Hotărârea nr. 312/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 312


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.312

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Casei de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.120175/2019, raportul nr.122206/2019 al Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare nr.123483/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Casei de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2019 și avizele nr.221/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată și completată și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Casei de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Casa de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,

9                                      9                  9      7                                                                                         7

SECRETAR,

Romeo Titus RADU            Nicoleta MIULESCU

Președinte de ședință,

9              9      9"

Romeo-Titus Radu


CASA DE CULTURA

“TRAIAN DEMETRESCU” CRAIOVA

ORGANIGRAMA 2019


Președinte de ședință,

9                            9             9   7

Romeo-Titus Radu

Stat de funcții valabil pe anul 2019

Nr. crt.

FUNCȚIA

Studii

Gradul

Nr.

Posturi

Nr. Posturi Vacante

Observatii

de execuție

de conducere

1.

Manager

S

II

1

-

2.

Referent

S

IA

1

-

3.

Referent

S

IA

1

-

4.

Referent

S

IA

-

1

5.

Referent

S

I

1

-

6.

Economist

Contabil sef

S

IA

1

-

7.

Economist

S

IA

1

-

8.

Administrator

M

I

1

-

9.

Îngrijitor

M

I

1

-

TOTAL

8

1