Hotărârea nr. 314/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 314


MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.314

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.118995/2019, raportul nr.122063/2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane și raportul de avizare nr.123480/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, pe anul 2019 și avizele nr.221/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, modificată și completată, Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii, modificată și completată, Hotărârii Guvernului nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, Ordinului Ministerului Sănătății nr.1294/2012 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr.5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,

9                                      9                  9      7                                                                                         7

SECRETAR,

Romeo Titus RADU            Nicoleta MIULESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA


ANEXA nr. 1 la HCL nr.314/2019

Președinte de ședinȚă,

Romeo Titus Radu

1        7

CREȘA

NR. 1


1 11

CREȘA

NR. 2


1 10

CREȘA

NR. 3


1 16

CREȘA

NR. 4


1 10

CREȘA

NR. 5


1           15

CREȘA

NR. 6


1         7

CREȘA

NR. 7


1 10

CREȘA3

NR. 8


1 16

CREȘA

NR. 9


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANEXA NR. 2 LA H.C.L.NR.314/2019

Presedinte de sedinta,

Romeo Titus Radu

stat de funcții al serviciului public management spitale, cabinete medicale și crese din municipiul cRAiOVA

Nr. crt.

Funcția

Grad

Număr posturi

total

Nr. posturi vacante

Funcții de conducere

1

Director general

II

1

-

2

Director adjunct

II

1

-

3

Sef serviciu

II

5

-

4

Asistent medical sef cresa

9

-

TOTAL

16

0

Funcții de execuție personal

TESA si Crese

1

Inspector de specialitate

IA

12

3

2

Inspector de specialitate

I

3

1

3

Inspector de specialitate

II

2

2

4

Inspector de specialitate

debutant

1

1

5

Consilier

IA

4

-

6

Consilier juridic

IA

1

-

7

Psiholog stagiar

1

-

8

Referent

IA

1

1

9

Casier

1

-

10

Magaziner

1

-

11

Sofer

2

1

12

Asistent medical

25

-

13

Educator-puericultor

14

14

14

Infirmiera

35

-

15

Spălătoreasa

1

-

16

Îngrijitor

17

2

17

Muncitor

I

10

-

18

Muncitor

II

2

-

19

Muncitor

III

2

-

TOTAL

135

25

Funcții de execuție personal de

specialitate medico-sanitar si

auxiliar sanitar cabinete

medicale

1

Medic scolar

51

2

2

Medic dentist

17

2

3

Asistent medical scolar

123

20

4

Asistent medical dentist

13

1

5

Asistent igiena

1

-

TOTAL

205

25

Funcții de execuție personal de

specialitate medico-sanitar si

auxiliar sanitar asistenta

persoane varstnice

1

Medic specialist

1

-

2

Psiholog

1

-

3

Asistent social

2

-

4

Ingrijitor la domiciliu

29

3

TOTAL

33

3

total general

389

53