Hotărârea nr. 316/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 316


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.316

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.120173/2019, raportul nr.122891/2019 al Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare nr.123518/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2019 și avizele nr.216/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,

9                                      9                  9      7                                                                                          7

SECRETAR,

Romeo Titus RADU            Nicoleta MIULESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA


Anexa nr. 2 la H.C.L.nr.316 /2019

Președinte de ședință,

Romeo-Titus Radu


ORGANIGRAMA - 2019 - REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE


TOTAL PERSONAL = 854*

Din care:

PERS.CONDUCERE = 27

PERS.EXECUTIE = 827


A DOMENIULUI PUBLIC SI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA


PRIMAR


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA


* 40


SECȚIA PAZA SI ORDINE


BIROU ADMINISTRATIV

1

16

COMPARTIMENT SITUATII DE

URGENTA, INTERVENTII SI FISPA

2

BIROU ORGANIZARE ACTIVITATI CULTURAL SPORTIVE SI IMAGINE

1

5

BIROU A UTOMATI ZĂRI ÎNTREȚINERE

1

5

BIROU ADMINISTRATIV, SUPERVIZARE TEHNICA, INTRETINERE SI REPARATII, PAZA

1

28

BIROU MARKETING, VÂNZĂRI, ORGANIZARE TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII

1


CONSILIU DE ADMINISTRATIE


DIRECTOR GENERAL 1


DIRECTOR BAZE SPORTIVE


COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE ȘI REGISTRATURĂ1

31


CONSULTANT ÎN

MANAGEMENT_____

Sec tia Zone Ve r zi


1

430
DE URGENTA


MANAGER CENTRUL MULTIFUNCTIONAL


1

39DIRECTOR TEHNIC 1-684SERVICIU ACHIZIȚII PUBLICE ȘI APROVIZIONARE


COMP. PROTECTIA MUNCII, P.S.I., APARARE CIVILA, MEDICINA MUNCII, SITUATII DE URGENTA


SERVICIU RESURSE UMANE SI SALARIZARE


COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN
COMPARTIMENT C.F.G.


COMPARTIMENT CONTROL INTERN


BIROU JURIDIC, EXECUTARI SILITE, RECUPERARI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA


Anexa nr. 2 la H.C.L.nr.316 /2019

Președinte de ședință,

Romeo-Titus Radu


ORGANIGRAMA - 2019 - REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA l


—▼—1

139

--▼--

23

Compartiment parcuri, Grădina Botanică, zonă

turistică

Compartiment Producție

Regia poate angaja muncitori sezonieri funcție de posibilitățile financiare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Anexa nr. 2 la H.C.L.nr.316 /2019

Președinte de ședință,

}                               J              J f

Romeo-Titus Radu

STAT DE FUNCTII AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA PE ANUL 2019

Nr. Crt.

DENUMIRE FUNCȚIE

FUNCȚIE COND./ EXEC.

NIVEL STUDII

NUMĂR POSTURI

1

DIRECTOR GENERAL

C

S

1

1

2

CONSULTANT ÎN MANAGEMENT

E

S

1

1

SECȚIA PAZĂ ȘI ORDINE

3

ȘEF SECȚIE

C

S

1

43

Muncitori

E

M

40

Total TESA

1

Total muncitori

40

Total secție IP

41

SERVICIU ACHIZIȚII PUBLICE ȘI APROVIZIONARE

44

ȘEF SERVICIU

C

S

1

47

ECONOMIST

E

S

3

49

INGINER

E

S

2

51

GESTIONARI

E

M

2

52

MUNCITOR

E

M

1

Total TESA

6

Total muncitori

3

Total serviciu IP

9

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII, PSI, APĂRARE CIVILĂ, MEDICINA MUNCII, SITUAȚII DE URGENȚĂ

53

MEDIC

E

S

1

54

TEHNICIAN CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI STINGERII INCENDIILOR ȘI PROTECȚIA MUNCII

E

M

1

Total TESA

2

Total muncitori

-

Total compartiment IP

2

SERVICIU RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE

55

ȘEF SERVICIU

C

S

1

59

ECONOMIST

E

S

4

60

INGINER

E

S

1

61

CONTABIL

E

M

1

Total TESA

7

Total muncitori

-

Total serviciu IP

7

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

63

AUDITOR INTERN

E

S

2

Total TESA

2

Total muncitori

-

Total compartiment IP

2

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

64

ECONOMIST

E

S

1

Total TESA

1

Total muncitori

-

Total compartiment IP

1

COMPARTIMENT CONTROL INTERN

65

ECONOMIST

E

S

1

Total TESA

1

Total muncitori

-

Total compartiment IP

1

BIROU JURIDIC, EXECUTĂRI SILITE RECUPERĂRI

66

ȘEF BIROU

C

S

1

70

CONSILIER JURIDIC

E

S

4

Total TESA

5

Total muncitori

-

Total birou IP

5

SERVICIU PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

71

ȘEF SERVICIU PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

C

S

1

Total TESA

1

Total muncitori

-

COMPARTIMENT PENTRU PREVENIRE

72

CADRU TEHNIC CU ATRIBUȚII IN DOMENIUL PREVENIRII ȘI STINGERII INCENDIILOR

E

M

1

Total TESA

1

Total muncitori

-

Total compartiment

1

Total serviciu IP

2

COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE ȘI REGISTRATURĂ

73

PURTĂTOR DE CUVÂNT

E

S

1

74

REGISTRATOR

E

S

1

75

SECRETAR

E

M

1

Total TESA

2

Total muncitori

1

Total compartiment IP

3

76

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

E

M

1

1

77

DIRECTOR BAZE SPORTIVE

C

S

1

1

BIROU ADMINISTRATIV

78

ȘEF BIROU

C

S

1

94

Muncitori

E

M

16

Total TESA

1

Total muncitori

16

Total birou

17

COMPARTIMENT SITUAȚII DE URGENȚĂ, INTERVENȚII ȘI FISPA

96

Servant pompier

E

M

2

Total TESA

-

Total muncitori

2

Total compartiment

2

BIROU ORGANIZARE ACTIVITĂȚI CULTURAL - SPORTIVE ȘI IMAGINE

97

ȘEF BIROU

C

S

1

99

INSTRUCTOR SPORTIV

E

S

2

100

CONSILIER JURIDIC

E

S

1

101

OPERATOR

E

M

1

102

Muncitori

E

M

1

Total TESA

5

Total muncitori

1

Total birou

6

BIROU AUTOMATIZĂRI ÎNTREȚINERE

103

ȘEF BIROU

C

S

1

106

INGINER

E

S

3

108

Muncitori

E

M

2

Total TESA

4

Total muncitori

2

Total birou

6

Total direcție IP

32

109

MANAGER CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL

C

S

1

1

BIROU ADMINISTRATIV,

SUPERVIZARE TEHNICĂ ,

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII, PAZĂ

110

ȘEF BIROU

C

S

1

112

INGINER

E

S

2

138

Muncitori

E

M

26

Total TESA

3

Total muncitori

26

Total birou

29

BIROU MARKETING, VÂNZĂRI, ORGANIZARE TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII

139

ȘEF BIROU

C

S

1

144

SPECIALIST MARKETING

E

S

5

146

CONSILIER JURIDIC

E

S

2

Total TESA

8

Total muncitori

-

Total birou

8

COM PARTIM ENT FINANCIAR -CONTABIL, CONTROL GESTIUNE

148

ECONOMIST

E

S

2

Total TESA

2

Total muncitori

-

Total compartiment

2

149

DIRECTOR ECONOMIC

C

S

1

1

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

150

INGINER

E

S

1

151

GESTIONAR

E

M

1

153

Muncitori

E

M

2

Total TESA

1

Total muncitori

3

Total compartiment IP

4

BIROU CONTRACTE FOND LOCATIV ȘI SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

154

ȘEF BIROU

C

S

1

156

ECONOMIST

E

S

2

157

INGINER

E

S

1

158

TEHNICIAN

E

M

1

Total TESA

5

Total muncitori

-

Total birou IP

5

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE,ÎNCASĂRI NUMERAR

159

ȘEF SERVICIU

C

S

1

166

ECONOMIST

E

S

7

169

Muncitori

E

M

3

Total TESA

8

Total muncitori

3

Total serviciu IP

11

170

DIRECTOR TEHNIC

C

S

1

SERVICIU TEHNIC PRODUCȚIE

171

ȘEF SERVICIU

C

S

1

174

INGINER

E

S

3

175

ECONOMIST

E

S

1

176

SUBINGINER

E

SSD

1

178

TEHNICIAN

E

M

2

Total TESA

8

Total muncitori

-

Total serviciu IP

8

SECTOR ÎNTREȚINERE,REPARAȚII CONSTRUCȚII URBANE,MOBILIER URBAN, JOCURI DE COPIIl FÂNTÂNI ARTEZIENE ȘI CENTRALE TERMICE

179

ȘEF SECTOR

C

S

1

181

INGINER

E

S

2

183

MAISTRU

E

M

2

227

Muncitori

E

M

44

Total IP

5

Total muncitori DP

44

Total sector

49

SECTOR COLOANĂ AUTO, EXPLOATARE, ATELIER MECANIC

228

ȘEF SECTOR

C

S

1

229

INGINER

E

S

1

230

Economist

E

S

1

231

Maistru

E

M

1

284

Muncitori

E

M

53

Total IP

4

Total muncitori DP

53

Total sector

57

SECTOR SIGURANȚA CIRCULAȚIEI ȘI LABORATOR DE ANALIZĂ ȘI ÎNCERCĂRI ÎN ACTIVITATEA DE CONSTRUCȚII

285

ȘEF SECTOR

C

S

1

286

INGINER

E

S

1

287

MAISTRU

E

M

1

313

Muncitori

E

M

26

Total IP

3

Total muncitori DP

26

Total sector

29

SECTOR ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII STRĂZI

314

ȘEF SECTOR

C

S

1

315

ECONOMIST

E

S

1

343

Muncitori

E

M

28

Total IP

2

Total muncitori DP

28

Total sector

30

SECTOR ADMINISTRARE CIMITIRE ȘI CONSTRUCȚII FUNERARE

344

ȘEF SECTOR

C

S

1

345

INGINER

E

S

1

349

Administratori

E

S

4

357

Funcționar economic

E

M

8

423

Muncitori

E

M

66

Total IP

14

Total muncitori DP

66

Total sector

80

SECȚIA ZONE VERZI

424

ȘEF SECȚIE

C

S

1

425

ECONOMIST

E

1

1

427

INGINER

E

2

2

429

TEHNICIAN

E

1

2

430

GESTIONAR

E

1

1

Total IP

7

SECTOR ÎNTREȚINERE ASOCIAȚII LOCATARI

431

ȘEF SECTOR

C

S

1

438

INGINER

E

S

7

440

TEHNICIAN

E

M

2

627

Muncitori

E

M

187

Total IP

10

Total muncitori DP

187

Total sector

197

SECTOR TOALETE ECOLOGICE ȘI GRUPURI SOCIALE

628

INGINER

E

S

1

639

Muncitori

E

M

11

Total IP

1

Total muncitori DP

11

Total sector

12

FORMAȚIA DE TĂIERI ARBORI

640

INGINER

E

S

1

651

Muncitori

E

M

11

Total IP

1

Total muncitori DP

11

Total formație

12

BIROU ADMINISTRARE GRĂDINĂ ZOOLOGICĂ

652

ȘEF BIROU

C

S

1

653

MEDIC VETERINAR

E

S

1

669

Muncitori

E

M

16

Total IP

2

Total muncitori DP

16

Total birou

18

COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI ȘI AGREMENT

670

INGINER

E

S

1

671

TEHNICIAN

E

M

1

674

MUNCITORI

E

M

3

Total IP

2

Total muncitori DP

3

Total compartiment

5

SECTOR ÎNFRUMUSEȚARE ORAȘ

675

ȘEF SECTOR

C

S

1

Total IP

1

COMPARTIMENT PARCURI, GRĂDINA BOTANICĂ ȘI ZONĂ TURISTICĂ

679

INGINER

E

S

4

682

TEHNICIAN

E

M

3

814

Muncitori

E

M

132

Total IP

7

Total muncitori DP

132

Total sector

139

COMPARTIMENT PRODUCȚIE

FORMAȚIA SERĂ

815

INGINER

E

S

1

827

Muncitori

E

M

12

Total IP

1

Total muncitori DP

12

Total formație

13

FORMAȚIA PEPINIERĂ

828

INGINER

E

S

1

837

Muncitori

E

M

9

Total IP

1

Total muncitori DP

9

Total formație

10

Total Compartiment Producție

23

Total Sector Înfrumusețare Oraș

163

SECTOR HIPODROM

838

Tehnician

E

M

1

844

Muncitori

E

M

6

Total IP

1

Total muncitori DP

6

Total sector

7

SECTOR ÎNTREȚINERE STADION

845

Inginer

E

S

1

854

Muncitori

E

M

9

Total IP

1

Total muncitori DP

9

Total sector

10