Hotărârea nr. 313/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 313


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.313

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.119822/2019, raportul nr.121862/2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane și raportul de avizare nr.122389/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2019 și avizele nr.221/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000, republicată, privind asistența socială a persoanelor vârstnice și Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                      •                  •      7


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Romeo Titus RADU

Nicoleta MIULESCU

Consiliul Local al Municipiului Craiova


Anexa nr.1 la HCL nr.313/2019

Președinte de ședință,

Romeo-Titus Radu

ORGANIGRAMA

CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE CRAIOVA


CONTABIL SEF


36


COMPARTIMENT

FINANCIAR CONTABIL RESURSE UMANE

SERVICIU L ADMINISTRATIV


REGISTRATURAAnexa nr.2 la HCL nr.313/2019

Președinte de ședință,

Romeo-Titus Radu

STAT DE FUNCTII

2019

Nr. crt

Denumire compartiment

Functii

Grad

Nivel

Studii

Numar posturi

Normate

Ocupate

vacante

I

Conducere

2

Director

I

S

1

-

1*

Contabil sef

I

S

1

-

1**

II

A. Compartiment juridic              1

Consilier juridic

IA

S

1

1

B. Compartiment achizitii publice

2

Economist

IA

S

1

1

Referent

I

S

1

1

C. Compartiment management integrat

CMSSSA                  2

Inginer

IA

S

1

1

Inspector de specialitate

-

S

1

1

D. Compartiment financiar contabil Resurse Umane - Registratura

6

Economist

IA

S

4

4

Inspector de specialitate

I

S

1

1

Casier

M

1

1

E. Serviciul administrativ

30

Sef serviciu

S

1

1

Administrator

M

1

1

Magaziner

M

1

1

Muncitor calificat-bucatar , muncitor bucatarie

M

8

8

Muncitor calificat -

Instalator,mecanic,electrician

I

M

3

3

Muncitor calificat-

Instalator,mecanic,electrician

-

M

2

2

-

Muncitor calificat -

Lenjereasa

I

M

2

2

-

Spalatoreasa

-

G

6

6

-

Sofer

I

M

1

1

Paznic

-

M

5

5

-

III

A. Serviciul de specialitate medical medico-sanitar si auxiliar - sanitar

107

Medic

Primar

S

6

6

-

Medic

Specialist

S

1

1

-

Farmacist

-

S

1

1

-

Sef serviciu

-

S

1

-

1

Asistent medical

principal

S

2

2

-

Asistent medical

principal

PL

15

15

-

Asistent medical

-

PL

5

5

Asistent farmacie

principal

PL

1

1

Asistent dietetician

principal

PL

1

1

-

Asistent igiena

Principal

S

1

1

-

Infirmiera

-

G

59

59

-

Ingrijitoare de curatenie

G

14

14

C.Compartiment recuperare fizica si psihologica

6

Kinetoterapeut

principal

S

2

2

-

Psiholog

-

S

1

1

-

Fiziokinetoterapeut

principal

S

1

1

-

Fiziokinetoterapeut

-

S

1

1

Profesor Cultura - Fizica -Medicala

principal

S

1

1

D. Compartiment social

Asistent social

principal

S

1

1

-

Inspector de specialitate

I

S

2

2

-

4

Lucrator social

principal

M

1

1

-

IV

TOTAL

160

157

3