>7

e

i m un ia linii iii UkiTivai (OM)

7O.M7./UI M

3,161,330.39

74,184,17197

TOTAl 1-Iute<('. 4,1.

20.J77J9I.M

.1,861.110.19

74,184,17197

II-MONTAI

4 )

Montaj ui'iajr, r»hi|u»nrnir iriiiiwli^ifa el functionilc Itala de tramvai

867,490.00

168,673.10

1,036.111.10

4.1.

Montaj utilaj*, echipament* tehnOtotK* M lyfiClifM'iklelHSîAtATil ILLCIillCt

1,773,057.50

NUMI

1.055.191 4»

TOTAlII - lubcap. 4.7.

1,014, 541.50

406,763.06

3,111,105.51

III PROCURĂRI

4.1.

Utilaj*, «cMpameniv l*hnvlnU« M liirtuionkie rar* nccailta montaj IIHIA OF r HAM VAI

1,049,787.00

331,459 63

7.701.746 53

4.3.1

Utilaje, echipament* i*lin(>lvți<4 ll Mttkmala rara neceilta montaj INTAIAIII LLLClllitf                                           ,             ,

B43.777.ro

160,713 13

1,003,440.13

4.4.

Utllaijc. cțlțipainrtiir |rhAok>tka ti funcționale rara nu rtccetlia mMII) >! echipament* de traniport

9,448.481 50

1,795,711.49

11,743,697.99

4.5.

Dolari

uuu

0.00

oro

4 6-

Ai tiv* lUCi'iipuUla

6.®

0.W

oro

TOTAL H Subcap. 4.1'4.4'45*4 0

17,14139530

3, 106,884.15

14,448,1/9.65

TOTAL DIVIZP1 OtlirCT (TOTAl l'IOÎA* IHIOIAI III)

H.O7M79M

6,664,977.61

41,/41,807.14

InlMrrlili

Proiectant 5.C. RAV CON5UI Wl<* t.K l .

ite fit DeIar     Pclmllilrl Municipiului Ci^Iqy.»

Realliare DAll piMnd modamț/tivi DtpOU fiamvil»"» MoriemtM'M depou |l modernizarea națiilor d«ied<tia>c

pcnlri) allin* nlarca rtahkl a Ir* rfwUlttO* Mi* 2 Mndetnhaie Depou ir*ntw*le

w       «                           1                                            9             i

• 1

V

llnvliul ublcLliiliil COMP C3 MonrRNi/Aiir ni puii tkanvaie 1AZA: Sl'UtlIU OE FEZADIIITATI

Cuci

IMNNe.Crt

(MAurAÎtt lUCNH*

Valoare (bre iva)

TVA

Valoare (cuivA)

tel

<41

lei

1

i

i

4

4

c*p.4 cum

UIIII PPIIUIIINVI\1I|IA l>l IIA/A

4. l.|Coniwu<vl illnitelijll

/□.«MW

1,914 00

24,414.00

•j]i ucuari tii HlPAftATlIiNvliiîOAfll COFiPCS

Î0.W0W

1^14 W

?4(>|4 <x>

TOIAll • lutaaMii-

70.W0.00

1,914.00

7431400

II MONTAI

4.7 | Montaj      . ?<hip*ni«nir ir>nuili>ji<* ii funcționale linia de tramvai

0.00

n<xi

000

ÎOTAIII-Subcep.4.7,

0.00

MC

0.00

III-PROCURAM

4.1

Utilaje, echipamente tehnologice ii toniliOMb <>•* necrtlia montaj-lINIA Dl TRAMVAI

0.00

.....

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice >1 țiiriiiintiala țara nu naceilta monta] il ^<iiijtAiiienie da icanipcHi

ciut)

OCX)

0.00

4.4.

(ktlail

o.oo

OCXI

000

4.0

fațțve nr<».H|uiiaiț>

OW

000

o.w

UITAI ll|.Ubcap.4.1M.4i43i4.6

0.00

O.W

0.00

IOTA! t»Vir l'l ontic l (IOTAI hTOTAL llrTOTAl llll

70,000.00

1.914 W

24.414.00

întocmit,
Pmlectani J.C. ILAY CONSULTING MU


Stmanlurt/ilănipiUnRcaliinrc OAII privind rrtadirrilIrâfCA Depou

h<ii'nv*tlc" Modcrni?ur<m dnpuu •>! modernlzAfen stniiinr d<« rodroiair ptuilru Allnwniaren clctlrlr A 41 țrmnviilftlOr

• hw.i i • Modornlzoro Depou tmmv.iir


Gnpltolul 1 - ClKilhiInll pontru Obtlnoron ni Ainoiinjiirou ToiWilUl


Nr.Crt.

Dnnurnlro lucrare

UM

CMlIltt*

Pf4l unitar (fa ral VA)

Valoare (Ur* TVA)

TVA

VoToiro (cu ÎVA)

Lei

lei

141

i

>

3

4

4

4

r

i

1.1.0111

INI III A II.III -.NUL iii

o.Oo

0.00

000

1.7. AMLNAJARflA TEREHUI III

U.m

0.00

000

1.3. AMCNAJAKI PLHTRU PROTIXTIA MI DIUI.Ul Șl AOUCIiRFA TIRHNULUI LA 8TARPAINIJIAI A

0.0(

0.00

0.00

1.4. CHKLTUII’LI l’l.N1 l<U l«l 1 00ARFA/PMOT 1 C | IA UTILITA JHOR

0.01

0.00

0.00

IOT AL CAPITOLUL 1

000

0.00

0.00

ÎNTOCMIT,


SuimHilinn


PROILCTAN r. S.C. HAY CONSULTING S ILI.Ktthrw MU twI       O«pw

bjmrilr MCnJ#iiUt»r* a illpiru |l             IliplW fl« !»&<*<<<*

HHiW          » «l(«i'<<l ■ ti#vnv#lrln»

•!*«>»• MAdtffNiMf D«pM lr*»Vr**t

iikvij c«puoiul i • Ch«liuleli pcnuu hIoumtm uliiiIaVIot nfc«iNo obltcUvvlul D*vi> c«pliatul & ■ Aii* chclluloll

C.plH

Oi wiN <    *» * MHiMI

Vttau*

PM.1.VAJ.

TVA

Vălâata

iw

m

i

I

I

4

M

l J*i) 71* f C

. ‘ •. ‘I '

nn+vit

71 1

l.»W?l«C4

7*1741 1

i wM»r n

r ii i

Hțkv»Cik«b>X<l A'iiun'vn țuA|M

MHMOM

O Til i

irr' >

»11 f

fldM 1 ■fcfori&FWM*r<!

hkm oi

M.*« II

JJUfOI*

7 111

liotei f»k«»lK<lC*n!»*/Affl INWH^O

MMIt M

t?IW»

/(IWH1

_____

țțnP<uh p kn't’.p a'inur'* iiyiiAI •’> ț

■           »w

1

/

*

•:•.■■ ivi-‘f ‘‘iaiitio                         >

--.

9

(ț‘* a'«rvr«i|ț fjrfni (ținrț\t(4 .*1*1 irrrâ, i iii ir ta' w II 0 Vi

llIdE.»

<71

C«-1 ■’« »•<• 1*0 H'MitM tWvU          H'W*•'•■» HH»«k

r >11

O.«

MOMI

i /-•* »*«•>>» Cim f.- .ii» a Țr -.i-%» !•-•» t i ț|C Ta ■ t iitirv *w-J A atUa <S*7^nfl.WlfiMltt’*.’H.<V£*ffA*

r

4F

■2±^iuKiE“ t1 MMirr fy*

1 •!»•>!• 1 țnr-<»ri

ll.frMW

ÎNTOCMIT,

FHairr. îah r. ii c uay con hui mia ■ 111


Dovlzul Flnniwlnr - Gnpltolul 3 - Glioltuloli ponlru prnlnctmo ni (înlntont.i tehnica


ÎNTOCMIT.

PROB» TANT. S.C, KAY CONSULTING S.R.L.


Capitol

Domunlro capitole do choliuloll

Valoare (MrA TVA)

TVA

Vnlonro (cu 1VA)

Lot

iei

Lei

i

j

1

4

a

3.1

Hlmlll

0.00

0.00

0.0 0

3.1.1.

Studii dn Inrnn

0.00

0.00

3.1.7.

llnpnrt privind Impactul Piupu* mediului

0,00

0,00

0 00

3,1.3,

Alto       spocd'C'*

0.00

000

3.7

Poounwnlatll suport ni cheltuieli pentru obținerea de aviza, acorduri ni

IMDO.OO

0.00

16,000,00

nriforfrnțll

3.3

Lxpnrtlrn tnhnlcn

6,bo

0,00

0.00

3.4

C'nrllflcnron prirforînniilnl mînronllrn ni nndlhil onorținllr. al r.lndlrllnr

5,000,1.10

050.00

5.U50.0D

3.6

PrOluularn

1,045,000.00

317,550.00

1,067,850.00

3.6.1.

înmii dn prolnclnrn

nou

0.00

0.00

3.6.7.

Studiu dn profozahililnto

il 00

0 00

0DO

3.6.3.

șiudiu do foFabililaloftfocwnoniotio do avizare a lucrărilor do Intervenții al deviz gufiufol

.1111,01111 (IO

113,00000

673,800.00

3.6.4.

Docuniarilnliilo (ohrilca nocokiira In vcdnrriji obțineri nvl/nlnr/ncordunlqr/nulorlrnliilor

20.IHXl.0n

3.000.00

23.600.00

3.6.6.

Vnrillcnro.'» inimica <ln r.nlllntn n prnlnr.lulul (nhnlc r.l n doinirilor do OXOCUUO

411.000 oo

7,000.00

47,600.00

3.6.0.

Pruincl Inimic al dolnlil dn oxncutln

1.1‘16.(10(10(1

71/.660.00

1,302,660.00

3.6.

Orgnnl/nrnn prnr.nrinrllnr <fn nahl/ltln

0,00

0.00

0.00

3.7.

Conniill/inlrt

0,00

0.00

0,00

.17 1

Managementul do proloot pentru obiectivul do hivostii'i

0.IÎO

000

0.00

3.7 2

Audit financiar

0 (11)

0.00

0.00

3.7.3.

Ccmaiillniilri cnrnio dn lînnnlnrn

(1(10

0.00

0.00

3.8.

A’ilhln(lin iolmlcn

100,000 00

30,100.00

770,100.00

:i.n i

Axhinnln tnhnlrn din p.ir|nn proiectantului

oo.ooo.6o

1 1,400 00

71.400.00

3.0 1.1. po perioada da execuție a lucrărilor

M).(Hii».i;t>

0,00000

60.600,00

3.6.1.7. prin Ir u piirlklpurun proluclnnlului In fn/oln Incluin In programul dn control po fnro determinanta, avizat do catro Inipwloratul do Stat In Conitrucui

M),<H)0.0()

1,000,00

11.000,00

m.z

Dliiynntin rin annllnr

130.001) Ml

74,700 00

104,70(1.1)0

Sci n> nnliirn

Model K

Notă

privind încadrarea în standardele do cost

în cadrul proiectului nr. 52/2015, cu titlul ” „Realizare DAU privind Modernizarea Depou Tramvaie" - Modernizare depou si modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare Depou tramvaie , solicitant Primăria Municipiului Craiova, sunt propuse lucrărl/echlpamcnte:

] caro sunt cuprinse si se încadrează în standardele do cost, conform tabelului do mal Jos:

Categorie de lucrări

Standard do cost

INDICATIV

SCOST 01 /MS sco rs - 02/ms

Arhitectura

HG

HGR NR. 363/2010

HGR NR. 717/2010

HGR NR. 250/2011

Rezistenta

HGR NR. 363/2010

HGR NR. 717/2010

HGR NR. 250/2011

Instalații

HGR NR, 363/2010

HGR NR. 717/2010

HGR NR. 250/2011

Utilaje si Echipamente

HGR NR. 363/2010

HGR NR. 717/2010

HGR NR. 250/2011

[x] care nu sunt cuprinse în standardele do cost, conform tabelului de mal Jos ;

Categorie de lucrări/ echipamente/dot&ri

Documente justificative care stau la baza stabilirii costului aferent

DOTĂRI AFERENTE

OFERTE SI ALTE SURSE

Documetole Justificative caro au stat la baza stabilirii costului aferent lucrărilor și/sau echipamentelor pentru care nu există standard de cost fac parte Intergrantă din această declarație.


Semnătură proiectant

Data: 08.02.2019


S.C RAY CONSULI IN.G 5.R,l

ING. ANDREI DRAG

Pagina 1 /1

LUCRAREA: Realizare DAU privind Modernizarea Depou Tramvaie

" Modernizare depou șl modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor ■ Faza 2 - Modernizare Depou tramvaie"

BENEFICIAR:      Primăria Municipiului Craiova

CONTRACT:

FAZA DE PROIECTARE:


EXPERTIZĂ TEHNICĂ


TITLUL DOCUMENTAȚIEI:


EXPERT TEHNIC ELECTRICE


CIOBANU Conșțantin,1      ,u

expert tehnic în Domeniul Energiei, conform atestat ^NfU 2,01730032/11.11.2017

NOIEMBRIE 2018

CUPRINS

 • 1. ASPECTE GENERALE DE AMPLASAMET Șl EXPLOATARE

 • 2. OBIECTUL EXPERTIZEI

  • 2.1.     Motivele privind necesitățile șl obiectul expertizei tehnice

  • 2.2.     întrebările la care expertul tehnic trebuie să răspundă

 • 3. GRAFICUL DE ELABORARE A EXPERTIZEI TEHNICE

  • 3.1.     Etepa 1. Necesitatea experizei tehnice,

  • 3.2.     Etapa 2. Scopul expertizei tehnice.

  • 3.3.     Etapa 3. Documentare.

  • 3.4.     Etapa 4. Propuneri / Recomandări.

 • 4. INSTALAȚII / ECHIPAMENTE SUPUSE EXPERTIZEI. ANALIZELE PROPRII ALE EXPERTULUI.

  • 4.1.      Instația de 0,4 KV.

  • 4.2.     Rețeaua de alimentare cu energie electrcă a firului de contact.

  • 4.3.     Rețeaua de contact a tramvaiului

  • 4.4.      Iluminatul exterior.

 • 5. PROPUNERI/RECOMANDĂRI

  • 5.1.     Premise

  • 5.2. Propuneri

AulonlS'.«N3V0M'lfleR^


ifiOO Ciob

I CM1 _

lÎO'1 i

A. PARTEA SCRISĂ

 • 1. ASPECTE GENERALE DE AMPLASAMENT Șl EXPLOATARE

Depoul de tramvaie este amplasat pe bd. Dacia, nr.3, in partea vestica a orașului. A fost deschis în 1987, odată cu inaugurarea rețelei de tramvaie pentru municipiul Craiova.

în prezent sunt deservite 3 linii de tramvai:

 • 100    - Peco Severinului Centru Llectroputere

 • 101    - C.L.F. - Peco Severinului - Centru Llectroputere - Ford Romanla

 • 102    - Termocentrala Ișalnița - C.L.F. - Peco Severinului - Centru ■ Llectroputere -Ford Romania

Depoul este dotat, printre altele, cu următoarele instalații tehnologice:

 • •  spălătorie

 • •  hală vopsitor ie

 • •  instalație pentru ridicarea vagoanelor de pe boghiuri

 • •   strung pentru rectificat bandaje

 • •  strung pentru înlocuit bandaje

 • •  Stație i.T.P, pentru tramvaie

 • 2. OBIECTUL EXPERTIZEI

Obiectul expertizei tehnice este analiza stării tehnice a instalațiilor electrice tehnologice aferente Depoului de tramvaie Craiova.

Vor fi analizate și evaluate următoarele aspecte:

/Aulof.|3|eaNa|1!Wâ|â()eReg|emen|Sf 1

il actual din punct de vedere

^!'Wa<nornoC32/ 11.11 20i;

yalat>ia p<nâ ia (jaia dc 11 j 120^ I


 • •  Calitatea echipamentelor existente

 • •  Compatibilitatea dintre proiectul inițial și necesar tehnologic.

 • •  Gradul de satisfacere a cerințelor actuale privind reducerea consumurilor specifice.

 • •  Respectarea cerințelor actuale privind energia reactivă.

 • 2.1.     Motivele privind necesitatea și obiectul expertizei tehnice.

Planul de Mobilitate Urbană (l’MUD) al Polului de Creștere Craiova impune necesitatea modernizării sistemului de transport în comun, în special al tramvaiului.

Modernizarea sistemului de transport cu tramvaiul contribuie la atingerea obiectivului specific al POR 2014-2020. Axa prioritară 4 Reducerea emanațiilor de Carbon în municipiul reședință de județ prin investițiile bazate pe planuri de mobilitate urbană durabilă.

Depoul do tramvaie este o parte a sistemului do transport în comun cu tramvaiul și în conseciiuță se impune inclusiv modernizarea acestuia.

Conform legilor în vigoare, modernizarea unei instalații se poate face doar pe baza unuei expertize tehnice. Expertiza tehnică trebuie să constate dacă instalația existentă corespunde scopului modernizării și să propună soluții în vederea atingerii scopului propus pentru modernizare,

 • 2.2.     întrebările la care expertul tehnic trebuie să răspundă:

I Dacă echipamentele electrice existente respectă cerințele tehnice actuale?

 • 2- Dacă există echipamente care pot fi integrate în varianta modernizată?

 • 3- Ce echipamente existente trebuie înlocuite cu altele noi?

 • 4- Dacă schemele de principiu ale instalației sunt sau nu în concordanța cu nivelul

tehnic actual în domeniu?

 • 5- Care sunt lucrările, echipamentele și funcțiile suplimentare necesare pentru

realizarea unei instalații moderne la nivelul tehnic actual?

Autoritatea Națonalâ do Reg'emenlaro in Donwfîui fnmei

CNPH5308^(ll@rei—

Eipert tehnic de-Hfiiale H extrajudiciar Autorizația ni 201730032 /1111201?

VaiaMi (uni la dala de 11 11 2022

 • 3. GAFICUL DE ELABORARE A EXPERTIZEI TEHNICE

Pentru elaborarea expertizei tehnico se parcurg următoarele etape:

 • 3.1. Etapa 1. Necesitatea expertizei tehnice

Iii conformitate cu Regulamentul do verificare și expertizarc tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor aprobat prin HG Nr 925/1995 lucrările de modernizare sunt supuse expertizării tehnice de calitate.

Documentul care justifică necesitatea expertizei tehnice este Tema de proiectare pentru servicii de proiectare - realizare DALI privind Modernizarea Depoului do tramvaie iii . 14603/04.10,2018 emisă de RAI Craiova.

 • 3.2, Etapa 2. Scopul expertizei tehnice

Expertiza tehnică trebuie să stabilească dacă instalațiile corespund scopului modernizării.

Documentul care stabilește scopul modernizării este Anexa nr. 1 la Tema de proiectare emisă de RAT Craiova: Specificații tehnice privind Depoul de tramvaie, clădiri și dotări.

Etapa 3. Documentare

 • 3.3.1. Documentele puse la dispoziție

Sunt analizate documentele puse la dispoziție de beneficiar:


Expert                     extrajudiciar

Autorizația™ 201730032/ 11.11 201? VjIaWâ pinâ U data de 11,11 2022

Expertiza tehnică a instalațiilor electrice și tehnologice din Depoul de tramvaie al Primăriei Municipiului Craiova

Documentul pus la dispoziție de beneficiar este; Planul cu amplasarea echipamentelor tehnologice și a echipamentelor electrice în depou.

Nu exista la beneficiar proiectul inițial al instalațiilor.

 • 3,3,2. Analiza situației din teren

Este ansamblul de analize, verificări și probe efectuate de expert pe teren pentru a putea stabili următoarele;

 • •  Concordanța dintre instalația fizică existentă și proiect;

 • •  Dacă soluția tehnică existentă în proiect corespunde cerințelor Impuse de modernizare

 • •  Calitatea echipamentelor

în acest caz au fost analizate și estimate:

 • •  Calitatea echipamentelor

 • •  Soluțiile de principiu pentru completarea instalațiilor în vederea asigurării cerințelor presupuse de modernizare.

 • 3,4, Etapa 4. Propuneri / Recomandări

în urma documentării și analizei sunt formulate propunerile și/sau recomandările expertului pentru specialitatea menționată. Acestea sunt prezentate în cap. 5.

Autoritare a Nașonjli de Regiemcnlar C in DomejiulEnergifli

cel                eitniudxlar

AuWitl|Hnr. 101730032/11.11.2017 vamoiU pitii li MU d«: 11.11.2022 Expertiza tehnica a instalațiilor electrice și tehnologice (lin Depoul de tramvaie

al Primăriei Municipiului Craiova

 • 4. INSTALAȚIILE / ECHIPAMENTELE SUPUSE EXPERTIZĂRII. ANALIZELE PROPRII ALE EXPERTULUI,

 • 4,1. Instalația de 0,4KV

Instalația de 0,4KV aferentă depoului a fost pusă în funcțiune în 1987 și este realizată în tehnologia anilor respectivi.

Instalația a fost dimensionată în conformitate cu setul de echipamente tehnologice prevăzute inițial.

Instalația de 0,4 KV este deservită de un sistem de cabluri de forță îngropate.

Din aceste considerente s-au constatat următoarele defecte majore:

 • •  Echipamentele sunt uzate fizic și moral și nu mai prezintă siguranță în funcționare, nu mai există piese de schimb.

 • •  Din punct de vedere energetic instalația este Incompatibilă cu noile echipamente tehnologice solicitate.

 • •  Sistemul de cabluri de forță este vechi 1987

 • •  Operațiile de mentenață operativă sunt foarte dificile din cauza lipsei documentației și a personalului cu experiență care poate compensa acest neajuns.

 • •  Instalația nu a fost prevăzută cu un sistem de monitorizare centralizată.

 • •  Instalația nu a fost prevăzută cu echipamente pentru compensarea factorului de putere

--- _ 1-jnO^aiț 1

4.2* Rețeaua de alimentare cu energie

(Jțe redresare nr.

\        „«-«MW \


\ in

Alimentarea tramvaielor pe teritoriul depoului se face dlryȘlațfc*____

3 amplasată pe teritorul depoului, denimită clădirea C2.


\ MWiaV» * \ a . 7 • Expertiza tehnică a instalațiilor electrice și tehnologice din Depoul de tramvaie al Primăriei Municipiului Craiova

Rețeaua de alimentar e cu energie electrică a firului de contact din incinta depoului a fost modernizată de curând în cadrul altui contract șl este corespunzătoare din punct de vedere tehnic.

 • 4.3. Rețeaua de contact a tarnvaiului

Rețeau de contact din incinta depoului este cea din 1987, realizată în tehnologia și cu echipamentele din acea vreme. Din cauza calității echipamentelor folosite, a tehnologiei folosite și ca urmare a procestului firesc de uzură în timp, rețeaua de contact este într-un stadiu avansat de uzură,

l a firul de contact s-au făcut în timp intervenții punctuale acolo unde era absolut necesar.

Nu există înregistrări referitoare la aceste lucrări.

 • 4.4. Iluminatul exterior

Depoul este deservit de instalația de iluminat exterior inițială. Aceasta a fost proiectată în 1987, în tehnologia și cu echipamentele din acea vreme,

Instalația existentă este mare consumatoare de energie și nu se situează la nivelul tehnic actual. Sistemul de conductoare, corpurile de iluminat și instalația do alimentare și comandă sunt uzate și nu mai prezintă siguranță în funcționare,


5.


PROPUNERI / RECOMANDĂRI

 • 5.1. Premise

La elaborarea propunerilor / recomandărilor

• Situația existență constatată de expert,

I xpertlza tehnică a instalațiilor electrice și tehnologice din Depoul de tramvaie al Primăriei Municipiului Craiova

 • •  Cerințele impuse prin Tema de proiectare și Anexa 1 la Tema de proiectare a beneficiarului RAT Craiova

 • •  Modificarea necesarului de energie electrică al Depoului în urma modernizării,

 • •  încadrarea în cerința generală actuală și de viitor privind micșorarea consumurilor tehnologice și netehnologice.

 • •  Posibilitatea reducerii valorii facturii la energia electrică prin compensarea factorului de putere.

 • •  Nivelul tehnic și tehnologic în domeniu la nivel mondial.

 • 5.2. Propuneri

 • 5.2.1. Instalația de 0,4 KV

Instalația de 0,4 KV existentă se va înlocui în totalitate cu o instalație nouă,

Noua instalație va respecta următoarele condiții:

 • •  Din punct de vedere energetic va fi dimensionată în conformitate cu noile

echipamene.

 • •  Va fi prevăzută cu instalație pentru compensarea factorului de putere.

 • •  Tablourile de distribuție vor respecta:

o Grad de protecție IP66

o Vor fi prevăzute cu releu de monitorizare tensiune care asigură

monitorizare locală „Prezență tensiune" și semnal semnalizar e la distață.

o Toate întreruptoarele vor fi prevăzute cu contacte auxiliare cablate în șiruri de cleme,


o Schema sinoptică va fi animată optic.

o Vor fi prevăzute cu spațiul necesar pentru instalarea ulterioară a

analizoarelor de rețea pentru măsurarea și mo

rețea.

 • •  Cablurile de forță vor respecta:

o Vor fi calculate conform necesarului do energie, rezultat în urma stabilirii

noilor echipamente ce se vor utiliza

» Pentru alimentarea instalațiilor electrice aferente construcțiilor, fiecare tablou va avea un circuit special.

 • •  Instalația de protecție împotriva atingerilor directe va fi legată la instalația do

împământare a construcției aferente.

 • 5.2.2. Rețeau de alimentare cu energie electrică a firului de contact

La această instalație nu se intervine.

 • 5,2.3. Rețeaua de contact a tramvaiului

Rețeaua se înlocuiește complet și va respecta cerințele impuse în Anexai la Tema de proiectare cap.: Rețeaua de contact a tramvaiului, și anume:

Rețeaua de contact din depou se va înlocui în toatalitate.

Noua rețea de contact va îndeplini următoarele cerințe:

Va fi menținută pe stâlpii existenți

Sistemul de suspensie al rețelei de contact va fi înlocuit în totalitate

■ Firul de contact va fi de tip "cupru profilat"

înălțimea firului de contact pe traseu va fi cea existentă

Reglarea întinderii firului de contact sa va face prin compensatoare automate

Expertiza tehnică a instalațiilor electrice și tehnologice din Depoul de tramvaie al Primăriei Municipiului Craiova

 • 5.2.4. Iluminatul exterior

Se va înlocui în totalitate instalația și se vor respecta cerințele:

 • •  Se va folosi aceeași amplasare pe stâlpii cxlstențl

 • •  Se vor utiliza corpuri de iluminat de ultimă tehnologie

 • •  Pentru alimentare și comandă se va realiza un dulap do iluminat

 • •  Se vor folosi cabluri montate pe stâlpi (cabluri speciale pentru iluminat)

 • •  Iluminatul va fi prevăzut cu comandă manuală și automată on-off și

sistem de reglare a intensității luminoase.

«2

EXPERTIZA TEHNICA

Obiectul proiectului : „ Realizare DAI .I privind Modernizarea Depou l'ramvaie” - Modernizare depou si modernizarea stațiilor de redresai' pentru alimentarea electrica a tramvaielor

- Faza 2 - Modernizare Depou tramvaie

Adresa : județ Dolj, bld, Dacia, nr. 3

Beneficiar: Primăria Municipiului Craiova

Expert tehnic atestat,

Ing. GULEAC V. BOGDAN

Nr. 341/13.12.2018

LISTA DE SEMNATURI

Obiectul proiectului : „ Realizare DAI I privind Modernizarea Depou Tramvaie" - Modernizare depou si modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor

- Faza 2 - Modernizare Depou tramvaie

Adresa : județ Dolj, bld. Dacia, nr. 3

Beneficiar: Primăria Municipiului Craiova _______

Expert tehnic atestat, lng. GIJLEAC V. BOGDAN

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA nr. 341/13.12.2018

1) Date gonorale

In cadrul proiectului ELABORARE STUDIU DAU PENTRU MODERNIZARE DEPOU TRAMVAI întocmit de către S.C. RAY CONSULTING S.R.L. in calitate de proiectant general s-au efectuat cercetări privind posibilitatea anveloparll cladilor situate in Bd. Dacia, nr. 3, Mun. Craiova, Jud. Dolj, beneficiar REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT S.R.L. CRAIOVA

Baza legala a expertizei este:

 • - Legea nr. 10 - 1995 privind calitatea in construcții, actualizata cu legea 177 / 2015

 • - O.G. nr 47 / 1994, privind apararea împotriva dezastrelor, aprobata prin legea nr. 124 / 1995 si modificata prin O,U, nr. 179 / 2000

 • - O.G. nr 20 / 1994, privind masuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, modificata sl completata prin O,G, nr. 62 / 2003

 • - H.G.R nr. 1364 / 2001, Norme metodologice de aplicare a O.G. nr 20 / 1994

 • - Legea protecției civile nr. 106 / 1996, modificata prin O,U, nr. 179 / 2000

 • - Logoa nr,50/1991 cu adăugirile si modificările ulterioare

 • - Certificatul do Urbanism eliberat de Primăria Mun. Craiova, Jud, Dolj

In conformitate cil cap.3.4 din ÎNDRUMĂ TOR privind cazuri particularo do oxportizaro tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală „rezistență mecanică și stabilitate** indicativ C 254 ■ 2017 publicat in MO nr. 438,Partoa l-a/13.06.2017 conform ordinului MDRAPFE nr. 201/201, in urma intregii activități de investigare s-au obtinut următoarele informații privind construcțiile existente, a căror sinteza este prezentata in continuare:

 • a) idontificarea clădirii oxistonte (adresă, funcțiuni, an execuție, răgim de înălțime, dimensiuni relevante, categoria do importanță, clasa de risc seismic, după caz;

Construcțiile cu regimul de inaltime PARTER si P+1E situate in Bd. DACIA, nr.3, Mun., Jud. Dolj, pe un teren in suprafața do 40159,49 mp, proprietate a Mun. Craiova, au fost realizate in anul 1987 conform unui proiect care nu a putut fi consultat. Normele de proiectare in vigoare in perioada proiectării si realizării clădirilor erau Normativul P 100/82 - norme de proiectare seismica abrogate. Sase dintre aceste clădiri se vor moderniza si reabilita termic astfel:

 • 1. Construcția C1 cu regim de înălțime P+1E și funcțiunea de BIROURI.

 • 2. Construcția C10 DECANTOR + STATIE POMPE SPĂLĂTORIE cu regim de înălțime S+P și funcțiunea de C10 DECANTOR


 • 3. Construcția C5 cu regim do înălțime PARTER șj^hțnd VOPSITORIE

 • 4. Construcția C6 - cu regim de inaltime P+1E si

 • 5. Construcția C8 - cu regim do inaltime PARTE

 • 6. Construcția C9 - cu regim de inaltime PARTER

 • 7. Construcția C3 - cu regim de inaltime PARTS

RECTIFICAT BANDAJE

Pe parcursul existentei cladirillor s-au realizat sporadic •ta curenta care nu au afectat structura de rezistenta a construcțiilor.

îl) conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin HG nr.766/1997 și Legii 50/1991 republicată, Anexa 2, pct, 6, clădirea C1 si C6 se incadroaza in categoria do importanță a obiectivului este „C" - NORMALA iar conform prevederilor Normativului P100/2013, tab. 4.3, in clasa de importanță a obiectivului oste III.

Celelalte cadiri se incadroaza in clasa do importanta si expunere la cutremur IV cu coeficientul a=1,0 conform Normativului P 100-1/2013 si in categoria de importanta I) - REDUSA conform HG nr. 766/95.

Asupra celorlalte construcții existente pe același teren nu seva interveni prin prezentul proiect,

Pana in prezent construcțiile nu au fost expertizele si, in consecința, clasa de risc seismic este cea prevăzută in proiectele inițiale

 • b) definirăți temei și scopul expertizei tehnice;

Prezenta expertiza tehnica are un caracter local si calitativ. Ea isi propune sa analizeze posibilitatea realizării:

 • 1. CORP C1-BIROURI

 • -  se monta parchet laminat și gresie antiderapantă pentru interior

 • -  se va schimba gresia si faianța din zona grupurilor sanitare

 • -  se vor zugrăvi pereții cu vopsea lavabilă albă. .

 • -  tâmplăria interioară existentă se va înlocui cu tâmplarie din p.v.c.

 • -  se va aplica vată bazaltică de 10 cm grosime, în vederea reabilitării termice a clădirii

 • -  fațadele se vor finisa cu tencuieli decorative

 • -  ușile exterioare existente se vor înlocui cu uși metalice termolzolate, suprafețele vitrate exterioare vor fi din tâmplărie de p.v.c. cu geam termoizolant multlstratificat,

 • -  la casierie urmând a se instala grilaj metalic antiefracție,

• acoperișul se va termolzola și hidroizola cu materiale moderne și de o bună calitate

 • 2. C10 DECANTOR + STATIE POMPE SPĂLĂTORIE

 • - se va realiza șapă autonivelantă,

 • - pereții se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă albă,


 • - so va aplica vată bazaltică do 10 cm grosime,

 • - se va aplica tencuială decorativă ușa metalică exterioară existentă se va

 • - fereastra cu tâmplărie metalică și geam tâmplărie p.v.c, cu geam termoizolant multistratificat.

 • - terasa se termoizola și hidroizola cu materii

 • 3. C5 - STATIE SPALARE/VOPSIRE

pardoseala existenta din ciment sclivisit se va refinisa .

 • -  pereții se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă albă.

 • -  tâmplăria interioară existentă se va înlocui cu tâmplarie metalica, fațadele se vor finisa cu tencuieli decorative

 • -  ușile exterioare existente se vor înlocui cu uși metalice

suprafețele vitrate exterioare vor fi din tâmplărl© aluminium cu geam termoizolant multistratificat

 • -  terasa se va hidroizola cu materiale moderne și de o bună calitate

 • 4. C6 - HALA ÎNTREȚINERE

 • -  se vor închide unele goluri de ferestre interioare,

 • -  refacerea unor compartimentări existente din gips - carton cu zidărie din b.c.a 15cm.

pardoseala din beton ce se va refinisa cu ciment sclivisit,

 • -  in casa scării, grupuri sanitare, vestiare, holuri,birouri se va monta gresie antiderapantă

in zona grupurilor sanitare se va înlocui gresia si fainta.

 • -  pereții se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă albă.

 • -  tâmplăria interioară existentă se va înlocui cu tâmplari© din p.v.c, si tamplarie aluminiu, rezistente la foc si prevăzute cu autoinchidere conform planșelor anexate.

 • -  se va aplica vată bazaltlcă do 10cm grosime, în vederea reabilitării termice a clădirii.

 • -  fațadele sc vor finisa cu tencuieli decorative

ușile exterioare existente so vor înlocui cu uși din aluminiu cu geam termoizolant si usi industriala sectlonale cu si fata usa pietonala, conform planșelor anexate

 • -  suprafețele vitrate exterioare vor fi din tâmplărio din aluminiu cu geam termoizolant multistratificat,i

 • -  luminatoarele vor fi înlocuite cu tâmplăria din aluminiu cu geam termoizolant multistratificat. După desfacerea panourilor din policarbonat vopsit existente intre halele 1,2,3 si 4, se propunere închiderea cu tâmplărle din aluminiu cu geam termoizolant multistratificat.


pentru conformarea clădirii la normele PSI in vigoare, se propune închiderea unor goluri de ferestre interioare, precum si refacerea existente din gips - carton cu zidărie din b.c.a 1 bem

rn^r poițipartimontari o imd


“ terasa se va termolzola și hidroizola cu materiale modc/Xc șl


 • 5. C8 - MAGAZIE/ATELIERE PARTER

 • - pardoseala se va realiza din beton sclivisit.

 • - in zona vestiarului si wc urilor se va realiza placarea cu

 • - pereții so vor zugrăvi cu vopsea lavabilă albă,                      —

 • - tâmplăria interioară existentă se va înlocui cu tămplarie din p.v.e. H N i

 • - se va aplica vată bazaltică de 10cm grosime, în vederea reabilităriFTermice a clădirii,

 • - fațadele se vor finisa cu tencuieli decorative

“ ușile exterioare existente se vor înlocui cu uși de p.v.c. cu geam termoizolant multistratificat

 • - suprafețele vitrate exterioare vor fi din tâmplăric de p.v.c. cu geam termoizolant multistratificat,

- terasa se va termolzola și hidroizola cu materiale moderne și de o bună calitate

 • 6. C9 - MAGAZIE MATERIALE PARTER

- pardoseala se va realiza din beton sclivisit

pereții se vor zugrăvi cu vopsea lavabllă albă

 • - se vor reface tencuielile fațadelor cu tencuieli decorative

 • - ușile exterioare se vor înlocui cu uși de p.v.c. cu geam termoizolant multistratificat suprafețele vitrate exterioare vor fi din tămplărie de p.v.c. cu geam termoizolant

multistratificat.

 • - șarpanta metalica din placi de azbociment se voi înlocui cu panouri sandwich cu grosime de 8 cm.

 • 7. C3 BOXA RECTIFICAT BANDAJE

Structura do rezistență este alcătuită din cadre metalice fara închideri, fundații din beton armat, cu acoperiș șarpanta metalica, Invelltoare din tabla metalica cutata culoare maron. La acoperiș se propune inlocuirea invclitorii din tabla metalica cutata cu același material. Se mai propune vopsirea elementelor structurale metalice,

închidorllo oxtorioare - nu exista.

Compartimentările interioare nu exista.

Finisajele Interioare - pardoseala este realizata din beton.

Finisajele exterioare - Se propune vopsirea clementelor structurale metalice după ce acestea au fost curatate, degrosato si grunduito.

Acoperișul și învelltoaroa sunt du tip șarpanta metalica in 2 ape, acoperită cu tabla metalica cutata. Se propune inlocuirea invclitorii din tabla metalica cutata cu același material cat sl vopsirea elementelor structurale metalice după co acestea au fost curatate, degresato si grunduite,

Toate lucrările propuse a se realiza sunt cuprinse in documentația întocmită de către S.C. RAY CONSULTING SRL in caliate de proiectant general, conform cerințelor beneficiarului care constituie tema de proiectare,

Scopul expertizei este elaborarea documentației tehnice pentru modernizarea si realizarea anvoloparii clădirii necesara pentru inbunatatlrea performantei enorgotico a clădirilor.

Nu se intervine aBupra elementelor de rezistenta alo sădirilor.

Nu este necesara suplimentarea nici unui branșament.

 • c) identificarea amplasamentului prin precizarea acțiunilor rolovanț^privlnd cotnpoiiarea clădirii (gravitaționale, seismice, climatice, geotehnice, tchnologjffifte))''' ( ' j" ic: crara^hz referința a vântului este gi> B 0.4 kPa.


  Construcția analizata se afla situata in zona de baza valorile au=0,20 g si Tc “1,0 soc. in conformitate cu zona P 100-1/2013.

  Din punct do vedere al incarcarilor din zapada, confc proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra constructiiloi\ cu bo,k = 2 kN/tnp (IMR“50ani).

  Din punct de vedere al incarcarilor din vani, conform

  Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor», indicativ CR 1-1-4-2012;


  ona


Adâncimea de inghot osto de inghot este do 80 - 90 cm conform STAS 6054/77

Terenul de fundare este alcătuit din argile prăfoase fara sensibilitate la umezire si fara contracții mari.

In conformitate cu prevederile paragrafului 4.3 si a tabelului 4.1 din Normativul

Pontru obloctivul stabilit prin tema do proiectare - OPB - care presupune pastrarea configurației structurale a clădirii existente nu sunt necesare investigații suplimentare.

 • d) doscrioroa generală a clădirii po baza datelor istorice, inspecției vizuale, analizării documentației tehnica do proiectare și execuțlo, precum și a reglementărilor tehnice aplicabile, cu preclzaroa col puțin a următoarelor aspecte tehnice: tip de fundație, sistem structural, compui timontări, închideri, modificări, degradări, Intervenții, sisteme tehnice/echlpamente amplasate la nivelul respectiv al clădirii, etc.

Informațiile privitoare la alcătuirea constructilor s-au colectat prin examinarea vizuala de detaliu sl de ansamblu realizata cu ocazia vizitei efectuate in prezanta proprietarilor in data do 20,11,2018, ocazie cu care s-a realizat si documentarul foto, po baza proiectării simulate conform practicii de proiectare din perioada realizării construcției - anii 1987 - Normativul P 100/82 precum si din informațiile puse la dispoziție de către personalul do exploatare si introtlnero, rezultând următoarele informații generale privind construcțiile;

 • - perioada execuției; anul 1987

 • - numărul do niveluri; C1, C10 DECANTOR + STATIE POMPE SPĂLĂTORIE si 08 - 2 si

03, C6, C8 si C9 - 1

forma si dimensiunile in plan; regulata, fara colturi intrando ■■ vezi roloveolo anexate forma si dimensiunile in elevație: regularitate in elevație, fara otajo slabe tipul structurii:

- CORP 01 -BIROURI - cadre de beton armat cu planșeu și grinzi prefabricate din beton armat, 010 DECANTOR + STATIE POMPE SPĂLĂTORIE - pereți structurali din zidărie de cărămidă confinata de 30 cm. grosime cu planșee și grinzi prefabricate din beton armat, cu învolitoare tip terasă,

 • -  05 - STATIE SPALARE/VOPSIRE - cadre de beton armat cu planșeu și grinzi prefabricate din beton armatchesoano, 06 - HALA ÎNTREȚINERE P+1E - cadre de beton armat, cu planșeu și grinzi prefabricate din beton armat,

 • -  08 - MAGAZIE/ATELIERE PARTER • ■ poreti structurali din zidărie de cărămidă confinata,

C3 - BOXA RECTIFICAT BANDAJE Structura d.e. rezistență este alcătuită din cadre metalice fara închideri, fundații dinI ' n$rtai6f, șarpanta metalica, invelitoaro din tabla metalica cuta^șijlbarc maron-C9 - MAGAZIE MATERIALE PARTER - cadre din închideri de zidărie de B.C.A., fundații continui din gete - natura terenului de fundare: pământuri arglloas umozire si fara contracții mari - lipul sl materialele fundațiilor: fundații directe, do ti cadrelor si grinzi continui din boton simplu sl zidar structurali amplasate la cca. 80 cm adancimo fata do cota terenului


amenajat. La clădirea C9 fundațiile sunt amplasate la cca. 60 cm adâncime fata do cota terenului amenajat.

 • -   - tipul si materialele închiderilor:

C1 - pereți nostructurali din b.c.a, inramata, do 38 cm grosime, CIO DECANTOR+8TATIE POMPE SPĂLĂTORIE - pereți structurali din zidărie do cărămidă confinata,

C 5 - fasii prefabricate do b.c.a., cu grosime do 30cm

C 6 - fasii prefabricate de b.c.a., cu grosime do 30cm

C 8 - pereți structurali din zidărie do cărămidă confinata

C 9 - poroti nestructurali din b.c.a, inramata, do 38 cm grosime

 • -  - tipul si materialele compartimentărilor:

C1 - pereți nestructurali din zidărie de cărămidă confinata do 20 cm grosime C10 DEGANTOR+STATIE POMPE SPĂLĂTORIE - pereți structurali din zidărie do cărămidă confinata,

CB-, fasii prefabricate do b.c.a., cu grosime do 30cm

 • -  C 6 - fasii prefabricate do b.c.a., cu grosime do 30crn

C 8 - pereți structurali din zidărie do cărămidă confinata do 20 cm si 30 cm grosime

 • -  C 9 - poroti nestructurali din b.c.a, do 30 cm grosime

 • -  - lipul si materialele finisajelor si decorațiilor exterioare: tencuiala cu mortar do var-clmont si vopsitorii do exterior. Nu sunt clemente decorative grote ancorate do fațade

- tipul si materialele acoperișului: 01, C10 DEGANTOR*STATIE POMPE SPĂLĂTORIE, C5,C6,C8 - terasa nocirculabila,C3, C9 - șarpanta din protilo metalice ușoare tip C

vecinătăți, alipiri la calcan: clădirile nu au alipire la calcan

u) întocmirea relevantul fotografic și descriptiv al stării fizice a nivelului respoctiv/ansamblului clădirii, însoțit do releveul avariilor/degradâiilor. după caz;

Spatiile sunt zugrăvite dar prost întreținute. Nu exista excentricități po verticala intre axele pereților, stâlpilor si grinzilor. Pereții nu prezintă valuriri sau abateri semnificative de planeitate atat pe orizontala cat si pe verticala. De asemenea nu sunt fisuri sau crăpături care sa denote prezenta unor avarii structurale din cauze seismice sau neseismico. Astfel, so ponto aprecia ca, fata do nivelul încărcărilor i^icp-p fost calculata si de masurile do alcătuire si armare adoptate, corcspun 4 ‘ normativelor din etapa du realizare a construcției, structura clădirilor s-a comp sensul in care nu s-au produs avarii si nici pierderi de vieți omer$țti. prezintă degradări produse do acțiunile climatico, tehnolog^# diferențiate.


urate Qârop


Cercetarea vizuala, lipsa unor avarii semnificative in elefj fi depistate cu ochiul liber, caracteristicile constructive ale clei conduce la concluzia ca nivelul actual do siguranța al clădirilor la irtearp si seismice, este cel stabilit prin proiectul inițial, adina Rs III.           ’

gravitai


Datele privind starea fizica a constructivi au fost culese din examinarea vizuala do ansamblu si do detaliu a clădirii efectuata cu ocazia vizitei la amplasament in data do 20.11.2018 in prezenta personalului de exploatare si a proiectantului general, ocazie cu care s-au realizat rolovoole oxtinso ale tuturor nivelelor clădirii si s-a întocmit documentarul foto, relevante fiind:

condiția fizica a elementelor structurale: nu exista dogradari alo betonului si profilolor metalice laminate prin carbonatam, coroziune sau alto acțiuni cum ar fi: explozii, incendii, otc.

degradări ale elementelor structurale din acțiuni seismice: nu exista eventuale degradări alo elementelor structurale provenite din sarcini neseismice: nu exista, cldirloa fiind relativ bine introtinuto, cu excepția clădirii C9 undo degradările produse de fenomene do Inghot-dczghot datorate lipsoido introtincro (vezi documentar foto)

I) prezentarea, după caz, a rezultatelor sondajelor si investigațiilor efectuate privind pmdusolo puse in opera, gradul do degradare a acestora, detaliilor structurala executate, otc.

In conformitate cil art.4.3,1(4) din Normativul P 100-3/2008 care prevede “Dacă condițiile concrete do cercetare in teren nu permit investigațiile în teren și testolo prevăzute la cap. 4 (do exemplu, când construcția este în funcțiune), expertul va aprecia corecția (sporirea) necesară a valorilor CF." nu s-au realizat investigații de laborator pentru determinarea rezistentelor materialelor,

S-au făcut doar sondaje locale pentru determinarea adâncimii si alcătuirii fundațiilor.

 • g) descrierea luci arilor do reparatii/interventii propuse pentru punerea in siguranța si asigurarea integrității elementelor de construcție cu rol structural/nostructural caro fac obiectul reabilitării temice cu considerarea incarcarilor suplimentaro aferente, provenite din aplicarea masurilor do izolare tormica propuse

La clădirile C I ,C3, C 5, C 6 si C8 nu sunt necesare lucrări de reparatii/interventii iar încărcările suplimentare introduse de recompartirnentarile interioare si anveloparea cu vata minerala a clădirilor sunt nesemnificative in raport cu sarcinile si încărcările co au fost luate in considerare la proiectarea clădirii si pot fi preluate in totalitate de către structura de rezistenta a clădirilor.

La clădirea C 9 sunt necesare camasuiri ale pereților structurali prin realizarea unei tencuieli armate cu plasa tip STM de minim 6 mm diametrucu ochiuri de 10 x 10 cm. Do asemenea sunt necesare subzidiri si camasuiri ale fundațiilorpentru a fi scoase din zona de îngheț dezgheț. De asemenea, se vor înlocui profllele tip C ale șarpantei metalice si inlocuirea lor cu profite tip Z.

h) prezentarea evaluărilor cantitative si calitative ofoctuato in scopuFfiind^ip^nta/iK concluziilor si recomandărilorEvaluarea performantelor seismice a clădirilor consta di/ JtrQh z fns operații care trebuie sa stabilească vulnerabilitatea acestora iyy i^po/t c caracteristice amplasamentului, stabilind in mod concret mas indeplineste cerințele de performanta asociate acțiunii seismi necesara: A1, Evaluarea calitativa, si A2.Evaluarea prin cal)

A1. Evaluarea calitativa

Conform Normativului P100-3/2008 evaluarea calitativa a construcției (irmârestc:

- sa stabilească măsura iu căra regulile de conformare generala a structurilor si de detaliere a elementelor structurale si nestructurale sunt respectate;

-sa stabilesca starea generala de afectare din cauza cutremurului si/sau a altor acțiuni, inclusiv a modului in care au fost executate lucrările si a calitatii acestora.

Evaluarea calitativa s-a făcut pe baza următoarelor criterii:

 • - cunoștințele tehnice in perioada execuției construcției - .mul 1987 - P100/82 -norme do proiectare abrogate - iar construcția s-a executat conform unui proiect caro nu a putut fi consultat;

complexitatea construcțiilor, in special din punct de structural, definita de proporții (deschideri, înălțime), regularitate: complexitate do importanta normala, deschideri si înălțimi normale pentru construcții do acest tip, regularitate orizontala si verticala ;

datele disponibile pentru întocmirea evaluării - nivelul do cunoaștere limitata;

 • - funcțiunea, importanta si valoarea clădirii - funcțiune obișnuita, importanta normala si redusa;

 • - condițiile privind hazardul seismic po amplasament, valorile accelerației seismice pentru proiectare, ag, condițiile locale de teren - condiții cu hazard seismic moderat si teren bun do fundare;

 • - tipul sistemului structural:mixt,pereți structurali din zidărie de BCA confinata care conlucroaza cu cadre formate din stâlpi si grinzi din beton armat cu plansoo din beton armat sl pereți structurali din zidariedo cărămidă confinata

nivelul de performanta stabilit pentru clădire obiectivul do performanta de baza-OPB ;

Contur regulat in plan: conformare structurala incorecta pentru acest tip do construcții la clădirea G 9.;

 • - construcțiile au rigiditate Insuficienta la clădirea C 9;

 • - s-a executat un sistem structural cu o ductilitate suficienta;

 • - rigiditatea fundațiilor directe este suficienta pentru a transmite la teren, cal mai uniform posibil, eforturile primite la baza suprastructurii;

sistemul structural osto continuu, suficient de puternic ca sa asigure un traseu neîntrerupt, cat mai scurt, in orice direcție, al forțelor seismice din orice punct al structurii pana la terenul de fundare,

Condiții privind redundanta; Evaluarea stabilește in ce măsură atingerea efortului capabil intr-unui din elementele structurii sau in cateva elemente ar putua expune structura unui pierderi de stabilitate, generala sau locala - sunt îndeplinite.

Condiții privind configurația clădirii - sunt îndeplinite

condiții privind regularitatea geometrica nu exista discontinuități geometrico;

condiții privind regularitatea distribuției maselor - nu exista discontinuități masico;

 • - discontinuități in configurația sistemului structural - nu este cazul;

 • - neregularitati in plan - nu osto cazul

Condiții privind interacțiunea structurii cu alte construcții sau clemente • construcțiile sunt unitare, alcătuite dintr-un slngurcorp,, Cladirlo nu sunt alIpltcUtfalta construcție, fiind libero po toato colo patru laturi.(vezi docii^iJtArul foto si p|â situație).                                                               z

Condiții referitoare la supante - nu este cazul.

O

Condiții privind relațiile intre structura si componentele nestrd&prafe prâtyim sktipiil StJ calitatea legaturilor intre acestea - sunt îndeplinite.         \\y.
Condiții de alcătuire specifice structuriilor din pereți structurali^ confinata - sunt îndeplinite

Condiții privind infrastructura si terenul de fundare - s-a identific fundare - argile prăfoase - nu au fost identificate tasuri diferențiate a'le‘tcrentnul;

- fundațiile sunt directe, de tipul izolate din beton si beton armat pentru stâlpii cadrelor si


A2.Evuluarea prin calcul

In conformitate cu pct. 3,4,1 din îndrumător pentru cazuri particularo do expertiza tehnica - CP 264-2017, nu s-a realizat evaluarea prin calcul, deoarece, pentru reabilitarea termica a clădirilor expertizarea tehnică pentru cerința fundamentală „rezistență mecanică șl stabilitate” se efectuează fără evaluarea seismică a clădirilor, dacă aceasta respectă cumulativ următoarele condiții;

 • - este o clădire cu cel mult cinci niveluri supraterane, indiferent do sistemul constructiv, proiectată conform normativului P 100 81 și nu au fost efectuate lucrări de intervenție, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 10/1995, care să îi diminueze capacitatea de rezistență și stabilitate de ansamblu avută în vedere la proiectare;

nu a fost încadrată anterior, prin raport de expertiză tehnică, în clasa de risc seismic Rsl conform normativului P 100-92, respectiv Rs I conform codului P 100-3/2008, și nu prezintă pericol public, astfel cum este definit acesta pentru construcțiile existente multietajate cu destinația de locuință, conform OG nr, 20/1994, cu modificările și completările ulterioare;

 • - nu este încadrată în categoria A do importanță, conform IIG nr. 766/1997; nu este clasată/în curs do clasare ca monument istoric.

Reglementările avute in vedere la întocmirea prezentei expertise tehnice sunt;

 • - P 100-1/2013 - Cod do proiectare seismica - Prevederi de proiectare pentru clădiri

 • - NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

• CR 06-2013 - Cod de proiectare pentru structuri din zidărie

 • - CR 0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor in construcții

 • - NP 07-97 - Cod de proiectare pentru construcții alcătuite din cadre din beton armat

 • - NE 012-2010 - Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton si beton armat

 • - P 130-99 Normativ privind comportarea in timp a construcțiilor

 • - Logos 10/1995 actualizata - Legea privind calitatea in construcții

 • - HG, Nr,766/96 Urmărirea comportării in timp a construcțiilor si stabilirea categoriilor do importanta

 • - SR EN 1990-2004/NA 2006 Bazele proiectării structurilor

 • - SR EN 1991-1-1-1-2004/NA 2006 - Acțiuni generale, greutati specifice, greutati proprii, încărcări utile pt, Clădiri

 • - SR EN 1991-1-1-3-2005/NA 2006 - încărcări date de zapada

 • - SR EN 1992-1-1-2004/NB 2008 - Proiectarea structurilor din beton

  - SR EN 1996-1'1-2006/NB 2008 - Proiectarea structurilor din zidari jața si


  nearmata. Partea 1-3

  - SR EN 1998-1-2004/NA 2008 Proiectarea structurilor pețțffikfez cutremur.Partea 1


  i) precizarea do masuri gonuralc si specifice de protecție / Proiectul întocmit do către SC RAY CONSULTING; recomparlimontarea interioara pentru îndeplinirea condltiilo anveloparea clădirilor in vederea sporirii performantelor privihtLefjc Pentru aceasta este necesara;  a-eneroe


  <2* o o o A


Clădirile C1,C10 DECANTOR +STATIE POMPE SPĂLĂTORIE, C 5, C Gsi C 8

 • - tormolzolaroa pereților exteriori cuvata minerala de 10 cm grosime aplicarea unei tencuieli strucurate

recompartimenfare interioara nestructurala

 • - înlocuirea tamplarioi metalice cu tamplarie PVC hidroizolarea si termoizolarea teraselor

Corp C3

La acoperiș se propune inlocuirea Invelltorii din tabla metalica cutata cu același material. Se mai propune vopsirea elementelor structurale metalice.

Nu so intervine asupra nlclunui element structural din beton sau zldarlo.

Nu so intervine asupra elementelor do rezistenta alo cadirii.

Nu este necesara suplimentarea nici unui branșament

Deoarece, conform art. 8,4(2) din Normativul P 100-1/2008 clădirile nu necesita lucrări do consolidare a structurii de rezistenta, se vor lua următoarele masuri;

- tencuiala exterioara se va desface numai cu mijlaco manuale si cu scule do mica putere. Pentru desfasuraroa in bune condiții a lucrărilor dedesfacoro a tencuielilor se vor lua armatoarele masuri si se vor executa următoarele lucrări;

VARIANTA MINIMALA

 • - se vor demonta ușile si ferestrele

 • - tencuielile exterioare se vor desface de pe schele montate in exteriorul construcției, materialul rezultat din desfacere fiind depozitat in exteriorul acesteia, cat mai departe de clădire.

 • - toate închiderile de goluri din zidaria existenta se vaface cu cărămidă sau b.c.a, de aceleași dimensiuni, tesute corespunzător

“ toate golurile noi din zidaria existontasc vor fi prevăzute cu buiandrugi dimensionați corespunzător

 • - se interzice evacuarea si sortarea materialului rezultat in timp ce se lucrează la desfacerea tencuielilor si zidăriilor

 • - personalul caro va lucra la desfacerea tencuielilo si zidarillorr va fi instruit in privința regulilor de protecție a muncii privind lucrul la înălțime,fiind dotat cu conturi de siguranța si casca do protecție si va fi in permanenta supravegheat de către conducătorul lucrării.

 • - toti pereții de compartimetare propuși pentru desființare sunt nestructurali

 • - toti pereții noi se vor realiza din materiala ușoare gips carton, zidărie de b.c.a, etc, se vor reface trotuarele exterioare in zonele in care acestea sunt degradate

 • - so va asigura o panta a trotuarelor perimetrele de minim 5% spre exterior

■ se va reface hidroizolatia rostului dintre trotuare si clădire pentru a inpledlca infiltrarea apelor meteorice in zona fundațiilor

 • - so vor inlocui toatejgheaburilesiburlanelo degradate


VARIANTA MAXIMALA

 • - se vor demonta usllo si ferestrele

se vor camasui cu tencuiala armata cu plasa tip S pereții delnehider, atat ceistructurali cat si cei nostructur tencuielile exterioare se vor desface de pe sc construcției, materialul rezultat din desfacere fiind de cat mai departe de clădire.

 • - toate includerile de goluri din zidaria existenta se de aceleași dimensiuni, tesute corespunzător

- toate golurile noi din zidaria existentase vor li prevăzute cu buiandrugl dimensionați corespunzător

• se interzice evacuarea si sortarea materialului rezultat in timp ce se lucrează la desfacerea tencuielilor

personalul care va lucra la desfacerea tencuielilor va fi instruit in privința regulilor du protecție a muncii privind lucrul la inaltirno,fiind dotat cu centuri do siguranța si casca de protecție si va fi in permanenta supravegheat do către conducătorul lucrării.

 • - toti pereții du compartimetare propuși pentru desființare sunt nestructurali

 • - toti pereții noi se vor realiza din materialo ușoare - gips-carton, zidărie de b.c.a, etc.

 • - se vor reface trotuarele exterioare in zonele in care acestea sunt degradate

 • - se va asigura o panta a trotuarelor perimetrale de minim 5% spre exterior

 • - se va reface hidroizolatia rostului dintre trotuare si clădire pentru a inpicdica infiltrarea apelor meteorice in zona fundațiilor

 • - se vor înlocui toatejgheaburilesiburlanele degradate

Cladiroa C 9

Deoarece clădirea se afla intr-o stare proasta datorata lipsei de introtinerc, Iar fundațiile nu respecta adâncimea minima do îngheț, este necesara luarea următoarelor masuri si se vor realiza următoarele lucrări:

VARIAN TA MINIMALA

se vor subzidi fundațiile pereților structurali

 • -  se vor camasul, pe o fata, cu tencuiala armata cu plasa de saarma toti pereții structurali

 • ■  se vor inlocui profilele tip C alesarpantei metalica cu profite tip Z

 • - tencuielilc exterioare se vor desface de pe schele montate in exteriorul construcției, materialul rezultat din desfacere fiind depozitat in exteriorul acesteia, cat mai departe de clădire.

 • - toate închiderile de goluri din zidaria existenta se vaface cu cărămidă sau b.c.a, de aceleași dimensiuni, tesute corespunzător

 • - toate golurile noi din zidaria existentase vor fi prevăzute cu buiandrugi dimensionali corespunzător

 • ■ se interzice evacuarea si soi tarea materialului rezultat in timp ce se lucrează la desfacerea tencuielilor

 • - personalul care va lucra la desfacerea tencuielilor va fi instruit in privința regulilor de protecție a muncii privind lucrul la înălțime,fiind dotat cu centuri do siguranța si casca de protecție si va fi in permanenta supravegheat de către conducătorul lucrării.

 • - toti pereții de compartimetare propuși pentru desființare sunt nestructurali

 • - toti pereții noi se vor realiza din materiale ușoare - gips-carton, zidărie de b.c.a, etc,

  infiltrare


se vor reface trotuarele exterioare in zonele in care acestea sunt degradate se va asigura o panta a trotuarelor perimetrale de mini se va reface hidroizolatia rostului dintre trotuare a apelor meteorice in zona fundațiilor se vor inlocui toatejgheaburilesiburlanele degradatf/C

r^ore țxteripr

Irh penki^ăț^ppicdica

— oRIANTA MAXIMALA

se vor subzidi fundațiile pereților structurali

se vor camasui, pe ambele foto, cu tencuiala

pereții structurali                                     v r_

se vor inlocui profilele tip C alesarpantei metalice cu ploile jin7V> A

• tencuielile exterioare sa voi desface de pe schele montate in exteriorul construcției, materialul rezultat din desfacere fiind depozitat in exteriorul acesteia, cat mai departe de clădire.

 • - toate închiderile de goluri din zidaria existenta se vaface cu cărămidă sau bea. de aceleași dimensiuni, țesute corespunzător

 • - toate golurile noi din zidaria existentase vor fi prevăzute cu buiandrugi dimensionați corespunzător

 • - se interzice evacuarea si sortarea materialului rezultat in timp ce se lucrează la desfacerea tencuielilor

 • - personalul care va lucra la desfacerea tencuielilor va fi instruit in privința regulilor de protecție a muncii privind lucrul la inaltimo,fiind dotat cu centuri de siguranța si casca de protecție si va fi in permanenta supravegheat de către conducătorul lucrării.

 • - toti porotli de compartimetare propuși pentru desființare sunt nestructurali

 • - toti pereții noi se vor realiza din materiale ușoare - gips-carton, zidărie de b.c.a, etc,

 • - se vor reface trotuarele exterioare in zonele in care acestea sunt degradate

 • - se va asigura o panta a trotuarelor perimetrele de minim 5% spre exterior

se va reface hidroizolatla rostului dintre trotuare si clădire pentru a inpicdica infiltrarea apelor meteorice in zona fundațiilor

 • - se vor inlocui toatejgheaburilosiburlanele degradate

Dooaroco VARIANTA MINIMALA asigura încadrarea clădirii C 9 IN CLASA DE RISC SEISMIC Rs III pocum sl păstrarea încadrării in clasa do risc seismic Rs III a celorlalte clădiri, exportul recomanda VARIANTA MINIMALA

Toate lucrările se vor excuta conform plaselor si detaliilor cuprinse in proiectul întocmit de către S.C RAY CONSULTING S.R.L, in calitate de proiectant general,

Proiectul va respecta in mod obligatoriu următoarele exigente minimale:

In conformitate cu Legea 10/1995 si II,G, 925/95 beneficiarul are obligația sa asigure verificarea integrala a documentației structurii de rezistenta de cairo verificatori atestati M.L.P.A.T., exigenta Al). Beneficiarul va asigura întocmirea, pastrarea si completarea permanenta a Cârtii Tehnico a construcției de către personal autorizat, conform Ord. 31/N/95 a Ml PAT si P130/97 cap. 3 "Urmărirea curenta a comportării construcției" si Anexa 1. Construcția proiectata nu necesita o urmărire speciala in sensul cap. 4 din P130/1997.

Se atrage atentla ca e absolut necesar ca execuția acestor lucrări specifice sa fie Incredlntata de beneficiar unui personal specializat, care va indica procedeul de lucru, succesiunea operațiilor, fisa tehnologica, etc. Prin proiectarea tehnologica si de detaliu se va asigura evitarea do accidente tehnice pe durata execuției. Tebpofqgia. de execuție propusa este accesibila, toate procedeele tehnologice fiind omologa^ sl aflate1 ifi pfagțica curenta. Lucrările nu prezintă soluții tehnologice noi, nocunosc)4e‘savTi'eutHi7^Q in tata. L)in acest motiv nu se considera necesar un plan tehnologioWJriryțrid .^a’dcgs^s'difib detaliat de comun acord cu executantul lucrării funcție de qp^fefctelwca azăcestoUl Proiectarea tehnologica do detaliu nu constituie obiectul docuțWfJpud fa/jajfAC di l,T Wi se va întocmi de constructor prin Responsabili tehnici cu execciwf^cj^^f de consj^iojli. atestati telinico-profesional, cu respectarea cerinței de a se uulizși f^nTiologii aateoyate caro sa mențină vibrațiile in limitele impuse de normele tehnice actuali fv N j

Pe durata execuției lucrărilor de intervenție se vor respecta preveddrite lNE 012/1-2007 si NE 012/2-2010. Executantul va respecta cu strictele ordinea propusa a lucrărilor, Totodată el isi va lua toate masurile de protecția muncii pe care le crede necesare desfășurării in deplina siguranța a lucrării, atit in ce privește prevenirea accidentelor muncitorilor cit si a prevenirii accidentelor din zona limitrofa lucrărilor Pe durata execuției lucrărilor de intervenție se vor respecta, normele in vigoare privind protecția la acțiunea focului, prevenirea si stingerea incendiilor, precum si normele in vigoare privind proiecția, tehnica securității si igiena muncii.

Masurile prevăzute mai sus au un caracter obligatoriu si minimal. Pe parcursul decopertarilor si a avansarii lucrărilor de execuție se vor semnala de către constructor si beneficiar, eventualele degradări ascunse si ncconcordantc fata de situația actuala, si fata de constatările si considerentele care au stat la baza prezentei expertize. Acestea vor fi insusite de proiectantul de rezistenta, care va lua masurile necesare de adaptare a proiectului si detaliilor respective la situația concreta din teren cu consultarea expertului. In cadrul proiectului se vor prevedea in acest caz toate masurile suplimentare, considerate ca necesare pentru pastrama capacitalii de rezistenta do ansamblu si de detaliu a construcției.

Ca o concluzie generala, pentru clădirea existenta, realizarea lucrărilor din proiectul de arhitectura, constituind tema agreata de beneficiar, cu respectarea condițiilor formulate prin prezentul raport de expertiza rezulta ca;

 • -  masurile solicitate a fi luata prin proiect sunt suficionta pentru a evita orice risc in timpul execuției,

 • - pentru clădirea exportizata se asigura pastrama gradului do asigurare la acțiuni seismice antorioar execuției lucrărilor, corespunzător celui prevăzut in proiectul inițial, adica RsIV,

Prezentul raport de expertiza constituie tema de rezistenta pentru întocmirea si detalierea proiectului de structura

Prozontul raport do expertiza are un caracter tohnlc si nu se substituie documentației si avizelor logale do autorizare a cărei obținere cade in sarcina beneficiarului.

j) prezentarea concluziilor și recomandhrilor cu privire In lucrurile cere ulterior execuției sa fio consemnate in cartea tehnica a construcției

Deoarece, prin realizarea lucrărilor propuse nu sunt afectate in nici un tal elementele structurale, iar modernizarea si anveloparea so va roaliza cu saltele do vata minerala de 10 cm grosime, incarcarile suplimentare iptdfoșb'dbfacoatpa sunt nesemnificative in raport cu sarcinile utile si permanentem^șfrinta si potff Integral preluata do către structura do rezistenta a clădirilor C1,C^C1Q'6E^Ă'lt<tQR+^TATIE POMPE SPALATORIE.CS, C6 si C8.                  n / ,

Atât pentru încărcări verticale cat si pentru iWftarchri rf'riii^ntălfe oKodlitia lucrărilor propuse nu pune elementele structurata si n^B|ftjcwalqJil^>clădirii inir-o situație mai puțin favorabila decât cea do dinaintea                    y & 1

Realizarea lucrărilor certificate nu afecteaza in                mriitjhZra de

rezistenta si stabilitatea construcțiilor existenta (in întreg 8au.pf}tua1). ț-

Lucrările trebuie executata de echipa de muncitori calificați sâbuh^irtffmuea unui cadru tehnic si sub supravegherea dirigintelui do șantier, atestat MI.PAT.

Execuția lucrărilor va fi condusa, de către cadre tehnice cu experiența, care răspund direct de Instruirea personalului caro executa operațiile si de respectarea fiselor tehnologica privind execuția lucrărilor la înălțime.

Cu 10 zile inainte începerii lucrărilor va fi anunțat Inspectoratul Teritorial in Construcții, pentru luarea in evidenta si aprobarea programului de faze determinate.

Constructorul caro executa lucrările este obligat sa ia toate masurile do proiecție a vecinătăților (transmisia de vibrații puternice sau șocuri, împroșcări de material, degajare puternica do praf, sa asigure accesele necesare, etc.)

Executantului ii rovine obligația respectării normelor in vigoare privind protecția la acțiunea focului, prevenirea si stingerea incendiilor, precum si din cele privind protecția, tehnica securității si igiena muncii.

Pentru eliminarea oricăror accidente de munca si consecințele dăunătoare igienei si sanatatii oamenilor, se vor lua masurile cunoașterii, însușirii si respectării obligațiilor din următoarele acte normative;

» Norme generale de proiecția muncii elaborate do Min. Muncii si Proiecției Socialo si de Min, Sanatatii;

 • •  Legea protecției muncii nr.319/2006;

 • •  HG nr. 300/2006-Cerinte minime de securitate si sanatate pentru șantierele temporare sau mobile;

 • •  l-IG nr.1048/2006- Cerințe minime de securitate si sanatate pentru utilizarea do cairo lucratori a echipamentelor individuale do proiecție la locul do munca;

 • •  HG nr. 1051/2006- Cerințe minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor caro prezintă riscuri pentru lucratori;

 • •  I IG nr. 1091/2006- Cerințe minima de securitate si sanatate pentru locul du munca;

 • •  IM 006/1996-Norme specifice de protecție a muncii pentru lucrări de zidărie si finisaje (BC10/1996);

 • •  Ordinul Ml PAT nr. 9/N/15.03.1993-Regulamentul privind protecția muncii in construcții (Buletinul Construcțiilor nr. 5, 6, 7/1993.

P118/1999 Normativ do protecție la foc;

 • •  Od. MDLPL nr. 269/04.03.2008 si Min. Internelor si Reformei Administrativo nr.431/31.03.2008 Regulament privind clasificarea si încadrarea produselor pentru construcții pe baza performantelor de comportare la foc-Clase de reacție la foc.

In conformitate cu prevederile regulamentului aprobat prin HGR 925/1995, documentația do proiectare va fi Insusita de către autorul expertizei.De asemenea so va face verificarea pentru exigenta "rezistenta si stabilitate A‘‘.

Prezentul raport de expertiza constituie tema pentru întocmirea proiectului lucrării, are un caracter tehnic si nu se substituie demersurilor legale ce cad in sarcina beneficiarului.

Recomand beneficiarului ca după autorizarea si realizarea lucrărilor acestea sa fie consemnate in jurnalul de evenimente al clădirii.

Prezentul raport do expertiza are un caracter tehnic si nu so substituie documentației si avizelor legale de autorizare a cărei obținere cade in sarcina beneficiarului


Ing, GlJLEAC V, BOGDAN

Expert tehnic in construcții certificat 579 11.12.2018

BENEFICIAR : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

S.C. RAY CONSULTING S.R.L.

J16/347/2002

CUI RO14591403

CRAIOVA, BLD. ȘTIRBEI VODĂ, NR. 7A, CAM. 105

D.A.L.I - PIESE DESENATE

Ing. Andrei DRAGOTA

BORDEROU

Planșa A01 - PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Planșa A02 - PLAN DE SITUAȚIE EXISTENTA PE SUPORT CADASTRAL AVIZAT

Planșa A03 - PLAN PARTER EXISTENT CI - BIROURI

Planșa A04 - PLAN PARTER PROPUS CI - BIROURI

Planșa A05 - PLAN ETAJ EXISTENT CI - BIROURI

Planșa A06 - PLAN ETAJ PROPUS CI - BIROURI

Planșa A07 - PLAN INVELITOARE EXISTENT CI - BIROURI

Planșa A08 - PLAN INVELITOARE PROPUNERE CI - BIROURI

Planșa A09 - SECȚIUNE S1E-S1E' CORP CI BIROURI - SITUAȚIE EXISTENTA

Planșa A10 - SECȚIUNE S1E-S1E' CORP CI BIROURI - SITUAȚIE PROPUSA

Planșa AII - PLAN FAȚADE S-E, N-E, S-V, N-V CORP CI BIROURI - SITUAȚIE EXISTENTA

Planșa A12 - PLAN FAȚADE S-E, N-E, S-V, N-V CORP CI BIROURI - SITUAȚIE PROPUSA

Planșa A13 - PLAN, PLAN INVELITOARE, SECȚIUNE S2E-S2E' CIO - DECANTOR/POMPE SPALARE -

SITUAȚIE EXISTENTA

Planșa A14 - PLAN, PLAN INVELITOARE, SECȚIUNE S2E-S2E' CIO - DECANTOR/POMPE SPALARE -

SITUAȚIE PROPUSA

Planșa A15 - FAȚADE CIO - DECANTOR/POMPE SPALARE - SITUAȚIE EXISTENTA

Planșa A16 - FAȚADE CIO - DECANTOR/POMPE SPALARE - SITUAȚIE PROPUSA

17


Planșa A17 - PLAN PARTER C5 - EXISTENT...................................................................................................

Planșa A18 - PLAN PARTER C5 - PROPUNERE

18


19


Planșa A19 - PLAN INVELITOARE C5 - EXISTENT..........................................................................................

Planșa A20 - PLAN INVELITOARE C5 - PROPUNERE

20


21


22


Planșa A21 - SECȚIUNE C5-S1 - EXISTENT.

Planșa A22 - SECȚIUNE C5-S1 - PROPUNERE

Planșa A24 - FAȚADA SUD-VEST C5 PROPUNERE


24


Planșa A25 - FAȚADA SUD-EST C5 EXISTENT.


25


Planșa A26 - FAȚADA SUD-EST C5 PROPUNERE.


26


Planșa A27 - FAȚADA NORD-VEST C5 EXISTENT.


27


Planșa A28- FAȚADA NORD-VEST C5 PROPUNERE


28


Planșa A29 - FAȚADA NORD-EST C5 EXISTENT.


29


Planșa A30 - FAȚADA NORD-EST C5 PROPUNERE


30Planșa A31 - PLAN PARTER C6 - EXISTENT.


31


Planșa A32 - PLAN PARTER C6 - PROPUNERE


32


Planșa A33 - PLAN ETAJ C6 EXISTENT.


33


Planșa A34 - PLAN ETAJ C6 PROPUNERE


34


Planșa A35 - PLAN INVELITOARE C6 - EXISTENT.


35


Planșa A36 - PLAN INVELITOARE C6 - PROPUNERE


36


Planșa A37 - SECȚIUNE C6-S1 - EXISTENT.


37


Planșa A38 - SECȚIUNE C6-S1 - PROPUNERE


38


Planșa A39 - SECȚIUNE C6-S2 - EXISTENT.


39Planșa A40 - SECȚIUNE C6-S2 - PROPUNERE


.40


Planșa A41 - FAȚADA SUD-VEST C6 - EXISTENT.


.41


Planșa A42 - FAȚADA SUD-VEST C6 - PROPUNERE


.42


Planșa A43 - FAȚADA SUD-EST C6 - EXISTENT.


.43


Planșa A44 - FAȚADA SUD-EST C6 - PROPUNERE


.44


Planșa A45 - FAȚADA NORD-EST C6 - EXISTENT.


.45


Planșa A46 - FAȚADA NORD-EST C6 - PROPUNERE


.46


Planșa A47 - FAȚADA NORD-VEST C6 - EXISTENT.


.47


Planșa A48 - FAȚADA NORD-VEST C6 - PROPUNERE

Planșa A49 - PLAN PARTER EXISTENT- C8 ATELIER

Planșa A50 - PLAN PARTER PROPUS - C8 ATELIER

Planșa A51 - SECȚIUNE TRANSVERSALA EXISTENT - C8 ATELIER

Planșa A52 - SECȚIUNE TRANSVERSALA PROPUS - C8 ATELIER

Planșa A53 - PLAN INVELITOARE EXISTENT - C8 ATELIER

Planșa A54 - PLAN INVELITOARE PROPUS - C8 ATELIER

Planșa A55 - FAȚADA SUD-VEST EXISTENT - C8 ATELIER

Planșa A56 - FAȚADA SUD-VEST PROPUS - C8 ATELIER

Planșa A57 - FAȚADA NORD-EST EXISTENT - C8 ATELIER

Planșa A58 - FAȚADA NORD-EST PROPUS - C8 ATELIER

Planșa A59 - FAȚADA NORD-VEST EXISTENT - C8 ATELIER

Planșa A60 - FAȚADA NORD-VEST PROPUS - C8 ATELIER

Planșa A61 - FAȚADA SUD-EST EXISTENT - C8 ATELIER

Planșa A62 - FAȚADA SUD-EST PROPUS - C8 ATELIER

Planșa A63 - PLAN PARTER EXISTENT - C9 MAGAZIE

Planșa A64 - PLAN PARTER PROPUS - C9 MAGAZIE

Planșa A65 - SECȚIUNE TRANSVERSALA EXISTENT - C9 MAGAZIE

Planșa A66 - SECȚIUNE TRANSVERSALA PROPUS - C9 MAGAZIE

Planșa A67-PLAN INVELITOARE EXISTENT-C9 MAGAZIE

Planșa A68 - PLAN INVELITOARE PROPUS - C9 MAGAZIE

Planșa A69 - FAȚADA SUD-EST EXISTENT - C9 MAGAZIE

Planșa A70 - FAȚADA SUD-EST PROPUS - C9 MAGAZIE

Planșa A71 - FAȚADA NORD-VEST EXISTENT - C9 MAGAZIE

Planșa A72 - FAȚADA NORD-VEST PROPUS - C9 MAGAZIE

Planșa A74 - FAȚADA SUD-VEST PROPUS - C9 MAGAZIE

Planșa A75 - FAȚADA NORD-EST EXISTENT - C9 MAGAZIE

Planșa A76 - FAȚADA NORD-EST PROPUS - C9 MAGAZIE

Planșa A77 - PLAN PARTER EXISTENT - CORP C3

Planșa A78 - PLAN PARTER PROPUS - CORP C3

Planșa A79 - PLAN INVELITOARE EXISTENT - CORP C3

Planșa A80 - PLAN INVELITOARE PROPUS - CORP C3

Planșa A81 - SECȚIUNE TRANSVERSALA Sl-Sl EXISTENT - CORP C3

Planșa A82 - SECȚIUNE TRANSVERSALA Sl-Sl PROPUS - CORP C3

Planșa A83 - FAȚADA NORD-EST EXISTENT - COPR C3

Planșa A84 - FAȚADA NORD-EST PROPUS - COPR C3

Planșa A85 - FAȚADA SUD-VEST EXISTENT - COPR C3

Planșa A86 - FAȚADA SUD-VEST PROPUS - COPR C3

Planșa A87 - FAȚADA SUD-EST EXISTENT - COPR C3

Planșa A88 - FAȚADA SUD-EST PROPUS - COPR C3

Planșa A89- FAȚADA NORD-VEST EXISTENT-COPR C3

Planșa A90 - FAȚADA NORD-VEST PROPUS - COPR C3

Planșa PI - PLAN DE SITUAȚIE - LINII


..........................................................................................................91


Planșa P2 - SECȚIUNE TRANSVERSALA LINIE CURENTA

Planșa P3 - SECȚIUNE TRANSVERSALA

Planșa P4 - SECȚIUNE TRANSVERSALA APARATE DE CALE

Planșa E01 - ANEXA 1. PLANUL CU AMPLASAREA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE SI A

ECHIPAMENTELOR ELECTRICE DIN DEPOU

Planșa E02 - ANEXA 2. INSTALAȚIA 0,4 KV. SITUAȚIE EXISTENTA

Planșa E03 - ANEXA 3. REȚEA ILUMINAT EXTERIOR SI TRASEU CABLURI FORȚA SITUAȚIA

PROIECTATA

Planșa E04 - ANEXA 4. INSTALAȚIA 0,4KV. SITUAȚIE PROPUSA

Planșa E05-TABLOU ELECTRIC C5. SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA

Planșa E06-TABLOU ELECTRIC C8. SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA

Planșa E07.1-TABLOU ELECTRIC TI. SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA

Planșa E07.2-TABLOU ELECTRIC TI. SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA

Planșa E08.1-TABLOU ELECTRIC T2. SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA

Planșa E08.2 - TABLOU ELECTRIC T2. SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA

Planșa E09.1-TABLOU ELECTRIC T3. SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA

Planșa E09.2-TABLOU ELECTRIC T3. SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA

Planșa E10.1-TABLOU ELECTRIC T4. SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA

Planșa E10.2-TABLOU ELECTRIC T4. SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA

Planșa Eli.1 - TABLOU ELECTRIC T6. SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA

Planșa E11.2-TABLOU ELECTRIC T6. SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA

o
<w«wiunnmnol MUttiifan

~~ 868f


WooAiwaioria

Urau


faliiteri cu drept de leataetwgv*

z.       —

Y

EXPERT/ VERIFICATOR

NUME?

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

EXPERTIZA - Nr./DATA

REFERAT - Nr./DATA

s.c. raY consultings.r.l

CUI 14591403,  J16/347/2002                       TEL; 0765/338.615,  0767/612 784                #

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR MIHAILGENOIU PRIN DELEGAT DANA MIHAELA BOSOTEANU

PROIECT NR:

52/2018

CALITATE ELABORATORI

NUME    t

SEMNATUR^

SCARA:

1:5000 -

TITLU PROIECT:      D.A.L.I. - Modernizare

depou si modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 Modernizare depou tramvaie

ADRESA: județ Dolj, Mun Craiova, Bulevardul Dacia, nr 3

FAZA:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Andrei Dragota-

PROIECTAT

arh. Irina Anamaria UrtTcu

',r r /   **

DATA:

26 11.2018

TITLU PLANȘA:

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

PLANȘA NR:

A01

DESENAT

c. arh. Razvan Chelaru

-
'AjyevrsK

eoortSonAe

* | y |       J


EXPERT/ VERIFICATOR


NUMECALITATE ELABORATORI


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


EXPERTIZĂ-Nr/DATA

REFERAT - Nr./DATA


S.C. RAY CONSULTING S.R.L


BENEFICIAR:


PROIECT NR:


NUME


ing. Andrei Dragota


arh. Irina Anamaria Urucu


c arh. Razvan Chelaru1:1000


26 11 2018


MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR MIHAIL GENOIU PRIN DELEGAT DANA MIHAELA BOSOTEANU


TITLU PROIECT:      D A L, . Modemttare

depou si modernizarea stafiilor de redresare pentru Cimentarea electrica a tramvaielor Faza 2 - Modernizare depou tramvaie

ADRESA: județ Dolj Mun Craiova Bulevardul Dada nr 3


TITLU PLANȘA:

PLAN DE SITUAȚIE EXISTENTA PE SUPORT

CADASTRAL AVIZAT


52/2018


FAZA:


PLANȘA NR:


A02


                                                           18 83

1.15 L 40

U-06

_

LȘ2

1-21 I     150     L 1 14 l     148

1 31 J

150 n

2.40

150

|     150    f         1     150

1 W

1      1 49

I 102 I

1 48

1 1 ” I

1.50

[   84 L 63 L

1 55

I .74 I

1       1 50

T        T

150

1 1

150

1        1 240 1

18 83

1 2 40 1

PLAN PARTER EXISTENT C1 - BIROURI

SC. 1/1001 38

1.15

3 55

150

id

.80

2.86            t

t 1 60

1 95

1

1     300
Sc existent = 210,79 mp Sd existent = 421,58 mp S u = 340,81 mp


CATEGORIA DE IMPORTAN ȚĂ "C" CLASA DE IMPORTAN ȚĂ III

EXPERT/

VERIFICATOR

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

EXPERTIZA - Nr /DATA

REFERAT - Nr./DATA

S.C. RAY CONSULTING S.R.L

CU!: 14591403, J18/347/2002                       TEL: 0765/331.815, 0757/812.784

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR MIHAILGENOIU PRIN DELEGAT DANA MIHAELA BOSOTEANU

PROIECT NR:

52/2018

CALITATE ELABORATORI

NUME

semnaVur^x

SCARA:

1:100

TITLU PROIECT:      D.A.L.I.. Modentoe

depou si modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie

ADRESA: județ Dolj, Mun Craiova, Bulevardul Dacia, nr. 3

FAZA:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Andrei Dragota

7

PROIECTAT

arh. Irina Anamaria Urucu

r

DATA:

26.11.2018

TITLU PLANȘA:

PLAN PARTER EXISTENT C1 - BIROURI

PLANȘA NR:

A03

DESENAT

c. arh. Razvan Chelaru

.    —                                                        19 03

50 L 1 15

MOI

86

L   1»

152

121

1 50

1 14

1 48

1 31 J

L 1 38

1.15

3 65

1 150

2 40

150

150

150

1

150

80
1   1.05   .


TERMOI? JLATIE VATA BAtALTICA


1 w

L     1 49

I 1» 1

1 48

| |

1 50

l 84 L 63 L

1 55

l -74 I

2.96

qh 1 60      [

2 05

1     150

1        T

150

T          T

1 50

1         1 2 40 1

19 03

1 2.40 1

fi      3 00      1


PLAN PARTER PROPUS C1 - BIROURI

SC. 1/100


(rttMMUtMHHKWM mutaMlau

6682

IrinoAnomorla Urutu


Arhitect cv drept de semMfurtS c propus = 218 mp S d propus = 436 mp Su = 340,81 mp


CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ "C" CLASA DE IMPORTAN ȚĂ III

EXPERT/ VERIFICATOR

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

EXPERTIZA - Nr./DATA

REFERAT - Nr./DATA

S.C. RAY CONSULTING S.R.L

CUI: 14591403,  J16/347/2OO2                       TEL: 0785/3^6.615, 0767/812.784

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR MIHAIL GENOIU PRIN DELEGAT DANA MIHAELA BOSOTEANU

PROIECT NR:

52/2018

CALITATE ELABORATORI

NUME

SEMNÂȚURA

SCARA:

1:100

TITLU PROIECT:      D A.L.l. - Modernizare

depou si modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie

ADRESA: județ Dolj, Mun. Craiova, Bulevardul Dacia, nr. 3

FAZA:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Andrei Dragota

PROIECTAT

arh. Irina Anamaria Urucu

cMa*

DATA:

26.11.2018

TITLU PLANȘA:

PLAN PARTER PROPUS C1 ■ BIROURI

PLANȘA NR:

A04

DESENAT

c. arh. Razvan Chelaru

-1

4

I


18 83

2 15        L 90

156

1 50

1.21

1-50

1 14

1.48     l 131    L    138    l 1.15

3 55

1 2.40

150

1.50

1.50    -|          7    150    1

80
&LÂ ȘEDINȚE/EXAMINARE


S=1966m> p parchet laminai


SECRETARIAT S = 14.30 nf p. parchet laminat


2.52


2.64


BIROU S = 11 Mmp. mocheta


BIROU


S - 10 00 m3


p mocheta


1.39


86


BIROU


S = 10.56 m1


p. mocheta


1 16


.40

.40

1.47

1

35

19

nt

28)

17.8


HOL


S-1295rTf


p. covor p.v.c.


HL = 3.102?


74 p [ 2f__86


2.


XL


1 26


40


BIROU SEF SECȚIE S = 35.43 mp parchet laminat


burii >> meteflc


BIROU

S = 14.11 rrf p. mocheta


BIROU

S = 13.16 m»

p. covor p.v.c.


S = 5 90frf p gresie


8 (O

CM

r-

in rt 04

O xr

CM

3

co co

CMIrino Anomorio Urutu1 89

149

107

1 48     [   1 08

1 50

68

60 ,

56

60

.49

60

3 10

3 70

1 50

1 50       1

150

60

8 83

60

60

------------------------------- -------------------------------,


PLAN ETAJ EXISTENT C1 • BIROURI SC. 1 /100


CATEGORIA DE IMPORTAN ȚĂ "C" CLASA DE IMPORTAN ȚĂ III


EXPERT/ VERIFICATOR

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

EXPERTIZA - Nr./DATA

REFERAT - Nr./DATA

S.C. RAY CONSULTING S.R.L

CUI: 14591403,  J16/347Z2M2                       TEL: 0765/338.W5, 0767/812.784

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR MIHAIL GEN0IU PRIN DELEGAT DANA MIHAELA BOSOTEANU

PROIECT NR;

52/2018

CALITATE ELABORATORI

NUME

SEMNATARA

SCARA:

1:100

TITLU PROIECT:     D.A.LI.. Modem^e

depou si modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie

ADRESA: jude] Dolj, Mun. Craiova, Bulevardul Dada, nr. 3

FAZA:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Andrei Dragota

PROIECTAT

arh Irina Anamaria Urucu

cA^K

DATA:

26.11.2018

TITLU PLANȘA:

PLAN ETAJ EXISTENT C1 - BIROURI

PLANȘA NR:

A05

DESENAT

c. arh Razvan Chelaru


19,03


2 25

1 56

L     1 50

L 1.21 L

1 50

1 1^ 1

1 48

L 1.31 J

1 38

I 120    1

i i.5o r

|     150

150

1 1

1 50

150

]1


3,60 .80


1 99

1.49

I 107 I

1 48

l 108 l

1 50

[ 68 [ 60 l 56 [ 60 l

9 .60 I

3 20

3 70

1      150

T         1

1 50

1 1

150

1 1 60 1 1 60 1

19 03

î 60 î

1


PLAN ETAJ PROPUS C1 - BIROURI SC. 1/1006 70                                I

1                                    175

1260

2.93             l         2 35          l 62 |

L L«Ț i


i

Uwco i

i.idtect tu d»eP«CATEGORIA DE IMPORTAN ȚĂ ~C" CLASA DE IMPORTAN ȚĂ III


EXPERT/ VERIFICATOR

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

EXPERTIZA - Nr./DATA

REFERAT - Nr./DATA

S.C. RAY CONSULTING S.R.L

A

CUI: 14591403, J1W47/20C2                       ȚEL: 0768/138.615, 0767/912.784

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR MIHAILGENOIU PRIN DELEGAT DANA MIHAELA BOSOTEANU

PROIECT NR:

52/2018

CALITATE ELABORATORI

NUME

SEMN^TUR^

SCARA:

1:100

TITLU PROIECT:      D.A.L.I. - Modernizare

depou si modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie

ADRESA: județ Dolj, Mun. Craiova, Bulevardul Dada, nr. 3

FAZA:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing Andrei Dragota

PROIECTAT

arh Irina Anamaria Urucu

DATA:

26.11.2018

TITLU PLANȘA:

PLAN ETAJ PROPUS C1 • BIROURI

PLANȘA NR:

A06

DESENAT

c. arh. Razvan Chelaru


                                                                        18.83

2 15

11.78

1.35 J

3.55

I


OKWHUtMHnKTHOg ' PW»(Mbiu

8682

IrinoAiMmtifla

Uru(u

AiIiIIki <u dripi j, HiMjugt,


PLAN INVELITOARE EXISTENT C1 - BIROURI SC. 1/100


CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ "C" CLASA DE IMPORTAN TĂ III


EXPERT/ VERIFICATOR


CALITATE ELABORATORI


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


NUME


SEMNĂTURĂ CERINȚA


S.C. RAY CONSULTING S.R.L


EXPERTIZA - Nr /DATA

REFERAT - Nr./DATA

BENEFICIAR:


PROIECT NR:


CUI: 14S9I4O3,  J1W347/2W2


NUME


ing. Andrei Dragota


arh. Irina Anamaria Urucu


c. arh. Razvan ChelaruMUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR MIHAIL GENOIU PRIN DELEGAT DANA MIHAELA BOSOTEANU


TITLU PROIECT:      DAL.I. - Modernizare

depou si modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor * Faza 2 - Modernizare depou tramvaie

ADRESA: județ Dolj, Mun. Craiova, Bulevardul Dada, nr. 3

TITLU PLANȘA:


PLAN INVELITOARE EXISTENT C1 - BIROURI


52/2018


FAZA:

D.A.L.I.


PLANȘA NR:


A07


                                                                   18 93

2.25

11.78

1-35

3 55

EXPERT/ VERIFICATOR

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

EXPERTIZA - Nr./DATA

REFERAT - Nr./DATA

S.C. RAY CONSULTING S,R.L

CUI: 14591403,  J18/347/2002                       TEL: 0785/338.815,. 0797/812.784

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR MIHAIL GENOIU PRIN DELEGAT DANA MIHAELA BOSOTEANU

PROIECT NR:

52/2018

CALITATE ELABORATORI

NUME

SEMNATARA

SCARA:

^1:100

TITLU PROIECT:      D.A.LI.-Modernizare

depou si modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie

ADRESA: județ Dolj, Mun Craiova, Bulevardul Dada, nr. 3

FAZA:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Andrei Dragota

PROIECTAT

arh. Irina Anamaria Urucu

DATA:

26.11.2018

TITLU PLANȘA:

PLAN INVELITOARE PROPUNERE C1 - BIROURI

PLANȘA NR:

A08

DESENAT

c. arh. Razvan Chelaru


OtWIKUl MHIUClUOt!

PIHBOMbnt 8682 kiaoĂMmarta Urecu


Aahrtecr ro dftj» <$• mmMMIPLAN INVELITOARE PROPUNERE C1 - BIROURI

SC. 1/100


CATEGORIA DE IMPORTAN ȚĂ "C” CLASA DE IMPORTAN ȚÂ III


iriMbowona/A ’

rC ? **               <s<

/Ar-^              ’ă

f£o RAY ț

. CONSULTING

SRL 5

'S'^/O’e?' GO^.(Vy


SECȚIUNE S1E-S1E' CORP C1 BIROURI ■ SITUAȚIE EXISTENTA

SC. 1 /100

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ "C" CLASA DE IMPORTAN ȚĂ III

EXPERT/ VERIFICATOR

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

EXPERTIZA - Nr./DATA

REFERAT - Nr./DATA

S.C. RAY CONSULTING S.R.L

CUI: 14591403, J16/347/2M2                       TEL: 0765/3JB.815, 0767/812.794

BENEFICIAR:

MUNICIPIU CRAIOVA PRIN PRIMAR MIHAIL GENOIU PRIN DELEGAT DANA MIHAELA BOSOTEANU

PROIECT NR:

52/2018

CALITATE ELABORATORI

NUME

semnătura

SCARA:

1:100

TITLU PROIECT:      d.A.L.I. - Modernizare

depou si modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie

ADRESA: județ Dolj, Mun. Craiova, Bulevardul Dacia, nr. 3

FAZA:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Andrei Dragota

PROIECTAT

arh. Irina Anamaria Urucu

DATA:

26.11.2018

TITLU PLANȘA:

SECȚIUNE S1E-S1E' CORP

C1 BIROURI - SITUATE EXISTENTA

PLANȘA NR:

A09

DESENAT

c. arh. Razvan Chelaru


TERMOIZOLATIE VATA BAZALTICA


SALA ȘEDINȚE I EXAMINARE S= 19.66 m» p. parchet Rfnlnat 1


PARCHET LAMNAT


s = 14

»HF


RTAR CIMENT (5 mm)

A (5 cm)


S = 28.56 m1 p. gresie


CASA SCĂRII

B-16.13m*


TAMPLARIE P.V.C.

CU GEAM TERMOIZOLANT


TERMOIZOLATIE VATA BAZALTICA


TERMOIZOLATIE SOCLU POLIS TIREN EXTRUDAT


l

StK

IrinofcMinorla

Umtu


/ V

Ăy'

V V OT

și

O',;SECȚIUNE S1P-S1P' CORP C1 BIROURI - SITUAȚIE PROPUSA SC. 1 /100

CATEGORIA DE IMPORTAN ȚĂ "C" CLASA DE IMPORTAN TĂ III

EXPERT/ VERIFICATOR

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

EXPERTIZA - Nr./DATA

REFERAT - Nr./DATA

S.C. RAY CONSULTING S.R.L

CUI: 14591403, J16/347/2002                       TEL: 0785/331.815, 0767/812.784

1

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR MIHAIL GENOIU PRIN DELEGAT DANA MIHAELA BOSOTEANU

PROIECT NR:

52/2018

CALITATE ELABORATORI

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA:

1:100

TITLU PROIECT:      O.A.L.|.. Modernizare

depou si modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie

ADRESA: județ Dolj, Mun. Craiova, Bulevardul Dacia, nr 3

FAZA:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Andrei Dragota

PROIECTAT

arh. Irina Anamaria Urucu

DATA:

26.11.2018

TITLU PLANȘA:

SECȚIUNE S1P-S1P' CORP C1 BIROURI - SITUATE PROPUSA

PLANȘA NR:

A10

DESENAT

c. arh. Razvan Chelaru
FINISAJE:


1)

2)

 • 3)

 • 4)

4.a)

4.b)

 • 5)

 • 6)

 • 7)

 • 8)


 • - TENCUIALA PENTRU SOCLU MORTAR DRISCUIT (CULOARE GRI)

 • - TENCUIALA MORTAR DRISCUIT (CULOARE BEJ)

 • - TENCUIALA MORTAR DRISCUIT (CULOARE GRI)

 • - TAMPLARIE LEMN (CULOARE ALB) CU GEAM SIMPLU

 • - TAMPLARIE METALICA (CULOARE ALB)

 • - TAMPLARIE P.V.C. (CULOARE ALB)

 • - SORT TABLA

-JGHEAB METALIC

 • - BURLAN METALIC

 • - HIDROIZOLATIE CARTON BITUMINATCLASA DE IMPORTAN ȚĂ III

EXPERT/ VERIFICATOR

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

EXPERTIZA -Nr./DATA REFERAT - Nr./DATA

S.C. RAY CONSULTING S.R.L

C Ut: 14391403, J10/347/2002                       TEL: 0795/333.01V 0707/312.734

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR MIHAIL GENOIU PRIN DELEGAT DANA MIHAELA BOSOTEANU

PROIECT NR:

52/2018

CALITATE ELABORATORI

NUME

SEMNATARA

SCARA:

1:100

TITLU PROIECT:      DJK.LI. - Modernizare

depou si modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie

ADRESA: județ Dolj. Mun. Craiova, Bulevardul Dada, nr. 3

FAZA:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Andrei Dragota

PROIECTAT

arh. Irina Anamaria Urucu

DATA:

26.11.2018

TITLU PLANȘA:

PLAN FAȚADE S-E, N-E, S-V, N-V CORP C1 BIROURI - SITUAȚIE EXISTENTA

PLANȘA NR:

A11

DESENAT

c. arh. Razvan ChelaruEtnwrtNmpt**

PIH ROMÂNIA 8682

FAȚADA SUD-EST CORP C1 BIROURI - SITUAȚIE PROPUSA

FAȚADA NORD-EST CORP C1 BIROURI - SITUAȚIE PROPUSA

SC. 1/100

SC. 1/100FAȚADA SUD-VEST CORP C1 BIROURI - SITUAȚIE PROPUSA SC. 1/100


FAȚADA NORD-VEST CORP C1 BIROURI ■ SITUAȚIE PROPUSA SC. 1 /100


1)

2)

 • 3)

 • 4)

 • 5)

 • 6)

 • 7)

 • 8)

9)


 • - TENCUIALA DECORATIVA SPECIALA PENTRU SOCLU (CULOARE GRI)

 • - TENCUIALA DECORATIVA (COLOARE BEJ)

 • - TENCUIALA DECORATIVA (CULOARE GRI)

 • - TAMPLARIE P.V.C. (CULOARE GRI) CU GEAM TERMOIZOLANT MULTISTRAT

 • - SORT TABLA

-JGHEAB METALIC

 • - BURLAN METALIC

 • - STRAT DE ÎNCHIDERE (MEMBRANA TERMOSUDABILA CU BITUM)

 • - GRILAJ METALIC ANTIEFRACTIE


III

EXPERT/ VERIFICATOR

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

EXPERTIZA - Nr./DATA

REFERAT - Nr./DATA

S.C. RAY CONSULTING S.R.L

CUI 14591403,  J18/347/2002                       ȚEL 0765/338 61f; 0767/812.784

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR MIHAIL GENOIU PRIN DELEGAT DANA MIHAELA BOSOTEANU

PROIECT NR:

52/2018

CALITATE ELABORATORI

NUME

SEMNATARA

SQiRA:

1:100

TITLU PROIECT:      d.A.L.L - Modernizare

depou si modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie

ADRESA: județ Dolj, Mun. Craiova, Bulevardul Dacia, nr. 3

FAZA:

D.A.L.L

SEF PROIECT

ing. Andrei Dragota

PROIECTAT

arh Irina Anamaria Urucu

p li

DATA:

26 11 2018

TITLU PLANȘA:

PLAN FAȚADE S-E, N-E, S-V, N-V CORP C1 BIROURI - SITUAȚIE PROPUSA

PLANȘA NR:

A12

DESENAT

c arh Razvan Chelaru1.80

4.47

14.97

1 80

4.47

11.47

3 50

S2E

l

--I


C.T.A. = -0.25

C.T.N. = -0.35T_ I Hyi-W n    o

i               «

l~22sl           bazn

DECANTARE

11.47                                  @

i

i

—i——*


2S

1.10

J||

I

-

a

-•*' a


S c suprateran = 24,67 mp S c subteran = 119,50 mp Sd = 144,17 mp

Su = 19,04mp


8682


Irina Anomorlo Urata


1 80

. 63 [

1.44    [42L

1.48

[.50

11.47

I                       4.40

1.80

1

1.15

4.47

2.10

1 '

l

15.87


PLAN DECANTOR / POMPE SPALARE - SITUAȚIE EXISTENTA SC. 1 /100


PLAN INVELITOARE DECANTOR / POMPE SPALARE - SITUAȚIE EXISTENTA SC. 1 /100


EXPERT/

VERIFICATORCALITATE ELABORATORI


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENATCAMERA

S = 19.04 m3 p beton sdivisil
RAY "CONSULTING - SRL “


SECȚIUNE S2E-S2E' DECANTOR / POMPE SPALARE - SITUAȚIE EXISTENTA SC. 1/100S.C. RAY CONSULTING S.R.L


EXPERTIZA Nr./DATA

REFERAT - Nr./DATA

BENEFICIAR:


PROIECT NR:


CUI: 14591403,  J16/347/2O02


NUMESCARA:


ing. Andrei Dragota


arh. Irina Anamaria Urucu


c. arh. Razvan Chelaru1:100


26.11.2018


MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR MIHAIL GENOIU PRIN DELEGAT DANA MIHAELA BOSOTEANU


TITLU PROIECT:      D.A.L.I. - Modernizare

depou si modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie

ADRESA: județ Dolj, Mun. Craiova, Bulevardul Dacia, nr. 3


TITLU PLANȘA:

PLAN, PLAN INVELITOARE, SECȚIUNE S2E-S2E' C10 • DECANTOR / POMPE SPALARE SITUAȚIE EXISTENTA


52/2018


FAZA:


D.A.L.I.


PLANȘA NR:


A13


C.T.A -0.30

C.T.N. = -0.40S c suprateran = 26,71 mp S c subteran = 119,50 mp Sd = 146,21 mp

S u = 19,04mp


O»DIHUt*MtntCțlU»l

l 3

B682


Irino Anoraorlo Urutu

llHted ™ i'tP1"im***5


[    144

42

1 48     L 50

1147                                                     I                   4 40

1     1.15

1

14

2 05      1     ‘

1

15.87


STRAT DE NCKDERE/MEMBRANA TERMOSUOAB1A CU BmAf,-52 wn MDROiZOLATlE (MEMBRANA AUT O ADEZIV A LA RECE) - 3nw

PLACI TERM0120LANTE PENTRU ACOPERIȘ

CU STRAT DE ACOPERIRE DiN ALUMINIU PE AMBELE FETE ■ HDmfl
SECȚIUNE S2E-S2E' DECANTOR / POMPE SPALARE ■ SITUAȚIE EXISTENTA SC. 1/100


PLAN INVELITOARE DECANTOR I POMPE SPALARE - SITUAȚIE EXISTENTA SC. 1/100


CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ "D" CLASA DE IMPORTAN ȚĂ IV

EXPERT/ VERIFICATOR

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

EXPERTIZA - Nr./DATA

REFERAT - Nr./DATA

S.C. RAY CONSULTING S.R.L

CUI: 14511413,  J15/347/2002                       TEL: 0765/335.115,  0787/812.754

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR MIHAIL GENOIU PRIN DELEGAT DANA MIHAELA BOSOTEANU

PROIECT NR:

52/2018

CALITATE ELABORATORI

NUME

SEMNAWRA

SCARA:

1:100

TITLU PROIECT:      d.A.L.I. - Modernizare

depou si modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie

ADRESA: județ Dolj, Mun. Craiova, Bulevardul Dacia, nr. 3

FAZA:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Andrei Dragota

PROIECTAT

arh. Irina Anamaria Urucu

DATA:

26.11.2018

TITLU PLANȘA:

PLAN, PLAN INVELITOARE, SECȚIUNE S2E-S2E' C10 ■ DECANTOR / POMPE SPALARE SITUAȚIE PROPUSA

PLANȘA NR:

A14

DESENAT

c. arh. Razvan ChelaruOtOINUt UHflKTlUHI WHOtUM*

8682

Irino Anomorio tlrvcu


Arhitect cu drept de Mmftttvffl


I. .70
BALUSTRADA METALICA


FAȚADA SUD-EST DECANTOR / POMPE SPALARE ■ SITUAȚIE EXISTENTA SC. 1/100
INVELITOARE CARTON BITUMINAT


1+2.g5l

I+Z55I


.60 I.

~1+2. îol

TENCUIALA MORTAR DRISCUIT (CULOARE BEJ)


wo, a «A <^J5             'Sg'

.ai W &

WîKțy
Folol


FAȚADA NORD-EST DECANTOR / POMPE SPALARE - SITUAȚIE EXISTENTA SC. 1/100

FAȚADA SUD-VEST DECANTOR / POMPE SPALARE • SITUAȚIE EXISTENTA SC. 1/100

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ "D" CLASA DE IMPORTAN ȚĂ IV

EXPERT/ VERIFICATOR

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

EXPERTIZA - Nr./DATA REFERAT - Nr./DATA

S.C. RAY CONSULTING Ș.R.L

CUI: 14591403,  J16/347/2002                       TEL: 0765/338.8W, 0767/812.784

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR MIHAIL GENOIU PRIN DELEGAT DANA MIHAELA BOSOTEANU

PROIECT NR:

52/2018

CALITATE ELABORATORI

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA:

1:100

TITLU PROIECT:      D.A.LI. - Modernizare

depou si modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie

ADRESA: județ Dolj, Mun. Craiova, Bulevardul Dacia, nr. 3

FAZA:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Andrei Dragota

PROIECTAT

arh. Irina Anamaria Urucu

DATA:

26 11.2018

TITLU PLANȘA:

FAȚADE C10 - DECANTOR / POMPE SPALARE SITUAȚIE EXISTENTA

PLANȘA NR:

A15

DESENAT

c. arh. Razvan Chelaru________________STRAT DE ÎNCHIDERE / (MEMBRANA TERMOSUDABILACU BITUM)TENCUIALA DECORATIVA CULOARE BEJ
Fă~35l


FAȚADA SUD-EST DECANTOR/ POMPE SPALARE - SITUAȚIE EXISTENTA SC. 1/100
I+2.55I

TENCUIALA DECORATIVA CULOARE BEJ
OMIMUlMHnKȚUOI

8682


Ir/noAnomarlo Urotu


''      ' de
________________STRAT DE ÎNCHIDERE / (MEMBRANA TERMOSUDABILA CU BITUM)I                                                         IIFAȚADA SUD-VEST DECANTOR / POMPE SPALARE - SITUAȚIE EXISTENTA SC. 1 /100


CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ "D" CLASA DE IMPORTAN TĂ IV

EXPERT/ VERIFICATOR

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

EXPERTIZA - Nr./DATA

REFERAT - Nr./DATA

S.C. RAY CONSULTING S.R.L

C Ut: 14591403. J16/347/2002                       TEL: 0765/33^15, 0767/612.784

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR MIHAILGENOIU PRIN DELEGAT DANA MIHAELA BOSOTEANU

PROIECT NR:

52/2018

CALITATE ELABORATORI

NUME

SEMNĂTURA.

SCARA:

1:100

TITLU PROIECT:      D.A.L.I. - Modernizare

depou si modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie

ADRESA: județ Dolj, Mun. Craiova, Bulevardul Dacia, nr. 3

FAZA:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Andrei Dragota

PROIECTAT

arh. Irina Anamaria Urucu

DATA:

26.11.2018

TITLU PLANȘA:

FAȚADE C10 - DECANTOR / POMPE SPALARE SITUAȚIE PROPUSA

PLANȘA NR:

A16

DESENAT

c. arh. Razvan Chelaru


—'       W                 1-1

l

,43

5.80

|        5 80

580

5.80

5.80

5 80

*4

&

1

34

80

----


,4,3

-----$-----

5.80

——-

5.80

-----$-----

________________5X0

----$----

5.80

----$----

5 80

----$----

_______________5X0_______________

43.

i

35

66

-1         1                        a-


VERIFICATOR

NUME

CERINȚA

REFERAT • Nr./DATA

EXPERT

NUME

CERINȚA

EXPERTIZA • NrJDATA

Eiy

S.C. RAY CONSULTING S.R

CM ■«»•») JUiWQHJ

L - PROIECTAN m »re A

TGENERAL

arpeizraa

BENEFICIAR:

MUNICIPII I. CRAIOVAPRIN PRIMAR MIHAIL GENOIU PRIN DELEGAT DANA MIHAELA BOSOTEANV

PROIECT NR-

52/2018

CALITATE

ELABORATORI

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA:

' 1:100

HLU PROIECT:

O.A.L.I. - Modamlzava depou «1 modomlzaroa statelor de rodrotar» pentru alimentarea o:ectrlca •tramvaielor- faza 2 Modarrlzare depou tr am va Io AORESA: <ud Cot; «An Cr» ova BUevardul Daca nr 3

FAZA:

DAL.I.

SEF PROIECT

ing. Andrei Dragota

PROIECTAT

arh.lrina Anamaria Urucu

DATA

26.11.2018

TITLU PLANȘA:

PLAN PARTER C5- EXISTENT

PLANȘA NR:

A17

OESENAT

arh.lrina Anamaria Urucur—1            U)                              ,

I

35

66

33

5.80

|      580

580

580

5.80

L«o

T“""

1

_

£0__________________________________


33

-----$-----

___________________5 80

——-

5.80

----$----

5.80

----$----

5.80

----$----

5.80

----$----

______________Lse_______________

13.

1

35

,66

--X

<

1                           r-


VERIFICATOR

NUME

CERINȚA

REFERAT • Nr./DATA

EXPERT

NUME

CERINȚA

EXPERTIZA - Nr JDATA

^►y

S C. RAY CONSULTING S R L - PROIECTANT GENERAL

CM^ur.ei jiaun-WM                           TB. or*w»«’« vwnurM

BENEFICIAR:

MUNICIPIIX CRAIOVA PRIN PRIMAR MIHAII. GEN'OIU PRIN DELEGAT DANA MIHAF.I.A BOSOTEANU

PROIECT NR:

52/2018

CAUTATE ELABORATORI

NUME

SEMNATARA

SCARA:

1:100

’ITLU PROIECT:

O.A.L 1. - Modorntzaro dop«i «1 modornttaroa •taliilor do redresare pentru allmontarea oioctrica a tramvaielor- faza 2 Modernizare depou tramvalo ADRESA: !ud Oai Mun Crecva Buovar  Dac a rr 3

FAZA-

DA.L.I.

SEF PROIECT

mg Andrei Dragota

PROIECTAT

arh.lrina Anamaria Urucu

DATA:

26.112018

TITLU PLANȘA:

PLAN PARTER C5- PROPUNERE

PLANȘA NR:

A18

DESENAT

arh.lrina Anamaria Urucu
[aticii


<i.rgcrc .ipc


Kao«ofic

Urtt»


ui ger c jpc

?    '-"ic


pluviale


1 pluvuk


Î-----Jatio 6.201


30. .43

5.80

5 80

5 80

5.80

5.80

5.80

n4M

30^

35.e

6
PLAN INVELITOARE C5-existent

scara 1:100

Categoria de importanță, conform HGR 766/97: „C”. Clasa de importanță: IIICALITATE ELABORATORI


SEF PROIECT


PROIECTAT


OESENAT


S C. RAY CONSULTING S R L - PROIECTANT GENERAL cui ■<*'«> j-.twnu                        m araoMait ow«wm


NUME


ing. Andrei Dragota


arh Irina Anamaria Urucu


arh.lrina Anamaria UrucuBENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAI OVA PRIN PRIMAR MIHAIL GENOIU PRIN DELEGAT DANA MIHAEI-A BOSOTEANU


TITLU PLANȘA:


PLAN INVELITOARE C5- EXISTENT


PROCCT NR:


52/2018
t . t . :x

pluviale


«cuigcrv ape pluviale
laiic* 6.20]


'scurgere ape

pluviale


I

K _r.-ctc ape pluviale


Suat de închidere tmcmbraiu tamowtdabila cu bitum) • 5.2mm Il:<Iro?z<itat:c(nvcinfșrâna autoadeziva la reccVJmm

Amorsa bitum cu continui de xihcra Sapa «utooivc l«nu »<miuMala -5cm ( heioane prefabricate din ba. • existente


>43, 30

* ’ Strai de nchidcrc (membrana tcrmoMidrbîia cu bitum» - 5.2mm Hidroizolaticf membrana auloadeziva la reccb.îmn Amorsa bitum cu continui de solvent Sapa autemvdanta scnuuvcaxa -5cm C besoanc prefabricate din b existente


sort de ubia


). .

5.80

—-

___________________LSI»___________________

35/

ș.xo

6

_

D.bti

1

> 1 :

i

l                                              ‘

> (

» •

7


PLAN INVELITOARE C5-prot)unere scara 1:100

Categoria de importanță, conform HGR 766/97: „C". Clasa de importanță: III


CALITATE

ELABORATORI


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENATS C. RAY CONSULTING S.R.L - PROIECTANT GENERAL tuiwiei aiKMraeM                        rn er»-»»»i» rweunr


NUME


ing. Andrei Dragota


arh.lrina Anamaria Urucu


arh.Inrta Anamaria UrucuMUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR MIHAII. GENOIU PRIN DELEGATDANA MIHAKLA BOSOTEANU


TITLU PLANȘA:


PLAN INVELITOARE C5- PROPUNERE


52/2018


FAZA-


D A L I.


PLANȘA NR:


A20>45

teren natural

12.725

45.

13.625

L

d

A


VERIFICATOR

NUME

CERINȚA

REFERAT - Nr./DATA

EXPERT

NUME

CERINȚA

EXPERTIZA - Nr./DATA

JfConsuliing

S.C. RAY CONSULTING S.R.L - PROIECTANT GENERAL

CUI: 14591403, J15/347/2002                                          TEL: 0765/338.615 0767/811784

1

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR MIHAIL GENOIU PRIN DELEGAT DANA MIHAELA BOSOTEANU

PROIECT NR:

52/2018

CALITATE ELABORATORI

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA:

1:100

flTLU PROIECT:

D.A.L.I. - Modernizare depou si modernizarea stafiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor- faza 2 Modernizare depou tramvaie ADRESA: jud. Dolj, Mun. Craiova, Bulevardul Dacia nr. 3

FAZA:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Andrei Dragota

PROIECTAT

arh.lrina Anamaria Urucu

DATA:

26.11.2018

TITLU PLANȘA:

SECȚIUNE C5-S1- EXISTENT

PLANȘA NR:

A21

DESENAT

arh.lrina Anamaria Urucu
+5,80


+5,80burlan tabla


12.725

13.625


Închidere exterioara - placi prefabricate din b.c.a.+ 1.50,         A

RAX

« CONSULTING *1

% SRLItiPOtaaiMUO Utili


SECȚIUNE C5 -SI - propunere
scara 1:100

Categoria de importanță, conform HGR 766/97: „D”.

Clasa de importanță: IV


VERIFICATOR

NUME

CERINȚA

REFERAT - Nr./DATA

EXPERT

NUME

CERINȚA

EXPERTIZA - Nr./DATA

E>y

^JConsulliiig

S.C. RAY CONSULTING S.R.L - PROIECTANT GENERAL

CUI: 14591403. J16/347/2002                                          TEL: 0765/339.615 0767/61X784

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRA1OVAPRIN PRIMAR MIHAIL GENOIU PRIN DELEGAT DANA MIHAELA BOSOTEANU

PROIECT NR:

52/2018

CALITATE ELABORATORI

NUME

SEMNĂTURA

SCARA:

. 1'100

TITLU PROIECT:

D.A.L.I. • Modernizare depou si modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor- faza 2 Modernizare depou tramvaie ADRESA: jud. Dolj, Mun. Craiova, Bulevardul Dacia nr. 3

FAZA:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Andrei Dragota

PROIECTAT

arh.lrina Anamaria Urucu

///

DATA:

26.11.2018

TITLU PLANȘA:

SECȚIUNE C5-S1- PROPUNERE

PLANȘA NR:

A22

DESENAT

arh.lrina Anamaria Urucu

Lesendă:

|~î~| Tencuială exterioară, culoare alb

|~2~| Soclu beton, culoare gri

l~3~l Tâmplărie metalică, culoare galbena

|~4~| Șorț tablă


FAȚADA SUD-VEST C5-existent

scara 1:100

Categoria de importanță, conform HGR 766/97: „D".

Clasa de importanță: IVVERIFICATOR

NUME

CERINȚA

REFERAT - Nr./DATA

EXPERT

NUME

CERINȚA

EXPERTIZA - Nr./DATA

^^^Co/wu/t/ng

S.C. RAY CONSULTING S.R.L - PROIECTANT GENERAL

CUI: 14591403,  J16/347/2002                                          TEL: 0765/338.615 0767/812.784

f

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVAPRIN PRIMAR MIHAIL GENOIU PRIN DELEGAT DANA MIHAELA BOSOTEANU

PROIECT NR:

52/2018

CALITATE ELABORATORI

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA:

? 1:100

TITLU PROIECT:

DAL.I. - Modernizare depou si modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor-faza 2 Modernizare depou tramvaie

ADRESA:   jud. Dolj, Mun. Craiova, Bulevardul Dacia nr. 3

FAZA:

DAL.I.

SEF PROIECT

ing. Andrei Dragota

PROIECTAT

arh.lrina Anamaria Urucu

/âa

DATA:

26.11.2018

TITLU PLANȘA:

FAȚADA SUD-VEST C5 EXISTENT

PLANȘA NR:

A23

DESENAT

arh.lrina Anamaria Urucu
Legendă:

[TI Tencuială exterioară, culoare bej deschis

l~2~l Tencuiala decorativa pentru soclu, culoare gri inchis

[31 Tâmplărie metalică, culoare gri

|~4] Șorț tablă

[~5~] Tencuială exterioară, culoare gri inchis


fa..       C, A

iS8         Iz


+0.25

^0.00


Irino Anamaria Ur<cu


Mftwf re drept de ttnredtwfl


FAȚADA SUD-VEST C5-propunere scara 1:100

Categoria de importanță, conform HGR 766/97: „D".

Clasa de importanță: IV


VERIFICATOR

NUME

CERINȚA

REFERAT - Nr./DATA

EXPERT

NUME

CERINȚA

EXPERTIZA - Nr./DATA

S.C. RAY CONSULTING'S.R.L - PROIECTANT GENERAL

CUI: 14591403, J16/347/2002                                          TEL: 0765/336.615 0767/812.7B4

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVAPRIN PRIMAR MIHAIL GENOIU PRIN DELEGAT DANA MIHAELA BOSOTEANU

PROIECT NR:

52/2018

CALITATE ELABORATORI

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA:

1:100

riTLU PROIECT:

D.A.L.I. - Modernizare depou si modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor-faza 2 Modernizare depou tramvaie

ADRESA: jud. Dolj, Mun. Craiova, Bulevardul Dacia nr. 3

FAZA:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Andrei Dragota

PROIECTAT

arh.lrina Anamaria Urucu

DATA:

26.11.2018

TITLU PLANȘA:

FAȚADA SUD-VEST C5 PROPUNERE

PLANȘA NR:

A24

DESENAT

arh.lrina Anamaria Urucuf* s T^s


MX
+6.20

^5.80


r

j-

HJ

IE

. ..1

1

h

Li.

L

1 1

1

1 1

1

1 0 1

Legendă:

|T| Tencuială exterioară, culoare alb

[~2~| Soclu beton, culoare gri

|~3] Tâmplărie metalică cu geam simplu, profil culoare galbena

[4] Șorț tablă

FAȚADA SUD-EST C5-existent
scara 1:100

Categoria de importanță, conform HGR 766/97: „D”.

Clasa de importanță: IV

VERIFICATOR

NUME

CERINȚA

REFERAT - Nr./DATA

EXPERT

NUME

CERINȚA

EXPERTIZA - Nr./DATA

^JConsuliing

S.C. RAY CONSULTING'S.R.L - PROIECTANT GENERAL

CUI: 14591403,  J16/347/2002                                  \      TEL: 0765/338.615 0767/812.784

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVAPR1N PRIMAR MIHA1L GENOIU PRIN DELEGAT DANA MIHAELA BOSOTEANU

PROIECT NR:

52/2018

CALITATE ELABORATORI

NUME

SEMNĂTURA

SCARA:

? 1:100

riTLU PROIECT-

DjAL.I. - Modernizare depou sl modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor-faza 2 Modernizare depou tramvaie

ADRESA: jud. Dolj, Mun. Cralova, Bulevardul Dacia nr. 3

FAZA:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ing. Andrei Dragota

PROIECTAT

arh.lrina Anamaria Urucu

t

DATA:

‘ 26.11.2018

TITLU PLANȘA:

FAȚADA SUD-EST C5 EXISTENT

PLANȘA NR:

A25

DESENAT

arh.lrina Anamaria Urucu

J1L

L


+6.20


[41


+3.87


+1.50


+0.25

M0.00


7777777.


7'^7777


777777/V777777A


'Z/Z/Z/z


V777777


V7>7 >77


7777'777.


\7777777


7777777


7777777


77


7777777


'ZZZZZZ,


_ PW»0M4jW4

~~~8682


' Mm fannarlo

Uwu


+6.20


+5.80


+3.87


ZZZZZZ/

7A y/y


ZZ. ZZ.


//.


'ZZZZZZ/ 'ZZZZZZ/


'ZZZZZZ.


'//////.


Leeendă:

[T| Tencuială exterioară, culoare bej deschis

[2] Tencuiala decorativa pentru soclu, culoare gri inchis

|~3~] Tâmplărie aluminiu cu geam termoizolant, profil culoare gri

[4] Șorț tablă

lU Tencuială exterioară, culoare gri inchis


ZZ.


ZZ. ZZ.


ZZ. ZZ.


ZZZZZZZ ZZZZZZZ ///////


'ZZZZZZ


//////.


zzzzzz.


&

ZZ/

a

ZZ/


ZZZZZZ/


ZZZZZZ/


>777777/

'//////,


V777777


7777777


777777


12 J 7 J2 M


777


7777777


77


V>>7 ' >7 A


■■


'ZZZZZZ


ZZ. ZZ. ZZ. ZZ. ’//.


'ZZ. ‘ 'ZZ.

'ZZ. 'ZZ.

'ZZ.


ZZ. ZZ. ZZ. ZZ. ZZ.


///////


/////// ZZZZZZZ


zzztzzz zzzYzzz ZZZVZZZ zzzYzzz zzzYzzz


zzzYzzz zz/Yzz/ zzz\zzz


ZZZZZZ/


ZZZZZZ/


ZZZZZZ/


ZZ. ZZ. ZZ. ZZ. ZZ.


p,>27

'ZZZZZZ/

yzzzzz.


[7777777


/zzzzzz.


ZZ.


ZZ. ZZ. ZZ. ZZ. ZZ.


+1.50+0.25

■580.00FAȚADA SUD-EST C5-propunere scara 1:100

Categoria de importanță, conform HGR 766/97: „D".

Clasa de importanță: IV

VERIFICATOR

NUME

CERINȚA

REFERAT - Nr./DATA

EXPERT

NUME

CERINȚA

EXPERTIZA - Nr./DATA

^^(-onsuliing

S.C. RAY CONSULTING S.R.L - PROIECTANT GENERAL

CUI: 14591403,  J16/347/2002                               p         TEL: 0765/33B.615 0767/B12.784

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR MIHAIL GENOIU PRIN DELEGAT DANA MIHAELA BOSOTEANU

PROIECT NR:

52/2018

CALITATE ELABORATORI

NUME

SEMNĂTURĂ?

SCARA:

1:100

rmu PROIECT:

DAL.I. - Modernizare depou si modernizarea stafiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor-faza 2 Modernizare depou tramvaie

ADRESA: jud. Dolj, Mun. Craiova, Bulevardul Dacia nr. 3

FAZA:

DAL.I.

SEF PROIECT

ing. Andrei Dragota

A

PROIECTAT

arh.lrina Anamaria Urucu

DATA:

26.11.2018

TITLU PLANȘA:

FAȚADA SUD-EST C5 PROPUNERE

PLANȘA NR:

A26

DESENAT

arh.lrina Anamaria Urucu

| MMMHWNITKn;

I pwwiUhm

I ~ 8682 ~

IflnoAMMflftn Uratu
Legendă:

|T| Tencuială exterioară, culoare alb

[2] Soclu beton, culoare gri

fă] Panouri policarbonat vopsit

[4] Șorț tablă


\*A SRL


FAȚADA NORD-VEST C5-existent scara 1:100

Categoria de importanță, conform HGR 766/97: „D".

Clasa de importanță: IV

VERIFICATOR

NUME

CERINȚA

REFERAT - Nr./DATA

EXPERT

NUME

CERINȚA

EXPERTIZA - Nr./DATA

^JConsulting

S.C. RAY CONSULTING S.R.L - PROIECTANT GENERAL

CUI: 14591403,  JW347/2002