Hotărârea nr. 319/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 319


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.319

privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Federației Române de Automobilism Sportiv, prin Asociația Club Sportiv AMC Racing , în vederea organizării evenimentului „CRAIOVA SUPER RALLY 2019”, în perioada 13-14 septembrie 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere raportul de aprobare nr.119963/2019, raportul nr.122069/2019 al Serviciului Imagine și raportul de avizare nr.123065/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Federației Române de Automobilism Sportiv, prin Asociația Club Sportiv AMC Racing , în vederea organizării evenimentului „CRAIOVA SUPER RALLY 2019”, în perioada 13-14 septembrie 2019 și avizele nr.221/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Ordonanței Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

5          ~

În temeiul art.129 alin.2 lit.d și e coroborate cu alin.7 lit.f și alin.9 lit.a, art.139 alin.3 lit.f, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Craiova, în calitate de partener al Federației Române de Automobilism Sportiv, prin Asociația Club Sportiv AMC Racing , în vederea organizării evenimentului „CRAIOVA SUPER RALLY 2019”, în perioada 13-14 septembrie 2019.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 130.000 lei, în vederea organizării evenimentului sportiv prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Federația Română de Automobilism Sportiv, prin Asociația Club Sportiv AMC Racing, având ca obiect organizarea evenimentului „CRAIOVA SUPER RALLY 2019”, în perioada 13-14 septembrie 2019, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Imagine și Federația Română de Automobilism Sportiv, prin Asociația Club Sportiv AMC Racing vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romeo Titus RADU

ANEXĂ NR.1 LA HOTĂRÂREA NR.319/2019

CONTRACT DE PARTENERIAT Nr. /

încheiat între:

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL CRAIOVA, cu sediul în județul Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, tel. 0251/415907, fax. 0251/411561, reprezentat prin Mihail GENOIU, în calitate de Primar, denumit în continuare PARTENER.

și

5

Federația Română de Automobilism Sportiv, cu sediul social în Municipiul

București, strada Popa Savu Nr 7, sector 1 București, Cod de Înregistrare Fiscală (C.I.F) nr. 17852686, Certificat de Identitate Sportivă B/C/00002/2005, cont bancar RO65RNCB0084001043510001, deschis la BCR Sucursala Mihai Bravu, reprezentată prin Norris Marcu Măgeanu în calitate de Președinte, denumită în continuare CO-ORGANIZATOR

prin

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV AMC RACING, cu sediul în jud. Arad, Municipiul Arad, str. Calea Radnei, nr. 288A, înregistrat la Registrul Comerțului cu C.I.F RO21596926, cont bancar RO75RNCB0162074474120001, reprezentată prin Anna BARATTO LEU, în calitate de Președinte, denumită în continuare CO-ORGANIZATOR.

Art. 1 Obiectul contractului:

Parteneriat în scopul organizării evenimentului sportiv „CRAIOVA SUPER RALLY 2018”, în perioada 13- 14 septembrie 2019, de către Federația Română de Autmobilism Sportiv și Asociația „Club Sportiv AMC Racing”.

Art. 2 Durata contractului:

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 15.09.2019.

Art. 3 Temeiul juridic

Art. 5, alin. 2, art. 36, alin. 6, lit. a, pct 1, 4 și 5, alin.7, lit.a, coroborat cu art. 44, alin.1 și art. 45, alin.2, lit.f, art. 61 și art. 62, alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată și OG nr. 26/2000, privind asociațiile și fundațiile.

HCL nr. /2019

Art. 4 Principii de colaborare

Principiile care stau la baza prezentului contract sunt transparența, inițiativa, implicarea, colaborarea, perseverența, echitatea, competența, responsabilitatea, non partizanatul și respectarea legislației în vigoare.

Art. 5 Obligațiile părților:

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV se obligă:

 • a) Să informeze de îndată Partenerul - Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, despre orice modificare care poate apărea până la debutul competiției, asupra Licenței de Organizator și a Permisului de Organizator pentru eveniment restricționat, acordate Asociației Club Sportiv AMC RACING

 • b) Să promoveze, prin mijloace specifice, evenimentul și să menționeze că acesta se desfășoară în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local Municipal, folosind titulatura: “Primăria și Consiliul Local Craiova - parteneri ai evenimentului”.

CLUB SPORTIV AMC RACING se obligă:

 • a) să asigure organizarea evenimentului în cele mai bune condiții, cu respectarea legislației în vigoare și a Regulamentului evenimentului;

 • b) să supravegheze desfășurarea evenimentului, să asigure resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele și alte asemenea necesare desfășurării evenimentului;

 • c) să asigure promovarea acțiunilor (în mass - media, în presa online, pe rețelele de socializare online, la evenimentele în cadrul cărora va participa);

 • d) să facă referire pe toate materialele informative care promovează evenimentul la faptul că acesta se desfășoară în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local Municipal, folosind titulatura: ”Primăria și Consiliul Local Craiova - parteneri ai evenimentului”;

 • e) să nu implice financiar Primăria Municipiul Craiova în ce privește costurile evenimentului, altele decât cele prevăzute în prezentul contract și orice cheltuială pretinsă peste suma alocată prin contract, de către Organizator sau orice alt terț în legătură cu prezentul eveniment, va fi suportată în mod exclusiv de către Organizator;

 • f) să suporte toate riscurile și să achite reparațiile necesare în cazul realizării unor pagube materiale bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum și terțelor persoane împreună cu bunurile ascestora care au suferit prejudicii create direct sau indirect din activitățile cuprinse în cadrul evenimentului sportiv „CRAIOVA SUPER RALLY 2019”;

 • g) să obțină anterior desfășurării evenimentului de la toate instituțiile specializate și de profil autorizații, avize, licențelor necesare bunei desfășurări a evenimentului și să achite contravaloarea acestora (inclusiv autorizațiile UCMR - ADA și plata acestora, în eventualitatea în care acestea sunt necesare);

 • h) este unic răspunzător de respectarea prevederilor regulamentelor Federației Române de Automobilism Sportiv cu privire la organizarea competiției de automobilism sportiv și în special la cele referitoare la securitatea sportivilor, spectatorilor, oficialilor, arbitrilor;

 • i) participanții pot lua parte la eveniment (competiție) pe baza unei invitații primite din partea organizatorului - ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV AMC RACING și pot fi acceptate, în cadrul competiției, numai după semnarea unei declarații pe proprie răspundere;

 • j) organizatorul își asumă întreaga responsabilitate asupra evenimentului, scutind Partenerul -Municipiul Craiova, prin Consiliul Local, de orice responsabilitate în legătură cu acțiunile, taxele, cheltuielile, revendicările și reclamațiile referitoare la răniri mortale sau altele provenite sau rezultate prin înscrierea sau participarea la eveniment.

 • k) să asigure accesul spectatorilor la eveniment în mod gratuit, în condiții de maximă siguranță;

 • l) să asigure totalitatea măsurilor speciale de siguranță și securitate necesare organizării unui asemenea eveniment pentru siguranța sportivilor, participanților, colaboratorilor, a staffului organizatorilor etc., cât și pentru spectatorii prezenți la toate acțiunile din cadrul evenimentului, în condițiile impuse de lege;

 • m) să respecte traseul competiției stabilit de comun acord cu toate instituțiile abilitate în cadrul ședinței tehnice de la sediul Primăriei Municipiului Craiova, adaptat la condițiile de infrastructură rutieră din Municipiul Craiova și rezultat în urma propunerilor Organizatorului ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV AMC RACING și a Partenerului - Municipiul Craiova;

 • n) să asigure obținerea de la toate instituțiile specializate și de profil a autorizațiilor și licențelor necesare bunei desfășurări a evenimentului și să achite contravaloarea acestora;

 • o) să asigure asistență medicală de urgență pe toată durata desfășurării evenimentului;

 • p) să asigure asistență privind stingerea incendiilor pe tot parcursul desfășurării evenimentului;

r) să asigure respectarea dispozițiilor legislației în materia achizițiilor publice, în situația în care natura, specificul și conținutul evenimentului respectiv o impune, această obligație revenindu-i în mod exclusiv;

s) să asigure promovarea evenimentului și a Municipiului Craiova la nivel național și internațional;

t) să prezinte decontul justificativ/deviz privind suma alocată de către Municipiul Craiova prin prezentul contract, urmând ca plata să se realizeze numai după întocmirea procesului-verbal de recepție a evenimentului, în termen de 30 de zile de la prezentarea facturii și a tuturor documentelor justificative (privind cheltuielile efectuate la valoarea contractului) la registratura Municipiului Craiova.

MUNICIPIUL CRAIOVA prin CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL se obligă:

 • a) să aprobe alocarea sumei de 130.000 lei pentru decontarea cheltuielilor privind organizarea

evenimentului sportiv „CRAIOVA SUPER RALLY 2019”, care va avea loc în Municipiul Craiova, în perioada 13 - 14 septembrie 2019, conform HCL nr...................și să o achite numai

după prezentarea deconturilor justificative/devize și a facturii de către „Club Sportiv AMC Racing ”, privind suma alocată, din care vor fi suportate: - servicii închiriere ecran prezentare montare și demontare; servicii elaborare documentație tehnică și logistic (elaborare hărți traseu concurs, elaborare regulament particular concurs, elaborare necesar de arbitraj, elaborare transmitere radiocomunicații, măsurători traseu); servicii amenajare traseu concurs, amenajare probe, siguranță spectatori, închidere zone periculoase, poziționarea șicanelor pe probe, închidere traseu cu țăruși și bandă avertizoare; - servicii cazare sportivi, ofic ia li și colaboratori;

 • - servicii arbitraj, - servicii măsurători tehnice privind planul de securitate, harta de dispunere a oamenilor de ordine, harta dispunere arbitrii și stații radio, amenajare locuri de arbitraje, harta dispunere intervenție medical, hartă de stingere incendii, descarcerări; - servicii oameni de securitate și ordine, - garduri, toalete ecologice, - servicii de radiocomunicații și echipamente,

 • - asigurare eveniment, permis organizare, cronometraj, - cheltuieli neprevăzute, - diverse cheltuieli (bandă, țăruși, fașete, cauciucuri, închiriere panouri publicitare, baterii, lauri, prezentator, xerox, răcoritoare, materiale delimitare traseu, mape prezentare, listare roll-up, spray, saci menajeri, sfoară, mănuși, mașină transport, baloți, extinctoare etc.), - flyere, afișe, lanyard, plan securitate A4, autocolante concurs, autocolante camile, autocolante dreptunghiuri, bannere, panou închidere circulație, sacoșe, mash-uri poartă, panouri publicitare

 • - închirere scenă, podium, sonorizare, - servicii ambulanță, descarcerare, pompieri, tractări, -etc.;

 • b)  să susțină evenimentul pe plan local și să pună la dispoziție, cu titlu gratuit, spațiul (domeniul public) necesar desfășurării evenimentului, în perioada 13.09. 2019- 14.09. 2019;

 • c) să sprijine acțiunile întreprinse pentru organizarea și promovarea evenimentului;

 • d) să asigure ordinea publică conform Legii nr. 60/1991 cu sprijinul organelor abilitate în perioada menționată;

 • e) să permită distribuirea de materiale promoționale (flyere, afișe) prin care să se facă referire la faptul că evenimentul este susținut de Municipiul Craiova prin Consiliul Local Municipal și să susțină mediatizarea evenimentului.

ART. 6 Forța majoră

Forța majoră exonereză de răspundere partea care o invocă și o dovedește, părțile fiind obligate să-și notifice reciproc evenimentul considerat forță majoră, în 48 de ore de la data producerii acestuia.

ART. 7 Litigii

Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluționa pe cale amiabilă și, dacă acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislației românești în vigoare, instanța competentă fiind instanța pe a cărei rază teritorială se desfășoară evenimentul.

ART. 8 Dispoziții finale

Dispozițiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiționale, doar cu acordul ambelor părți.

Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părților contractante.

Prezentul contract conține un număr de 3 (trei) pagini și s-a încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ......................, data semnării lui.

MUNICIPIUL CRAIOVA

Federația Română de Automobilism Sportiv

Președinte

9

PRIMAR,

Mihail GENOIU

Norris MĂGEANU

Asociația Club Sportiv AMC RACING

Președinte,

Anna BARATTO LEU

Director Executiv,

Direcția Economico- Financiară, Daniela Militaru

Control Financiar-Preventiv,

Simona Crenguța Rugeanu

Serviciul Imagine,

Marina ANDRONACHE

Avizat pentru legalitate,

Lavinia Defta

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                         9                    9      ”

Romeo Titus RADU

ANEXĂ NR.2 LA HOTĂRÂREA NR.319/2019

PROIECT - PROGRAM

Privind organizarea evenimentului sportiv „CRAIOVA SUPER RALLY 2019”

13-14 septembrie 2019

1 PROGRAM

Data

Activitatea

Ora

Miercuri.14.08.

2019

Deschiderea înscrierilor

14:00

Publicarea regulamentului particular

Luni 09.09.2019

Închiderea înscrierilor

18:00

Marți 10.09.2019

Publicarea listei de înscrieri

10:00

Vineri

13septembrie 2019

Deschiderea parcului service,

15:00

Verificări administrative - Hotel Splendid

17:00-19:00

Verificări tehnice inițiale - Parcul Service

17:00-19:00

Prezentarea oficială a echipajelor -Piața Mihai Viteazul

20:00

Sâmbătă

14septembrie 2019

Verificări administrative - HotelSplendid

08:00-08:30

Verificări tehnice inițiale - Parcul Service

08:00-08:30

Recunoașteri (cu mașina de concurs)

08:30-09:00

Manșa 1 - Calificări, toți concurenții vor parcurge 4 manșe

09:15*

Manșa 2 - Finala, toți concurenții vor parcurge 4 manșe

14:30*

Festivitatea de premiere - Parcul Service

19:30*

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Romeo Titus RADU