Hotărârea nr. 318/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 318


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂRE NR.318

privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării Festivalului-Concurs Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret „Maria Tănase” 2019, ediția a XII-a, în municipiul Craiova, în perioada 28 august-1 septembrie 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.125415/2019, raportul nr.125417/2019 al Serviciului Imagine și raportul de avizare nr.126502/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării Festivalului-Concurs Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret „Maria Tănase” 2019, ediția a XII-a, în municipiul Craiova, în perioada 28 august-1 septembrie 2019 și avizele nr.221/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.14 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 4624/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5567/2011;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d și e coroborate cu alin.7 lit.d și alin.9 lit.a, art.139 alin.3 lit.f, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Craiova, în calitate de partener al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării Festivalului-Concurs Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret „Maria Tănase” 2019, ediția a XII-a, în municipiul Craiova, în perioada 28 august-1 septembrie 2019.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 45.000 lei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Palatul Copiilor Craiova, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Imagine și Palatul Copiilor Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romeo Titus RADU

ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA NR.318/2019

CONTRACT DE PARTENERIAT

Nr.________/_________2019

încheiat între:

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL CRAIOVA, cu sediul în județul Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, tel. 0251/415907, fax. 0251/411561, reprezentat prin Mihail GENOIU, în calitate de Primar al Municipiului Craiova, denumit în continuare PARTENER,

și

9

Palatul Copiilor Craiova, cu sediul în Craiova, str. Simion Bărnuțiu, nr.20, CIF 4941510, cod IBAN RO20TREZ29120E330800XXXX, deschis Trezoreria Municipiului Craiova, reprezentată prin Alina-Angela ȚACU, în calitate de Director, denumită în continuare ORGANIZATOR.

Art. 1 Obiectul acordului:

Asocierea în scopul organizării Festivalului-Concurs Internațional de Folclor pentru copii și tineret „Maria Tănase” 2019, ediția a XII-a, la Craiova, în perioada 28 august-01 septembrie 2019.

Art. 2 Durata contractului:

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 01 septembrie 2019.

Art. 3 Temeiul juridic:

Art 129, alin. 7, lit. a, d și e, alin. 8, lit a, alin. 9, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Admin istrativ, precum și în conformitate cu prevederile Art. 14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată și Ordinul MECS nr. 4624/2015, privind Regulamentul unităților care oferă activitate extrașcolară

HCL nr. ... /2019

Art. 4 Principii de colaborare:

Principiile care stau la baza prezentului contract sunt transparența, inițiativa, implicarea, colaborarea, perseverența, echitatea, competența, responsabilitatea, non partizanatul și respectarea legislației în vigoare.

Art. 5 Obligațiile părților:

PALATUL COPIILOR CRAIOVA se obligă:

 • a) să realizeze, în perioada 28 august-01 septembrie 2019, Festivalul-Concurs Internațional de Folclor pentru copii și tineret „Maria Tănase” 2019, ediția a XII-a;

 • b) să se asigure că organizarea evenimentului se va desfășura în cele mai bune condiții, cu respectarea legislației în vigoare;

 • c) să asigure resursele umane, instalațiile, echipamentele și alte asemenea necesare desfășurării evenimentului;

 • d) să facă referire pe toate materialele informative care promovează evenimentul la faptul că '“partenerii principali ai evenimentului sunt Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local Municipal”;

 • e) să se implice direct prin toate mijloacele mass-media în realizarea reclamei necesare promovării Festivalului-Concurs Internațional de Folclor pentru copii și tineret „Maria Tănase” 2019 ;

 • f)  să suporte toate riscurile și să achite reparațiile necesare în cazul realizării unor pagube materiale bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum și terțelor persoane împreună cu bunurile acestora care au suferit prejudicii create direct sau indirect din activitățile cuprinse în evenimentul „Maria Tănase” 2019 ;

 • g) să asigure obținerea de la instituțiile specializate a autorizațiilor necesare bunei desfășurări a evenimentului;

 • h) să nu implice financiar Primăria Municipiul Craiova în ce privește costurile evenimentului, altele decât cele prevăzute în prezentul contract și orice cheltuială pretinsă peste suma alocată prin contract, de către Organizator sau orice alt terț în legătură cu prezentul eveniment, va fi suportată în mod exclusiv de către Organizator;

 • i)  să asigure respectarea dispozițiilor legislației în materia achizițiilor publice, în situația în care natura, specificul și conținutul evenimentului respectiv le impun, aceste obligații revenindu-i în mod exclusiv;

 • j)  să asigure accesul spectatorilor la eveniment în mod gratuit;

 • k) să prezinte factura și documentele justificative, privind suma alocată de către Municipiul Craiova prin prezentul contract, urmând ca plata să se realizeze numai după întocmirea procesului-verbal de receptie al evenimentului, în termen de 30 de zile de la prezentarea documentelor justificative (privind cheltuielile efectuate la valoarea contractului).

MUNICIPIUL CRAIOVA, prin Consiliul Local Municipal, se obligă:

 • a) să aloce suma de 45.000 lei din care vor fi suportate de la bugetul local cheltuielile pentru cazare, masă, apă minerală, diplome, trofee, mape prezentare, afișe, protocol juriu și profesori, cazare, masă, transport și onorariu președinte juriu, etc., numai după prezentarea documentelor justificative de către Palatul Copiilor Craiova, privind suma alocată, pentru evenimentul Festivalul-Concurs Internațional de Folclor pentru copii și tineret „Maria Tănase” 2019, ediția a XII-a;

 • b) să susțină evenimentul pe plan local și să pună la dispoziție, cu titlu gratuit, spațiul necesar desfășurării evenimentului, în perioada 29-30 august 2019, respectiv Teatrul de Vară, Parcul Nicolae Romanescu din Craiova;

 • c) să sprijine acțiunile întreprinse pentru organizarea și promovarea evenimentului

 • d) să asigure ordinea publică conform Legii nr. 60/1991 cu sprijinul organelor abilitate, în perioada 28 august-01 septembrie 2019;

 • e) să permită distribuirea de materiale promoționale (flyere, afișe) prin care să se facă referire la faptul că evenimentul este susținut de Municipiul Craiova prin Consiliul Local Municipal și să susțină mediatizarea evenimentului;

 • f) să asigure, în mod gratuit, obținerea autorizațiile de liber acces în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova, pentru autoturismele ce transportă resursele umane, instalațiile, echipamentele și alte asemenea, necesare bunei desfășurări a evenimentului;

i) să comunice Serviciului de Ambulanță Dolj, Biroului Rutier Craiova, Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj, Poliției Locale Craiova și Inspectoratului pentru Situații de

Urgență Dolj, manifestările ce vor avea loc, în vederea acordării sprijinului prin asigurarea de asistență medicală și măsuri de ordine cu personal de specialitate, în perioada desfășurării evenimentului.

Art. 6 Forța majoră

Forța majoră exonereză de răspundere partea care o invocă și o dovedește, părțile fiind obligate să-și notifice reciproc evenimentul considerat forță majoră, în 48 de ore de la data producerii acestuia.

Art. 7 Litigii

Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluționa pe cale amiabilă și, dacă acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislației românești în vigoare.

Art. 8 Dispoziții finale

Dispozițiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiționale doar cu acordul ambelor părți.

Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părților contractante.

Prezentul contract conține un număr de 3 (trei) pagini și s-a încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi .........................., data semnării lui.

Municipiul Craiova prin Consiliul Local Municipal Craiova Primar, Mihail GENOIU

Palatul Copiilor Craiova, Director,

Alina-Angela ȚACU


Pt. Director Executiv, Direcția Economico- Financiară, Daniela MILITARU

Control Financiar-Preventiv, Simona Crenguța RUGEANU

Șef Serviciul Imagine, Marina ANDRONACHE

Avizat pentru legalitate, Lavinia DEFTA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                         9                    9      ”

ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA NR.318/2019

PROGRAM

Festivalul-Concurs Internațional de Folclor pentru copii și tineret „ Maria

Tănase” 2019

ediția a XII-a , Craiova

9                       7

28 august-1 septembrie 2019

28 .08. 2019

- Sosirea participanților

29.08. 2019

- ora 9.00 - Ședința tehnică la Palatul Copiilor Craiova

- ora 10 - 10.45 - Primirea delegațiilor la Primăria Craiova

- ora 11 - Deschiderea festivă în Piața Mihai Viteazu

5

- ora 11.30 - Parada portului popular pe traseul Piața Mihai Viteazu - Parcul Nicolae Romanescu

- ora 12.30 - Desfășurarea concursului - secțiunea soliști vocali și soliști instrumentiști,

5                                                                                              5                                      5                                      5                     5                                                    9      '

grupuri vocale ( Parcul Nicolae Romanescu )

- ora 18.00 - Gala laureaților

5

30.08. 2019

-- ora 11.00 - Desfășurarea concursului-secțiunea formații de dansuri populare ( Parcul Nicolae Romanescu )

- ora 17.00 - Gala laureaților

5

31.08.2019

- ora 10.00 - Expoziție și prezentare de costume populare tradiționale

 • - ora 11.00 - Curs de învățare a dansului popular românesc sau al altor țări

-ora 15.00 - Simpozion internațional cu tema ,,Valorificarea tradițiilor populare și a folclorului în context european”.

1.09.2019

 • - Plecarea participanților

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                         9                    9      7