Hotărârea nr. 317/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 317


MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.317

privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.119266/2019, raportul nr.122042/2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane și raportul de avizare nr.123482/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova și avizele nr.221/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii de Guvern nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, Ordinului Ministerului Sănătății nr.1294/2012 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos și Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303/2018.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEAZĂ,

9                                      9                  9      7                                                                                                    7

SECRETAR,

Romeo Titus RADU               Nicoleta MIULESCU

Consiliul Local al Municipiului Craiova


Anexa la HCL nr.317/2019

Președinte de ședință,

Romeo-Titus Radu

Modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, ap robat prin HCL nr.303/26.07.2018

  • 1) Art. 18 se completează cu două noi puncte cu următorul cuprins:

  • 47 desemnează persoana cu atribuții în domeniul asigurării accesului liber la informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice;

  • 48 desemnează persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul unității, conform Regulamentului ( UE ) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului.

  • 2) Art. 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 27 Salarizarea personalului din cabinetele medicale și de medicină dentară se face conform prevederilor anexei nr. II la Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

  • 3) Anexa nr.1 la Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova - I Cabinete medicale școlare și studențești de medicina generala din Municipiul Craiova se modifică la poziția nr.31 și va avea următorul conținut:

31. Grădinița nr. 4, structură a Grădiniței Sf. Ana