Hotărârea nr. 311/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 311

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.311

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Operei Române Craiova, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.120267/2019, raportul nr.121860/2019 al Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare nr.123484/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Operei Române Craiova, pentru anul 2019 și avizele nr.221/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.225/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.227/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.229/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată și completată și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Operei Române Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Opera Română Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                      •                  •      7

Romeo Titus RADU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA


ANEXA 1 LA H.C.L. NR.311/2019


PRESEDINTE DE SEDINTA, ROMEO TITUS RADU

ORGANIGRAMA OPEREI ROMANE CRAIOVA


TOTAL PERSONAL 172


CONSILIU LOCAL

PRIMAR

CONSIL

IUL

ADMINISTRATIV


r-----------

I CONSILIU ARTISTIC

L___________


MANAGER


1

171


CONTABIL

SEF

1

4

4

9


I

I

DIRECTOR

1

DIRECTOR

1

ARTISTIC

105

TEHN

IC

40


SECȚIE

1

PROGRAMARE SI

REALIZARE

ARTISTICA

104

I
CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI CRAIOVA

ANEXA NR 2 LA H.C.L. NR.311/2019

PRESEDINTE DE SEDINTA, ROMEO TITUS RADU

STAT DE FUNCȚII

AL OPEREI ROMÂNE CRAIOVA

Nr. crt.

Funcția

nivel studii

gr. sau tr.

Număr posturi aprobate

Număr posturi ocupate

Număr posturi vacante

0

1

2

3

4

5

8

1

MANAGER

S

II

1

1

0

1

DIRECTOR ARTISTIC

S

II

1

1

0

3

DIRECTOR TEHNIC

S

II

1

1

0

4

CONTABIL ȘEF

S

II

1

1

0

DIRECTOR ARTISTIC

SECȚIE PROGRAMARE ARTISTICĂ

1

ȘEF SECȚIE

S

I

1

1

0

COMPARTIMENT STUDII MUZICALE

1

DIRIJOR

S

IA

2

1

1

2

REGIZOR ARTISTIC

S

IA

1

1

0

3

SCENOGRAF

S

IA

1

1

0

4

CONSULTANT ARTISTIC

S

IA

1

1

0

5

MAESTRU COREPETITOR

S

IA

2

2

0

6

MAESTRU COREPETITOR

S

I

1

1

0

7.

REFERENT DE SPECIALITATE

S

III

1

0

1

TOTAL

9

7

2

COMPARTIMENT SOLIȘTI VOCALI-ACTORI

1

SOLIST VOCAL

S

IA

5

2

3

2

ACTOR

S

IA

5

5

0

3

ACTOR

S

I

1

1

0

4

ACTOR

S

II

1

0

1

TOTAL

12

8

4

COMPARTIMENT COR

1

MAESTRU COR

S

IA

1

1

0

2

ARTIST LIRIC

S

IA

18

16

2

3

ARTIST LIRIC

S

I

5

4

1

4

ARTIST LIRIC

S

II

1

1

0

5

CORIST

S

IA

2

2

0

6

CORIST

S

II

3

3

0

7

CORIST

M

I

6

4

2

TOTAL

36

31

5

COMPARTIMENT BALET

1

SOLIST BALET

S

IA

2

2

0

2

SOLIST BALET

S

I

1

1

0

3

BALERIN

S

I

1

1

0

4

BALERIN

S

II

1

0

1

5

BALERIN

M

I

2

2

0

TOTAL

7

6

1

SECȚIE ORCHESTRĂ

1

CONCERT MAESTRU

S

IA

2

1

1

2

ARTIST INSTRUMENTIST

S

IA

31

30

1

3

ARTIST INSTRUMENTIST

S

I

4

3

1

4

ARTIST INSTRUMENTIST

S

II

2

0

2

5

INSTRUMENTIST

M

III

1

0

1

TOTAL

40

34

6

DIRECTOR TEHNIC

COMPARTIMENT TEHNIC SCENĂ

1

REGIZOR SCENĂ

S

IA

2

2

0

2

OPERATOR SUNET

S

IA

1

1

0

3

MACHIOR

S

IA

1

1

0

4

INGINER

S

IA

1

1

0

5

OPERATOR LUMINI

S

IA

1

1

0

6

PERUCHIER

I

1

1

0

7

MUNCITOR CALIFICAT ACTIV. SPECIFICA

I

3

2

1

8

MUNCITOR CALIFICAT ACTIV. SPECIFICA

I

2

1

1

9

MUNCITOR CALIFICAT ACTIV. SPECIFICA

I

1

1

0

TOTAL

13

11

2

FORMAȚIA COSTUME

1

ȘEF FORMAȚIE

S

I

1

0

1

2

MUNCITOR CALIFICAT ACTIV. SPECIFICA

I

5

5

0

TOTAL

6

5

1

COMPARTIMENT PRODUCȚIE

1

INGINER PRODUCTIE

S

I

1

1

0

2

ARTIST PLASTIC

S

IA

1

1

0

3

MUNCITOR CALIFICAT ACTIV. SPECIFICA

I

2

2

0

4

MUNCITOR CALIFICAT ACTIV. SPECIFICA

I

2

2

0

5

MUNCITOR CALIFICAT ACTIV. SPECIFICA

I

1

1

0

6

MUNCITOR CALIFICAT ACTIV. SPECIFICA

I

2

2

0

TOTAL

9

9

0

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

1

SEF FORMAȚIE

II

1

1

0

2

MUNCITOR CALIFICAT ACTIV. SPECIFICA

I

4

4

0

TOTAL

5

5

0

MANAGER

SERVICIU ADMINISTRATIV

1

ȘEF SERVICIU

S

II

1

1

0

2

MUNCITOR CALIFICAT

I

1

1

0

3

SUPRAV.SALA

1

1

0

4

PLASATOARE

4

4

0

TOTAL

7

7

0

BIROU RESURSE-UMANE - SALARIZARE - COLABORATORI

1

ȘEF BIROU

S

II

1

1

0

2

ECONOMIST

S

IA

1

1

0

3

REFERENT DE SPECIALITATE

S

I

1

1

0

4

REFERENT DE SPECIALITATE

S

I

1

0

1

TOTAL

4

3

1

BIROU IMAGINE -PROMOVARE - RELAȚII PUBLICE

1

ȘEF BIROU

S

II

1

1

0

2

REFERENT DE SPECIALITATE

S

III

1

1

0

3

GRAFICIAN

M

I

1

1

0

TOTAL

3

3

0

BIROU ORGANIZARE SPECTACOLE-MARKETING

1

ȘEF BIROU

S

II

1

1

0

2

REFERENT DE SPECIALITATE

S

I

2

2

0

3

IMPRESAR ARTISTIC

S

IA

1

0

1

TOTAL

4

3

1

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

1

ECONOMIST

S

I

1

1

0

2

MERCEOLOG

M

IA

1

1

0

TOTAL

2

2

0

COMPARTIMENT JURIDIC

1

CONSILIER JURIDIC

S

IA

1

1

0

TOTAL

1

1

0

SERVICIU PRIVAT SITUATIE DE URGENTA

1. ȘEF SERVICIU                           S    II

1

1

0

2. ȘEF FORMAȚIE                           S    II

1

1

0

3.

MUNCITOR CAL.(LAC.M. PSI)

I

3

3

0

TOTAL

5

5

0

CONTABIL ȘEF

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE

1

ECONOMIST

S

IA

2

2

0

2

REFERENT DE SPECIALITATE

S

I

1

1

0

3

REFERENT DE SPECIALITATE

S

III

1

1

0

TOTAL

4

4

0

TOTAL


APROBATE

172


OCUPATE VACANTE


149 23