Hotărârea nr. 315/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 315


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.315

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale R.A.T. SRL, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.120172/2019, raportul nr.122122/2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane și raportul de avizare nr.123479/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale R.A.T. SRL, pentru anul 2019 și avizele nr.216/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii, modificată și completată, Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.114/2016 referitoare la desemnarea dlui. Zorilă Dan, consilier juridic în cadrul Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, ca reprezentant al Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Asociaților a R.A.T. SRL;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.132, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale R.A.T. SRL, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează dl. Zorilă Dan, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a R.A.T. SRL, să voteze organigrama și statul de funcții aprobate la art.1 din prezenta hotărâre

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, R.A.T. SRL și Zorilă Dan vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,

9                                      9                  9      7                                                                                         7

SECRETAR,

Romeo Titus RADU            Nicoleta MIULESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA


ORGANIGRAMA 2019 A DE RT.RAA.TNSRPOLRT CR


TOTAL

760

Conducere

28

Executie

732


Presedinte de sedinta,

Romeo Titus Radu


Birou Achizitii


Compartiment

Aprovizionare


Birou Juridic


Birou Resurse

Umane


CONSULTANT

ADMINISTRATOR


DIRECTOR TEHNIC

EXPLOATARE


Consiliul Local al Municipiului Craiova


ADMINISTRATOR


Birou Salarizare

Birou Tehnic

Investitii


28

Birou

Dispecerat,

Siguranta Circulației21381


Compartiment

Ridicari Auto


Sectia Transport

Auto


Administrator,

Marcel Tanasescu


28


4--

LZ5


Compartiment Monitorizare Contract Serviciu Public de Transport


Compartiment

CFG


Serviciu Paza


DIRECTOR

ECONOMIC


Compartiment Intern de Prevenire si Protectie


Compartiment

Audit Intern


1

281

1 1 6

0 | 2

1

89

Atelier

Exploatare

Compartiment F.A.Z

Compartiment ITP

Atelier Intretinere Reparatii


1__

Birou Contabilitate Buget13


Serviciu Organizare, Intretinere si

Igienizare


54


13


Birou Financiar


Birou Comercial


Birou Control


86


Atelier

Exploatare140
Sectia Tramvai


1

52

Atelier Intretinere Reparatii


Birou IT


19

-------1

1      |      4

Birou Marketing

Anexa nr.2 la HCL nr.315/2019

Președinte de ședință,

Romeo-Titus Radu

STAT DE FUNCTII 2019 R.A.T. SRL

DENUMIREA FUNCȚIEI

FUNCTIE Cond/exec

NIVEL

STUDII

NUMAR

POSTURI

ADMINISTRATOR

C

S

1

CONSULTANT ADMINISTRATOR

C

S

1

BIROU ACHIZITII

SEF BIROU

C

S

1

ECONOMIST

E

S

2

INGINER

E

S

2

Total conducere

1

Total executie

4

Total birou

5

COMPARTIMENT APROVIZIONARE

SEF COMPARTIMENT

C

S

1

INGINER

E

S

2

ECONOMIST

E

S

1

Total conducere

1

Total executie

3

Total compartiment

4

BIROU JURIDIC

SEF BIROU

C

S

1

CONSILIER JURIDIC

E

S

5

Total conducere

1

Total executie

5

Total birou

6

BIROU RESURSE UMANE

SEF BIROU

C

S

1

ECONOMIST

E

S

1

REFERENT(arhiva)

E

M

2

REFERENT (registratura)

E

M

1

SPECIALIST RESURSE UMANE

E

S

2

LEGATOR

E

M

1

SPECIALIST RELATII PUBLICE

E

S

1

Total conducere

1

Total executie

8

Total birou

9

COMPARTIMENT CFG

ECONOMIST

E

S

2

Total conducere

0

Total executie

2

Total compartiment

2

COMPARTIMENT INTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE

SPECIALIST MEDIU/RESPONSABIL ACTIVITATE

E

S

1

ASISTENT MEDICAL

E

M

1

SPECIALIST PSI

E

S

1

SPECIALIST SSM

E

S

1

PSIHOLOG

E

S

1

Total conducere

0

Total executie

5

Total compartiment

5

SERVICIU PAZA

SEF SERVICIU

C

S

1

INGINER

E

S

1

AGENT SECURITATE INCINTA/

PAZNICI

Total conducere

E

M

27

1

Total executie

28

Total serviciu

29

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

ECONOMIST

E

S

2

Total conducere

0

Total execuție

2

Total compartiment

2

BIROU MARKETING

SEF BIROU

C

S

1

PURTĂTOR DE CUVANT

E

S

1

ECONOMIST

E

S

1

INGINER

E

S

1

AGENT RECLAMA PUBLICITARA

E

M

1

Total conducere

Total execuție

1

4

Total birou

5

COMPARTIMENT MONITORIZARE CONTRACT SE RVIC IU PUBLIC DE TRANSPORT

SEF COMPARTIMENT

C

S

1

INGINER

E

S

1

ECONOMIST

E

S

1

Total conducere

1

Total executie

2

Total compartiment

3

BIROU SALARIZARE

SEF BIROU

C

S

1

ECONOMIST

E

S

5

Total conducere

1

Total executie

5

Total birou

6

DIRECTOR TEHNIC EXPLOATARE

C

S

1

SECTIA - TRANSPORT AUTO

SEF SECTIE

C

S

1

SECTIA TRANSPORT AUTOATELIER EXPLOATARE

SEF ATELIER

C

S

1

INGINER

E

S

3

AGENT TRANSPORTURI

E

M/P

5

IMPIEGAT AUTO

E

M/P

6

REVIZOR TEHNIC

E

M/P

3

SOFER AUTOBUZ

E

M

256

SOFER AUTOTURISME, CAMIONETE

E

M

4

SOFER TRANSPORT VALORI

BANCARE

E

M

1

TEHNICIAN

E

M/P

3

Total conducere

1

Total executie

281

Total atelier

282

SECTIA - TRANSPORT AUTO -ATELIER INTRETINERE REPARATII

SEF ATELIER

C

S

1

INGINER

E

S

4

ECONOMIST

E

S

1

ELECTRICIAN

E

M/P

6

ELECTROMECANIC

E

M/P

1

ELECTRONIST

E

M/P

1

FORJOR MANUAL

E

M/P

1

FEMEIE DE SERVICIU

E

M/P

2

FREZOR UNIVERSAL

E

M/P

1

LACATUS MECANIC

E

M/P

4

MAISTRU MECANIC AUTO

E

M

3

MECANIC AUTO

E

M

46

PRIMITOR DISTRIBUITOR

E

M/P

5

TEHNICIAN STOC GESTIUNE

E

M

1

STRUNGAR UNIVERSAL

E

M/P

4

SUDOR MANUAL

E

M/P

3

TINICHIGIU CAROSIER

E

M/P

2

VOPSITOR AUTO

E

M/P

3

VULCANIZATOR

E

M

1

Total conducere

1

Total executie

Total atelier

  • 89

  • 90

COMPARTIMENT FAZ

SEF COMPARTIMENT

C

S

1

FUNCTIONAR ADMINISTRATIV

E

M

6

Total conducere

1

Total executie

6

Total compartiment

7

COMPARTIMENT ITP

SPECIALIST INSPECTII TEHNICE

E

S

2

Total conducere

0

Total executie

2

Total compartiment

2

TOTAL SECTIA -TRANSPORT AUTO

382

COMPARTIMENT RIDICARI AUTO

SEF COMPARTIMENT

C

S

1

AUTOMACARAGIU

E

M

8

SOFER AUTOTURISME SI

CAMIONETE

E

M

8

CASIER

E

M

5

Total conducere

1

Total executie

21

Total compartiment

22

SECTIA - TRAMVAI

SEF SECTIE

C

S

1

SECTIA TRAMVAI- ATELIER EXPLOATARE

SEF ATELIER

C

S

1

INGINER

E

S

2

TEHNICIAN

E

M

2

FUNCȚIONAR ADMINISTRATIV

E

M

1

DISPECER

E

M/P

5

AGENT TRANSPORTURI

E

M/P

2

REVIZOR

E

M/P

1

SOFER AUTOTURISME

E

M

2

SOFER AUTOCAMION

E

M

1

VATMAN

E

M

38

ELECTRICIAN

E

M

32

Total conducere

1

Total executie

86

Total atelier

87

SECTIA TRAMVAI- ATELIER INTRETINERE REPARATII

SEF ATELIER

ECONOMIST

C

E

S

S

1

1

MAISTRU

E

M

2

PRIMITOR DISTRIBUITOR

E

M/P

1

ELECTRICIAN

E

M/P

8

LACATUS MECANIC

E

M/P

4

MECANIC

E

M/P

15

BOBINATOR

E

M/P

1

SUDOR

E

M/P

2

STRUNGAR

E

M/P

3

FEMEIE DE SERVCIU

E

M/P

2

ELECTRONIST

E

M

1

FREZOR

E

M/P

1

TINICHIGIU

E

M/P

1

TAMPLAR

E

M/P

1

TAPITER

E

M/P

1

VOPSITOR

E

M/P

1

FOCHIST

E

M/P

1

MESERIAS INTRETINERE CALE

E

M

6

Total conducere

1

Total executie

52

Total atelier

53

TOTAL SECTIA TRAMVAI

141

BIROU DISPECERAT, SIGURANTA CIRCULATIEI

SEF BIROU

C

S

1

INGINER

E

S

1

SUBINGINER

E

Ssd

2

TEHNICIAN

E

M

2

IMPIEGAT AUTO

E

M

17

CONTROLOR TRAFIC

E

M

2

OPERATOR DISPECERAT

E

M

4

Total conducere

1

Total executie

28

Total birou

29

BIROU TEHNIC INVESTITII

SEF BIROU

C

S

1

INGINER

E

S

4

Total conducere

1

Total executie

4

Total birou

5

SERVICIU ORGANIZARE INTRETINERE SI IGIENIZARE

SEF SERVICIU

C

S

1

ELECTRICIAN

E

M/P

1

FOCHIST

E

M/P

4

INSTALATOR

E

M/P

1

TAMPLAR

E

M/P

2

ZIDAR

E

M/P

1

LACATUS MECANIC

E

M/P

1

LACATUS MECANIC UTILAJE

E

M/P

1

MECANIC AUTO

E

M

2

Total conducere

1

Total executie

13

Total serviciu

14

BIROU IT

SEF BIROU

C

S

1

INGINER

E

S

2

OPERATOR DATE

E

M

1

TEHNICIAN

E

M

2

Total conducere

1

Total executie

5

Total birou

6

DIRECTOR ECONOMIC

C

S

1

BIROU CONTABILITATE BUGET

SEF BIROU

C

S

1

ECONOMIST

E

S

5

Total conducere

Total executie

1

5

Total birou

6

BIROU FINANCIAR

SEF BIROU

C

S

1

ECONOMIST

E

S

3

CONTABIL

E

M

1

FUNCTIONAR ECONOMIC

E

M

1

Total conducere

1

Total executie

5

Total birou

6

BIROU COMERCIAL

SEF BIROU

C

S

1

CASIER

E

M

50

ECONOMIST

E

S

3

SOFER AUTOTURISME SI

CAMIONETE

E

M

1

Total conducere

1

Total executie

54

Total birou

55

BIROU CONTROL

SEF BIROU

C

S

1

CONTROLORI

E

M

13

Total conducere

1

Total executie

13

Total birou

14

TOTAL POSTURI

760

ADMINISTRATOR

Marcel Tanasescu

Sef Birou Resurse Umane Daniela Popescu